Byla Iv-4229-208/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Junesta“, A. S. dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. K. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti: 1) 2008 m. gegužės 7 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą, išreikštą raštu Nr. (31)-1.2)-1576-(3.31) „Dėl inžinierinių tinklų tiesimo, gatvės konstrukcijos, įvažiavimų bei automobilių parkavimo vietų įrengimo valstybinėje žemėje“; 2) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. rugpjūčio 13 d. patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-323. Taip pat pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui paduoti. Pareiškėjas pateikė skundą dėl šių aplinkybių:

61. Paaiškėjus, jog UAB „Junesta“ detaliojo plano rengimas vyksta laisvoje valstybinėje žemėje, kuri grąžintina ir paskirta pareiškėjui dar nuo 2003 metų, minėti sprendimai 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. (100)-11.55-1061 ir 2008 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 20-535 panaikinti pačių institucijų. 2010 m. rugsėjo 03 d. Nacionalinės žemės tarnybos sprendimu Nr. S49-129 pareiškėjui buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2,8391 ha žemės sklypą, kuri UAB „Junesta“ siekė įtraukti į savo detalųjį planą. Taigi, tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Junesta“ toki atsakovų sprendimą apskundė administracinio proceso tvarka.

72. Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010 m. lapkričio 4 d. priėmus nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1254/2010 ir gražinus galioti minėtų institucijų sprendimus, iškilo grėsmė, kad bus panaikinti visi vėlesni veiksmai ir sprendimai, kuriais vadovaudamosi institucijos vykdė ir užbaigė nuosavybės teisių atkūrimo procesą. Todėl atsirado būtinybe ginčyti minėtų sprendimų teisėtumą ir kreiptis į teismą dėl jų panaikinimo.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi A. K. prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą atmetė.

9Teismas konstatavo, kad apie skundu prašomus panaikinti sprendimus pareiškėjui buvo žinoma jau 2008 m. Pareiškėjo termino praleidimo skundui paduoti nurodytos aplinkybės negali būti laikomos objektyviomis, nuo pareiškėjo valio nepriklausančiomis, priežastimis. Tai, kad nustatytu terminu pareiškėjas nesikreipė į teismą yra jo pasirinktas elgesio variantas, t.y. subjektyvios priežastys. Remiantis tuo, Vilniaus apygardos administracinis teismas prašymo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą netenkino ir atsisakė priimti skundą.

10II.

11Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b.l. 10-13), kuriuo prašo 2010 m. gruodžio 6 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį Nr. I-4229/2010 panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą skundui paduoti ir skundą dėl sprendimų panaikinimo priimti. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

121. Pareiškėjo nuomone, tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010 m. lapkričio 4 d. priėmus nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1254/2010, išanalizavus esmę ir motyvus, atsirado grėsmė jo teisių pažeidimui, t. y. jau priimtų sprendimų dėl pareiškėjo nuosavybėn skirto žemės sklypo suformavimo bei nuosavybės teisių atkūrimo jo vardu ir teisinės registracijos panaikinimo. Pareiškėjo teigimu, jis turėjo pagrįstų lūkesčių, jog institucijų sprendimai bus panaikinti.

132. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatnaujino praleisto dėl svarbių priežasčių termino, kadangi ankščiau pareiškėjui kreiptis į teismą kliudė aplinkybės numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 5 punkte.

143. Vilniaus miesto savivaldybės administracija priėjo teisėtos ir pagrįstos išvados, kad jos priimti sprendimai yra neteisėti ir juos panaikino.

154. Pareiškėjo manymu, jis dėl objektyvių priežasčių, priešingai jo valiai, laiku negalėjo atlikti reikalingų veiksmų, nesant jo piktybiško neveikimo ar kaltės, todėl terminas skundui paduoti turėtų būti jam pratęstas. Remiasi 2002 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimu Nr. 39.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą dėl reikalavimų panaikinti 2008 m. gegužės 7 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą, išreikštą raštu Nr. (31)-1.2)-1576-(3.31) „Dėl inžinierinių tinklų tiesimo, gatvės konstrukcijos, įvažiavimų bei automobilių parkavimo vietų įrengimo valstybinėje žemėje“ ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. rugpjūčio 13 d. patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-323. Pareiškėjas A. K. nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas ir atsisakyta atnaujinti skundo padavimo teismui terminą dėl tam tikrų reikalavimų.

20Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog terminai gali būti atnaujinti tik tuo atveju, jeigu pripažįstama, kad jie praleisti dėl objektyvių, svarbių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių aplinkybių.

21Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodė, jog apie skundžiamų sprendimų egzistavimą žinojo nuo jų priėmimo dienos, t. y. nuo 2008 metų. Taip pat, pareiškėjas nurodė, kad dalyvavo visuose ankstesniuose teisminiuose nagrinėjimuose, kuriuose trečiojo suinteresuoto asmens iniciatyva buvo bandoma atkurti ginčo sprendimų galiojimą.

22Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs (bylos Nr. A7-301/2006, A7-100/2005, A8-514/2004, A17-670/2007), kad skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu tada, kai šis sužinojo ar turėjo sužinoti apie administracinį aktą ir jo turinį. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog termino skundui paduoti pradžia laikytina data, kada pareiškėjui tapo žinoma apie priimtus sprendimus. Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu pareiškėjas nesutinka su minėta išvada, nurodydamas, jog pirmiausia pačios institucijos panaikino sprendimus savo iniciatyva, o vėliau tikėjosi kad jų sprendimas teisminiuose procesuose nebus pakeistas.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad (bylos Nr. AS556-341/2009, AS63-404/2009) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles. Teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis numatytų kreipimosi į teismą terminų. Todėl pareiškėjas, būdamas atidus ir rūpestingas, privalėjo tinkamai, laikydamasis įstatymų nuostatų, imtis priemonių savo galimai pažeistoms teisėms apginti ir interesams įgyvendinti. Nagrinėjamu atveju tokie veiksmai nebuvo atlikti, o byloje pateikti įrodymai ir nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo išvadai, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių.

24Pabrėžtina, kad sprendžiant skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą pirmosios instancijos teismas neprivalėjo vertinti kilusio ginčo esmės.

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido dėl išimtinai nuo jo valios priklausiusių aplinkybių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė atnaujinti terminą skundui dėl sprendimų panaikinimo paduoti.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo A. K. atskirojo skundo netenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. K. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. 1. Paaiškėjus, jog UAB „Junesta“ detaliojo plano rengimas vyksta laisvoje... 7. 2. Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi 9. Teismas konstatavo, kad apie skundu prašomus panaikinti sprendimus... 10. II.... 11. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b.l. 10-13), kuriuo prašo 2010 m.... 12. 1. Pareiškėjo nuomone, tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatnaujino praleisto dėl... 14. 3. Vilniaus miesto savivaldybės administracija priėjo teisėtos ir pagrįstos... 15. 4. Pareiškėjo manymu, jis dėl objektyvių priežasčių, priešingai jo... 16. Teisėjų kolegija... 17. III.... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui... 20. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 34... 21. Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodė, jog... 22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs (bylos Nr.... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad... 24. Pabrėžtina, kad sprendžiant skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjas terminą... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 27. pareiškėjo A. K. atskirojo skundo netenkinti.... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....