Byla A-556-823-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant pareiškėjos atstovui J. B., atsakovo atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. B. skundą atsakovams Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo ir statybos leidimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja L. B. (toliau – ir pareiškėja) skundu (T 1, b. 1. 6-8) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 5TS-944 papildyto ankstesnio 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų“ sąrašo 143 punktą ir jame įrašytą žemės sklypą; panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento

62007 m. birželio 26 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) ryšio antenos bokšto su konteineriu statybai; priteisti iš atsakovų turėtas išlaidas.

7Pareiškėja nurodė, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 1,60 ha žemės sklypą ( - ), grąžinant jį natūra. 2008 m. gegužės mėnesį, UAB „Geodezininkai“ atlikus žemės sklypo tikslius geodezinius matavimus, paaiškėjo, jog ant dalies jai priklausančio žemės sklypo yra pastatytas ryšio antenos bokštas su konteineriu, be to, iki šio bokšto nutiesti elektros tinklai ir privažiavimo kelias, kuriuo ji negali naudotis. Pareiškėjos manymu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

82005 m. spalio 11 d. sprendimas „Dėl neprivatizuotinų žemės sklypų“, kuriuo ryšio antenos bokšto statybai buvo paskirta žemė, yra jai priklausančio žemės sklypo ribose ir

9Alytaus apskrities viršininko 2007 m. birželio 26 d. išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) yra neteisėti ir naikintini. Įrenginiai pastatyti jos žemėje, kurioje jokie servitutai nėra nustatyti, todėl pažeidžia jos, kaip žemės savininkės, teises, o leidimas tokių įrenginių statybai negalėjo būti išduotas be jos sutikimo.

10Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 45-47) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsakovas nurodė, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija, dar 2005 m. rengdama ginčijamo sprendimo projektą, įsitikino, kad 0,01 ha žemės sklypas ryšio antenos bokšto statybai yra laisvos valstybinės žemės fonde. Šias aplinkybes patvirtina žemės sklypo planas, suderintas su Seirijų kadastrinės vietovės projekto autoriumi V. R. Pažymėjo, kad 96 m2 žemės sklypas, kuriame šiuo metu jau yra įrengtas ryšio antenos bokštas su konteineriu, ir pareiškėjai priklausantis 1,6 ha žemės sklypas ( - ) yra du skirtingi ir vienas su kitu nepersidengiantys sklypai. UAB „Geodezininkai“ parengtas 16056 m2 ploto žemės sklypo planas, kuriuo remiasi pareiškėja, grįsdama savo skundo reikalavimus, yra netikslus, jame neteisingai pažymėtos ribos, nukrypstant nuo faktiškai grąžinamų žemės ribų, kurios buvo nustatytos atliekant preliminarius matavimus, be to, šis planas nėra suderintas su atitinkamomis institucijomis.

12Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 52-55) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsakovas nurodė, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimu pareiškėjai nuosavybės teisės į 1,60 ha žemės sklypą atkurtos 2007 m. gruodžio 3 d. ir šis sklypas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas vadovaujantis 2007 m. rugpjūčio mėnesį, atliekant preliminarius matavimus, sudarytu žemės sklypo planu. Pagal pareiškėjos prašymą dėl, jos teigimu, neteisėtai jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytų įrenginių

142008 m. rugpjūčio 22 d. buvo sudaryta komisija, kuri nustatė, kad UAB „Geodezininkai“,

152008 m. gegužės 19 d. sudarydama pareiškėjos užsakymu jai priklausančio žemės sklypo geodezinių matavimų planą, geodezinius matavimus atliko netiksliai, ne pagal 2007 m. liepos 17 d. Seirijų kadastro vietovės projekto autoriaus sudarytą preliminarių matavimų abrisą ir išlikusias buvusių riboženklių vietas bei abrise nurodytus linijų ilgius, todėl tokiu būdu gavosi neatitikimai. Atsakovas teigė, kad ginčijamas statybos leidimas yra išduotas 2007 m. birželio 26 d., t. y. beveik pusmečiu anksčiau, nei pareiškėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės, todėl gauti jos, kaip gretimo žemės sklypo savininkės, sutikimo nereikėjo.

16II.

17Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 4 d. sprendimu (T 1, b. l. 179-181) pareiškėjos skundą atmetė.

18Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl tariamai pareiškėjos L. B. nuosavybės teise priklausančiame 1,60 ha žemės sklype, į kurį jai buvo atkurtos nuosavybės teisės, neteisėtai pastatytų įrenginių – plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo stoties su ryšio bokštu ir konteineriu, nes pareiškėja tvirtina, kad 0,96 ha žemės sklypas, kuriame pastatytas šis ryšio bokštas, ir jai nuosavybės teise priklausantis 1,60 ha žemės sklypas vienas su kitu persidengia. Žemės reforma vykdoma pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus. Šiuose projektuose suprojektuojami grąžinamos, perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai (Žemės reformos įstatymo 4 str., 19 str. 5 d.). Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog 2007 m. liepos 17 d. UAB „Hidroprojektas“ ir Seirijų kadastrinės vietovės žemėtvarkos projekto autorius V. R. rengiamame žemės reformos žemėtvarkos projekte suformavo natūra grąžintiną 1,60 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą Nr. ( - ), paženklinant jį vietoje, sukasant kauburius, pažymint riboženkliais, nustatant gretimybes, taip pat parengiant žemės sklypo planą. Šio vietovėje paženklinto žemės sklypo ribos atitiko žemės reformos žemėtvarkos projektą, pareiškėja pasirašytinai buvo supažindinta, jokių pretenzijų ar prieštaravimų nepareiškė, šio akto neginčijo. Nagrinėjamoje byloje L. B. nenurodo jokių šių preliminarių matavimų neteisėtumo pagrindų. Alytaus apskrities viršininko administracijos

192007 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 59-22479 pareiškėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės į senelės M. R. nuosavybės teisėmis valdytą ( - )1,60 ha žemės sklypą, grąžinant jį natūra. Prie sprendimo esančiame žemės plane, su kuriuo pareiškėja taip pat pasirašytinai supažindinta, nurodyti sklypo riboženklių numeriai ir tarp jų esantys linijų ilgiai tiksliai atitinka žemės sklypo abrise nurodytus atstumus. Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo išduotas pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą ir kadastro duomenų tvarkytojo pateikta kadastro žemėlapio ištrauka patvirtina, kad 2007 m. rugpjūčio 16 d. šis žemės ūkio paskirties žemės sklypas nuosavybės teise pareiškėjos vardu įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, kadastrinis Nr. ( - ), suformuojant jį pagal atliktus preliminarius matavimus. Teismas pažymėjo, kad 2007 m. liepos 17 d. surašytas žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas ir sudarytas žemės sklypo abrisas yra parengti jau po ginčijamo

202005 m. spalio 11 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo bei 2007 m. birželio 26 d. statybos leidimo išdavimo, žemėtvarkos projekto autoriui V. R. suderinus sklypo vietą, jam žinant abiejų sklypų tikslias koordinates. Teismas, vadovaudamasis Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi (su šio straipsnio nuostatomis pareiškėja buvo supažindinta pažymint sklypo ribas), nurodė, kad UAB „Geodezininkai“, atlikdama pareiškėjai priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, visiškai nesivadovavo abrisu ir preliminarių matavimų metu vietovėje riboženkliais paženklintomis žemės ribomis (riboženklių neparodė pati pareiškėja), dėl to nepagrįstai pakeitė žemės sklypo ribas ir tik dėl šios priežasties sklypai persidengė. Šias aplinkybes patvirtino liudytojai R. V., kuris, kaip UAB „Geodezininkai“ atstovas, atliko kadastrinius matavimus, ir žemėtvarkos projekto vadovas V. R. Žemės sklypo plane naujai fiksuotų kadastro duomenų neobjektyvumą pagrindžia ir byloje esantys rašytiniai įrodymai – 2008 m. rugpjūčio 22 d. komisijos aktas ir žemės sklypo planas, iš kurių matyti, jog naujai pažymėti riboženkliai yra paslinkti vidutiniškai 11 m šiaurės kryptimi. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Geodezininkai“ sudarytas kadastrinių matavimų planas, kuriam nustatyta tvarka nėra atlikta patikra, netikslus ir neteisingas, juo nukrypta nuo faktiškai pareiškėjai grąžintų ir Nekilnojamojo turto registre fiksuotų žemės sklypo ribų, o plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo stotis su ryšio bokštu ir konteineriu suprojektuota bei pastatyta valstybinėje žemėje, nepažeidžiant L. B., kaip žemės savininkės, teisių. Teismas pabrėžė, kad ginčijamas sprendimas priimtas, projektinė dokumentacija ryšio antenos bokšto statybai rengta bei statybos leidimas išduotas dar neatkūrus nuosavybės teisių pareiškėjai, jai nesant žemės savininkei, todėl šiuo aspektu atsakovas neturėjo prievolės informuoti pareiškėją apie statybos leidimo išdavimą, derinti su ja, kaip gretimo sklypo savininke, sklypo vietos ir gauti jos sutikimą. Teismas padarė išvadą, kad skundžiami Lazdijų rajono savivaldybės 2005 m. spalio 11 d. sprendimas Nr. 5TS-944 ir statybos leidimas pareiškėjos teisių nepažeidžia, todėl jos reikalavimai nepagrįsti ir atmestini. Tokiu būdu teismas atmetė ir prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo.

21III.

22Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 191-193) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - skundą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Atsakovų veiksmai yra neteisėti ir pažeidžia pareiškėjos, kaip žemės savininkės, teises, numatytas Konstitucijos 23 straipsnyje, bei įstatymų saugomus interesus.

242. Darant preliminarius matavimus jų užginčyti pareiškėja negalėjo, nes juos darant nebuvo sukviesti gretimų sklypų savininkai ir nebuvo rasta jokių anksčiau suformuotų riboženklių, todėl žinoti, kad jai priklausantis žemės sklypas pagal preliminarius matavimus keliolika metrų įsiterpia į kitų žmonių nuosavybės ribas, ji negalėjo.

253. 2008 m. rugpjūčio 22 d. sudarytos komisijos išvada yra rekomendacinė, be to, yra ginčytina, nes komisijos sudarymą inicijavo pareigūnas, pasirašęs bokšto statybos leidimą. Darant pareiškėjai priklausančio sklypo geodezinius matavimus, matavimus atlikęs specialistas R. V. teigė, jog, jei geodezinis matavimas būtų daromas pagal abrisą, jo turimais duomeninis pareiškėjos žemės sklypas įsiterptų į kitiems savininkams priklausančius žemės sklypus. Antra, darant geodezinį matavimą buvo sukviesti gretimų sklypų savininkai, kurie savo parašais patvirtino jos žemės sklypo geodezinių matavimų tikslumą. Braižant abrisą ir pažymint preliminarias jos sklypo ribas vietoje, gretimų sklypų savininkai pakviesti nebuvo, nors, kaip vėliau sužinojo, to reikalauja Kadastro nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534) 32.1.1. straipsnis. Kadastro vietovės projekto autorius, kaip valstybės pareigūnas, vykdantis žemės reformą šias teisės aktų nuostatas privalėjo žinoti. Be to, Seirijų kadastro vietovės autorius V. R. koregavo abrisą jau po jos pasirašymo. Šis faktas buvo paminėtas teisme, tačiau nagrinėjant bylą į tai nebuvo atsižvelgta.

264. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog prašymai atkurti nuosavybės teises į sklypą ir pretendentų susitarimas pateiktas prieš kelerius metus, prieš Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priimant ginčytiną sprendimą, ir kad žemėtvarkos projekto autorius V. R., nustatydamas sklypų koordinates, suklydo. Teismo posėdžio, vykusio 2009 m. kovo 10 d., protokole liudininko R. V. parodymai surašyti tik tiek, kurie naudingi atsakovams. Teisme taip pat nebuvo nagrinėjami nutiesto kelio ir elektros kabelio teisėtumo klausimai. Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo nevisapusiškai ir neatsižvelgė į visus argumentus.

27Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 1-4) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Atsakovas nurodo, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Alytaus rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Vykdant projektą, reikėjo pastatyti bokštus ryšio antenoms. Nesutinka su pareiškėjos apeliaciniame skunde nurodytu teiginiu, kad Seirijų kadastro vietovės autorius

29V. R. koregavo abrisą jau po pareiškėjos pasirašymo, bei, kad šis faktas buvo paminėtas teisme, tačiau nagrinėjant bylą į tai nebuvo atsižvelgta. Atsakovo manymu, faktinės aplinkybės liudija priešingai, nes teismas išsireikalavo žemės sklypo grąžinimo bylą iš Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus ir teismo posėdžio metu kolegijos pirmininkas paklausė pareiškėjos, ar abrisas teisingas. Pareiškėja atsakė, kad taip. Todėl visiškai sutinka su teismo nustatytomis aplinkybėmis, kad 2007 m. liepos 17 d. surašytas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas ir sudarytas žemės sklypo abrisas yra parengti jau po ginčijamo 2005 m. spalio 11 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo bei 2007 m. birželio 26 d. statybos leidimo išdavimo, žemėtvarkos projekto autoriui

30V. R. suderinus sklypo vietą, jam žinant abiejų žemės sklypų tikslias koordinates. Nesutinka su pareiškėjos apeliaciniame skunde nurodytu teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo nevisapusiškai ir neatsižvelgė į visus argumentus.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinis skundas atmestinas.

34Prašomas panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 5TS-944 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų“ sąrašo 143 punktas ir jame įrašytas žemės sklypas, prašomas panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. birželio 26 d. išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) ryšio antenos bokšto su konteineriu statybai, susiję su žemės sklypo ribomis atkuriant nuosavybės teises, internetinio ryšio bokšto buvimo vietos nustatymu. Pareiškėja tvirtina, kad pastarasis objektas įsiterpia į jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Atsakovas tvirtina priešingai – ryšio bokštas yra žemės sklype, kuris nepatenka į pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą.

35Nuosavybės teisės L. B. atkurtos Alytaus apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu. Sudėtinė sprendimo dalis – Žemės sklypo planas (T 1, b.l. 13-14). Pastarajame dokumente nurodyta, kad grąžintinos žemės sklypo ribos paženklintos pagal 2007 m. liepos 17 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo aktą. Tiek žemės sklypo plane (T 1, b.l. 14), tiek

362007 m. liepos 17 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte (T 1, b.l. 24-25) nėra jokių duomenų dėl atitinkamų objektų buvimo žemės sklype Nr. ( - ).

372007 m. liepos 17 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte aiškiai pažymėta, jog sklypas Nr. ( - ) yra gretimybėje su bendro naudojimo keliu, nepaskirta valstybine žeme ir jame nėra nei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar valstybei priklausančios įsiterpusios žemės plotų, taip pat nėra kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančių ūkinės – komercinės paskirties pastatų ir statinių. Su abiem minimais dokumentais pareiškėja yra susipažinusi ir jų atitikimą tikrovei patvirtino savo parašais. Sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo neapskundė, o tai reiškia pripažino, jog kompetentingas viešojo administravimo subjektas tinkamai atliko jam pavestą užduotį, susijusią su nuosavybės teisių atkūrimu.

38Pareiškėjos L. B. teiginys dėl ryšio bokšto buvimo jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Nr. ( - ) grindžiamas atliktais matavimais po nuosavybės teisių atkūrimo negali būti pripažintas pagrįstu bei lemiančiu skundžiamo sprendimo naikinimą, nes išeitiniai atlikto pareiškėjai palankaus matavimo duomenys nebuvo tikslūs, ką pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pakankamai akivaizdžiai pripažino aptariamą matavimą atlikęs R. V. Jis parodė, jog į jį iš tikro kreipėsi užsakovai. Buvo atliktas matavimas. Riboženklių nebuvo, todėl ir gavosi nesutapimas, kuris sudarytos komisijos metu pašalintas. Kaip pirmosios instancijos teismo posėdžio metu parodė liudytojas R. V., nustatyta, kad „bokšto visiškai nesiekia sklypo ribos“ (T 1, b.l. 160). Alytaus apskrities viršininko administracija 2008 m. gegužės 19 d. raštu valstybės įmonei „Registrų centras“ pateikė paaiškinimą, jog tarp ginčo žemės sklypų lieka valstybinės žemės, todėl šių sklypų ribos nepersidengia (T 1, b.l. 68). Taigi UAB „Geodezininkai“ sudarytas kadastrinių matavimų planas, kuriuo remiasi pareiškėja, grįsdama skundo reikalavimus – visų pirma, netikslus, juo nukrypta nuo faktiškai pareiškėjai grąžintų ir Nekilnojamojo turto registre fiksuotų žemės sklypo ribų. Antra, prieštarauja surinktų kitų faktinių duomenų visumai. Be to, buvo paneigtas matavimą atlikusio asmens paaiškinimais, o visa tai įgalina teigti, kad plačiajuosčio interneto duomenų perdavimo tinklo stotis su ryšio bokštu ir konteineriu suprojektuota bei pastatyta valstybinėje žemėje, nepažeidžiant L. B., kaip žemės savininkės, teisių.

39Kitokių įrodymų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nepateikta (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str.).

40Dėl išdėstytų priežasčių konstatuotina, kad nebuvo jokio pagrindo naikinti skundžiamų sprendimų. Bylos faktinės aplinkybės įvertintos tinkamai. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistu.

41Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o L. B. apeliacinį skundą atmesti.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja L. B. 6. 2007 m. birželio 26 d. išduotą statybos leidimą Nr. 7. Pareiškėja nurodė, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos 2007... 8. 2005 m. spalio 11 d. sprendimas „Dėl neprivatizuotinų žemės sklypų“,... 9. Alytaus apskrities viršininko 2007 m. birželio 26 d. išduotas statybos... 10. Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 11. Atsakovas nurodė, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija, dar 2005... 12. Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą... 13. Atsakovas nurodė, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimu... 14. 2008 m. rugpjūčio 22 d. buvo sudaryta komisija, kuri nustatė, kad UAB... 15. 2008 m. gegužės 19 d. sudarydama pareiškėjos užsakymu jai priklausančio... 16. II.... 17. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 4 d. sprendimu (T 1,... 18. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl tariamai... 19. 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 59-22479 pareiškėjai buvo atkurtos... 20. 2005 m. spalio 11 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo... 21. III.... 22. Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 191-193) prašo panaikinti Kauno... 23. 1. Atsakovų veiksmai yra neteisėti ir pažeidžia pareiškėjos, kaip žemės... 24. 2. Darant preliminarius matavimus jų užginčyti pareiškėja negalėjo, nes... 25. 3. 2008 m. rugpjūčio 22 d. sudarytos komisijos išvada yra rekomendacinė, be... 26. 4. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog prašymai atkurti nuosavybės... 27. Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 28. Atsakovas nurodo, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija kartu su... 29. V. R. koregavo abrisą jau po pareiškėjos pasirašymo,... 30. V. R. suderinus sklypo vietą, jam žinant abiejų žemės sklypų tikslias... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Apeliacinis skundas atmestinas.... 34. Prašomas panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 11 d.... 35. Nuosavybės teisės L. B. atkurtos Alytaus apskrities... 36. 2007 m. liepos 17 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte (T 1, b.l.... 37. 2007 m. liepos 17 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte aiškiai... 38. Pareiškėjos L. B. teiginys dėl ryšio bokšto buvimo... 39. Kitokių įrodymų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nepateikta... 40. Dėl išdėstytų priežasčių konstatuotina, kad nebuvo jokio pagrindo... 41. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 42. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimą... 43. Nutartis neskundžiama....