Byla AS-39-429-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Remada“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Remada“ skundą atsakovui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Remada“ kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas: 1) įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją pakoreguoti Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų ir tvarkymo planų sprendinius taip, kad žemės sklypas, esantis adresu Trakų r. sav., Lentvario k., kadastrinis Nr. 7940/0006:110 Kariotiškių k.v., nebūtų įtrauktas į TINP teritoriją; 2) įpareigoti TINP planų organizatorių pakartoti specialiojo planavimo procedūras, kurias atliko neturinti reikiamų įgalinimų institucija – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 3) įpareigoti TINP planų organizatorių planuoti tik tą teritoriją, kuriai yra išduotos planavimo sąlygos; 4) minėtą žemės sklypą įtraukiant į TINP teritoriją, įpareigoti planų organizatorių: a) TINP tvarkymo plane žemės sklypą pažymėti kaip kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos); b) atlikti visas pagal Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas privalomas procedūras (įvertinti visuomenės poreikius, atlikti ekonominį vertinimą, nustatyti reikalingas nutrauktos veiklos kompensavimo, žemės išpirkimo išlaidas).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 15 d. nutartimi priėmė pareiškėjo UAB „Remada“ skundą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 1 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą kol bus išspręsta kita administracinė byla Nr. I-1155-561/2008. Teismas nutartyje nurodė, kad šioje byloje ginčas kilo dėl TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų ir tvarkymo planų sprendinių bei specialiojo planavimo procedūrų. Pareiškėjui priklauso žemės sklypas, esantis adresu Trakų r. sav., Lentvario k., kadastrinis Nr. 7940/0006:110 Kariotiškių k.v. (b. l. 10–13). Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1155-561/2008 dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2005 m. gegužės 10 d. planavimo sąlygų detaliojo plano dokumentams rengti Nr. 05-030, 2006 m. birželio 11 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-220, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. P2-691 ir juo patvirtinto žemės sklypo (kadastrinis numeris 7940/0006:110) Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario k., detaliojo plano, Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2006 m. spalio 30 d. projektavimo sąlygų sąvado Nr. AS3-702 ir Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2007 m. birželio 12 d. statybos leidimo Nr. AS1-233 panaikinimo. Administracinėje byloje Nr. I-1155-561/2008 kyla ginčas dėl pareiškėjui UAB „Remada“ priklausančio sklypo statuso. Tik išsprendus šį ginčą, galima spręsti, ar pareiškėjo skunde išdėstyti reikalavimai šioje administracinėje byloje yra pagrįsti. Todėl teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, padarė išvadą, kad šią bylą tikslinga sustabdyti kol bus išspręsta administracinė byla Nr. I-1155-561/2008.

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Remada“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį. Pareiškėjas nurodo, kad jam nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis adresu Trakų r. sav. Lentvario k., kadastrinis Nr. 7940/0006:110, Kariotiškių k. v. Šiuo metu šis žemės sklypas nepatenka į TINP teritoriją, jam nėra nustatyta jokių specialių naudojimo sąlygų. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis pagal nuosavybės teisės pažymėjimą yra „kita“. Tokia pati žemės sklypo paskirtis buvo ir anksčiau, kol Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. P2-691 nebuvo patvirtintas detalusis planas, kuris yra ginčijamas administracinėje byloje Nr. 1-1155-561/2008. Tuo tarpu pagal rengiamus TINP planus pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra priskirtas TINP teritorijai. Dėl to pareiškėjui, kaip žemės sklypo savininkui, atsiras papildomų apribojimų naudojant šį žemė sklypą. Nuosavybės teisės apribojimai, susiję su minėto žemės sklypo priskyrimu TINP teritorijai, atsiras nepaisant būsimo teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1155-561/2008. Pareiškėjo skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduotas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, kuri suinteresuotiems asmenims suteikia teisę skųsti planavimo organizatoriaus (šiuo atveju – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos) atsakymus į planavimo pasiūlymus ikiteismine tvarka, o vėliau – teismui. Sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1155-561/2008 niekaip negali įtakoti jau priimto Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sprendimo – atsisakymo atsižvelgti į pareiškėjo pasiūlymą – pagrįstumo. O pareiškėjas, paduodamas skundą teismui, prašė įvertinti būtent tokio atsakovo sprendimo pagrįstumą. Todėl, pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo stabdyti šią administracinę bylą kol bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1155-561/2008. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad kol bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1155-561/2008 ir joje bus priimtas galutinis sprendimas, TINP planai gali būti patvirtinti ir pareiškėjo galimybė tokiu atveju apginti savo pažeistas teises bus apribota.

10Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo skunde, paduotame pirmosios instancijos teismui teigiama, jog rengiamų TINP planų sprendiniai nepagrįstai riboja pareiškėjo, kaip žemės sklypo savininko, teises, nes jais užkertamas kelias visa apimtimi naudoti nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą pagal paskirtį, nurodytą žemės sklypo nuosavybės pažymėjime, t.y. statyti mažaaukščius gyvenamuosius namus. Šiuo metu Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-1155-561/2008 yra ginčijami administraciniai aktai, kuriais buvo pakeistas pareiškėjui priklausančio žemės sklypo naudojimo būdas ir taip sudarytos sąlygos statyti blokuotus kotedžus prie Lentvario dvaro sodybos, esančios vizualinės apsaugos zonoje ir pripažintos saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe. Todėl, atsakovo nuomone, tik priėmus galutinį sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1155-561/2008 bus galima spręsti klausimą dėl pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumo.

11Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija prašo atmesti atskirąjį skundą. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad net jei TINP planai bus patvirtinti iki teismo sprendimo priėmimo dienos, teismo sprendimas dėl tokių planų neteisėtumo sudarytų pagrindą keisti ir sprendimą dėl TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo. Todėl, trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjo teiginys, kad jis negalės apginti savo pažeistų teisių, yra nepagrįstas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad teismas sustabdo bylą kai jos negalima nagrinėti kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis adresu Trakų r. sav., Lentvario k. (kadastrinis Nr. 7940/0006:110 Kariotiškių k.v.). Pagal 2007 m. spalio 1 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, pagrindinė tikslinė šio žemės sklypo naudojimo paskirtis yra kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (b. l. 10-13). Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis nesutinka su TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų ir tvarkymo planų sprendiniais iš esmės tuo pagrindu, kad jie, pareiškėjo nuomone, užkerta jam galimybę naudoti žemės sklypą pagal aukščiau nurodytą paskirtį ir neleidžia vykdyti mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (b. l. 4-9).

17Šiuo metu Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje kitoje administracinėje byloje Nr. I-1155-561/2008 ginčijami būtent tie administraciniai aktai, kurių pagrindu pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo būdas ir pobūdis (anksčiau buvo kitos specialios paskirties) buvo pakeistas, ir kurie leido pareiškėjui statyti šiame žemės sklype mažaaukščius gyvenamuosius namus: 1) 2005 m. gegužės 10 d. planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-030; 2) 2006 m. birželio 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. (100)-11.81-220; 3) Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. P2-691, kuriuo buvo patvirtintas pareiškėjui priklausančio žemės sklypo detalusis planas; 4) 2006 m. spalio 30 d. projektavimo sąlygų sąvadas Nr. AS3-702; 5) 2007 m. birželio 12 d. statybos leidimas Nr. AS1-233 (b. l. 9, 11-13, 18, 19). Panaikinus paminėtus administracinius aktus, išnyktų vienas iš pagrindų, kuriais pareiškėjas grindžia savo nesutikimą su TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų ir tvarkymo planų sprendiniais šioje administracinėje byloje. Todėl negalima teigti, kad sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. I-1155-561/2008, neturės jokios reikšmės sprendžiant šią administracinę bylą.

18Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sustabdė administracinę bylą kol bus išspręsta administracinė byla Nr. I-1155-561/2008. Tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Remada“ atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai