Byla I-7647-561/2007
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su Lietuvos vartotojų instituto skundu dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Lietuvos vartotojų institutas padavė skundą teismui, kuriuo prašo panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovo F. P. įsakymu sudarytos Vartotojų teises ginančių asociacijų pateiktų programų ir paraiškų vertinimo komisijos 2007 m. kovo 27 d. sprendimą dėl paramos skyrimo ir įpareigoti Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociaciją ir Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungą į valstybės biudžetą grąžinti gautą paramą institucinei veiklai, o Vartotojų teisių gynimo centrą - grąžinti programos vykdymui gautą paramą.

3Kartu su skundu pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą. Pareiškėjas prašymą motyvuoja tuo, kad skundo pateikimo terminai praleisti dėl užtrukusio susirašinėjimo su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba bei susipažinimo su dokumentais. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sutikimas susipažinti su pateiktomis programomis ir paraiškomis finansinei paramai gauti bei jų priedais, įskaitant vertinimo medžiagą bei komisijos protokolus, gautas 2007-04-17 raštu. Be to, kai kurie pareiškėjai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nebuvo pateikę dalies dokumentų. Susipažinti su jais pareiškėjas galėjo tik 2007-04-25 paėmęs šių dokumentų kopijas iš VĮ Registrų centro.

4Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti netenkintinas.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. 2007 m. kovo 27 d. sprendimas dėl paramos skyrimo, kurį pareiškėjas prašo panaikinti, buvo priimtas 2007-03-27 Vartotojų teises ginančių asociacijų pateiktų programų komisijos posėdyje. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2007-03-30 raštu Nr. 4-940 informavo apie paraiškų svarstymo rezultatus, prie rašto pridėdama posėdžio protokolą. Nors Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2007-03-30 rašte Nr. 4-940 buvo nurodyta, kad su pateiktomis paraiškomis, prašymais norintieji gali susipažinti atvykę į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą, tačiau pareiškėjas vis tiek 2007-04-06 kreipėsi į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą prašydamas leisti susipažinti su pateiktomis programomis ir paraiškomis finansinei paramai gauti, įskaitant vertinimo medžiagą bei komisijos protokolus. Nors pareiškėjas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2007-04-17 atsakymą Nr. 4-1124 traktuoja kaip sutikimą leisti susipažinti su pateiktomis programomis ir paraiškomis, tačiau šiame atsakyme tik dar kartą buvo pakartota informacija, kad su norintieji susipažinti su finansinės paramos teikimo dokumentais, tai gali padaryti atvykę į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą, t.y. ta pati informacija, kuri buvo nurodyta 2007-03-30 rašte Nr. 4-940. Pareiškėjas, kaip matyti iš prie skundo pateiktų dokumentų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštuose nurodytu būdu susipažino su finansinės paramos teikimo dokumentais.

6Kita pareiškėjo nurodyta termino skundui paduoti praleidimo priežastis yra ta, kad tik 2007-04-25 pareiškėjas galėjo susipažinti su paimtais iš VĮ Registrų centro dokumentais. Jau 2007-04-18 akte ,,Dėl susipažinimo su dokumentais“ yra konstatuota, kad Vartotojų teisių gynimo centro pateiktoje paraiškoje ir prašyme nėra notariškai patvirtinto registravimo pažymėjimo ir įstatų. Kaip matyti iš skundo turinio pareiškėjas iš VĮ Registro gautais dokumentais grindžia skundo reikalavimus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnyje reglamentuota pareiškėjo teisė tikslinti ir keisti skundo pagrindą ar dalyką bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 str. 2 d. numatyta proceso šalies procesinės teisė teikti įrodymus, o ne pareiga. Be to, to paties įstatymo 57 str. 4 d. numatyta teismo teisė prireikus pasiūlyti proceso dalyviams pateikti papildomų įrodymų arba šių asmenų prašymu ar savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų. Taigi nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodomos termino praleidimo priežastys nesudaro pagrindo atnaujinti praleisto termino. Remiantis tuo, kas pasakyta, atsisakytina atnaujinti praleistą terminą pareiškėjo skundo reikalavimui, kuriuo prašoma panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovo F. P. įsakymu sudarytos Vartotojų teises ginančių asociacijų pateiktų programų ir paraiškų vertinimo komisijos 2007 m. kovo 27 d. sprendimą dėl paramos skyrimo, pareikšti.

7Skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendriją asociaciją ir Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungą į valstybės biudžetą grąžinti gautą paramą institucinei veiklai, o Vartotojų teisių gynimo centrą - grąžinti programos vykdymui gautą paramą atsisakytina priimti.

8Pareiškėjo reikalavimas - įpareigoti Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendriją asociaciją ir Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungą į valstybės biudžetą grąžinti gautą paramą institucinei veiklai, o Vartotojų teisių gynimo centrą - grąžinti programos vykdymui gautą paramą - iš esmės yra civilinio teisinio pobūdžio reikalavimas, nes juo reikalaujama įpareigoti organizacijas grąžinti tam tikrą turtą (pinigų sumą), įgytą remiantis ginčijamu administraciniu aktu, t. y. siekiama modifikuoti jau po Vartotojų teises ginančių asociacijų pateiktų programų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio, kuriame buvo paskirstyta parama, susiklosčiusius turtinius santykius. Taigi pastarasis reikalavimas pagal savo esmę priskirtinas bendrosios kompetencijos teismui.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., 2 p., 149 str.

Nutarė

10Lietuvos vartotojų instituto prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti atmesti.

11Skundą atsisakyti priimti.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti Lietuvos vartotojų institutui.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai