Byla e2-13187-647/2018
Dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovei J. J. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo,

Nustatė

31. Ieškovas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės J. J. 1012,39 Eur išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu.

4Ieškinyje nurodė, kad J. J., a. k. ( - ) Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriuje buvo įregistruota 2016 m. liepos 11 d. kaip darbo ieškantis asmuo. 2018 m. sausio 18 d. atsakovė ir Vilniaus teritorinė darbo birža (nuo 2018 m. spalio 1 d. – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toliau – Užimtumo tarnyba), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348, nuostatomis, sudarė Dvišalę sutartį Nr. ES2-1-46 (toliau – Sutartis). Pažymėtina, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 39-1, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi, kituose teisės aktuose ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teritorinių darbo biržų sudarytose sutartyse vartojamos sąvokos „Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir „teritorinė darbo birža“ yra tolygios sąvokai „Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“. Sutarties 2 punktu atsakovė įsipareigojo su profesinio mokymo teikėju sudaryti profesinio mokymo sutartį, dalyvauti formaliajame profesiniame mokyme, mokytis pagal prekybinės salės darbuotojo profesinio mokymo programą (2.1 papunktis) ir ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 27 d. įgyti prekybinės salės darbuotojo kvalifikaciją, reikalingą dirbti salės darbuotoju pagal darbo sutartį (2.2 papunktis). Pagal Sutarties 4.1 papunktį Užimtumo tarnyba įsipareigojo išduoti atsakovei mokymo kuponą, kuriuo įsipareigoja sumokėti atsakovės pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą. Atsižvelgiant į šias Sutarties nuostatas, 2018 m. sausio 18 d. atsakovei buvo išduotas Profesinio mokymo kuponas Nr. PMK-12-47. Pagal šio mokymo kupono II skyriaus 8.3 papunktį Užimtumo tarnyba skyrė 1000,00 Eur dydžio sumą profesinio mokymo teikėjui VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrui (toliau – Mokymo teikėjas) už atsakovei suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal prekybinės salės darbuotojo formaliojo profesinio mokymo programą. 2018 m. sausio 23 d. atsakovė ir Mokymo teikėjas sudarė Profesinio mokymo sutartį Nr. M4-143 (toliau – Mokymo sutartis). Pagal Mokymo sutarties 1 punktą atsakovės profesinis mokymas pagal minėtą mokymo programą turėjo trukti nuo 2018 m. sausio 23 d. iki 2018 m. balandžio 18 d., t. y. 60 mokymo dienų. Kadangi atsakovė dėl ligos praleido 23 mokymosi dienas, jos mokymasis buvo pratęstas 23 mokymosi dienomis, t. y. nuo 2018 m. balandžio 30 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Pažymėtina, kad Užimtumo tarnyba gavo Mokymo teikėjo 2018 m. gegužės 22 d. raštą Nr. D3-446 „Dėl mokinės J. J. išbraukimo“, kuriuo informuojama, kad atsakovė išbraukta iš mokinių sąrašo 2018 m. gegužės 8 d. dėl užsiėmimų nelankymo. Atsižvelgdama į mokymo programos trukmę, Užimtumo tarnyba Mokymo teikėjui už atsakovės profesinį mokymą sumokėjo 595,83 Eur pagal 2018 m. gegužės 22 d. profesinio mokymo paslaugų suteikimo aktą Nr. D4-790/03 ir PVM sąskaitą faktūrą serija VZD Nr. 0022670. Užimtumo tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 37 straipsnio 7 dalies nuostata, Aprašo 22 punktu, Sutarties 4.2 punktu ir atsižvelgdama į atsakovės mokymo užsiėmimų lankomumą, atsakovei sumokėjo tokio dydžio mokymo stipendijas: 2018 m. vasario 21 d. – 70,91 Eur, 2018 m. kovo 22 d. – 214,74 Eur, 2018 m. balandžio 19 d. – 130,91 Eur. Iš viso atsakovei buvo priskaičiuota ir išmokėta 416,56 Eur dydžio profesinio mokymo stipendija. Kaip minėta, pagal Sutarties 2.1 papunktį atsakovė įsipareigojo dalyvauti formaliajame profesiniame mokyme ir mokytis pagal prekybinės salės darbuotojo profesinio mokymo programą, o pagal 2.2 papunktį – įgyti prekybinės salės darbuotojo kvalifikaciją, reikalingą dirbti salės darbuotoju pagal darbo sutartį. Be to, atsakovė Sutarties 2.3 papunkčiu įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme. Pagal Sutarties 2.8 papunktį atsakovė įsipareigojo atlyginti Užimtumo tarnybai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu ji nevykdys arba netinkamai vykdys Sutarties 2.1–2.6 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir nesant Įstatyme nustatytos išimties. Pažymėtina, kad svarbių priežasčių, dėl kurių atsakovė netinkamai vykdė Sutarties 2.1, 2.2 ir 2.3 papunkčius, nustatyta nebuvo, be to, nėra pagrindo taikyti Įstatymo 37 straipsnio 13 dalyje numatytos išimties. Įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punkte taip pat nustatyta, kad atsakovė, be svarbių priežasčių nevykdanti Sutarties įsipareigojimų, privalo Užimtumo tarnybai atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu. Be to, 37 straipsnio 15 dalyje nustatyta, kad su profesiniu mokymu susijusios išlaidos, kurios nebuvo atlygintos Užimtumo tarnybai, išieškomos įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei argumentus, konstatuotina, kad atsakovė nesilaikė prievolių ir sutarties vykdymo principų, nevykdė Sutarties nuostatų, todėl turi atlyginti Užimtumo tarnybai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su atsakovės profesiniu mokymu – 1012,39 Eur. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, kiti procesiniai dokumentai arba kitais LR CPK numatytais atvejais, kai yra pagrindas priimti sprendimą už akių.

52. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

73. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.).

84. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė J. J. 2018 m. sausio 18 d. sudarė dvišalę mokymo sutartį Nr. ES2-1-46, pagal kurią ieškovas įsipareigojo išduoti atsakovei mokymo kuponą, kuriuo įsipareigojo sumokėti atsakovės pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą (2018 m. sausio 18 d. atsakovei buvo išduotas Profesinio mokymo kuponas Nr. PMK-12-47). Pagal Sutarties 2.1 papunktį atsakovė įsipareigojo dalyvauti formaliajame profesiniame mokyme ir mokytis pagal prekybinės salės darbuotojo profesinio mokymo programą, o pagal 2.2 papunktį – įgyti prekybinės salės darbuotojo kvalifikaciją, reikalingą dirbti salės darbuotoju pagal darbo sutartį. Sutarties 2.3 papunkčiu atsakovė įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių. Sutarties 2.8 papunktyje atsakovė įsipareigojo atlyginti Užimtumo tarnybai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu ji nevykdys arba netinkamai vykdys sutarties 2.1–2.6 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių.

95. Bylos duomenimis, Užimtumo tarnyba gavo VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (mokymo tiekėjo) 2018 m. gegužės 22 d. raštą Nr. D3-446 „Dėl mokinės J. J. išbraukimo“, kuriuo ieškovas buvo informuotas, kad atsakovė išbraukta iš mokinių sąrašo 2018 m. gegužės 8 d. dėl užsiėmimų nelankymo, t. y. atsakovė netinkamai vykdė sutarties 2.3 papunkčio sąlygas, todėl turi atlyginti ieškovui visas patirtas išlaidas, susijusias su atsakovės profesiniu mokymu. Bylos duomenimis ieškovas turėjo iš viso 1012,39 Eur su atsakovės profesiniu mokymu susijusių išlaidų (595,83 Eur už profesinį mokymą, 416,56 Eur dydžio profesinio mokymo stipendija). Duomenų, kad atsakovė būtų atlyginusi ieškovui su jos profesiniu mokymu susijusias išlaidas, byloje nėra.

106. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovė ieškovo patirtų išlaidų dėl profesinio mokymo negrąžino, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistina 1012,39 Eur išlaidų, susijusių su atsakovės profesiniu mokymu (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str.).

117. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl iš atsakovės priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos: 23,00 Eur žyminio mokesčio ir 1,33 Eur pašto išlaidų (CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovės J. J. (a. k. ( - ) ieškovui Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (į. k. 190766619) 1012,39 Eur (vieną tūkstantį dvylika eurų 39 ct) išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu.

15Priteisti iš atsakovės J. J. (a. k. ( - ) 24,33 Eur (dvidešimt keturis eurus 33 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a. s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

18Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai