Byla 2S-391-102/2013
Dėl žemės sklypų ribų nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Romualdas Januška apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų R. V. ir D. V. atskirąjį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-343-649/2013 pagal ieškovų R. V. ir D. V. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, V. V. ir V. V. dėl žemės sklypų ribų nustatymo,

Nustatė

2Ieškovai R. V. ir D. V. Kupiškio rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2008 m. rugsėjo 4 d. Žemės sklypų, esančių ( - ) , ribų suderinimo vietoje aktą ir jo priedą –schemą, pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. Ž-4081, atnaujinti terminą šiam įsakymui ginčyti ir nustatyti žemės sklypo, esančio ( - ) , unikalus Nr. 5735-0004-0021, kadastrinis Nr. 5735/0004:21, ribas pagal UAB „N. Tauras ir Ko“ paruoštą projektinį pasiūlymą. Nurodė, kad 1993 m. vasario 26 d. Kupiškio rajono valdybos potvarkiu Nr. 37v ir 1992 m. gruodžio 30 d. Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimu jam, R. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jo tėvui priklausiusį 2,75 ha žemės sklypą. Jo tėvas valdė 10,93 Lt žemės sklypą, į kurį po tėvo mirties nuosavybės teisės buvo atkurtos natūra keturiems paveldėtojams. 2008 metais paaiškėjo, kad neteisingai nustatytos žemės sklypo ribos. Panevėžio apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. Ž-4081 jam patvirtintas tik 1,6210 ha žemės sklypas, o žemės sklypo skirtumą 1,1290 ha Kupiškio rajono žemėtvarkos skyriui įsakyta suprojektuoti, rengiant žemėtvarkos projekto papildymą. Pasikeitus teisės aktams, 1,1290 ha žemės sklypas nebuvo suprojektuotas.

3Kupiškio rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi R. V. ir D. V. ieškinį atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Teismas konstatavo, kad ieškovų reiškiamas pagrindinis reikalavimas - dėl administracinio akto - Panevėžio apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. Ž-4081 pripažinimo negaliojančiu ir jo panaikinimo. Iš prie ieškinio pridėtų priedų – susirašinėjimo su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos matyti, jog trūkstamą žemės plotą buvo numatyta kompensuoti suformuojant trūkstamo ploto žemės sklypą iš laisvos valstybinės žemės fondo, rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą bei ieškovui R. V. buvo pasiūlyta žemės reformos žemėtvarkos projekte projektuoti žemės sklypą kompensavimui. Tačiau nėra aišku, ar ieškovas R. V. šia kompensavimo tvarka pasinaudojo. Taip pat pažymėtina, jog ieškovai teigia, kad ginčijamo žemės sklypo ribos yra nustatytos klaidingai, tačiau nereiškia reikalavimų dėl jiems priklausančio žemės sklypo valdymo pažeidimų, dėl žalos, patirtos sumažėjus žemės sklypo plotui, atlyginimo ar pan., dėl ko būtų galima manyti, jog ieškinys yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms ABTĮ 15 str., kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 str. 1 d. 6 p., 11 p. ir 12 p. (ABTĮ 18 str. 1 d.). Ginčas kilęs dėl to, ar Nacionalinė žemės tarnyba pagrįstai nustatė žemės sklypo ribas ir jas įtvirtino administraciniu aktu, yra ginčas dėl valstybinio administravimo subjekto priimto teisės akto teisėtumo, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Ieškovų reikalavimas nustatyti jų prašomas žemės sklypų ribas yra reikalavimas viešojo administravimo subjektui jam priskirtas pareigas vykdyti konkrečiu, ieškovų prašomu būdu, todėl taip pat turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Tokios pozicijos laikosi specialioji teisėjų kolegija rūšinio teismingumo klausimams spręsti (2012-08-20 nutartis, proceso Nr. 2-25-3-00409-2012-0). Todėl byla teisminga Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

5Atskiruoju skundu ieškovai R. V. ir D. V. prašo panaikinti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad ieškinys reiškiamas ne tik atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo, bet ir keliamas reikalavimas – nustatyti žemės sklypo ribas pagal pateiktą projektinį pasiūlymą, kuris yra esminis kitiems atsakovams. Ginčas dėl žemės sklypo ribų nustatymo yra privatus civilinis ginčas, kuris nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

6Atskirasis skundas netenkinamas.

7Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo ex officio išsiaiškinti teisės kreiptis į teismą prielaidas ir įstatymų nustatytas jos tinkamo įgyvendinimo sąlygas.

8Ieškinio priėmimą bendrosios kompetencijos teisme reglamentuoja CPK 137 straipsnio normos. Šio straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka. Bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (CPK 36 str. 2 d.). Bendrosios kompetencijos teismai civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nagrinėja civilinius, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ginčus ir kitas bylas dėl privatinių teisinių santykių (CPK 1 str. 1 d.). Administraciniai teismai sprendžia ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo1 str., 3 str. 1 d.). Administraciniai teismai sprendžia inter alia bylas dėl valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 2 p.).

9Nagrinėjamoje byloje ieškovai ginčija administracinį aktą – Panevėžio apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. Ž-4081, kuriuo patvirtintas 1,6210 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas Nr.6 (kadastro Nr. 5735/0004:21), esantis ( - ) ir įsakyta pakeisti žemėtvarkos projekto plane šio sklypo ribas bei kompensuoti savininkui 1,1290 ha ploto skirtumą – suprojektuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą rengiant Rudilių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą (b. l. 10). Šis apskrities viršininko įsakymas, priimtas vykdant žemės reformą kaimo gyvenamojoje vietovėje, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį laikytinas viešojo administravimo subjekto aktu. Ieškovai pareikštu ieškiniu, prašydami panaikinti apskrities viršininko įsakymą, ginčija jo teisėtumą, t. y. ginčas kilęs iš administracinių teisinių santykių ir teismingas administraciniam teismui. Be to, ieškovai, nesutikdami su nustatytomis žemės sklypo ribomis, prašo panaikinti 2008 m. rugsėjo 4 d. Žemės sklypų, esančių ( - ) kadastrinėje vietovėje, suderinimo aktą ir jo priedą ir nustatyti žemės sklypo ribas pagal paruoštą projektinį pasiūlymą. Šis reikalavimas taip pat turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme, nes žemės sklypo ribų nustatymas yra susijęs su ieškovų prašomų panaikinti administracinių aktų teisėtumu ir turi būti sprendžiamas kartu vienoje byloje. (Specialiosios teisėjų kolegijos rūšinio teismingumo klausimams spręsti 2012 m. liepos 31 d. nutartis, teisminio proceso Nr. 2-24-3-00281-2012-7). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliantų teiginys, jog klausimas dėl žemės sklypo ribų nustatymo nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme ir dėl to byla turi būti nagrinėjama civilinio proceso tvarka yra nepagrįstas.

10Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir pritaikė teisės normas, reglamentuojančias bylų teismingumą ir padarė teisingą išvadą, kad ieškinys teismingas administraciniam teismui. Naikinti skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

12Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai