Byla T-XX-12-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų L. K., J. T. ir L. Š. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. S., valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui ir uždarajai akcinei bendrovei „Almontus“, dėl sprendimo panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2010 m. birželio 8 d. sprendimais įregistravo L. Š. nuosavybės teisę į 411/14714 buto Nr. ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje, bei J. T. nuosavybės teisę į 411/14714 to paties buto, o 2010 m. birželio 10 d. sprendimu įregistravo L. K. nuosavybės teisę į 488/14714 to paties buto.

4Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi V. S. įgalioto asmens UAB „Almontus“ skundą, 2010 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 223: 1) atnaujino terminą skundui dėl minėtų valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2010 m. birželio 8 d. ir 2010 m. birželio 10 d. sprendimų paduoti; 2) panaikino minėtus valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2010 m. birželio 8 d. ir 2010 m. birželio 10 d. sprendimus ir netenkino L. K., J. T. ir L. Š. prašymų įregistruoti jų nuosavybės teises į butą Nr. ( - ), esantį ( - ), Klaipėdoje; 3) atsisakė priimti nagrinėjimui skundo dalį dėl V. S. nuosavybės teisės įregistravimo į visą butą, esantį ( - ), Klaipėdoje.

5Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija savo sprendime nurodė, kad V. S. įgalioto asmens skundas dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2010 m. birželio 8 d. ir 2010 m. birželio 10 d. sprendimų buvo paduotas praleidus nustatytą terminą, tačiau terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Todėl skundo padavimo terminas atnaujintinas ir skundas nagrinėtinas iš esmės. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nurodė, kad butas Nr. 2, esantis ( - ), Klaipėdoje, buvo suformuotas sujungus butus Nr. 2 ir Nr. 3 bei pastogės patalpas. Šis naujai suformuotas butas 2009 m. balandžio 24 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo pripažintas tinkamu naudoti. Naujai suformavus butą Nr. 2, pastogės patalpos tapo sudėtine šio buto dalimi ir prarado bendrojo naudojimo patalpų statusą. Taip įvyko statybos leidimo ir buto pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu. Šiuos aktus išdavusios institucijos turėjo reikalauti iš V. S., kad šis, vykdydamas butų ir pastogės sujungimą, pateiktų kitų namo, esančio ( - ), Klaipėdoje, patalpų savininkų sutikimus pastogės prijungimui prie buto. Šiuo metu, pagal kadastro ir registro bylos duomenis, bendrojo naudojimo patalpų – pastogės, kaip atskiro nekilnojamojo turto vieneto, nėra ir L. K., J. T. bei L. Š. atitinkamos nuosavybės teisės negali būti registruojamos. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, o to šiuo atveju nėra. L. K., J. T. ir L. Š., manydami, kad V. S. pažeidė jų nuosavybės teisę, prijungdamas prie buto visas pastogės patalpas, savo teises turėtų ginti civiline tvarka. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija taip pat nurodė, kad skundo dalį dėl V. S. nuosavybės teisės įregistravimo į visą butą, esantį ( - ), Klaipėdoje, atsisakytina priimti, nes Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nėra apskųstas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimas, kuriuo atsisakyta tenkinti atitinkamą prašymą.

6Pareiškėjai L. K., J. T. ir L. Š. skundais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. 223 bei palikti galioti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2010 m. birželio 8 d. ir 2010 m. birželio 10 d. sprendimus.

7Pareiškėjai nurodė, kad jie asmeninės nuosavybės teise valdo butus ir kitas patalpas name, esančiame ( - ), Klaipėdoje. Šis namas anksčiau buvo su pastoge. V. S. sujungė savo butus Nr. 2 ir Nr. 3 į vieną butą Nr. 2 ir, atlikdamas rekonstrukciją, prie buto prijungė pastogę, nors teisių į visą pastogę jis neturėjo. Pareiškėjai, sužinoję apie savo pažeistas teises į dalį pastogės ir jas gindami, kreipėsi į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą, kuris 2010 m. birželio 8 d. ir 2010 m. birželio 10 d. sprendimais pagrįstai įregistravo pareiškėjų nuosavybės teises į dalį buto Nr. 2. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija ginčijamu sprendimu nepagrįstai panaikino minėtus valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo2010 m. birželio 8 d. ir 2010 m. birželio 10 d. sprendimus. Pareiškėjai nurodė, kad pastogės patalpos yra namo bendro naudojimo patalpos ir jos namo butų bei kitų patalpų savininkams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. V. S. padidinti savo butą, prijungdamas pastogės patalpas, galėjo tik kitiems namo butų ir kitų patalpų savininkams jam perleidus jiems nuosavybės teise priklausančias pastogės dalis. Šiuo atveju tokio perleidimo nebuvo (V. S. neturi jokių dokumentų, patvirtinančių jo nuosavybės teises į visą pastogę), todėl V. S. neturėjo teisės prie savo rekonstruojamų butų prijungti pastogės patalpas. V. S. neteisėtai prijungus prie savo buto pastogės patalpas, kitų savininkų nuosavybės teisės į pastogę dėl to neišnyko, todėl pagrįstai buvo įregistruotos pareiškėjų nuosavybės teisės į naujai suformuoto buto Nr. 2 dalis, atitinkančias jiems priklausančias pastogės dalis. Pareiškėjai nurodė, kad šiuo atveju ne jie turi ginti savo teises civiline tvarka, o V. S. turėjo pateikti dokumentus, įrodančius jo nuosavybės teises į visą pastogę.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad keliamas ginčas yra susijęs su nuosavybės teisėmis. Šiuo atveju reikėtų vertinti Civilinio kodekso normas, reguliuojančias bendrosios dalinės nuosavybės teisę. Tik išsprendus civilinio teisinio pobūdžio klausimus dėl pareiškėjų teisių apimties, bus galima spręsti dėl nekilnojamojo turto registratorių sprendimų teisėtumo. Todėl kyla abejonių dėl šios bylos rūšinio teismingumo.

9Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Byla teisminga administraciniam teismui.

11Nekilnojamojo turto registre atliekami registravimo veiksmai yra administracinio pobūdžio veiksmai (aktai), kuriuos Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų specialių viešosios teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šių aktų įgaliotas subjektas - nekilnojamojo turto registro tvarkytojas. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veikla, atliekant registravimo veiksmus nekilnojamojo turto registre, pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

12Pareiškėjai nagrinėjamu atveju siekia, kad nekilnojamojo turto registre būtų įregistruotos jų nuosavybės teisės į dalį buto. Ginčas yra keliamas dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo administracinio pobūdžio aktų, o pareiškėjų reikalavimai yra nukreipti į nekilnojamojo turto registro tvarkytojo viešojo administravimo veiklą. Ginče keliami klausimai yra iš esmės susiję su nekilnojamojo turto registro tvarkytojo administracinio pobūdžio registravimo procedūrų vykdymu, tai yra dokumentų vertinimu ir pagrindų atlikti atitinkamus registravimo veiksmus nustatymu registravimo procedūrų metu. Todėl aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta byloje L. S. agroserviso įmonė v. valstybės įmonė Registrų centras ir valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas; 2010 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta byloje R. Š. ir UAB „MV steel group“ v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas ir valstybės įmonė Registrų centras; 2010 m. kovo 10 d. nutartis, priimta byloje AB „Alytaus gelžbetonis“ v. valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas ir valstybės įmonė Registrų centras; 2010 m. sausio 18 d. nutartis, priimta byloje AB „Alytaus gelžbetonis“ v. valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas ir valstybės įmonė Registrų centras; 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta byloje UAB „Stoties turgus“ v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas; 2009 m. liepos 16 d. nutartis, priimta byloje AB „Švytra“ v. valstybės įmonė Registrų centras ir Alytaus rajono savivaldybė; 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta byloje J. L. ir A. J. S. v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas ir valstybės įmonė Registrų centras).

13Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

14Byla teisminga administraciniam teismui.

15Bylą pagal pareiškėjų L. K., J. T. ir L. Š. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. S., valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui ir uždarajai akcinei bendrovei „Almontus“, dėl sprendimo panaikinimo grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai