Byla 1A-302-316/2018
Dėl Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. liepos 13 d. nuosprendžio, kuriuo L. O. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 8 mėnesiams. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas suėmime nuo 2018 m. sausio 24 d. iki 2018 m. gegužės 14 d. išbūtas laikas

1Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Boleslovo Kalainio (kolegijos pirmininkas), Vytauto Kursevičiaus ir Virginijos Žindulienės, sekretoriaujant Sonatai Paplauskienei, dalyvaujant prokurorei Aurelijai Rakštienei, gynėjai advokatei Kristinai Adomavičienei, nuteistojo L. O. atstovo pagal įstatymą ir civilinio atsakovo ( - ) rajono paramos šeimai centro atstovei V. S.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo L. O. apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. liepos 13 d. nuosprendžio, kuriuo L. O. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 8 mėnesiams. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas suėmime nuo 2018 m. sausio 24 d. iki 2018 m. gegužės 14 d. išbūtas laikas.

3Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir K. D., tačiau dėl jo apeliacinių skundų nepaduota.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

61.

7L. O. nuteistas už tai, kad veikdamas bendrais veiksmais su K. D., 2018 m. sausio 13 d., apie 2 val., ( - ), K. D. spardant kojomis, o L. O. daužant kumščiais bibliotekos fasado (išorinės sienos) apdailą, sugadino 52 vnt. apdailos plokščių, kurių vienos vertė 13,27 Eur, taip sugadino svetimą, tuo metu N. A. viešosios bibliotekos pastatą rekonstravusios įmonės UAB „V“ 690,04 Eur vertės turtą ir padarė bendrovei 690,04 Eur turtinę žalą.

8II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

92.

10Apeliaciniu skundu nuteistasis L. O. prašo atsižvelgti į tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė būdamas nepilnametis, nuoširdžiai gailisi nusikaltęs, pažada daugiau nusikalstamų veikų nebedaryti, yra baigęs 10 klasių, ir sušvelninti jam paskirtą bausmę atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

113.

12Teismo posėdyje nuteistojo L. O. gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo atstovo pagal įstatymą ir civilinio atsakovo ( - ) rajono paramos šeimai centro atstovė paliko spręsti teismui, prokurorė prašė nuteistojo skundą atmesti.

134.

14Nuteistojo L. O. apeliacinis skundas atmestinas.

15III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

165.

17Pažymima, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. Skirdamas bausmes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamiesiems teismas privalo vadovautis BK 54 straipsnyje nurodytais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgti į BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus bausmės skyrimo tikslus. BK 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti bausmės skyrimo tikslai – 1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; 2) nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; 3) atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; 4) paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; 5) užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šių tikslų visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį, o teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, ir skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai, t. y. bausmė už nusikalstamą veiką atitiktų tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį ir kaltininko asmenybę.

186.

19BK XI skyriuje nurodyti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai, į kuriuos teismas privalo atsižvelgti skirdamas bausmę nepilnamečiui. BK 91 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad terminuotą laisvės atėmimą nepilnamečiui teismas gali skirti, jeigu yra pagrindas manyti, jog kitos rūšies bausmių nepilnamečio nusikalstamiems polinkiams pakeisti nepakanka, arba jeigu nepilnametis padarė sunkų arba labai sunkų nusikaltimą. Pagal BK 92 straipsnio 1 dalį nepilnamečiui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis neatsargius nusikaltimus arba laisvės atėmimu ne daugiau kaip penkeriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Tokia teismo išvada turi remtis ne tik byloje esančiais duomenimis, tiesiogiai apibūdinančiais nuteistojo asmenybę iki nusikaltimo padarymo, bet ir bylos aplinkybėmis, kurios sudaro galimybes įvertinti, ar nuteistojo nusikaltimas (nusikaltimai) padarytas atsitiktinai, ar nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, dėl kitų asmenų įtakos, ar nuteistajam apskritai būdingos antivisuomeninės, nihilistinės nuotaikos, yra ryškių polinkių daryti nusikalstamas veikas, ar pasikeitė nuteistojo elgesys po nusikaltimų padarymo ir pan. Minėtų nuteistojo asmenybės savybių atskleidimas ir jų išdėstymas baigiamuosiuose teismo sprendimuose atitinka BK 92 straipsnio reikalavimą, kad būtina konstatuoti tai, jog atidedant bausmės vykdymą taip pat bus pasiekti bausmės tikslai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-111-788/2016).

207.

21Iš bylos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas L. O. bausmę, baudžiamojo įstatymo reikalavimų nepažeidė. Teismas atsižvelgė į tai, kad L. O. padarė vieną nusikaltimą, priskiriamą nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 187 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 3 dalis), nusikaltimas baigtas, padarytas tiesiogine tyčia, nusikalto būdamas anksčiau vieną kartą atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 straipsnio pagrindu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 4 dalyje, ir vieną kartą teistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, po nusikalstamos veikos, už kurią yra nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarymo, jam buvo priimtas dar vienas apkaltinamasis nuosprendis (Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. vasario 22 d. nuosprendžiu jis nuteistas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (1 t., b. l. 92–95, 96–103; 2 t., b. l. 84–88)), informacinės sistemos LITEKO duomenimis, L. O. 2018 m. liepos 11 d. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai priėmė dar vieną apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo pripažino L. O. kaltu ir nuteisė jį pagal BK 187 straipsnio 3 dalį, 140 straipsnio 2 dalį (šis nuosprendis skundžiamo nuosprendžio priėmimo metu dar nebuvo įsiteisėjęs), šiuo metu jo atžvilgiu atliekamas dar vienas ikiteisminis tyrimas, yra daug kartų baustas administracine tvarka (net po keletą kartų baustas už administracinius nusižengimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnio 1 dalyje, 115 straipsnyje, 485 straipsnio 1, 2 dalyse (1 t., b. l. 104–115)) ir turi galiojančių administracinių nuobaudų, nedirba (1 t., b. l. 124), dėl nedalyvavimo ugdymo užsiėmimuose išbrauktas iš mokinių sąrašo (1 t., b. l. 127). Teismas atsižvelgė ir į L. O. skunde nurodytas aplinkybes, t. y. į tai, kad pastarasis nusikalto būdamas nepilnametis, kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir gailisi (šią aplinkybę teismas pripažino nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visas reikšmingas bausmės skyrimui aplinkybes, padarė teisingą išvadą, jog bausmės tikslai L. O. bus pasiekti tik paskyrus jam už padarytą nusikaltimą griežčiausią BK 187 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmę – laisvės atėmimą, nes iš pirmiau nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad nuteistasis išvadų iš savo elgesio nedaro, nesistengia keisti savo gyvenimo būdo, laikytis visuomenėje priimtinų elgesio normų, anksčiau taikytos poveikio priemonės nedaro jam jokios teigiamos įtakos. Bylos duomenys liudija, kad L. O. nusikalstamas elgesys nebuvo atsitiktinis neigiamas poelgis – tai yra dėsningas jo ankstesnio elgesio padarinys dėl susiformavusios neigiamos orientacijos visuomenėje, visuotinai priimtinų elgesio normų nepaisymo ir nenoro laikytis įstatymų. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad apeliantui už nusikaltimą, numatytą BK 187 straipsnio 1 dalyje, paskirta bausmė – laisvės atėmimas 8 mėnesiams – yra mažesnė negu sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis, todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad paskirta bausmė per griežta ir ją švelninti.

228.

23Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistajam L. O. paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, netaikant jos vykdymo atidėjimo (BK 92 straipsnio), atitinka teisingumo principą, neprieštarauja BK nustatytiems bausmių skyrimo nepilnamečiams ypatumams ir bendriesiems bausmių skyrimo pagrindams. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti tik paskyrus L. O. terminuotą laisvės atėmimą netaikant BK 92 straipsnio nuostatų, padarė pagrįstai konstatavęs, jog kaltininko asmenybė, jo polinkis nusikalsti, anksčiau taikytų poveikio priemonių neveiksmingumas sudaro pagrindą spręsti, kad bausmės tikslai nebus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Kaip minėta pirmiau, nors skundžiamo nuosprendžio priėmimo metu L. O. buvo teistas vieną kartą, tačiau po šios nusikalstamos veikos padarymo jam buvo priimti dar du apkaltinamieji nuosprendžiai, jo atžvilgiu atliekamas dar vienas ikiteisminis tyrimas, o tai rodo, kad pastarasis įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumo nesupranta, kritiškai savo elgesio nevertina. Be to, iš byloje esančios Akmenės rajono paramos šeimai centro charakteristikos, į kurią, skirdamas nuteistajam bausmę, atsižvelgė ir pirmosios instancijos teismas, matyti, kad L. O. charakterizuojamas itin neigiamai – kaip nelankantis mokyklos, negerbiantis pedagogų, vartojantis necenzūrinius žodžius, smurtaujantis prieš mažesnius, įžeidinėjantis kitus žmones, besielgiantis grubiai ir piktybiškai. Charakteristikoje taip pat pažymėta, kad L. O., svečiuodamasis pas močiutę, grįždavo į namus neblaivus, vartodavo necenzūrinius žodžius, elgdavosi agresyviai, grasindavo viską išdaužyti, reikalaudavo pinigų, kuriuos išleisdavo cigaretėms ir alkoholiui, pas L. O. socialinis darbuotojas yra radęs ir iš jo paėmęs keturis peilius, kuriuos, L. O. teigimu, jis laiko savigynai (1 t., b. l. 139–142). Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro pateiktame rašte nurodyta, kad L. O. buvo grubus, vartodavo necenzūrinius žodžius, nesilaikė mokinio elgesio ir bendrabučio tvarkos taisyklių: po 22 val. nebūdavo savo kambaryje, spardė duris, iš mokinių be jų leidimo imdavo maistą, grasindavo sumušti silpnesnius, savo netinkamo elgesio nekeitė (1 t., b. l. 144). Savo paaiškinime, adresuotame Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorei, L. O. nurodė, kad jam nepatinka gydytis reabilitacijos centre, nepatinka gyventi paramos šeimai centre, jam patinka gyventi laisvai – vaikščioti, kur jis nori, ir kada nori, nelegaliai užsidirbinėti pinigus ir vartoti alkoholį (1 t., b. l. 143). Esant visumai nurodytų aplinkybių, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju bausmės vykdymo atidėjimas prieštarautų bausmės paskirčiai, kuria siekiama sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, jį nubausti, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl negalimumo L. O. taikyti bausmės vykdymo atidėjimą yra teisiškai pagrįstos, padarytos nepažeidžiant BK 92 straipsnio nuostatų. Daryti priešingas išvadas ir atidėti apeliantui paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą nėra teisinio pagrindo.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25nuteistojo L. O. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai