Byla A8.-4903-865/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė,

2sekretoriaujant Gintarei Prunskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui L. P., jo gynėjui advokatui Karoliui Smaliukui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą, kurioje L. P., asmens kodas ( - ), UAB „X“ direktoriui, gyvenamoji vieta ( - ), surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalį,-

Nustatė

4L. P. būdamas UAB „X“ (kodas ( - )) vadovas (generalinis direktorius), per nustatytą laikotarpį nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos CK 2.66 str. 4 d. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 58 str. 3 d. Vadovaujantis CK 2.66 str. 4 d., ABI 58 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir 127 p., juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui, jei įstatymai nenumato kito termino. Pagal ABI 20 str. 1 d. 11 p., bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 str. 1 d., turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 str, 1 d. ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl uždarosios akcinės bendrovės „X“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Vadovaujantis CK 2.67 str., ABI 37 str. 12 d. 10 p. ir Nuostatų 38 ir 41 p., už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas neatleidžia juridinio asmens vadovo nuo atsakomybės. Teismo posėdyje L. P. kaltės nepripažino, parodė, jog balandžio mėnesį turėjo eilinį akcininkų susirinkimą, kurio metu kilo diskusija dėl ilgalaikio turto, kuris buvo 2018 m. amortizacijos termino. Buvo buhalterinės apskaitos įmonei nustatytas terminas iki gegužės 31d. susitvarkyti su balansais ir kitais finansinės atskaitomybės dokumentais. Buvo akcininkų susirinkimo grąžinta su trūkumais buhalterinės apskaitos įmonei, kad jie perskaičiuotų amortizacijos laiką ir pateiktų pakoreguotus dokumentus. Tuos dokumentus gavo rugpjūčio mėnesį ir kelių dienų bėgyje sušaukė akcininkų susirinkimą, juos patvirtino. Nepraėjus mėnesiui tie dokumentai buvo pateikti Registrų centrui. Dokumentai buvo pateikti per elektroninę sistemą. Rugsėjo pradžioje gavo laišką, kad vėlavo pateikti. Jie laišką persiuntė buhalterinei įmonei ir atsakingam asmeniui – E. P.. Jie išsiuntė pretenziją, o pastarieji jiems atsiuntė paaiškinimą. Jie pateikė balansus Registrų centrui prieš surašant protokolą. Jie ėmėsi veiksmų paragindami raštu, kad nepraleisti terminų. Dokumentai buvo pateikti rugsėjo 18 d. 2006 m. jis perėmė įmonės valdymą ir iki šios dienos nebuvo pavėluotai pateiktų dokumentų. Tarp įmonės su partneriais yra pasitikėjimas. Po šio įvykio jie ėmėsi papildomų priemonių biure, priėmė papildomą asmenį, kuris kontroliuos terminus, kad tokia situacija nepasikartotų. Buvo jis nuvykęs į Registrų centrą, parašė pasiaiškinimą, kur patartas darbuotojos prirašė, kad gailisi ir pan. Mano, kad iš jo pusės nėra to pažeidimo. Gaila, kad balanso pataisymas užtruko ilgiau nei mėnesį. Raštu pateikė papildomus paaiškinimu (prijungta prie bylos).

5Teismo posėdyje liudytoja L. S. parodė, jog pagal įstatymus juridinis asmuo privalo pateikti finansines ataskaitas per nustatytą laikotarpį. Bendrovės akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys kiekvienais metais per 30 dienų nuo patvirtinimo turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui.

62019 m. rugsėjo 19 d. rašytiniame L. P. paaiškinime nurodyta, kad už įmonės finansinių ataskaitų pateikimą yra atsakinga ,, ( - ) ‘‘ bendrovė laiku nepateikė ataskaitų už 2018 metus. Taip atsitiko dėl žmogiškos klaidos. Nurodo, kad šiuo metu visos ataskaitos yra pateiktos. Nurodo, jog UAB „X“ šias ir kitas ataskaitas pateikinėjo laiku, prisilaikant nustatytų tvarkų. Nurodo, jog dėl vėlavimo gailisi bei pažymi, kad imsis priemonių, kad tai nesikartotu (b. l. 11).

7Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 m. rugsėjo 19 d. išplėstinio išrašo matyti, kad L. P. nuo 2015 m. vasario 2 d. paskirtas (išrinktas) UAB „X“ vadovu. Įmonės finansinių metų pradžia - sausio 1 d., finansinių metų pabaiga - gruodžio 31 d. Įmonės metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai už 2018 metus pateikti 2019 m. liepos 11 d. (b. l. 3-10).

8Teismo motyvai dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje

9Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

10L. P. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties parodymų, patvirtina byloje esantys įrodymai. Liudytoja L. S. nurodė, jog pagal įstatymus juridinis asmuo privalo pateikti finansines ataskaitas per nustatytą laikotarpį. Bendrovės akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys kiekvienais metais per 30 dienų nuo patvirtinimo turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui. Iš L. P. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad L. P. nuo 2015 m. vasario 2 d. paskirtas (išrinktas) UAB „X“ direktoriumi, kaip bendrovės vadovas yra vienasmeniškai juridinio asmens vardu veikiantis asmuo (b. l. 3-10). Pažymėtina, kad Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatyta, kad bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, 37 straipsnio 12 dalies 10 punkte numatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, o 58 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

11Taigi UAB „X“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.

12Iš bylos medžiagos matyti, jog 2018 m., finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys Registrų centrui pateiktas tik 2019 m. rugsėjo 19 d. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad L. P. būdamas UAB „X“ direktoriumi, yra atsakingas už juridinio asmens finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikimą laiku, todėl pagrįstai traukiamas atsakomybėn už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

14Dėl nuobaudos skyrimo

15Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė administracinė nuobauda – bauda nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

16Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį (padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika), pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, L. P. asmenybę (dirbantis, nėra duomenų, kad anksčiau už šios rūšies nusižengimus būtų trauktas administracinėn atsakomybėn), atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, L. P. taikytina Lietuvos Respublikos ANK 34 straipsnio 5 dalis ir skirtina švelnesnė nuobauda – įspėjimas, kadangi anksčiau tokių pažeidimų nėra registruota, jog L. P. būtų padaręs.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18L. P., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalyje, ir, taikant Lietuvos Respublikos ANK 34 straipsnio 5 dalį, paskirti jam įspėjimą.

19Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai