Byla II-177-119/2015
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje padavusiam asmeniui S. A., institucijos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovams K. B., V. G., G. B.- (duomenys neskelbtini vertėjaujant S. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal S. A., a.k. (duomenys neskelbtini) gyvenančio adresu: (duomenys neskelbtini skundą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja D. M., sekretoriaujant J. F., dalyvaujant skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje padavusiam asmeniui S. A., institucijos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovams K. B., V. G., G. B.- (duomenys neskelbtini vertėjaujant S. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal S. A., a.k. ( - ) gyvenančio adresu: (duomenys neskelbtini skundą,

Nustatė

2Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Saugaus ir sąveikos skyriaus vyriausiasis specialistas K. B. 2015-01-27 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VGIP- 10 dėl to, kad 2014-02-24, 4 val. 30 min. UAB „Birių krovinių terminalas“, privažiuojamajame geležinkelių kelyje Nr. 213 stumiant sąstatą, vagono Nr. 59862177 galinis vežimėlis peršoko iešmą Nr. 540, kuris buvo pervestas privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr. 3 kryptimi. Traukinių derintojas S. A. nebuvo stumiamo sąstato priekyje ir nepatikrino ar iešmas Nr. 540 pervestas tinkama kryptimi. S. A., neįvertinęs ar manevrinio sąstato visi vagonai yra saugiai ant privažiuojamojo kelio, davė komandą šilumvežio mašinistui traukti sąstatą į privažiuojamąjį kelią Nr. 201. Traukiant manevrinį sąstatą, manevrinio sąstato galinio vagono Nr. 59862177 priekinis vežimėlis buvo tempiamas privažiuojamuoju geležinkelių keliu Nr. 213, galinis vežimėlis- privažiuojamuoju geležinkelių keliu Nr. 3, kol vagonas Nr. 59862177 nuriedėjo nuo bėgių, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 patvirtintų Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų 17.3.16 punkto d) dalį.

3Valstybinės geležinkelio inspekcijos (toliau - ir Institucijos) 2015-02-18 nutarimu Nr. VGIN- 9 jam buvo paskirta 188 eurų dydžio bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 1121 str. 2 d., padarymą.

4S. A. (toliau – ir pareiškėjas) skunde nurodytais pagrindais ir motyvais prašo peržiūrėti Institucijos 2015-02-18 nutarimą Nr. VGIN- 9, ginčo dėl padaryto pažeidimo nekelia, bet nesutinka su jam paskirta administracine nuobauda, kadangi pasibaigęs senaties terminas administracinei nuobaudai skirti.

5Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovo atsiliepimu į S. A. skundą prašoma jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodoma, kad administracinė nuobauda pareiškėjui paskirta nesibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminui. Pareiškėjas neginčijo, kad administracinės teisės pažeidimas buvo padarytas 2014-02-24 d. Šešių mėnesių administracinės nuobaudos skyrimo terminas turėjo sueiti 2014-08-24 d., ši diena buvo ne darbo diena (sekmadienis), todėl vadovaujantis Civilinio kodekso 1.121str. 2 d., šio termino pabaiga buvo perkelta į po jos einančią pirmą darbo dieną, t.y. 2014-08-25 d. 2015-08-25 buvo pratęstas administracinės nuobaudos skyrimo terminas vieneriems metams iki 2015 m. vasario 24 d. Administracinė nuobauda pareiškėjui paskirta 2015 m. vasario 18 d., todėl pratęstas vienerių metų administracinės nuobaudos skyrimo terminas nebuvo pažeistas.

6Teismo posėdžio metu S. A. paaiškino, kad pateikė teismui skundą dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-02-18 nutarimo, nes mano, kad bauda yra paskirta nepagrįstai. Inspekcija sprendė bylą ne pagal nustatytą tvarką ir praleido terminą. Inspekcija savo atsiliepime nurodo, kad savo padarytą pažeidimą jis neginčija, tik vengė atvykti į inspekciją protokolo surašymui. Teismui nori nurodyti aplinkybes, kad inspekcijos argumentai yra nepagrįsti. ATPK 35 str. nurodo, kad nuobaudos paskyrimo terminas yra 6 mėnesiai. Jam gi nuobauda buvo pakirta vos ne po metų. Inspekcija nurodo, kad jie pratęsė nuobaudos skyrimo terminą dėl to, kad neva jis vengė protokolo surašymo, tačiau įrodymai, kurie yra byloje, nurodo, kad inspekcija žinojo kur jis randasi, kur dirba, o tai rodo, kad jis nesislėpė ir nevengė dalyvavimo tiriant bylą, o jeigu ir vengė, tai inspekcijai niekas netrukdė imtis priemonių, kurios nurodytos LR ATPK 263 str. ir atvesdinti jį su policija. Visos aplinkybės rodo tai, kad termino pratęsimui nebuvo jokio pagrindo. Todėl inspekcija pažeidė bylos tyrimo sąžiningumo, teisingumo ir ekonomiškumo principus. Inspekcija nurodo, kad jis reikalavo vertėjo, bet ši aplinkybė nereiškia, kad dėl to reikėjo pratęsti terminą, nes jis turi teisę turėti vertėją, o inspekcijos pareiga yra užtikrinti vertėjo dalyvavimą. Tiriant bylą inspekcija nesilaikė tvarkos, jis nedalyvavo įvykio tyrime, kadangi galėjo vietoje surašyti protokolą, o po to ATP protokolą surašė patys, be jo apklausos ir reikalavo tiesiog tą protokolą pasirašyti. Šios aplinkybės rodo tai, kad jokio pagrindo pratęsti terminą inspekcija neturėjo, o terminus jie praleido dėl savo kaltės. Taip pat jis nesutinka su paskirta nuobauda, nes Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. įtvirtintas principas, kad už tą pačią veiką asmuo negali būti nubaustas du kartus. Įmonės administracija jį jau nubaudė už Geležinkelių kelių naudojimo taisyklių pažeidimą, buvo skirtas papeikimas, buvo nuimta premija ir padarytas peratestavimas, dėl to paties jį dabar baudžia ir inspekcija. Inspekcija neatsižvelgia į tai, kad įvykis įvyko jam vykdant tarnybines pareigas, jo veiksmuose nėra administracinio teisės pažeidimo, ką rodo ATPK 9 str., todėl bausti jo nėra pagrindo. Taip pat savo sprendime inspekcija neatsižvelgė į jokias lengvinančias aplinkybes, kad jo šeimoje yra mažametis vaikas, kuris nuo pat gimimo yra neįgalus, kad jis šeimą išlaiko vienas, kad su įmonės administracija jis sudarė taikos sutartį, pagal kurią jis turi dalinai atlyginti žalą. Visos aplinkybės rodo tai, kad jis niekur nesislėpė ir ėmėsi priemonių, kad klausimas būtų išspręstas tinkamomis sąlygomis, todėl skaito, kad inspekcija baudžia ne pagal įstatymą, o jo darbdavio prašymu. Taip yra, nes nei vienas įmonės pareigūnas, kuris atsakingas už geležinkelio eksploatavimą, nebuvo patrauktas atsakomybėn. Todėl prašo teismo pripažinti inspekcijos sprendimą dėl termino pratęsimo nepagrįstu, jo skundą tenkinti ir bylą nutraukti.

7Institucijos atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad nesutinka su pareiškėjo skundu ir prašo ji atmesti ir palikti nutarimą nepakeista. Pareiškėjas skunde neginčijo paties pažeidimo fakto, ginčijamas yra tik nuobaudos skyrimo terminas, kad nuobauda buvo paskirta praėjus terminui. Nuobauda buvo paskirta nepraėjus jos skyrimo terminui, terminas buvo pratęstas sprendimu, ką leidžia ATPK 35 str. 3d. Sprendimas buvo priimtas nepasibaigus nuobaudos skyrimo terminui. Pareiškėjas iki sprendimo pratęsti nuobaudos skyrimo terminą du kartus buvo kviestas protokolo surašymui. Po to, kai buvo priimtas sprendimas pratęsti terminą, pareiškėjui dar 6 kartus buvo siųstas šaukimas atvykti protokolo surašymui. Į protokolo surašymą pareiškėjas buvo kviečiamas atvykti Klaipėdoje, jų pareigūnai vyko į Klaipėdą protokolo surašymui. Pirmą kartą, kai pavyko susitikti su pareiškėju protokolo surašymui, pareigūnai neturėjo vertėjo, kadangi jie negalėjo įtarti, kad S. A. reikės vertėjo, nes iš bylos medžiagos matyti, kad jis kaip ir turėjo suprasti lietuvių kalbą, paaiškinimas jo buvo rašytas lietuvių kalba, pareiškėjo pareigybėse yra įtvirtintas reikalavimas mokėti lietuvių kalbą, todėl jam buvo siųsti šaukimai atvykti dar kartą, kai bus užtikrintas vertėjo dalyvavimas, ir tik su šeštu šaukimu pavyko pareiškėjui surašyti ATP protokolą, kuris buvo surašytas jam jau dalyvaujant. Protokolo surašyme pareiškėjas dalyvavo, susipažino su bylos medžiaga, į nutarimo surašymą pareiškėjas neatvyko, bet ATPK jiems leidžia surašyti nutarimą pareiškėjui nedalyvaujant, nutarimas buvo priimtas nepasibaigus terminui. Nutarimas yra teisėtas, todėl prašo skundo netenkinti ir palikti nutarimą nepakeista. Dėl atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ir dėl nuobaudos dydžio, tai atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvo nustatyta, todėl nuobauda buvo paskirta vadovaujantis ATPK 30 str., ir buvo paskirtas nuobaudos vidurkis.

8Skundas netenkintinas ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015 m. vasario 18 d. nutarimas nekeistinas.

9LR ATPK 1121 str. 2 d. numatyta atsakomybė už geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimą, sukėlusi geležinkelių transporto eismo įvykį, ir užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

10Pareiškėjas ginčo dėl padaryto pažeidimo nekelia, bet nesutinka su paskira jam administracine nuobauda, kadangi konkrečiu atveju, nuo pažeidimo padarymo dienos- 2014-02-24 iki nutarimo skirti administracinę nuobaudą dienos- 2015-02-18 yra praėję beveik metai, todėl administracinio teisės pažeidimo byla turi būti nutraukta suėjus senaties terminui administracinei nuobaudai skirti. Tokius S. A. paaiškinimus paneigia institucijos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovo parodymai, byloje esantys: 2015-01-27 protokolas Nr. VGIP- 10, 2015-02-18 nutarimas Nr. VGIN- 9, šaukimai, sprendimai, nuotraukos ir kiti rašytiniai įrodymai.

11Įvertinus teismui pateiktus bei teismo posėdžio metu ištirtus įrodymus bei posėdžio metu apklaustų asmenų parodymus, teismas daro išvadą, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų pripažinti pareiškėją S. A. kaltu.

12Byloje nebuvo nustatyta S. A. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

13Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad S. A. skunde išdėstyti motyvai vertintini kaip gynybinė taktika, siekiant išvengti administracinės nuobaudos. Pareiškėjui administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas teisėtai, byla išnagrinėta išsamiai, veika kvalifikuota teisingai, pažeidimo esmė bei sudėtis įrodyta surinkta medžiaga, nutarimas teisėtas ir pagrįstas, nuobauda skirta sankcijos ribose vadovaujantis įstatymų reikalavimais bei laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių, išimtinių aplinkybių, dėl kurių nuobauda galėtų būti švelninama, nenustatyta. Taigi, Institucijos 2015-02-18 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti jį skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

14Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nagrinėjant bylą Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos nustatė ir įvertino visas reikšmingas aplinkybes ir pagrįstai 2015-02-18 priėmė nutarimą, kuriuo S. A. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1121 str. 2 d. ir paskyrė 188 eurų dydžio baudą, todėl pareiškėjo skundas atmestinas, o nutarimas Nr. VGIN- 9 paliktinas nepakeistu.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300 str., 302 str. 1 d. 1 p., teismas, -

Nutarė

16palikti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-02-18 nutarimą Nr. VGIN- 9 nepakeistą, ir S. A. skundo netenkinti.

17Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai