Byla 2A-216-33/2007
Dėl žalos atlyginimo bei atsakovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006-10-26 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Jono Pesliako, kolegijos teisėjų Gintaro Bastakio, Danguolės Martinavičienės, sekretoriaujant J.Aukštuolienei, dalyvaujant ieškovės atstovui E. Antonenkai, atsakovės atstovams A. Žliobai, A. Liaudanskui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „VST“ ieškinį atsakovei UAB „Kilena“ dėl žalos atlyginimo bei atsakovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006-10-26 sprendimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovės 22 410,77 Lt žalai atlyginti, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei žyminį mokestį. Nurodė, kad 2005-09-26 atlikus atsakovės elektros apskaitos stovio patikrinimą, buvo nustatyti plombų ir elektros apskaitos priemonių, už kurių saugumą buvo atsakinga atsakovė, pažeidimai, kurie buvo įvertinti kaip elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pažeidimas. Atsižvelgiant į tai, taip pat į sutartyje numatytą galią 19 kW, 18 val. per dieną, minusuojant apmokėtą elektros energijos kiekį, buvo paskaičiuotas elektros energijos tiekėjui padarytos žalos dydis už laikotarpį nuo 2004-09-26 iki 2005-09-25, iš viso 18 992,18 Lt be PVM.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė neįrodė žalos atsiradimo fakto, kuris yra pagrindas pačiai žalai atsirasti ir jos dydžiui paskaičiuoti. Ieškovė patikrinimo metu veikiančių elektros imtuvų galios nematavo, todėl nepagrįstai žalą paskaičiavo pagal elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 66.5 punktą. Be to, ieškovė neįrodė neteisėtų atsakovės veiksmų, dėl kurių galėjo būti padaryta žala. 2005 m. pavasarį UAB „Kilena“ objekte, kur buvo nustatyti elektros skaitiklio ir plombų pažeidimai, buvo kilęs gaisras, gaisro metu galėjo būti pažeisti ir elektros energijos matavimo prietaisai. Po to buvo kviečiami AB „VST“ atstovai sutvarkyti elektros instaliaciją. Dar iki gaisro buvo tikrinami elektros skaitiklio parodymai, jokių pažeidimų to patikrinimo metu nebuvo nustatyta. Patikrinimas vyko 2005 m. balandžio mėnesį. UAB „Kilena“ už suvartotą elektros energiją atsiskaitydavo pagal elektros skaitiklio parodymus. Teismo posėdyje atsakovė sutiko atlyginti 9 000 Lt padarytos žalos už laikotarpį nuo 2005-04-04 iki 2005-09-25, prašė teismo mažinti priteistinos žalos dydį dėl sunkios įmonės finansinės padėties.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2006-10-26 sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Nurodė, kad nustačius elektros apskaitos prietaisų ir plombų pažeidimus, galima konstatuoti, kad atsakovė nevykdė savo pareigos tinkamai prižiūrėti elektros apskaitos prietaisus, atsižvelgiant į sutartinių santykių pobūdį, nebuvo pakankamai rūpestingas, ir dėl šio jo neveikimo ieškovei atsirado žala. Teisė dėl sunkios finansinės padėties sumažinti priteistinos žalos dydį teismui suteikiama, kai žalą padariusio asmens turtinė padėtis yra itin sunki, kai asmuo neturi pajamų elementariems savo išgyvenimo poreikiams tenkinti, be to, ši norma teisės taikymo praktikoje taikoma tik, kai žalą yra padaręs fizinis asmuo.

5Atsakovė apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006-10-26 sprendimą pakeisti priteisiant žalos atlyginimą už laikotarpį nuo 2005-04-04 iki 2005-09-25. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo iš atsakovės priteisė žalos atlyginimą už metus, nes pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punktą operatorius turi teisę perskaičiuoti vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį už laikotarpį nuo operatoriaus atstovo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Ieškovės darbuotojas apskaitos prietaisus tikrino 2005-04-04, nebuvo nustatyti jokie pažeidimai, buvo tik pakeista įtarimų sukėlusi plomba. Po patikrinimo buvo išrašyta patikslinta sąskaita už suvartotą elektros energiją, todėl žala turi būti skaičiuojama nuo šios dienos. Ieškovė yra atsakinga už elektros apskaitos prietaisų įrengimą ir priežiūrą, savo darbuotojų tinkamą pareigų atlikimą ir neįrodė atsakovės kaltės, todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.246, 6.247, 6.248 str. nuostatas. Ieškovė nesilaikė taisyklių 96.5 punkte nurodytos elektros energijos apskaičiavimo tvarkos – nesiaiškino, ar vartotojo elektros imtuvų veikimo laikas ilgesnis nei vartotojo darbo laikas, bei nenustatė vartotojo elektros imtuvų veikimo valandų skaičiaus. Ieškovė neteisėtai už valstybę pareiškė reikalavimą priteisti PVM mokestį, nors 2005-11-08 įspėjime jo nereikalavo. Vadovaujantis CK 6.251 str. 2 dalimi mažintinas atlygintinos žalos dydis, kadangi atsakovės sudėtinga finansinė padėtis.

6Atsiliepime ieškovė prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad žala negali būti skaičiuojama nuo 2005-04-04, kadangi ieškovės darbuotojas tą dieną tik nurašė skaitiklio rodmenis ir netikrino prietaisų. Kadangi nuo apskaitos prietaisų paskutinio patikrinimo buvo praėję daugiau nei metai laiko, žala buvo paskaičiuota už metus. Apeliantės nurodytas taisyklių 96.5 punktas nustato operatoriaus teisę skaičiuoti žalą pagal faktinį elektros energijos ėmėjų darbo laiką, t.y. tuo atveju, jei jie dirba ilgiau nei nustatytas darbo laikas, todėl paskaičiuotas žalos dydis šiuo atveju gali būti tik didesnis. Apeliantė pripažino savo kaltę, t.y. žinodama, kad elektros skaičiavimo prietaisas yra pažeistas, neteisėtai vartojo elektros energiją, todėl nepagrįstas apeliantės argumentas, dėl rūpestingumo ir apdairumo.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Tenkindamas ieškinį visiškai, pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindė tuo, kad atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus bei bylos nagrinėjimo metu galiojusių Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių reikalavimus, dėl ko ieškovui buvo padaryta turtinė žala.

9Su tokiomis išvadomis galima sutikti tik iš dalies, kadangi teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas. Civiliniai įstatymai ir kiti civilinės teisės aktai atgaline tvarka negalioja, todėl teismas neturėjo įstatyminio pagrindo nustatytos pažeidos dienai , t.y. 2005-09-26, taikyti šiuo metu galiojančių Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (CK 1.7 str. 2 d.). Šalių civilinius santykius tuo metu reglamentavo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (galiojo iki

102005-10-11). Šių taisyklių 52.4 p. nurodė, jog už apskaitos prietaisų, įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako patalpų, kuriose jie įrengti, savininkai. Analogiškas reikalavimas buvo įrašytas ir į šalių sudarytą 2000 m. birželio 26 d. sutartį (b.l. 6). Taisyklių 54 p. skelbė, kad tyčinis elektros energijos apskaitos prietaisų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ir falsifikavimas yra šių taisyklių nuostatų pažeidimas ir už juos atsakovui taikomos 66.5 ir 79.5 punktų nuostatos. Minimi punktai nurodė, jog vartotojui nepranešus apie apskaitos prietaisų gedimus iki tiekėjo atstovo atvykimo į vietą arba radus matomą apskaitos prietaisų pažeidimą (pažeistos ar nutrauktos plombos), tiekėjas turi teisę perskaičiuoti vartotojo suvartotos energijos kiekį pagal vartotojui leistiną naudoti galią ir vartotojo darbo valandų skaičių. Perskaičiuojamas laikotarpis nuo tiekėjo atstovo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnis kaip vieneri metai.

11Atsakovas plombų pažeidimo fakto neginčija. Ginčas tarp šalių kilęs tik dėl perskaičiuojamo laikotarpio termino.

12Iš ieškovo 2003-07-04 potvarkio Nr. 27 matyti, jog įmonėje vartotojų patikrinimas buvo vykdomas skirstant darbus į etapus: 1) elektros energijos apskaitų apžiūra; 2) elektros energijos apskaitų tikrinimas; 3) elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas.

132005 m. balandžio 4 d. ieškovo atstovas J. P. pagal užduotį Nr. 239107 pas atsakovą vykdė skaitiklio rodmenų nurašymą (b.l. 81-82). Apklaustas byloje liudytojas J. P. parodė, jog patikrinimo metu jam kėlė įtarimą dangčio plomba, todėl jis ją pakeitė, tačiau į užduotį plombos pakeitimo neįrašė. Keliomis plombomis buvo užplombuotas dangtis, neprisimena, tačiau visas jas pakeitė savo plombomis Nr. 278 (b.l. 106-107). Taigi J. P. veiksmai, atliekant patikrinimą pas atsakovą, atitiko darbus ne tik nurodytus aprašyme dėl elektros energijos prietaisų rodmenų nurašymo, bet ir dėl elektros energijos apskaitų tikrinimo. Darbuotojo netinkamas pareigų atlikimas (plombų būklės patikrinimas tik iš dalies bei naujų plombų neįrašymas į užduotį) negali būti traktuojamas vartotojo nenaudai, todėl laikytina, jog paskutinis apskaitos prietaisų patikrinimas buvo atliktas 2005 m. balandžio 4 d. ir nuo šios datos turėjo būti skaičiuojamas perskaičiavimo laikotarpis (Taisyklių 66.5 ir 79.5 punktai).

14Atkreiptinas dėmesys, jog 2005-09-26 patikrinimo metu J. P. uždėtos plombos Nr. 278 buvo pripažintos suklastotomis net nenurodant suklastojimo būdo, mechanizmo.

15Kadangi pats atsakovas pripažįsta, jog nuo 2005-04-04 iki 2005-09-26 ieškovas tinkamai paskaičiavo padarytą 9 107,22 Lt žalą (b.l. 100), todėl ši suma ir turėtų būti priteista iš atsakovo (CK 6.245-6.249 str.).

16Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, iš atsakovo ieškovui priteistą žalos su pridėtinės vertės mokesčiu sumažinant iki bendros 9 107,22 Lt sumos, o bylinėjimosi išlaidas – iki 273,22 Lt.

17Iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1 475 Lt advokato pagalbos apeliacinėje instancijoje išlaidų (mokėjimo nurodymas Nr. 451235, CPK 98 str.).

18Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,

Nutarė

19Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 26 d. sprendimą pakeisti.

20Priteistą iš atsakovo UAB „Kilena“ ieškovo AB „VST“ naudai žalos atlyginimo ir pridėtinės vertės mokesčio sumą sumažinti iki bendros - 9 107,22 Lt – sumos, o bylinėjimosi išlaidas – iki 273,22 Lt sumos.

21Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš AB „VST“ UAB „Kilena“ naudai 1 475 Lt advokato pagalbos apeliacinėje instancijoje išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. ieškovė ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovės 22 410,77 Lt žalai... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė neįrodė žalos... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2006-10-26 sprendimu ieškinį tenkino... 5. Atsakovė apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 6. Atsiliepime ieškovė prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo,... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 8. Tenkindamas ieškinį visiškai, pirmosios instancijos teismas savo sprendimą... 9. Su tokiomis išvadomis galima sutikti tik iš dalies, kadangi teismas... 10. 2005-10-11). Šių taisyklių 52.4 p. nurodė, jog už apskaitos prietaisų,... 11. Atsakovas plombų pažeidimo fakto neginčija. Ginčas tarp šalių kilęs tik... 12. Iš ieškovo 2003-07-04 potvarkio Nr. 27 matyti, jog įmonėje vartotojų... 13. 2005 m. balandžio 4 d. ieškovo atstovas J. P. pagal užduotį Nr. 239107 pas... 14. Atkreiptinas dėmesys, jog 2005-09-26 patikrinimo metu J. P. uždėtos plombos... 15. Kadangi pats atsakovas pripažįsta, jog nuo 2005-04-04 iki 2005-09-26... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 17. Iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1 475 Lt advokato pagalbos... 18. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,... 19. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 26 d. sprendimą pakeisti.... 20. Priteistą iš atsakovo UAB „Kilena“ ieškovo AB „VST“ naudai žalos... 21. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 22. Priteisti iš AB „VST“ UAB „Kilena“ naudai 1 475 Lt advokato pagalbos...