Byla 2-2067/2012
Dėl viešojo pirkimo procedūrų atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Arlitanus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-5651-619/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Arlitanus“ ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl viešojo pirkimo procedūrų atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar taikytina laikinoji apsaugos priemonė – viešojo pirkimo stabdymas.

5Ieškovas UAB „Arlitanus“ ieškiniu prašo panaikinti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Viešojo pirkimo komisijos 2012 07 23 rašte Nr. 1SD-(4.36)-1789 įformintą sprendimą atvirame konkurse „Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilygintų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 119826) sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę bei išvestinius šios komisijos sprendimus: 2012 08 07 rašte Nr. 1SD-(4.36)-1920 įformintą sprendimą pripažinti ieškovo pretenziją nepagrįstą ir ją atmesti; įpareigoti leisti ieškovui pataisyti pirminiame pasiūlyme esančias aritmetines klaidas; įpareigoti atsakovą iš naujo sudaryti atviro konkurso „Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilygintų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 119826) preliminarią pasiūlymų eilę.

6Taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti sustabdyti atsakovą viešojo pirkimo Nr. 119826 konkurso procedūras; įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims, kol bus neišnagrinėtas ieškinys; jei viešojo pirkimo sutartis jau bus sudaryta – sustabdyti sudarytos sutarties vykdymą.

7Nurodo, kad atsakovas pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, todėl pirkimo procedūros neteisėtos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 08 29 nutartimi ieškovo UAB „Arlitanus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

10Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirkimo (pirkimo objektas – Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos) procedūrų sustabdymas kelia realią grėsmę viso projekto įgyvendinimui, o jo neįgyvendinus, nukentėtų dalies visuomenės interesai, būtų pažeistas ir viešasis interesas. Su žemėtvarka susiję klausimai yra viešojo pobūdžio, aktualūs visai visuomenei.

11Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešo intereso apsaugą ir tik po to jomis turi būti siekiama ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Nagrinėjamu atveju viešasis interesas pirkimo objektu nusveria viešąjį interesą sąžiningu tiekėjų varžymusi, todėl ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas UAB „Arlitanus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 08 29 nutartį ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

141. Ieškovo reikalavimas tenkina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimą įvykdymą (CPK 145 str. 1 d.). Šioje byloje, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių (viešojo pirkimo konkurso sustabdymas ir įpareigojimas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties), teismas neužtikrins būsimo ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymo, jeigu tuo metu tretysis asmuo jau bus pasirašęs sutartį ir vykdys joje numatytus darbus/teiks paslaugas.

152. Jei būtų konstatuotas imperatyvių teisės normų pažeidimas organizuojant bei vykdant konkursą ir jei pirkimo sutarčiai būtų taikytos imperatyvioms teisės normoms prieštaraujančio sandorio teisinės pasekmės, sutarčiai esant įvykdytai, teismo sprendimo įgyvendinimas pasunkėtų arba taptų negalimas.

163. Ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas.

174. Teismas neteisingai įvertino viešuosius bei ieškovo privačius interesus. Skirtumas tarp 1 ir 2 vietos yra beveik 6 milijonai litų, todėl, esant tokiam ženkliam kainų skirtumui, prioritetas teiktinas ieškovo interesams, o ne viešajam interesui. Ieškovo keliami klausimai yra susiję su teisėtu, teisingu, efektyviu ir ekonomišku biudžeto lėšų panaudojimu atliekant viešąjį pirkimą, todėl ieškovo keliamos pretenzijos (reikalavimai) yra taip pat tiesiogiai susiję su viešuoju interesu (viso biudžeto efektyviu, ekonomišku ir skaidriu lėšų panaudojimu). Teismų praktikoje pripažįstama, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, jog, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo. Patenkinus ieškinį, atsakovas privalėtų nutraukti sutartį su trečiuoju asmeniu, pasirašyti naują sutartį su ieškovu, kas reikštų neracionalų lėšų naudojimą.

185. Žemės reforma jau įvykdyta.

196. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, atsižvelgus į trumpus bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminus, nesukels atsakovui neproporcingų neigiamų pasekmių, derės su ekonomiškumo, efektyvumo principais.

20Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti, o nusprendus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 1 000 000,00 Lt sumą, atsakovo nuostolių (jų dalies), galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui (CPK 146 str. 1 d.). Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

211. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 07 21 nutarimu Nr. 1111 patvirtintą Vyriausybės prioritetą - „2012 metų IV ketvirtį iš esmės užbaigti žemės grąžinimą Lietuvoje“ yra parengtas Piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius Vilniaus rajone atkūrimo planas, kuriam pritarė Vyriausybė. Šiam planui įgyvendinti numatytas pakankamas finansavimas iš valstybės biudžeto 2011-2013 metais atliekamiems žemės grąžinimo darbams. Pagal ši planą iki 2012 metu pabaigos 1,4 tūkst. piliečių turi būti gražinta natūra (buvusioje vietoje) turėta žemė, o iki 2013 metu pabaigos turi būti grąžinta žemė perduodant neatlygintinai nuosavybėn visiems pretendentams.

22Atsakovas yra įsipareigojęs spartinti piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimą Vilniaus rajone, čia juos vykdyti prioriteto tvarka.

232. Sutartinių įsipareigojimų bei teismo sprendimo vykdymui pavojaus negalėtų būti, kadangi paslaugos galėtų būti užsakomos bet kurioje pirkimo sutarties galiojimo stadijoje, nepriklausomai nuo jau įvykdytų užsakymų. Pirkimo sutarties pagrindu perkamos atskiros palaugos, kurios gali būti užsakomos atskirai vienos nuo kitų (perkamos pagal faktinį poreikį ir atskirus įkainius) (pirkimo sąlygų 13 punktas). Tačiau bent vienos paslaugų nevykdymas turėtu ženklių padarinių žemės reformos eigai - procesas būtų iš esmės sustabdytas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetai neužtikrinti.

243. Teismui nusprendus tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, dėl anksčiau nurodytų priežasčių būtinas atsakovo (Lietuvos Respublikos) nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas ne mažesnei kaip 1 000 000 Lt sumai (sumos dydis grindžiamas minimaliais nuostoliais dėl nepanaudotų lėšų apyvartos ir žemės pardavimo pajamų nebuvimo bylinėjimosi laikotarpiu (objektyviai įvertinus analogiškų bylų nagrinėjimo terminus - skaičiuojama 5 mėn.)).

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas tenkintinas.

27Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 dalis).

28Byloje nėra ginčo, kad nagrinėjamu atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galimai palankaus sprendimo vykdymas gali pasunkėti. Tačiau nustačius esant pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (sprendimo įvykdymo pasunkėjimo grėsmė), spręstina ar byloje nagrinėjamu konkrečiu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitiktų ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus, ar būtų suderinamas su viešaisiais interesais, ar nepažeistų suinteresuotų šalių teisėtų interesų pusiausvyros. Neretai, kaip ir šiuo atveju, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas, įvertinęs visas konkrečios bylos aplinkybes, turi nuspręsti, kuriam iš viešojo intereso aspektų (viešajam interesui nedelsiant vykdyti pirkimą, kuriuo suinteresuota visuomenė ir kuriuo įgyvendinami viešieji interesai, ar užtikrinti taip pat viešąjį interesą viešuosius pirkimus vykdyti tik teisėtai, racionaliai naudoti biudžeto lėšas), teikti pirmenybę.

29Pirmosios instancijos teismas šioje byloje prioritetą suteikė viešajam interesui nedelsiant vykdyti nuosavybės į žemę grąžinimo darbus. Viešasis pirkimas, kurio procedūros ginčijamos byloje, vykdomas tikslu įsigyti Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilygintų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 02 25 nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ 872 punkte numatė iš esmės užbaigti žemės grąžinimą Lietuvoje. Tuo Lietuvos Respublika pripažino žemės grąžinimo vykdymą ir užbaigimą vienu iš tikslų, pripažino žemės grąžinimo proceso svarbą Lietuvos Respublikai. Tuo pačiu tai reiškia, kad žemės gražinimo sklandus vykdymas neabejotinai turi viešąjį interesą. Juo suinteresuota valstybė, visuomenė ir asmenys, turintys teisę susigrąžinti žemę ir eilę metų tebelaukiantys šios teisės įgyvendinimo (Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų priimtas ir įsigaliojo 1991 m., Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas priimtas ir įsigaliojo 1997 m.). Tai rodo, kad pirmosios instancijos teismas prioritetą šioje byloje suteikė neabejotinai svarbiam viešajam interesui - žemės grąžinimo vykdymui, tačiau, šios bylos aplinkybių kontekste teisėjų kolegija sprendžia, kad egzistuoja daugiau prielaidų prioritetą suteikti kitam viešajam interesui – interesui viešąjį pirkimą vykdyti teisėtai, o jam skirtas biudžeto lėšas panaudoti racionaliai. Pažymėtina, kad pagal bylos duomenis ieškovo ir atsakovo laimėtoju pripažinto valstybės įmonės „Valstybės žemės fondo“ pasiūlymų kaina skiriasi kelis kartus, o bendras pasiūlymų 8, 9 ir 14 pirkimų dalims kainų skirtumas sudaro 5 500 539 Lt (5,5 mln. Lt). Toks ryškus pasiūlytų kainų skirtumas padidina intereso užtikrinti, kad biudžeto lėšos būtų naudojamos racionaliai, svarbą. Pirkimas finansuojamas biudžeto lėšomis ir neegzistuoja reali grėsmė pirkimui numatytas lėšas prarasti jų nespėjus panaudoti 2012, 2013 metais. Šie argumentai leidžia daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukels neigiamų pasekmių, viršijančių jų naudą.

30Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis šiuo metu pirmosios instancijos teisme nagrinėjamoje byloje yra atliktas pasirengimas paruošiamųjų dokumentų būdu, tačiau teismo posėdyje byla dar nepradėta nagrinėti ir dar nėra paskirta posėdžio data. Šiuo metu neįmanoma prognozuoti, kiek galėtų užsitęsti ginčo išnagrinėjimas, kol byloje dėl ginčo esmės bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas, tuo pačiu ir kiek dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų nukeltas pirkimo procedūrų įvykdymas ir jas įvykdžius sudarytos sutarties vykdymas, tačiau įstatymui ribojant bylų dėl viešųjų pirkimų išnagrinėjimo teismuose trukmę (CPK 4238 str. 4 d.), net ir esant dideliam teismų darbo krūviui, byla bus išnagrinėta santykinai greitai.

31Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo UAB „Arlitanus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų teisėjų kolegija nebepasisako kaip dėl teisiškai nebereikšmingų bylos išnagrinėjimui.

32Atsakovas prašo, jeigu bus taikomos laikinosios apsaugos priemonės, įpareigoti atsakovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 1 000 000 Lt sumą, atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui (CPK 146 str. 1 d.).

33Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes – vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais. Galimi užtikrintini nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti realiai prognozuojami. Tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12, 178 straipsniai). Todėl atsakovas turi teisę pateikti teismui argumentus ir įrodymus, kad dėl šia nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių realiai prognozuotini atsakovo nuostoliai, taip pat argumentus ir įrodymus, pagrindžiančius galimų nuostolių tikėtiną dydį. Tik tuomet atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimas galėtų būti užtikrintas (CPK 146 str. 1 d.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti - įpareigoti atsakovą sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 119826 konkurso procedūras 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims, nesudaryti viešojo pirkimo sutarties 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims, kol bus neišnagrinėtas ieškinys. Jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta – įpareigoti atsakovą sustabdyti sudarytos sutarties vykdymą viešojo pirkimo sutarties 8, 9 ir 14 pirkimo objekto dalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar taikytina laikinoji apsaugos priemonė – viešojo... 5. Ieškovas UAB „Arlitanus“ ieškiniu prašo panaikinti atsakovo... 6. Taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti... 7. Nurodo, kad atsakovas pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 08 29 nutartimi ieškovo UAB „Arlitanus“... 10. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirkimo (pirkimo... 11. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „Arlitanus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Ieškovo reikalavimas tenkina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 15. 2. Jei būtų konstatuotas imperatyvių teisės normų pažeidimas... 16. 3. Ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas.... 17. 4. Teismas neteisingai įvertino viešuosius bei ieškovo privačius interesus.... 18. 5. Žemės reforma jau įvykdyta.... 19. 6. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, atsižvelgus į trumpus bylų dėl... 20. Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu... 21. 1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 07 21 nutarimu Nr. 1111... 22. Atsakovas yra įsipareigojęs spartinti piliečių nuosavybės teisių į... 23. 2. Sutartinių įsipareigojimų bei teismo sprendimo vykdymui pavojaus... 24. 3. Teismui nusprendus tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 27. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 28. Byloje nėra ginčo, kad nagrinėjamu atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos... 29. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje prioritetą suteikė viešajam... 30. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis šiuo metu pirmosios... 31. Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą... 32. Atsakovas prašo, jeigu bus taikomos laikinosios apsaugos priemonės,... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 35. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartį panaikinti ir...