Byla I-2331-624/2013
Dėl sprendimo panaikinimo, neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Broniaus Januškos ir Irenos Paulauskienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo S. P. skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Sveikatos priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo, neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas S. P. skunde prašo teismo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013-01-25 sprendimą Nr. 1D-1103-(11); 2) įpareigoti atsakovą išmokėti susidariusią valstybinės pensijos nepriemoką po 635.62 Lt kiekvieną mėnesį nuo 2010 m. sausio mėn. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; 3) įpareigoti atsakovą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti visą paskirto dydžio – 2863.30 Lt valstybinę pensiją. Nurodo, kad Vidaus reikalų ministerijos 2008-09-22 sprendimu Nr. 11SP-3807 nuo 2008-08-30 jam buvo paskirta 2503.30 Lt dydžio pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą, taip pat mokamas valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas – 360 Lt, todėl iš viso gaudavo 2863.30 Lt valstybinę pensiją. Nuo 2010-01-01 įsigaliojus Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) nuostatoms, jo valstybinė pensija buvo perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. ir mokama sumažinta valstybinė pensija kas mėnesį. Kiekvieną mėnesį pareiškėjas negauna 635.62 Lt valstybinės pensijos dalies. Vidaus reikalų ministerija 2013-01-25 sprendime Nr. 1D-1103(11) nurodė, kad išmokėti susidariusią valstybinės pensijos nepriemoką neturi teisinio pagrindo. Mano, kad valstybinė pensija vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatoms buvo perskaičiuota nepagrįstai, pažeidžiant Konstitucijos 23 ir 52 str., taip pat Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl pensinio aprūpinimo. Taip pat nurodo, kad sumažinant valstybinės pensijos dydį buvo pažeisti Konstituciniai teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir saugumo, proporcingumo principai (b. l. 1-4).

3Pateiktame atsiliepime atsakovės Lietuvos valstybė ir Vidaus reikalų ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėjui valstybinė pensija skiriama ir mokama pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą. Nuo 2010-01-01 įsigaliojus Laikinojo įstatymo nuostatoms, pareiškėjo valstybinė pensija buvo perskaičiuota ir mokama pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas. Pareiškėjas dėl valstybinės pensijos nepriemokos išmokėjimo kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, kuri 2013-01-25 sprendime Nr. 1D-1094 (11) išsamiai paaiškino aplinkybes, dėl kurių valstybinė pensija buvo sumažinta, nurodė teisinius pagrindus ir tai, kad mokėti paskirto dydžio valstybinės pensijos ir išmokėti valstybinės pensijos nepriemoką ministerija neturi teisinio pagrindo. Pažymėjo, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatos Konstitucinio Teismo pripažintos neprieštaraujančiomis Konstitucijai, mokėti pareiškėjui paskirto dydžio valstybinę pensiją neturi pagrindo. Pareiškėjui valstybinė pensija pagal Laikinojo įstatymo nuostatas nebuvo sumažinta daugiau nei 20 procentų, ginčijamas sprendimas taip pat laikytinas teisėtu, nepažeidžiančiu pareiškėjo teisių ar jo teisėtų interesų bei tuo metu galiojusių teisės aktų (b. l. 12-13).

4Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

5Skundas netenkinamas.

6Remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjui S. P. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008-09-22 sprendimu Nr. 11SP-5807 nuo 2008-08-30 neterminuotai buvo paskirta 2503.30 Lt dydžio pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą (b. l. 17). Pareiškėjas 2013-01-08 su prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą dėl valstybinės pensijos nepriemokos (b. l. 18). Vidaus reikalų ministerija, atsakydama į pareiškėjo prašymą, 2013-01-25 sprendime Nr. 1D-1103(11) nurodė, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. paskirta ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta tvarka apribota valstybinė pensija perskaičiuojama taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Konstitucinis Teismas Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas, kuriomis vadovaujantis jam buvo perskaičiuota valstybinė pensija, pripažino neprieštaraujančiomis Konstitucijai. Pensijų perskaičiavimas pagal Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymą pratęstas iki 2013-12-31, įstatymas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo nenumato, mokėti pareiškėjui paskirtos pensijos ir išmokėti nepriemoką nėra pagrindo (b. l. 19-20).

7Ginčas byloje kilo dėl atsakovės Vidaus reikalų ministerijos 2013-01-25 sprendimo Nr. 1D-1103(11) teisėtumo ir pagrįstumo. Taip pat pareiškėjas prašo išmokėti nuo 2010-01-01 susidariusią valstybinės pensijos nepriemoką bei įpareigoti mokėti paskirto dydžio valstybinę pensiją.

8Lietuvos Respublikos p Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar Kalėjimų departamentas pagal tai, kurioje iš šių institucijų pensijos gavėjas tarnavo paskiausiai.

9Lietuvos Respublikos p Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija pagal tai, kurioje iš šių institucijų asmuo tarnavo paskiausiai. Jeigu asmuo paskiausiai tarnavo Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos muitinėje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose, pensijas jam ir jo šeimos nariams skiria ir Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos arba Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

102009-12-08, 2010-11-12 redakcijos)valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1.3 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija.

11Nuo 2010-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (toliau – ir Laikinasis įstatymas), kurio 4 str. 1 d. buvo nustatyta, kad paskirtos ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Jeigu tas pats asmuo gauna dvi arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę.

12Laikinojo įstatymo 15 str. 1 d. (2009-12-09, 2010-07-02 redakcijos) buvo nustatyta, kad Laikinojo įstatymo 15 str. buvo nustatytas terminuotas šio įstatymo nuostatų galiojimas, t. y. tai, kad šiuo įstatymu nustatyta socialinių išmokų, inter alia valstybinių ir valstybinių socialinio draudimo pensijų, perskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, suponuojanti šių išmokų sumažinimą, taikoma nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31.

13Seimas 2011-12-20 priėmė Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2011-12-28, kurio 1 d. nustatė skirtingą Laikinojo įstatymo galiojimo terminą pagal socialinių išmokų rūšis: 1) 1 str. 2 d. 4 p. nurodytoms šalpos kompensacijoms ir 5-9 punktuose nurodytoms išmokoms – iki 2011-12-31; 2) 1 str. 2 d. 1, 2 ir 3 p. nurodytoms išmokoms, 4 p. nurodytoms slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms kompensacijoms ir 10 p. nurodytai išmokai – iki 2012-12-31. Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2012-12-31, kuriuo pakeitė 15 str. 1 d. 2 p. ir nustatė šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytoms išmokoms, 4 punkte nurodytoms slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms kompensacijoms ir 10 punkte nurodytai išmokai galiojimo terminą iki 2013 m. gruodžio 31 d. Taigi, asmenims, kuriems v

14Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime „Dėl pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai“, vertindamas Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08, 2010-11-12 redakcijos), Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009-12-09 redakcija), nustatė, kad: 1) Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08, 2010-11-12 redakcijos), tiek, kiek ji apima Valstybinių pensijų įstatymo 1 str. 1 d. 1–4 p. nustatytas valstybines pensijas, prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 str., konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009-12-09 redakcija), tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Taigi, Konstitucinis Teismas iš esmės pripažino, kad pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ribojimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, galimas tik pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2012-09-21.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str. numatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. nustatyta, kad Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Visos valstybės institucijos bei jų pareigūnai privalo panaikinti savo priimtus poįstatyminius aktus ar jų nuostatas, kurie pagrįsti pripažintu nekonstituciniu teisės aktu. Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripažinti teisės aktą ar jo dalį nekonstituciniu galia negali būti įveikta pakartotinai priėmus tokį pat teisės aktą ar jo dalį. Taigi, Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus pripažinti kitų valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – teisės aktus prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausiai Konstitucijai, tai reiškia šių aktų teisinės galios panaikinimą bei jų pašalinimą visam laikui iš Lietuvos teisės sistemos.

16Pareiškėjas prašo panaikinti atsakovės Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013-01-25 sprendimą Nr. 1D-1103(11). Ginčijamame sprendime atsakovė nurodė, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. paskirta ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta tvarka apribota valstybinė pensija perskaičiuojama taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Konstitucinis Teismas Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas, kuriomis vadovaujantis jam buvo perskaičiuota valstybinė pensija, pripažino neprieštaraujančiomis Konstitucijai. Pensijų perskaičiavimas pagal Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymą pratęstas iki 2013-12-31, įstatymas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo nenumato, mokėti pareiškėjui paskirtos pensijos ir išmokėti nepriemoką nėra pagrindo (b. l. 19-20). Pažymėtina, kad šiame sprendime išreikšta Vidaus reikalų ministerijos valia atsisakyti mokėti pareiškėjui susidariusią valstybinės pensijos nepriemoką taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009-12-09 redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ginčijamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimas buvo grindžiamas minėtomis teisės aktų nuostatomis, atitinkamai – nėra jokio pagrindo teigti, kad jis buvo neteisėtas.

17Pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam valstybinės pensijos dalį, kuri susidarė nuo 2010 m. sausio mėn. iki teismo sprendimo įvykdymo taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas bei įpareigoti atsakovę mokėti paskirto dydžio pareigūnų ir karių valstybinę pensiją. Pažymėtina, kad pareiškėjui paskirta valstybinė pensija pagal Laikinojo įstatymo 5 str. nuostatas nebuvo ribojama, buvo ribojama pagal Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. Pareiškėjas ginčija tik valstybinės pensijos nepriemoką, kuri susidarė taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas, valstybinės pensijos ribojimo taikant Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. pareiškėjas neginčija. Kaip matyti iš Sveikatos priežiūros tarnybos 2013-01-24 pažymos Nr. 11PP (P)-791, pareiškėjui taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas, per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2012-12-31 susidarė 23 883.68 Lt valstybinės pensijos nepriemoka (b. l. 21). Konstituciniam Teismui 2012-02-06 nutarime pripažinus, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, o asmenims, kuriems vtenkinti pareiškėjo reikalavimo išmokėti jam susidariusios valstybinės pensijos nepriemoką nuo 2010-01-01 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir įpareigoti atsakovę mokėti paskirto dydžio pareigūnų ir karių valstybinę pensiją nėra pagrindo.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

Nutarė

19Pareiškėjo S. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai