Byla 2-83-325/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, termino palikimui priimti atnaujinimo ir teismo leidimo išdavimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas,

2sekretoriaujant Aušrai Jašinskienei,

3dalyvaujant pareiškėjams R. J., M. J., G. J., atstovaujamai įstatyminio atstovo R. J.,

4suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui Osvaldui Čemertinui,

5viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R. J., M. J. ir G. J., atstovaujamos įstatyminio atstovo R. J., pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, termino palikimui priimti atnaujinimo ir teismo leidimo išdavimo,

Nustatė

6pareiškėjai teismui pateikė pareiškimą (b.l. 3-6), kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. J. ir M. J. faktiškai priėmė mirusios V. J. visą palikimą ir jį valdo, atnaujinti terminą G. J. palikimui priimti po 2009-11-22 mirusios motinos V. J. mirties, taip pat išduoti teismo leidimą R. J. nepilnametės dukters G. J. vardu priimti mirusios V. J. turto dalį. Nurodė, kad po V. J. mirties pareiškėjai rūpinasi kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu, tačiau į notarinę kontorą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, paveldėjimo teisės liudijimas mirusiosios V. J. turtui paveldėti niekam neišduotas. Palikimą sudaro: 5/6 dalys gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniais, esantys ( - ), ½ dalis pastato – saugyklos (unikalus Nr. ( - )), ½ dalis pastato – džiovyklos (unikalus Nr. ( - )), ½ dalis pastato – sandėlio – stoginės (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ). Pažymi, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas būtinas paveldėjimo teisės liudijimui gauti. Nurodo, kad mirusios motinos palikimo dalį turėjo priimti nepilnametės pareiškėjos G. J. atstovas pagal įstatymą R. J., kuris į notarų biurą nesikreipė. Prašo priežastis, dėl ko G. J. vardu laiku nepriimta mirusios motinos palikimo dalis, pripažinti svarbiomis ir praleistą įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti atnaujinti. Pažymi, kad tarp pareiškėjų nėra jokio ginčo dėl palikimo priėmimo.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjų pareiškimui neprieštaraus, jeigu teismas pareiškėjų pateiktus įrodymus dėl palikimo priėmimo fakto laikys pagrįstais, išsamiais ir teisėtais, ir pareiškėjų pareiškime išdėstytas priežastis ir aplinkybes, dėl kurių buvo praleistas terminas palikimui priimti, pripažins svarbiomis (b.l. 72-73).

8Suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad skyrius neturi duomenų apie vaiko teisių pažeidimus pareiškėjo R. J. šeimoje, o taip pat, mano, kad pareiškėjų pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, termino palikimui priimti atnaujinimo ir 2009-11-22 mirusiai V. J. priklausiusio turto paveldėjimas nepilnamečio vaiko vardu atitinka nepilnametės G. J., gim. 1995-12-29, interesus (b.l. 70-71).

9Teismo posėdžio metu pareiškėjas R. J. pareiškime nurodytais motyvais prašė pareiškimą tenkinti. Paaiškino, kad po sutuoktinės V. J. mirties palikimą priėmė ir faktiškai valdo pareiškėjai R. J., M. J. ir G. J., jie liko gyventi tame pačiame name, rūpinosi gyvenamuoju namu kaip savo, tvarkė prižiūrėjo, remontavo, mokėjo reikiamus mokesčius, taip pat perėmė ir visus palikėjos asmeninius daiktus. Papildomai paaiškino, kad į notaro biurą dėl paveldėjimo bylos nesikreipė, nes nežinojo visų paveldėjimo procedūrų.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjas M. J. pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti, paaiškino, kad po motinos V. J. mirties toliau vykdė ūkininko veiklą, dirbo žemę, sėjo, nuiminėjo derlių, mokėjo reikiamus žemės mokesčius. Nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo dokumentų sutvarkymui ir paveldėjimo liudijimo gavimui.

11Teismo posėdžio metu pareiškėja G. J. pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, iš esmės rėmėsi motyvais, išdėstytais pareiškime.

12Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškimui neprieštaraus, jei teismas pateiktus įrodymus pripažins teisėtais ir pagrįstais.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad V. J. mirė 2009-11-22 (b.l. 6), paskutinė deklaruota jos gyvenamoji vieta buvo ( - ) (b.l. 7), santuokoje su R. J., a.k. ( - ) (b.l. 11) susilaukė vaikų – M. J., a.k. ( - ) ir G. J. a.k. ( - ) (b.l. 9-10), po jos mirties jokie įpėdiniai, paduodami prašymą notarui, palikimo nėra priėmę (b.l. 16). Santuokos metu R. J. ir V. J. įsigijo nekilnojamąjį turtą: 5/6 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniais, esančius ( - ), ½ dalis pastato – saugyklos (unikalus Nr. ( - )), ½ dalis pastato – džiovyklos (unikalus Nr. ( - )), ½ dalis pastato – sandėlio – stoginės (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) (b.l. 17-57).

15Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

16Juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą. Lietuvos Respublikos CK 5.51 str. 1 d. numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Tokiu būdu palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Faktišku pradėjimu valdyti paveldėtą turtą, patvirtinančiu Lietuvos Respublikos CK 5.50 str. 2 d. prasme palikimo priėmimą, suprantami bet kokie įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamoje būklėje, t.y. faktiniu turto valdymu paprastai laikoma tai, kad įpėdinis naudojasi turtu, jį tvarko ir savo aktyviais veiksmais parodo, kad išreiškė savo valią siekdamas įgyti teises į atsiradusį palikimą ir faktiškai pradėjo jį valdyti ir juo naudotis.

17Lietuvos Respublikos CPK 185 str. numato, kad teismas vadovaujantis įstatymais įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, išnagrinėjimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada pagal surinktus įrodymus po reikšmingų faktų išnagrinėjimo. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 176 str. 1 d., faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jei byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad toks faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga" Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „AAA" v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, bylos Nr. 3K-3-569/2002; ir kt.).

18Pareiškėjai įstatymo nustatytu terminu nesikreipė dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo po motinos mirties, tačiau faktiškai palikimą priėmė, tai yra rūpinosi nekilnojamuoju turtu, likusiu po palikėjos mirties. Tai, kad pareiškėjai per įstatymo nustatytą terminą po V. J. mirties faktiškai pradėdami valdyti priėmė jos palikimą, patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai bei teismo posėdžio metu pareiškėjų duoti paaiškinimai. Pripažintina, kad pareiškėjai iš karto po V. J. mirties faktiškai pradėdami valdyti V. J. priklausantį turtą, priėmė jos palikimą (Lietuvos Respublikos CK 5.50 str. 2 d.), todėl yra pagrindas nustatyti palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 8 p., 445 str.).

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu paveldėti ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

20Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo.

21Pagal Lietuvos Respublikos CK 5.57 str. 1 d. šio kodekso 5.50 str. nustatytą 3 mėnesių terminą palikimui priimti teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2006-01-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2006, pažymėjo, kad teismai, spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir į kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios palikimui priimti priežastys pripažintinos svarbiomis, ar šios yra pagrindas jį pratęsti, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų plikimui priimti paskirtį, teisines pasekmes, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą (arba kurio vardu prašoma priimti palikimą), teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.).

22Po mamos V. J. mirties įstatymine pirmos eilės įpėdine tapo ir jos dukra G. J., kurios įstatyminis atstovas pagal įstatymą R. J. (tėvas), per 3 mėnesius į notaro biurą nesikreipė, dėl ko buvo praleistas terminas palikimui priimti. Priežastis, kodėl į notaro biurą nesikreipė, R. J. nurodo, kad nežinojo visų paveldėjimo procedūrų. Pažymi, kad tarp pareiškėjų nėra jokio ginčo dėl palikimo priėmimo. Darytina išvada, kad pareiškėja G. J. praleido terminą dėl mirusios motinos palikimo priėmimo dėl objektyvių priežasčių – įstatyminio atstovo teisinių žinių stokos. Ir šios priežastys, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, laikytinos svarbiomis, todėl terminas palikimui priimti pratęstinas (Lietuvos Respublikos CK 5.57 str.).

23Dėl teismo leidimo išdavimo.

24Pareiškėja G. J., gim. 1995-12-29, a.k. ( - ), yra nepilnametė ir jos atstovas pagal įstatymą yra tėvas R. J. (Lietuvos Respublikos CPK 38 str.). Lietuvos Respublikos CK 3.188 str. įtvirtinta nuostatą kad be išankstinio teismo leidimo tėvai neturi teisės savo nepilnamečių vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą, todėl nepilnametės G. J. tėvas R. J. privalo gauti teismo leidimą priimti palikimą nepilnametės dukters vardu.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.188 str. 1 d. 2 p., pareiškėjo R. J. prašymas dėl teismo leidimo nepilnametės dukters G. J. vardu priimti palikimą po motinos V. J. mirties, laikytinas pagrįstu ir tenkintinu, nes pareiškėjas teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius teismo leidimo išdavimo galimumą: pažymas apie nekilnojamą turtą, gimimo liudijimų, mirties liudijimo kopijas, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą bei kitus dokumentus reikalingus teismo leidimo išdavimui.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 443 str. 5 d., 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 448 str., 582 str. 4, 6 d., teismas

Nutarė

27pareiškimą tenkinti.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. J., a.k. ( - ) ir M. J., a.k. ( - ) po V. J., a.k. ( - ) mirusios 2009-11-22 (mirties akto įrašo Nr. 20), priėmė visą jos palikimą ir jį valdo.

29Pripažinti, kad G. J., a.k. ( - ), įstatyminis atstovas R. J., a.k. ( - ) dėl svarbių priežasčių praleido terminą priimti nepilnametės dukters vardu palikimo dalį, kuri atsirado po jos motinos V. J., a.k. ( - ) mirties 2009-11-22 (mirties akto įrašo Nr. 20), ir atnaujinti G. J. įstatymų nustatytą terminą palikimui priimti, pratęsiant tą terminą trims mėnesiams, skaičiuojant nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.

30Pareiškėjui R. J., a.k. ( - ) leisti priimti V. J., a.k. ( - ) mirusios 2009-11-22 (mirties akto įrašo Nr. 20), palikimo dalį nepilnametės dukters G. J., a.k. ( - ), vardu.

31Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu paveldėti ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

32Apie palikimo priėmimą pranešti Centrinei hipotekos įstaigai.

33Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas,... 2. sekretoriaujant Aušrai Jašinskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams R. J., M. J., G. J., atstovaujamai įstatyminio... 4. suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 5. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. pareiškėjai teismui pateikė pareiškimą (b.l. 3-6), kuriuo prašo nustatyti... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 8. Suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjas R. J. pareiškime nurodytais motyvais... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjas M. J. pareiškimą palaikė ir prašė jį... 11. Teismo posėdžio metu pareiškėja G. J. pareiškimą palaikė, prašė jį... 12. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad V. J. mirė 2009-11-22 (b.l.... 15. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.... 16. Juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės,... 17. Lietuvos Respublikos CPK 185 str. numato, kad teismas vadovaujantis įstatymais... 18. Pareiškėjai įstatymo nustatytu terminu nesikreipė dėl paveldėjimo teisės... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu paveldėti ir gauti... 20. Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo.... 21. Pagal Lietuvos Respublikos CK 5.57 str. 1 d. šio kodekso 5.50 str. nustatytą... 22. Po mamos V. J. mirties įstatymine pirmos eilės įpėdine tapo ir jos dukra G.... 23. Dėl teismo leidimo išdavimo.... 24. Pareiškėja G. J., gim. 1995-12-29, a.k. ( - ), yra nepilnametė ir jos... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.188 str. 1 d. 2 p., pareiškėjo R. J.... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 443 str. 5 d., 444 str. 1 d., 2 d. 8... 27. pareiškimą tenkinti.... 28. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. J., a.k. ( - ) ir M. J.,... 29. Pripažinti, kad G. J., a.k. ( - ), įstatyminis atstovas R. J., a.k. ( - )... 30. Pareiškėjui R. J., a.k. ( - ) leisti priimti V. J., a.k. ( - ) mirusios... 31. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu paveldėti ir gauti... 32. Apie palikimo priėmimą pranešti Centrinei hipotekos įstaigai.... 33. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...