Byla N-556-1986-06
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 20 d. nutarimo G. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 20 d. nutarimo G. B. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – ir Institucija) pareigūnas G. B. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodyta, kad 2006 m. vasario 13 d. iš Zarasų rajono apylinkės prokuratūros gautas raštas su 2006 m. vasario 10 d. nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 58-1-00576-05 G. B., nesant jo veikoje nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ir patraukti administracinėn atsakomybėn G. B. pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 85 straipsnio 5 dalį. Išnagrinėjus visą turimą medžiagą nustatyta, kad 2005 m. gruodžio 4 d. apie 14 val. Zarasų raj., Antazavės medžiotojų būrelio medžioklės plotuose, netoli Petraučiznos k., Imbrado sen., buvo vykdoma medžioklė varant, kuriai vadovavo būrelio pirmininkas medžiotojas K. B. Medžioklėje dalyvavo medžiotojai, nurodyti medžioklės lape Nr. 060310. Paskutinio varymo metu medžiotojas G. B. šovė į varovų išvarytą šerną mažesniu kaip 30 laipsnių kampu link medžiotojų stovėjimo linijos, neįsitikinęs ir neužtikrinęs, kad šūvis nebus pavojingas kitiems medžiotojams. G. B. šūviu medžiotojas R. P. buvo sužeistas šratais į kairiąją blauzdą. Tuo pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 67, 73.6, 73.10, 74.7 punktus. G. B. veika kvalifikuota pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį.

5Institucijos 2006 m. vasario 23 d. nutarime konstatuota, kad G. B. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 5 dalyje, už kurį jam paskirta 250 Lt bauda. G. B. šį nutarimą apskundė Panevėžio apygardos administraciniam teismui, prašė jį panaikinti ir administracinę bylą nutraukti. Nurodė, kad pareiškėjo kaltė neparemta įrodymais, o grindžiama prielaidomis bei spėlionėmis. Inspekcija buvo laiku informuota apie nelaimingą atsitikimą medžioklėje, tačiau neatliko jokio tyrimo, o priimdamas nutarimą pareigūnas rėmėsi tik ikiteisminio tyrimo medžiaga. Tyrimo metu nelaimingo atsitikimo medžioklėje schema buvo sudaryta ne įvykio vietoje, o medžioklės vadovo namuose, ji nenufotografuota, nenufilmuota ar kitokiu būdu objektyviai ir visapusiškai neaprašyta ir neįforminta. Administracinė byla išnagrinėta vienpusiškai, neįvertinus visų faktinių aplinkybių bei įrodymų.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 20 d. nutarimu

7G. B. skundą patenkino, Institucijos 2006 m. vasario 23 d. nutarimą panaikino ir administracinę bylą nutraukė. Teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus, vadovavosi teisėje galiojančiu principu, kad visi neaiškumai, susiję su teisės pažeidimu, jo įforminimu, tyrimu, įrodymų vertinimu turi būti vertinami administracinėn atsakomybėn patrauktojo asmens naudai. Teismas konstatavo, kad administracinėje byloje esanti įvykio vietos schema, sudaryta 2005 m. gruodžio 4 d., negali būti laikoma tinkamu įrodymu, neabejotinai patvirtinančiu, jog G. B., pažeisdamas Medžioklės taisyklių nuostatas, sužalojo R. P. Schemą sudarė ne tyrimą administracinio teisės pažeidimo byloje vykdęs pareigūnas, o patys medžioklėje dalyvavę medžiotojai, be to, ji nėra informatyvi, nes nenurodyti šūvių, kuriuos iššovė medžiotojai, kampai, kryptys, atstumai taip šių medžiotojų ir R. P. stovėjimo vietų, medžiojamo gyvūno judėjimo kryptis. Teismas tinkamais įrodymais, tiesiogiai patvirtinančiais G. B. kaltę, nepripažino ir paaiškinimus teikusių asmenų - G. B., A. B., K. A., F. T., sudarytų vietos schemų, vertino jas tik kaip šių asmenų duotų paaiškinimų vaizdiniais papildymais. Teismas, išanalizavęs baudžiamosios bylos medžiagą, konstatavo, kad ikiteisminis tyrimas dėl R. P. sužalojimo nuo jo pradžios vyko vangiai ir neoperatyviai. Byloje nebuvo atlikti liudytojų parodymų vietoje patikrinimai, kurie būtų leidę patikrinti liudytojų parodymų išsamumą ir pilnumą, tiksliau nustatyti įvykio faktines aplinkybes, susijusias su medžiotojų išsidėstymu, atstumais tarp jų, šaudymo laipsniais ir kryptimis, žvėries judėjimo. Ikiteisminio tyrimo tyrėjas nerinko duomenų ir nenustatė, kokiu šaudmeniu buvo sužeistas R. P. - kulka ar šratais; iš kurios pusės buvo sužalota R. P. blauzda. Teismo nuomone, byloje esantys įrodymai leido ikiteisminio tyrimo pareigūnui pavesti specialių žinių medicinos ir balistikos srityse turintiems specialistams ištirti byloje surinktus objektus su išlikusiais šūvio pėdsakais ir pateikti tyrimo išvadas. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjant administracinę bylą nebuvo surinkta abejonių nekeliančių ir objektyvių įrodymų, patvirtinančių G. B. kaltę pažeidus nutarime nurodytus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 67, 73.6, 73.10 bei 74.7 punktų reikalavimus. Teismo manymu, netikslinga grąžinti bylą nagrinėti iš naujo, kadangi naujų įrodymų surinkti nebegalima dėl objektyvių priežasčių - nuo įvykio dienos praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas.

8II.

9Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo palikti galioti Institucijos nutarimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas.

112. G. B. yra medžiotojas, todėl privalo žinoti ir išmanyti medžioklės taisykles. Iš byloje esančių įrodymų visumos (teismo posėdžių metu duotų liudytojų parodymų, ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų parodymų, Zarasų rajono aplinkos apsaugos agentūros surinktų medžiotojų rašytinių paaiškinimų, nubraižytų įvykio vietos schemų, kitų byloje esančių įrodymų) galima daryti išvadą, kad 2005 m. gruodžio 4 d. Antazavės medžiotojų būrelio medžioklės plotuose medžioklė buvo vykdoma akivaizdžiai nesilaikant saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų. Medžiotojai - K. A., G. B., F. T. ir R. P., sustodami į medžioklės pozicijas, suformavo katilą, į kurio vidurį, išbėgus šernui, buvo šaudoma.

123. Teismas šioje byloje buvo akivaizdžiai šališkas, pažeidė teisėjų ir teismų nepriklausomumo principą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 7 str. l d.). Teismas rėmėsi ne įstatymu ir esminiais liudytojų parodymais, o Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos, kuri nėra regionų aplinkos apsaugos departamentams vadovaujanti institucija ar teisingumą vykdanti institucija, raštais. Teismas nepasisakė, ar vertina ikiteisminio tyrimo medžiagą kaip įrodymus, ar ne, ar jais grindžia savo sprendimą, ar juos atmeta. Tuo buvo pažeistos procesinės teisės normos (ABTĮ 87 str. 4 d., 57 str. 6 d.).

134. Kompiuteriu atspausdintas teismo posėdžio protokolas yra neišsamus. Kadangi protokolas buvo rašomas ranka, jis privalėtų būti byloje.

145. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir dėl to, kad nebuvo tinkamai įsigilinęs į teisės aktus. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 26.11 punktas nustato, kad medžioklės vadovas, įvykus nelaimingam atsitikimui, turi pasirūpinti, kad nukentėjusiajam būtų suteikta skubi medicinos pagalba, o jeigu nelaimingas atsitikimas susijęs su medžioklinio ginklo panaudojimu, - pažymėti ir apsaugoti jo vietą, sudaryti schemą ir jį aprašyti (schemą ir aprašymą turi patvirtinti įvykį matę medžioklės dalyviai). Būtent todėl medžioklės vadovas K. B. ir inicijavo schemos braižymą nedelsiant po įvykio, kaip tai ir numato medžioklės taisyklės. Kaip turi atrodyti schema, taisyklės nekonkretizuoja. Tačiau ši schema yra labai svarbi, sprendžiant klausimą dėl saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų laikymosi. Teismas neįsigilino į byloje esančią medžiagą, neįvertino, kad individualias schemas, rašytinius paaiškinimus medžiotojai pirmiausiai pateikė ne ikiteisminio tyrimo institucijai, bet Zarasų rajono aplinkos apsaugos agentūrai. Teismo išvada, kad pareigūnas rėmėsi tik ikiteisminio tyrimo medžiaga, neatitinka tikrovės.

15G. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

161. Teismas teisingai konstatavo, jog nebuvo surinkta abejonių nekeliančių ir objektyvių įrodymų, patvirtinančių G. B. kaltę pažeidus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 67, 73.6, 73.10 bei 74.7 punktų reikalavimus.

172. Apeliantas klaidina teismą darydamas išvadą, kad būtent nuo G. B. šūvio buvo sužeistas R. P., ir kad buvo šauta akivaizdžiai mažesniu kampu nei 30 laipsnių. Byloje nebuvo neabejojamai nustatyta, kas sužeidė R. Pį. Liudytojai parodė, jog R. P. galėjo būti sužalotas atsitiktinai, nuo rikošetu atšokusio šaudmens.

183. Byloje esančios schemos buvo braižomos kabinete, kopijuojamos viena nuo kitos, jos nėra informatyvios.

194. Įvykyje nukentėjęs R. P. niekam jokių pretenzijų neturi. Be to, nuo įvykio pradžios praėjo daug laiko ir tiksliai atkurti jo aplinkybių jau nebeįmanoma.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21III.

22Administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 straipsnio 5 dalis – blanketinė teisės norma. Administracinė atsakomybė pagal šį straipsnį galima tik tuo atveju, kai yra nustatomi atitinkami Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimai, nulemiantys aptariamos teisei priešingos veikos inkriminavimą.

23G. B. pareikštas kaltinimas dėl to, kad jis šovė į varovų išvarytą šerną mažesniu kaip 30 laipsnių kampu medžiotojų link, išilgai jų stovėjimo linijos, neįsitikinęs ir neužtikrinęs, kad šūvis nebus pavojingas kitiems medžiotojams ir taip pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikoje teritorijoje taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 67, 73.6, 73.10, 74.7 punktus.

24Taisyklių 67 punkte numatyta, jog šaudant medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis nebus pavojingas kitiems asmenims, naminiams gyvuliams, nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams.

25Taisyklių 73.6 punkte pasisakyta, jog, kai medžiojama varant, taip pat kitais medžioklės būdais, kai medžioja daugiau nei vienas medžiotojas, pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

26Į Taisyklių 73.10 punkto reglamentavimo sritį patenka ir medžiotojo pareiga užtikrinti savo šūvio nepavojingumą kitiems asmenims.

27Taisyklių 74.7 punktas medžiotojui draudžia taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo linijos ir visais kitais atvejais į žmones, gyvulius, nemedžiojamus gyvūnus, pastatus, transporto priemones.

28Žodinė kaltinimo formuluotė ir cituotų teisės normų analizė lemia išvadą, kad

29G. B. Institucijos nutarimu buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už taisyklių, siekiančių užtikrinti saugią medžioklę, nesilaikymą. Taigi šiuo atveju turi būti įrodinėjamas minėtų Taisyklių punktų nesilaikymas, nes ATPK 85 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas teisės pažeidimas – formalusis. Jo objektyvinę pusę sudaro tik pati veika nepriklausomai nuo jos padarinių.

30Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, pareikšdamas kaltinimą

31G. B. dėl Taisyklių pažeidimo, turėjo jį pagrįsti faktinių duomenų visuma, o pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas skundą dėl 2006 m. vasario 23 d. nutarimo, patikrinti, ar skundžiamas nutarimas pagrįstas ir teisėtas.

32Institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, jį grindė administracinio teisės pažeidimo protokolu, liudytojų parodymais (institucijos atstovės paaiškinimai teismo posėdžio metu; b.l. 63). Tačiau šiuo metu byloje nesurinkta pakankamai abejonių nekeliančių ir objektyvių įrodymų, patvirtinančių G. B. kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 5 dalyje.

33Administracinėje byloje yra daug schemų apie medžiotojų išsidėstymą 2005 m. gruodžio 4 d. medžioklėje, bet nei viena iš jų nėra pakankamai informatyvi, detali, išsami ir leidžianti teigti, kad G. B., šaudamas į šerną, nesilaikė ne mažesnio nei 30 laipsnių šovimo taisyklės. Įvairiose schemose fiksuota, kur koks medžiotojas stovėjo, kas paleido pirmus šūvius, paskesnius ir paskutinius (penktą bei šeštą), kokia laukinio gyvūno bėgimo kryptis, bet jos nėra tikslios, nes neaiškūs nei pirmų, nei paskesnių, nei paskutinių atliktų šūvių kampai, kas iš medžiotojų stovėjo pagrindinėje medžiotojų linijoje, kas nepagrindinėje. Nei pagal vieną iš schemų nėra galimybės spręsti apie atstumus tarp medžiotojų. Organas, nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą, priimdamas sprendimą dėl konkretaus asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn, tai turi padaryti tik visapusiškai išnagrinėjęs ir surinkęs visus galimus įrodymus bei vadovaudamasis ne tik tekstine atitinkamo norminio teisės akto išraiška ir ten esančiomis nuostatomis, bet remdamasis ir grafine, pridėta prie to teisės akto. Įvykio fragmentų perteikimas, pasitelkiant į pagalbą Taisyklėse esančias schemas, būtų vienas iš faktinių duomenų materialios tiesos nustatymui (Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 511 redakcija; Valstybės žinios 2002 m. Nr. 97-4308, 117 psl; baudžiamosios bylos Nr. 58-1-00576-05 lapai Nr. 14, 17, 20, 23-24, 30, 33, 41, 77, 83, 86, 95; schemos, esančios administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. (07-AB)-31). Rašytinių įrodymų (schemų) trūkumai atima galimybę tvirtinti buvus pažeistą Taisyklių 73.6 punkto pirmąją nuostatą.

34Subjektyvūs įrodymai taip pat neleidžia daryti tokios išvados. Liudytojas A. K. parodė, kad „kampas tarp G. B., F. T. ir R. P. buvo virš 90 laipsnių“. Kitų liudytojų parodymuose neakcentuojama, koks galėjo būti šovimo kampas tarp R. P. ir G. B., pastarajam iššaunant 3 (trečią) ir 4 (ketvirtą) šūvius.

35Taisyklių 74. 7 punkte įtvirtinta draudžiama veika, susijusi su draudimu taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo linijos. Nei vienoje schemoje (iš jau pirmiau paminėtų), į kurias apeliuoja Institucija, surašiusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, apie

36G. B. taikymą ir šovimą išilgai medžiotojų linijos nepažymėta. Antai, schemoje, sudarytoje pagal F. T., atvaizduotas tik pirmas šūvis ir paskutinis šūvis (du kartus; baudžiamosios bylos lapai Nr. 14, 77 ). K. A. schemoje tai pat parodytas tik pirmas ir antri šūviai bei paskutinis šūvis (baudžiamosios bylos lapas Nr. 20, 83). Pagal I. I. sudarytoje schemoje sunku spręsti, ar G. B. šūvis padarytas išilgai medžiotojų stovėjimo linijos, nes neaišku kur prasideda ir kur baigiasi viena medžiotojų linija ir kita, kokie medžiotojai jose stovi (baudžiamosios bylos lapas Nr. 23). A. B. schemoje trečias ir ketvirtas šūviai nepažymėti (baudžiamosios bylos lapai Nr. 30, 86). Įvykio schemoje, sudarytoje 2005 m. gruodžio 4 d., kurią pasirašė trys komisijos nariai, neatvaizduota nei vieno medžiotojo šūvio trajektorija, medžiotojų stovėjimo pagrindinės ir nepagrindinės linijos.

37Iš Institucijos priimto nutarimo spręstina, jog Taisyklių 67, 73.10 punktų pažeidimai sietini su medžiotojo pareiga laikytis saugaus šūvio principų ir tvirtinama, jog padarius kūno sužalojimą R. P., jų nepaisyta. Tačiau žodinėje kaltinimo išraiškoje vartojamos sąvokos „neįsitikinęs“ ir „neužsitikrinęs“ neaišku, ar kartu siejamos su Taisyklių 73.6 , 74. 7 punktų pažeidimu, ar jos (kaip atitinkama teisei priešinga veika) atskirai nulemia Taisyklių 67, 73.10 punktų nepaisymą. Jei taip, būtina atskleisti „neįsitikino“ ir „neužsitikrino“ turinius. Priešingu atveju tampa neapibrėžta kaltinimo apimtis, trukdanti tiek traukiamam administracinėn atsakomybėn asmeniui apsiginti, tiek teismui žinoti nagrinėjimo ribas. Kaltinimo ribų tikslinimas būtinas atsižvelgiant ir į tai, jog Taisyklių 73. 6 punktas liečia ne tik ne mažesnio kaip 30 laipsnių šovimo taisyklę, o Taisyklių 73. 10 punktas reglamentuoja ne tik medžiotojo pareigą.

38Organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti, ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti (ATPK 284 str. 1 d.). Pastarosios nuostatos laikytasi tik iš dalies, o tai galimai nulėmė ir nepagrįstą sprendimą, todėl byla grąžintina iš naujo tirti įgaliotai institucijai. Būtina ne tik surinkti papildomus įrodymus, bet ir, esant pagrindo G. B. traukti administracinėn atsakomybėn, tikslinti kaltinimą.

39IV.

40Apeliantas pareiškė pastabas dėl teismo posėdžio protokolo. Jos nesvarstytinos, kadangi nesilaikyta įstatymų leidėjo nuostatų, reglamentuojančių pastabų dėl teismo posėdžio protokolo pateikimo tvarkos (ABTĮ 83 str.).

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

43Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 20 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo tirti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 5. Institucijos 2006 m. vasario 23 d. nutarime konstatuota, kad G. B. padarė... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 20 d. nutarimu... 7. G. B. skundą patenkino, Institucijos 2006 m. vasario 23 d. nutarimą panaikino... 8. II.... 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės ir procesinės teisės... 11. 2. G. B. yra medžiotojas, todėl privalo žinoti ir išmanyti medžioklės... 12. 3. Teismas šioje byloje buvo akivaizdžiai šališkas, pažeidė teisėjų ir... 13. 4. Kompiuteriu atspausdintas teismo posėdžio protokolas yra neišsamus.... 14. 5. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir dėl to, kad nebuvo... 15. G. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo... 16. 1. Teismas teisingai konstatavo, jog nebuvo surinkta abejonių nekeliančių ir... 17. 2. Apeliantas klaidina teismą darydamas išvadą, kad būtent nuo G. B.... 18. 3. Byloje esančios schemos buvo braižomos kabinete, kopijuojamos viena nuo... 19. 4. Įvykyje nukentėjęs R. P. niekam jokių pretenzijų neturi. Be to, nuo... 20. Teisėjų kolegija... 21. III.... 22. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 straipsnio 5 dalis –... 23. G. B. pareikštas kaltinimas dėl to, kad jis šovė į varovų išvarytą... 24. Taisyklių 67 punkte numatyta, jog šaudant medžiotojas privalo įsitikinti,... 25. Taisyklių 73.6 punkte pasisakyta, jog, kai medžiojama varant, taip pat kitais... 26. Į Taisyklių 73.10 punkto reglamentavimo sritį patenka ir medžiotojo pareiga... 27. Taisyklių 74.7 punktas medžiotojui draudžia taikytis medžiotojų link... 28. Žodinė kaltinimo formuluotė ir cituotų teisės normų analizė lemia... 29. G. B. Institucijos nutarimu buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už... 30. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, pareikšdamas kaltinimą... 31. G. B. dėl Taisyklių pažeidimo, turėjo jį pagrįsti faktinių duomenų... 32. Institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, jį... 33. Administracinėje byloje yra daug schemų apie medžiotojų išsidėstymą 2005... 34. Subjektyvūs įrodymai taip pat neleidžia daryti tokios išvados. Liudytojas... 35. Taisyklių 74. 7 punkte įtvirtinta draudžiama veika, susijusi su draudimu... 36. G. B. taikymą ir šovimą išilgai medžiotojų linijos nepažymėta. Antai,... 37. Iš Institucijos priimto nutarimo spręstina, jog Taisyklių 67, 73.10 punktų... 38. Organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą,... 39. IV.... 40. Apeliantas pareiškė pastabas dėl teismo posėdžio protokolo. Jos... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 42. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkinti... 43. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 20 d. nutarimą... 44. Nutartis neskundžiama....