Byla eI-3167-171/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Lithuanian glass recycling“ atstovo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo efektas“ direktoriui G. M., advokato padėjėjai Aušrai Ragelienei, atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovei Minarai Matulionytei, trečiojo suinteresuoto asmens bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Monmarkas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Alternatyva verslui“ atstovei advokato padėjėjai Aušrai Ragelienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Lithuanian glass recycling“ patikslintą skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Monmarkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Alternatyva verslui“) dėl sprendimų panaikinimo

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, kuriame prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015 m. kovo 20 d. privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-15; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr. (38-2)-VR-1.7-502.

5Paaiškino, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnai atlikdami neplaninį pareiškėjos patikrinimą nustatė ir surašė patikrinimo aktą Nr. VR- 14.7-124, kuriame nurodė, kad atlikus teritorijos Savanorių pr. 197, Vilniuje, patikrinimą nustatyta, kad aikštelėje laikomos į kaupus supiltos 198,26 tonos langų stiklo atliekų, 6,948 tonos automobilių stiklo atliekų, 22,864 tonos kineskopų dūžio atliekų, 148,096 tonos mišraus automobilių ir langų stiklo atliekų, ir buvo padaryta išvada, jog pareiškėja atliekas laiko neturėdama leidimo ir taip pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – ir Aplinkos apsaugos įstatymas) 19 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir Atliekų tvarkymo įstatymas) 4 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalį.

6Vadovaujantis patikrinimo akto Nr. VR- 14.7-124 išvadomis buvo surašytas 2015 m. kovo 20 d. privalomasis nurodymas Nr. VR-14.12-15, kuriame atsakovė pareiškėjai nurodė neteisėtai laikomas BUAB „Monmarkas“ priklausančias atliekas, adresu: Savanorių 197, Vilniuje, perduoti atliekų tvarkytojams ir Agentūrai pateikti tai įrodančius dokumentus.

7Pareiškėja nurodo, kad ji neturi teisės tvarkyti pavojingų atliekų. Paaiškino, kad bankroto administratoriaus iniciatyva buvo iškviestas antstolis D. T., kuris konstatavo faktą apie rastas teritorijoje galimai pavojingas atliekas. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra 2014 m. spalio 31 d. gavo pakartotinį prašymą bei faktinių aplinkybių konstatavimo aktą. Bankroto administratoriui, savarankiškai bandžiusiam sutvarkyti teritorijas, Lietuvos stiklų perdirbėjai (UAB „Kauno stiklas“, UAB „Guartis“) atsisakė priimti šias stiklo atliekas, pareikšdami, kad jos nėra tinkamos perdirbti bei kai kurios iš teritorijoje esančių atliekų galimai yra pavojingos. Bankroto administratorius negavo nė vieno (rekomendacinio ar nurodomojo) laiško ar skambučio iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų, kaip reikia elgtis tokioje situacijoje, kai teritorijoje yra aptinkamos pavojingos atliekos bei kitokios atliekos.

8Nurodo, kad pareiškėja yra bankrutuojanti įmonė, neturi lėšų ir (ar) turto, todėl iki šios dienos nebuvo galimybės sutvarkyti likusias bendrovės teritorijoje susidariusias atliekas. Bankroto administratorius aktyviais veiksmais siekia sutvarkyti atliekas. Jis kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydamas nurodyti, kokios sąlygos yra sutvarkyti likusias nesutvarkytas bendrovės veikloje susidariusias atliekas. Teisės aktais nėra reglamentuota, kokiu būdu turi būti tvarkomos (ar kitaip realizuojamos) bankrutavusių įmonių veikloje susidariusios atliekos tais atvejais, kai bankrutavusi įmonė pati neturi lėšų tokioms atliekoms sutvarkyti. Bankroto administratorius negali būti laikomas asmeniškai atsakingu už bendrovės veiksmus vykdant veiklą ir už tokios veiklos metu paliktas atliekas. Be to, jis negali būti įpareigojamas savo lėšomis pašalinti bankrutavusios įmonės veiklos metu paliktas atliekas, kadangi neturėjo jokios įtakos tam, kad šios atliekos atsirastų.

9Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai prašė skundą patenkinti vadovaudamiesi skunde išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad atliekų kiekis aikštelėje apytiksliai yra toks, koks nurodytas patikrinimo akte. Nurodė, kad Kauno apylinkės teismas yra nutraukęs administracinio teisės pažeidimo bylą prieš jį, konstatuodamas, jog jis neatsako už atliekų neperdavimą jų tvarkytojams, t. y. jo, kaip bankroto administratoriaus, veiksmuose nėra pažeidimo sudėties.

10Atsakovė atsiliepime į patikslintą skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnams atliekant pareiškėjos neplaninį patikrinimą, UAB „Monmarkas“ bankroto administratorius 2014 m. lapkričio 24 d. raštu informavo, kad „į Savanorių pr. 197, Vilniuje, buvo suvežti BUAB „Monmarkas“ konteineriai su BUAB „Lithuanian glass recycling“ priklausančiomis antrinėmis žaliavomis (įvairus stiklas). UAB „Monmarkas“ šiai įmonei teikė transporto paslaugas. Trūkstant BUAB „Monmarkas“ apyvartinių lėšų, stiklo atliekos nebuvo nugabentos į BUAB „Lithuanian glass recycling“ aikštelę Kaišiadorių rajone. BUAB „Lithuanian glass recycling“ vadovybė buvo informuota, kad pasiimtų stiklą, bet jie atsisakė motyvuodami tuo, kad neturi savo transporto, transporto paslaugas perka iš kitų įmonių, kurioms ir taip skolinga“. Minėtame rašte pateikta informacija patvirtina, kad stiklo atliekos priklauso būtent BUAB „Lithuanian glass recycling“.

11Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas vienas pagrindinių aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės principų – prevencijos principas – užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, siekti išvengti neigiamo poveikio aplinkai, o Aplinkos apsaugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 10 punktas nurodo valstybės valdžios, valdymo ir kontrolės institucijos pareigą nustatyta tvarka reikalauti, kad atsakingi asmenys imtųsi prevencinių, aplinkos atkūrimo ar kitų aplinkos apsaugos priemonių, taip pat kontroliuotų, kaip vykdomos šios priemonės.

12Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau – ir Įmonių bankroto įstatymas) UAB „Lithuanian glass recycling“ buvo pradėta bankroto procedūra ir 2013 m. spalio

1321 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi bankrutuojančios įmonės UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto administratoriumi buvo paskirta įmonė UAB „Verslo efektas“.

14Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratoriaus teises ir pareigas nustato Įmonių bankroto įstatymo normos. Pagal šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3, 4, 8 ir 13 punktų nuostatas, įmonės administratorius nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, sprendžia klausimus dėl įmonės sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, tolesnio vykdymo ir naujų sandorių, reikalingų įmonės ūkinei komercinei veiklai tęsti, sudarymo, jei įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą, ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša suinteresuotiems asmenims, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys.

15Pagal Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 5 punkto nuostatą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius įstatymų nustatyta tvarka sutvarko atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą.

16Taigi, teismo paskirtas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratorius, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą ir ja disponuojantis, be kitų savo pareigų, privalo patikrinti ir bankrutuojančios įmonės sudarytus sandorius, spręsti klausimus apie sudarytų sandorių vykdymą, o likviduojant bankrutavusią įmonę, įstatymų nustatyta tvarka sutvarkyti bankrutavusios įmonės atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą, o teismui, sprendžiančiam bankrutavusios įmonės likvidavimo klausimą, pateikti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartimi civilinėje byloje

17Nr. 2A-669/2011).

18Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė skundą atmesti vadovaudamasi atsiliepime į patikslintą skundą išdėstytais motyvais.

19Tretieji suinteresuoti asmenys BUAB „Monmarkas“ ir jos bankroto administratorius

20UAB „Alternatyva verslui“ atsiliepimuose į patikslintą skundą palaiko jį ir prašo patenkinti.

21Atsiliepimuose abu paaiškino, kad 2013 m. liepos 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas UAB „Monmarkas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Alternatyva verslui“.

222013 m. rugpjūčio 30 d. BUAB „Monmarkas“ su UAB „URS Technologies“ sudarė sutartį Nr. 2013/08/30-01 dėl UAB „Monmarkas“ konteinerių surinkimo, pagal kurią UAB „URS Technologies“ įsipareigojo surinkti Vilniaus mieste esančius konteinerius antrinėms žaliavoms rinkti ir suvežti konteinerius į nuomojamą aikštelę Savanorių pr. 197, Vilniuje. Turimais duomenimis, 2013 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Vilniaus mediena“ teritoriją Savanorių pr. 197, Vilniuje, kuri iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. buvo išnuomota UAB „Monmarkas“, išnuomojo

23UAB „URS Technologies“. UAB „URS Technologies“ į Savanorių pr. 197, Vilniuje, suvežė

24BUAB „Monmarkas“ konteinerius, inter alia, su BUAB „Lithuanian glass recycling“ priklausančiomis antrinėmis žaliavomis (įvairus stiklas). Būtent tokias aplinkybes nurodė

25UAB „URS Technologies“ direktorius D. U., paaiškindamas, kad BUAB „Monmarkas“ konteineriai su BUAB „Lithuanian glass recycling“ priklausančiomis antrinėmis žaliavomis (įvairus stiklas) buvo atvežti iš UAB Atliekų tvarkymo centro Riovonių g. 2A, Vilniuje.

26BUAB „Lithuanian glass recycling“ vadovybė buvo informuota, kad pasiimtų stiklą, bet jie atsisakė motyvuodami tuo, kad neturi savo transporto, transporto paslaugas perka iš kitų įmonių, kurioms ir taip skolinga.

27BUAB „Monmarkas“ yra žinoma tai, kad BUAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto administratorius pats ėmėsi veiksmų, kuriais nustatė, jog iš UAB Atliekų tvarkymo centro

28UAB „Monmarkas“ konteineriuose UAB „URS technologies“ atvežtos neva BUAB „Lithuanian glass recycling“ priklausančios stiklo (taip pat ir kineskopų stiklo) atliekos priskirtinos pavojingoms atliekoms. Pavojingos atliekos UAB „Lithuanian glass recycling“ negalėjo būti perduotos, nes šis ūkio subjektas neturėjo atitinkamų leidimų.

29Kineskopų dūžio atliekų, kurios yra pavojingos, turėtoja nėra BUAB „Lithuanian glass recycling“, nes tokios atliekos nei UAB „Lithuanian glass recycling“, nei BUAB „Lithuanian glass recycling“ negalėjo būti perduotos. Kadangi BUAB „Lithuanian Glass Recycling“, kaip nepavojingų atliekų surinkėjai, perduotos atliekos galimai yra pavojingos, vadinasi, šios atliekos buvo perduotos neteisėtai, todėl už jų sutvarkymą turėtų būti atsakingi kalti neteisėtai jas perdavę subjektai.

30Visuotinai pripažintas principas, kad iš neteisės neatsiranda teisė (lot. ex injuria jus non oritur), neturėtų būti laikoma BUAB „Lithuanian glass recycling“ atliekų, dėl kurių buvo duotas ginčijamas privalomasis nurodymas, turėtoja.

31Teismo posėdyje trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovė prašė patikslintą skundą patenkinti vadovaudamasi atsiliepimuose į patikslintą skundą išdėstytais motyvais.

32Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

33Patikslintas skundas atmestinas.

34Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. kovo 20 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnai surašė patikrinimo aktą Nr. VR- 14.7-124, kuriame nurodė, kad atlikus teritorijos Savanorių pr. 197, Vilniuje, patikrinimą nustatyta, kad minėtu adresu aikštelėje pareiškėja neturėdama leidimo laiko į kaupus supiltas 198,26 tonos langų stiklo atliekų, 6,948 tonos automobilių stiklo atliekų, 22,864 tonos kineskopų dūžio atliekų, 148,096 tonos mišrių automobilių ir langų stiklo atliekų.

35Patikrinimo akte nurodyta, kad BUAB „Monmarkas“ bankroto administratorius, vykdydamas privalomąjį nurodymą, 2014 m. lapkričio 24 d. raštu informavo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrą, kad į Savanorių pr. 197, Vilniuje, buvo suvežti BUAB „Monmarkas“ konteineriai su BUAB „Lithuanian glass recycling“ priklausančiomis antrinėmis žaliavomis (įvairus stiklas). BUAB „Monmarkas“ šiai įmonei teikė transporto paslaugas. Trūkstant BUAB „Monmarkas“ apyvartinių lėšų, stiklo atliekos nebuvo nugabentos į

36BUAB „Lithuanian glass recycling“ aikštelę Kaišiadorių rajone. BUAB „Lithuanian glass recycling“ vadovybė buvo informuota, kad pasiimtų stiklą, bet jie tai daryti atsisakė motyvuodami tuo, kad neturi savo transporto, transporto paslaugas perka iš kitų įmonių, kurioms ir taip skolinga. Įvertinus nustatytas aplinkybes patikrinimo akte buvo padaryta išvada, kad BUAB „Lithuanian glass recycling“ pažeidė Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį ir Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalį.

37Vadovaujantis patikrinimo akto Nr. VR- 14.7-124 išvadomis buvo surašytas 2015 m. kovo 20 d. privalomasis nurodymas Nr. VR-14.12-15, kuriame pareiškėja įpareigota teritorijoje, esančioje Savanorių pr. 197, Vilniuje, neteisėtai laikomas BUAB „Monmarkas“ priklausančias atliekas perduoti atliekų tvarkytojams ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

38Pareiškėja dėl privalomojo nurodymo pateikė skundą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuriame nurodė, kad ji neturi teisės tvarkyti pavojingų atliekų.

39Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ginčijamu 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. (38-2)-VR-1.7-502 skundą atmetė. Sprendime pakartojo 2015 m. kovo 20 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-124 nustatytas aplinkybes ir išvadas. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnai privalomuoju nurodymu BUAB „Lithuanian glass recycling“ nenurodė tvarkyti neteisėtai laikomų atliekų, esančių Savanorių pr. 197, Vilniuje, o tik perduoti jas atitinkamas atliekas tvarkantiems atliekų tvarkytojams, įrašytiems į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą. Paaiškino, kad pagal Įmonių bankroto įstatymą UAB „Lithuanian glass recycling“ buvo pradėta bankroto procedūra ir bankroto administratoriumi buvo paskirta įmonė UAB „Verslo efektas“. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 3, 4, 6 punktų nuostatomis, paskirtasis bankroto administratorius yra atsakingas už bankrutuojančios įmonės turto valdymą, apsaugą ir vadovavimą bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai. Departamentas nusprendė privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-15 palikti nepakeistą, ištaisyti jame padarytą techninę rašybos klaidą – vietoj BUAB „Monmarkas“ įrašė BUAB „Lithuanian glass recycling“.

40Liudytojas D. U. teisme nurodė, kad buvęs pareiškėjos direktorius jo prašė surasti pirkėjus atliekoms, esančioms aikštelėje Savanorių pr. 197, Vilniuje.

41Ginčas byloje kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015 m. kovo 20 d. privalomojo nurodymo

42Nr. VR-14.2-15 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. (38-2)-VR-1.7-502 teisėtumo ir pagrįstumo.

43Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privalomasis nurodymas duodamas tuo atveju, kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti.

44Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti.

45Atliekų turėtojas yra atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 17 d.), o atliekų tvarkytojas – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą.

46Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 20 d.).

47Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats.

48Iš pareiškėjos skundo turinio darytina išvada, kad pareiškėja privalomąjį nurodymą supranta kaip įpareigojimą sutvarkyti atliekas. Tačiau, kaip jau yra pažymėjęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ginčijamame sprendime, pareiškėja privalomajame nurodyme yra įpareigota atliekas perduoti atliekų tvarkytojui, o ne sutvarkyti jas pati, o tam leidimas nereikalingas.

49Pareiškėjos nurodoma aplinkybė, kad dalis atliekų yra galimai pavojingos, neįrodo, kad atliekų turėtojas yra ne UAB „Lithuanian glass recycling“. BUAB „Monmarkas“ bankroto administratorius vykdydamas privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-94 pateikti savo turimus dokumentus Agentūrai 2014 m. lapkričio 24 d. raštu ją informavo, kad į Savanorių pr. 197, Vilniuje, buvo suvežti BUAB „Monmarkas“ konteineriai su BUAB „Lithuanian glass recycling“ priklausančiomis antrinėmis žaliavomis (įvairus stiklas). BUAB „Monmarkas“ šiai įmonei teikė transporto paslaugas. Trūkstant BUAB „Monmarkas“ apyvartinių lėšų, stiklo atliekos nebuvo nugabentos į BUAB „Lithuanian glass recycling“ aikštelę Kaišiadorių rajone.

50Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pareiškėja atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą sąvoką, kad atliekų turėtojas yra asmuo, turintis bet kokios rūšies atliekų (žr., pvz., Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 17 d.).

51Aplinkybė, kad BUAB „Lithuanian glass recycling“ yra bankrutavusi ir vykdoma likvidavimo procedūra, jai nesuteikia teisės nevykdyti privalomojo nurodymo ir tai nedviprasmiškai yra nustatyta Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 5 punkte (likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius įstatymų nustatyta tvarka sutvarko atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą).

52Įvertinus tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015 m. kovo 20 d. privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-15 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d. sprendimas Nr. (38-2)-VR-1.7-502 yra teisėti ir pagrįsti, todėl skundas atmestinas.

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu ir 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

54Pareiškėjos BUAB „Lithuanian glass recycling“ patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

55Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, kuriame prašo: 1)... 5. Paaiškino, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto... 6. Vadovaujantis patikrinimo akto Nr. VR- 14.7-124 išvadomis buvo surašytas 2015... 7. Pareiškėja nurodo, kad ji neturi teisės tvarkyti pavojingų atliekų.... 8. Nurodo, kad pareiškėja yra bankrutuojanti įmonė, neturi lėšų ir (ar)... 9. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai prašė skundą patenkinti... 10. Atsakovė atsiliepime į patikslintą skundą prašo jį atmesti kaip... 11. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 4... 12. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau – ir Įmonių... 13. 21 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi bankrutuojančios įmonės UAB... 14. Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratoriaus teises ir... 15. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 5 punkto nuostatą,... 16. Taigi, teismo paskirtas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 17. Nr. 2A-669/2011).... 18. Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė skundą atmesti vadovaudamasi... 19. Tretieji suinteresuoti asmenys BUAB „Monmarkas“ ir jos bankroto... 20. UAB „Alternatyva verslui“ atsiliepimuose į patikslintą skundą palaiko... 21. Atsiliepimuose abu paaiškino, kad 2013 m. liepos 19 d. nutartimi Vilniaus... 22. 2013 m. rugpjūčio 30 d. BUAB „Monmarkas“ su UAB „URS Technologies“... 23. UAB „URS Technologies“. UAB „URS Technologies“ į Savanorių pr. 197,... 24. BUAB „Monmarkas“ konteinerius, inter alia, su BUAB „Lithuanian glass... 25. UAB „URS Technologies“ direktorius D. U., paaiškindamas, kad BUAB... 26. BUAB „Lithuanian glass recycling“ vadovybė buvo informuota, kad pasiimtų... 27. BUAB „Monmarkas“ yra žinoma tai, kad BUAB „Lithuanian glass recycling“... 28. UAB „Monmarkas“ konteineriuose UAB „URS technologies“ atvežtos neva... 29. Kineskopų dūžio atliekų, kurios yra pavojingos, turėtoja nėra BUAB... 30. Visuotinai pripažintas principas, kad iš neteisės neatsiranda teisė (lot.... 31. Teismo posėdyje trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovė prašė... 32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 33. Patikslintas skundas atmestinas.... 34. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. kovo... 35. Patikrinimo akte nurodyta, kad BUAB „Monmarkas“ bankroto administratorius,... 36. BUAB „Lithuanian glass recycling“ aikštelę Kaišiadorių rajone. BUAB... 37. Vadovaujantis patikrinimo akto Nr. VR- 14.7-124 išvadomis buvo surašytas 2015... 38. Pareiškėja dėl privalomojo nurodymo pateikė skundą Vilniaus regiono... 39. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ginčijamu 2015 m. balandžio... 40. Liudytojas D. U. teisme nurodė, kad buvęs pareiškėjos direktorius jo... 41. Ginčas byloje kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 42. Nr. VR-14.2-15 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 43. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18... 44. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atliekos –... 45. Atliekų turėtojas yra atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų... 46. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai,... 47. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį atliekų turėtojas šio... 48. Iš pareiškėjos skundo turinio darytina išvada, kad pareiškėja... 49. Pareiškėjos nurodoma aplinkybė, kad dalis atliekų yra galimai pavojingos,... 50. Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pareiškėja... 51. Aplinkybė, kad BUAB „Lithuanian glass recycling“ yra bankrutavusi ir... 52. Įvertinus tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 54. Pareiškėjos BUAB „Lithuanian glass recycling“ patikslintą skundą... 55. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...