Byla II-414-554/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui – pareiškėjui R. Š. , administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos – LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros įgaliotam atstovui Vytautui Račkauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo R. Š. skundą dėl nutarimo skirti administracinę nuobaudą panaikinimo, administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimo ir

Nustatė

22009-04-07 LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Vytauto Račkausko nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM – 22 R. Š. buvo nubaustas 150 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 78 str. 1 d., padarymą.

3Pareiškėjui administracinė nuobauda buvo paskirta už tai, kad 2009-04-01 apie 9 val. buvo nustatyta, jog pareiškėjas jam priklausančiame žemės sklype, esančiame Alytaus mieste, Jiezno g. 16, ne miško žemėje, savavališkai – neturėdamas Alytaus miesto savivaldybės leidimo, neteisėtai visiškai nugenėjo saugotino beržo šakas, palikdamas tik kamieną. Šiais veiksmais buvo pažeisti Aplinkos apsaugos įstatymo 9 str., Želdynų įstatymo 15 str. 1 d., 22 str. 3 d., Aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymo Nr. 78, 2008-01-31 įsakymo Nr. D1-87 reikalavimai.

4Pareiškėjas skunde nesutiko su administracinio teisės pažeidimo sudėtimi, paskirta administracine nuobauda ir prašė teismo panaikinti nutarimą skirti administracinę nuobaudą, kadangi jokio administracinio teisės pažeidimo nepadarė.

5Pareiškėjas skunde (b.l. 3-4) nurodė, taip pat paaiškino teismo posėdžio metu, kad maždaug 2009 metų kovo viduryje jis nugenėjo jam priklausančiame sklype buvusio beržo šakas. Medžio šakos užstojo saulės šviesą, taip pat dalis šakų gadino namo stogą, todėl buvo galima genėti šakas ir be leidimo. Dėl leidimo genėti šakas į jokias institucijas nesikreipė. Didesnė dalis medžio šakų nebuvo supuvę arba kitaip pažeistos. Atvykę pareigūnai viską nufilmavo, taip pat surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. Teismo posėdžio metu pareiškėjas taip pat prašė teismo sumažinti jam paskaičiuotos sumos už padarytą gamtai žalą dydį.

6Administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos įgaliotas atstovas teismo prašė nutarimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo skundo nepatenkinti.

7Įgaliotas atstovas paaiškino, kad 2009-04-01 patikrinimo metu buvo nustatyta, jog privačioje žemės valdoje - pareiškėjui priklausančiame žemės sklype, buvo visiškai nugenėtos ten augančio beržo šakos ir paliktas tik bešakis kamienas. Pareiškėjas nepateikė savivaldybės institucijos išduoto leidimo genėti medžio šakas. Buvo nustatyta, kad beržo kamienas sveikas, medis auga toliau nuo pastato ir jo šakos negalėjo gadinti pareiškėjo namo stogo. Pareiškėjas pripažino, kad jis nugenėjo šakas, taip pat iš karto sumokėjo paskirtą baudą. Kadangi pareiškėjas gailėjosi dėl savo veiksmų jam buvo paskirta minimali sankcijoje numatyta bauda. Žalos gamtai dydis buvo nustatytas remiantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintais įkainiais, todėl mažinti jos nėra pagrindo. Jeigu pareiškėjas savo noru nesumokės paskaičiuotos sumos, Institucija kreipsis į teismą su ieškinio pareiškimu dėl minėtos sumos priteisimo.

8Nutarimas paliktinas nepakeistu ir pareiškėjo skundas nepatenkintinas.

9Iš teismui pateiktos administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. AM – 22 dokumentų (b.l. 17-26), filmuotos medžiagos duomenų, liudytojos parodymų visumos matyti, kad 2009-04-01 apie 9 val. buvo nustatyta, jog pareiškėjas jam priklausančiame žemės sklype, esančiame Alytaus mieste, Jiezno g. 16, savavališkai, neturėdamas Alytaus miesto savivaldybės leidimo, visiškai nugenėjo beržo šakas, palikdamas tik bešakį kamieną. 2009-04-01 jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, o 2009-04-07 Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Vytauto Račkausko nutarimu pareiškėjas buvo nubaustas 150 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 78 str. 1 d., padarymą. Atlikus paskaičiavimus buvo konstatuota, kad pareiškėjas savo veiksmais gamtai padarė 1600 Lt žalą.

10Želdinių įstatymo 20 str. 1 d., 2008-03-12 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 206 nuostatų analizė, taip pat administracinio teisės pažeidimo bylos duomenys, liudytojos parodymai duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad pareiškėjo sklype augantis beržas laikomas saugotinu medžiu. Aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Aprašo 9 p. numato, kad šakų genėjimo darbams pareiškėjas privalėjo gauti Alytaus miesto savivaldybės leidimą. Jokių aplinkybių, numatytų Aprašo 10 – 11 p., kurių buvimas leistų genėti medžio šakas neturint leidimo, nebuvo nustatyta. Teismui pateiktų duomenų visuma patvirtina aplinkybes, kad pareiškėjas nugenėjo visas beržo šakas ir paliko kamieną visiškai be šakų. Toks genėjimas prieštarauja Aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 patvirtintų Taisyklių nuostatoms. Pareiškėjas dėl leidimo išdavimo niekur nesikreipė, todėl jo veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 78 str. 1 d., sudėtis. Be to, netikėti Institucijos pareigūnų, kurie buvo įvykio vietoje bei surašė patikrinimo aktą Nr. 24, parodymais teismas neturi jokio pagrindo. Pareiškėjas ir pats iš esmės neneigia savo padaryto teisės pažeidimo objektyvinės pusės požymių. Skiriant administracinę nuobaudą nebuvo nustatytos pareiškėjo atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Buvo nustatyta pareiškėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kaltininkas nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Teismas su tokia Institucijos pareigūno išvada sutinka. Nutarime skirti administracinę nuobaudą apsirikimo pasekoje nurodyta ATPK 31 str. 1 d. 2 p., tačiau teismas tai nelaiko esminiu pažeidimu. Teismo nuomone, vertinant visumą pateiktų įrodymų, matyti, kad nuobaudų skyrimo tvarka ir terminai nepažeisti, administracinėn atsakomybėn patraukto pareiškėjo padaryta priešinga teisei veika teisingai kvalifikuota, paskirta minimali sankcijoje numatyta bauda (ATPK 20 str., 24 str., 30 str., 30-1 str., 30-2 str., 35 str.). Teismas taip pat konstatuoja, kad skirti pareiškėjui įspėjimą nebuvo pakankamo pagrindo duomenų. Šią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į padaryto pažeidimo mąstą, padarytos žalos gamtai dydį. Nutarime skirti administracinę nuobaudą suklysta nurodant pareiškėjo vardą, tačiau ši apsirikimo klaida taip pat nesudaro pagrindo skundžiamam nutarimui naikinti. Įvertinus teismui pateiktų įrodymų visumą, matyti, kad pareiškėjo vardas yra Renatas ir, būtent, jis (R. Š. ) kaltas dėl nutarime aprašyto teisės pažeidimo padarymo. Tiek administracinio teisės pažeidimo protokole, tiek nutarime skirti administracinę nuobaudą konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė Aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymo Nr. 78 nuostatas. Teismas to taip pat nelaiko esminiu pažeidimu ir, tuo pačiu, konstatuoja, kad minėtas įsakymas nuo 2008-01-25 neteko galios Aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45, kuriuo ir buvo patvirtintos teismo nutartyje minimos Taisyklės.

11Pareiškėjas taip pat prašo teismo sumažinti 1600 Lt Institucijos pretenziją dėl žalos padarytos gamtai atlyginimo. Nuobaudą paskyrusios institucijos įgalioti atstovai paaiškino, kad ši pretenzija – tai tik pasiūlymas pareiškėjui geruoju sumokėti nurodytą sumą. Pareiškėjui to nepadarius, bus kreipiamąsi į teismą su ieškinio pareiškimu dėl žalos gamtai priteisimo. Įvertinus teismui pateiktų įrodymų visumą matyti, kad žalos įvertinimo skaičiuotė atlikta laikantis 2008-03-26 Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-343 reikalavimų. 1600 Lt suma nėra administracinė nuobauda ir ATPK 30-1 str. nuostatos jai negali būti taikomos. Dėl minėtų aplinkybių pareiškėjo skundas ir šioje dalyje taip pat atsisakytinas patenkinti. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas kaltas dėl administracinio teisės pažeidimo, kurio pasekoje buvo padaryta žala gamtai, padarymo. Ši pretenzija – tai iš esmės tik pasiūlymas, kuris pareiškėjui šioje proceso stadijoje neprivalomas. Ginčas dėl žalos atlyginimo gamtai – tai atskiros civilinės bylos ginčo dalykas.

12Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

132009-04-07 LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Vytauto Račkausko nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM – 22, kuriuo R. Š. buvo nubaustas 150 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 78 str. 1 d., padarymą, palikti nepakeistą ir R. Š. skundo nepatenkinti.

14Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai