Byla AS-525-801-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui dėl reikalavimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5UAB „Vilniaus energija“ 2011 m. rugsėjo 1 d. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2011 m. rugpjūčio 3 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-2590(V11) (toliau – ir Aktas). Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje priėmimo sustabdyti Akto su jame išdėstytais nurodymais galiojimą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, be kita ko, atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

7Teismas nurodė, kad ginčijamu Aktu pareiškėjui nurodyta: vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra; parengti atsikaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus; apie nurodymų įvykdymą raštu iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. informuoti atsakovą. Dėl pareiškėjo argumento, jog, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, būtų pažeistos vartotojų teisės ir teisėti interesai, teismas konstatavo, kad minėtas argumentas iš esmės yra paremtas prielaidomis. Dėl skundo argumento, kad, nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo, pareiškėjas patirtų finansinių bei laiko sąnaudų, teisėjų kolegija nurodė, jog argumentas yra susijęs ne su būsimo teismo sprendimo tinkamu įvykdymu, o su skundžiamo akto pagrindu pareiškėjui galimai kilsiančiomis neigiamomis pasekmėmis. Teismo nuomone, tai, kad pareiškėjas gali patirti nurodytų nepatogumų, nėra aplinkybė, dėl kurios būtų neįmanoma atkurti padėties, buvusios iki skundžiamo Akto priėmimo.

8II.

9Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarties dalį, kuria atmestas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir išspręsti pareiškėjo prašymą – pritaikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

  1. Akte išdėstyti nurodymai yra privalomi pareiškėjui, todėl pareiškėjas privalės nebevertinti butuose įrengtų, jiems priklausančių ir pačių vartotojų deklaruojamų karšto vandens skaitiklių duomenų. Tokiu atveju karšto vandens kiekis būtų skaičiuojama pagal normatyvą, tai Vilniaus miesto karšto vandens vartotojams ar pašildymo paslaugos gavėjams būtų finansiškai nenaudinga bei pažeistų teisėtų lūkesčių principą, taip pat galėtų nulemti papildomus teisinius ginčus.
  2. Akte nustatytų reikalavimų įgyvendinimas pareiškėjui sukeltų papildomų finansinių bei darbo laiko sąnaudų, eliminuojant skaičiavimą skaitikliais (pagal vartotojų butuose įrengtų skaitiklių savininkų deklaruojamus duomenis) ir įvedant skaičiavimą normatyvais.
  3. Apygardų administraciniai teismai yra pritaikę reikalavimo užtikrinimo priemones, sustabdydami analogiškais klausimais Lietuvos metrologijos inspekcijos teritorinių padalinių įvairiems karšto vandens tiekėjams surašytų patikrinimo aktų (nurodymų) galiojimą.

10Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu sutinka iš dalies.

11Atsakovas pažymi, kad neprieštarauja prašymui taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tuo aspektu, kad laikinas viso ginčijamo Akto galiojimo sustabdymas garantuotų, jog administracinėn atsakomybėn būtų patrauktas tik kaltas asmuo ir kad laiku būtų parinkta tinkama atsakomybės priemonė.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje priėmimo sustabdyti 2011 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akto Nr. PA-2590(V11) su jame išdėstytais nurodymais galiojimą.

16Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

17Reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atsižvelgiant į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (byla Nr. AS858-602/2010).

18Atsakovui patikrinus Vilniaus miesto gyvenamuosiuose namuose 28 karšto vandens skaitiklius, kurių rodmenys naudojami sąskaitoms parengti, nustatyta, kad 25 skaitikliai naudojami be galiojančių patikros žymenų. Atsižvelgdamas į patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, atsakovas pareiškėjui ginčijamu Aktu nurodė atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra; parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus; apie nurodymų įvykdymą raštu iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. informuoti atsakovą. Ginčydamas minėtą Aktą, pareiškėjas pirmosios instancijos teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje priėmimo sustabdyti Akto su jame išdėstytais nurodymais galiojimą. Šis pareiškėjo prašymas motyvuojamas tuo, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjas privalėtų visiems Vilniaus miesto karšto vandens vartotojams, kurie pareiškėjui nėra pateikę įrodymų, patvirtinančių jiems priklausančių skaitiklių metrologinės patikros atlikimą, suvartoto karšto vandens kiekį apskaičiuoti ne pagal vartotojų deklaruotą karšto vandens kiekį, o pagal Vandens vartojimo normoje RSN 26-90 (patvirtintą Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76) nustatytą normatyvą – 92 1 per parą 1 žmogui. Tokie veiksmai, pareiškėjo manymu, karšto vandens vartotojams ar pašildymo paslaugos gavėjams būtų finansiškai nenaudingi bei galėtų sukelti papildomų teisinių ginčų. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Akto reikalavimų įgyvendinimas reikštų papildomas finansines bei darbo laiko sąnaudas, eliminuojant skaičiavimą skaitikliais ir įvedant skaičiavimą normatyvais, bei sukeltų tikslaus faktiškai bute gyvenančių žmonių skaičiaus nustatymo problemą.

19Pažymėtina, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Įvertinus pareiškėjo pateiktus argumentus, spręstina, jog šiuo atveju pareiškėjas tik nurodė galimas reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo pasekmes, kurios, nesant jas pagrindžiančių įrodymų, vertintinos kaip prielaidos ir negali pagrįsti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo.

20Atkreiptinas dėmesys, jog vienodą administracinių teismų praktiką formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Nors atskirajame skunde pareiškėjas remiasi nenuoseklia apygardos administracinių teismų praktika panašiose bylose pritaikant reikalavimo užtikrinimo priemonę, pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra laikomasi taisyklės, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (žr., pvz., bylos Nr. AS502-177/2008, AS442-314/2008). Be to, sprendžiant analogiško pobūdžio prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo Lietuvos metrologijos inspekcijos teritorinio skyriaus patikrinimo akto atžvilgiu, ne kartą pažymėta, kad palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju dėl ginčijamo akto galimai kilusi žala, galėtų būti atlyginta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytomis sąlygomis (žr., pvz., bylos Nr. AS62-489/2011, AS143-560/2011, AS62-682/2011, AS62-571/2011). Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog netenkinus pareiškėjo prašymo ir nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, patirtos turtinės žalos, kurios atsiradimu pareiškėjas argumentuoja būtinybę laikinai stabdyti ginčijamo akto galiojimą, atlyginimas galėtų būti įgyvendintas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiantis dėl žalos atlyginimo.

21Pareiškėjas iš esmės kitų argumentų, išskyrus susijusius su materialinių nuostolių patyrimu, nepateikė, todėl, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, jog byloje nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

22Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirojo skundo netenkinti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. UAB „Vilniaus energija“ 2011 m. rugsėjo 1 d. pateikė skundą, kuriuo... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, be... 7. Teismas nurodė, kad ginčijamu Aktu pareiškėjui nurodyta: vadovaujantis... 8. II.... 9. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 10. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius... 11. Atsakovas pažymi, kad neprieštarauja prašymui taikyti reikalavimo... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas... 16. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 17. Reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra... 18. Atsakovui patikrinus Vilniaus miesto gyvenamuosiuose namuose 28 karšto vandens... 19. Pažymėtina, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 20. Atkreiptinas dėmesys, jog vienodą administracinių teismų praktiką formuoja... 21. Pareiškėjas iš esmės kitų argumentų, išskyrus susijusius su... 22. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirojo... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....