Byla B2-2253-302/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Goloka“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pagal bendraieškių UAB „Skolų departamentas“, UAB „Skarmeta“, UAB „Dimoretos statyba“, UAB „Lex Bonum“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Goloka“,

Nustatė

3Bendraieškiai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Goloka“, administratoriumi skirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, UAB „Finresta“, UAB „Finresta“. UAB „Skolų departamentas“. UAB „Skolų departamentas“ nurodo, kad yra atsakovo kreditorius 2012-05-31 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, skolos dydis pagal šią sutartį 1 920,27 Lt, 172,82 Lt delspinigių, taip pat ieškovas nurodo, kad atsakovas skolingas jam 1 000 Lt teisinių ir skolos administravimo išlaidų – viso 3 093,09 Lt (b.l. 8-11). UAB „Skarmeta“ nurodo, kad yra atsakovo kreditorius 2012-03-12 sudarytos rangos sutarties pagrindu, pagal kurią skolos dydis - 35 568 Lt ir 16 198 Lt delspinigių (b.l. 43-52). UAB „Dimoretos statyba“ nurodo, jog yra atsakovo kreditorius 2012-04-12 Statybos rangos sutarties pagrindu, skolos dydis 14 780,31 Lt (b.l. 104-118). UAB „Lex Bonum“ nurodo, kad yra atsakovo kreditorius 2012-08-24 Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarties ir skolų perdavimo akto Nr. 3 pagrindu, skolos dydis – 86 229,35 Lt (b.l. 80-84). Kadangi atsakovas su jais neatsiskaito, vengia bendrauti, jis yra galimai nemokus.

4Atsakovas UAB „Goloka“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Atsakovui UAB „Goloka“ keltina bankroto byla.

6LR ĮBĮ 9 str. 5 d. numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Nagrinėjamu atveju bendraieškiai prašo iškelti atsakovui bankroto bylą tuo pagrindu, jog atsakovas neatsiskaito su ieškovais. LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad kreditorius turi teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

8Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo įmonė registruota juridinių asmenų registre 2001-09-14, pagal įmonės balansą už 2011 m. įmonės turto vertė sudarė 1 317 212 Lt, o už 2010 m. – 1 216 787 Lt, iš kurio ilgalaikis turtas – 25 540 Lt, o 1 291 672 Lt trumpalaikis turtas (580 419 Lt atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 640 937 Lt per vienerius metus gautinos sumos, 70 316 Lt pinigai ir jų ekvivalentai), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 357 883 Lt, kurie lyginant su 2010 m. įmonės balansu sudarė 1 110 171 Lt, patirti nuostoliai 2011 m. 71 102 Lt (b.l. 191). Patikrinus viešuosius registrus, nustatyta, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi.

10Vertinant atsakovo pradelstus įsiskolinimus su turimo turto verte, akivaizdu, jog įmonės pradelsti įsiskolinimai viršija pusę įmonės turimo turto vertės, todėl atsakovas laikytinas nemokiu LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. prasme.

11Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, patvirtinančioms atsakovo nemokumą, nesant duomenų, jog įmonė vykdo ūkinę veiklą, gauna iš tokios veiklos pajamų, nėra pagrindo manyti, kad ji turės galimybių padengti susidariusį įsiskolinimą kreditoriams ar sugebės ateityje atstatyti savo mokumą, šios aplinkybės sudaro teisinį pagrindą iškelti atsakovui bankroto bylą. (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

12Iškėlus atsakovui bankroto bylą, skirtinas administratorius. Bendraieškiai pateikė bankroto administratorių UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, UAB „Finresta“, UAB „Alternatyva verslui“ kandidatūras.

13Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomos administratorių kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1, 4 dalys). Teismas pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d. reikalavimą užklausė Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau tekste – Departamentas) dėl siūlomų administratorių kandidatūrų, kuris pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir UAB „Finresta“ administratorių kandidatūroms, tuo tarpu dėl UAB „Alternatyva verslui“ nurodė, kad ši įmonė du kartus raginama nepateikė Departamentui juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, o vėliau atsisakė pateikti deklaraciją dėl UAB „Goloka“, todėl Departamentas nurodė, jog negali pasisakyti dėl šios įmonės atitikimo Įmonių bankroto įstatymo reikalavimams, keliamiems bankroto administratoriui.

14Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, jog pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d. teismas privalo administratoriaus kandidatūrą suderinti su Vyriausybės įgaliota institucija (šiuo atveju – Departamentu), tačiau nagrinėjamu atveju Departamentui nepavyko suderinti UAB „Alternatyva verslui“ kandidatūros administruoti UAB „Goloka“ kaip to reikalauja Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 909, teismas, skirdamas UAB „Goloka“ bankroto administratorių, nevertina bendraieškių pasiūlytos UAB „Alternatyva verslui“ kandidatūros.

15Duomenų, kad siūlomų UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir UAB „Finresta“ administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms, teismas neturi.

16Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viešai interneto tinklapyje skelbiamų duomenų, UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ - leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2011-09-16, įmonės buveinė nurodyta Kaune, įmonėje vykdomos 14 bankroto procedūrų, nei vienos nėra baigtos. Joje dirba 3 darbuotojai, iš kurių direktorius L. D. vykdo 11 bankroto procedūrų, darbuotojai M. S. – 3, o Ž. S. – nei vienos bankroto procedūros. UAB „Finresta“ - leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2010-11-25, įmonės buveinė nurodyta Vilniuje, įmonė vykdo 35 bankroto procedūras, 4 yra baigusi, įmonėje dirba 3 darbuotojai, iš kurių direktorius V. S. vykdo 21, yra baigęs 3, darbuotojai V. B. vykdo vieną, nėra baigęs nei vienos, V. S. vykdo 13, baigusi 1 bankroto procedūrą.

17Atsižvelgdamas į tai, kad nėra duomenų apie vieno ar kito administratoriaus netinkamumą vykdyti įmonės bankroto administravimo procedūrą, tačiau vertindamas aukščiau pateiktus duomenis apie siūlomų bankroto administratorių vykdomų ir užbaigtų bankroto procedūrų kiekį bei įmonių darbuotojų išteklius bei jų patirtį, įmonės ir siūlomų administratorių buveinės vietą, taip pat įmonės, kuriai siekiama paskirti bankroto administratorių, dydį, teismas, vadovaudamasis tuo, kad jam suteikta diskrecijos teisė spręsti, kurį asmenį paskirti įmonės bankroto administratoriumi, vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, sprendžia, kad UAB „Finresta“ optimaliausiai užtikrintų UAB „Goloka“ bankroto proceso eigą dėl darbuotojų didesnės patirties lyginant su kitu siūlomu administratoriumi, kas nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į įmonės turimus įsipareigojimus yra svarbi aplinkybė, taip pat dėl buveinės vietos sutapimo su UAB „Goloka“ buveinės vieta, kas padėtų užtikrinti mažesnių administravimo išlaidų, pvz. transporto, patyrimą vykdant bankroto procedūrą tame pačiame mieste.

18Pažymėtina ir tai, kad nėra objektyvių duomenų abejoti šio pasiūlyto subjekto tinkamumu administruoti atsakovo bankroto procesą, ar galimu jo šališkumu bei suinteresuotumu vykdant bankroto procedūras, duomenų, kad UAB „Finresta“ kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo normoms, teismas neturi. Į bylą pateikta UAB „Finresta“ Juridinio asmens, siekiančio teikti UAB „Goloka“ bankroto administravimo paslaugas deklaracijos kopija dėl atitikimo teisės aktų reikalavimams (b.l. 137), civilinės atsakomybės draudimo kopija (b.l. 139), Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos patvirtino, kad UAB „Finresta“ atitinka teisės aktų reikalavimus (b.l. 156), dėl šių aplinkybių UAB „Goloka“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Finresta“ (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

19Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 d.).

20Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 str., Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 4, 5 d., 10 str.,

Nutarė

21iškelti bankroto bylą UAB „Goloka“ (j.a.k. 125718493, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 25, Vilnius).

22Paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Finresta“ (j.a.k. 302547601, buveinės adresas Nadruvos g. 33, Vilnius, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 190).

23Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus šio įstatymo 10 str. 7 d. 8 p.

24Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui informaciją apie kituose teismuose nagrinėjamas bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, taip pat baudžiamąsias bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditorių civiliniai ieškiniai, apie baudžiamosiose bylose areštuotą bankrutuojančios įmonės turtą, taip pat apie antstolių kontoras, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

25Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo.

26Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

27Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą su lėšų suma, kurią administratorius turės teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

28Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

29Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-09-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Goloka“.

30Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pagal... 3. Bendraieškiai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami iškelti bankroto... 4. Atsakovas UAB „Goloka“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Atsakovui UAB „Goloka“ keltina bankroto byla.... 6. LR ĮBĮ 9 str. 5 d. numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 7. Nagrinėjamu atveju bendraieškiai prašo iškelti atsakovui bankroto bylą tuo... 8. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo įmonė registruota juridinių... 10. Vertinant atsakovo pradelstus įsiskolinimus su turimo turto verte, akivaizdu,... 11. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, patvirtinančioms atsakovo nemokumą,... 12. Iškėlus atsakovui bankroto bylą, skirtinas administratorius. Bendraieškiai... 13. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomos... 14. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, jog pagal Įmonių bankroto įstatymo 11... 15. Duomenų, kad siūlomų UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir... 16. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos... 17. Atsižvelgdamas į tai, kad nėra duomenų apie vieno ar kito administratoriaus... 18. Pažymėtina ir tai, kad nėra objektyvių duomenų abejoti šio pasiūlyto... 19. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 20. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 str., Įmonių... 21. iškelti bankroto bylą UAB „Goloka“ (j.a.k. 125718493, buveinės adresas... 22. Paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Finresta“ (j.a.k.... 23. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto... 24. Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui... 25. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 26. Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 27. Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti... 28. Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-09-28... 30. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...