Byla A-502-176-12
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Tomui Petkevičiui, atsakovo atstovei Rasai Šimkūnaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Astai Jakutytei-Sungailienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,ŽVC” apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,ŽVC” skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui mokslinei-gamybinei akcinei bendrovei ,,Precizika” dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) ,,ŽVC” kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. liepos 29 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1495 (toliau – ir Aktas) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2010 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. (23.2)-2D-4812 „Dėl Žirmūnų g. 139, Vilniuje“.

5Skunde ir jo patikslinimuose (I t., b. l. 1-6, 36-37, 163-168) nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės-gamybinės akcinės bendrovės (toliau – ir MG AB) ,,Precizika”, bendrai su pareiškėju nuomojamame žemės sklype, esančiame Žirmūnų g. 139, Vilniuje, autoserviso rekonstrukcija vykdyta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. 2009 m. liepos 29 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4-1495 neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio nuostatų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ginčui taikytino Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 24 straipsnio ir aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (toliau – ir Tvarka) 15 punkto nuostatas, yra pažymėjęs, kad dėl to, jog komisijai nebuvo pateikti visi Tvarkos 3 priede nustatyti dokumentai, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Pareiškėjo teigimu, autoservise vykdytiems darbams reikėjo statybos leidimo, nes buvo atlikta autoserviso rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (Statybos įstatymo 24 str. 3 d.), o atlikti darbai nepatenka į Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje numatytas išimtis. Tačiau Aktas buvo išduotas tokio statybos leidimo nepateikus. Aplinkybę, kad Inspekcijai nebuvo pateiktas autoservise atliekamų statybos darbų leidimas, patvirtina Inspekcijos 2010 m. gegužės 3 d. raštas, kuriame nurodoma, jog MG AB ,,Precizika“ pateikė tik 2009 m. liepos 29 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1495. Be to, ant Akto nėra teritorinio visuomenės sveikatos centro arba jo filialo atstovo derinimo žymos, kaip to reikalauja Tvarkos 26.5 punktas, todėl Aktas negali būti laikomas teisėtu. Pareiškėjas pažymėjo, kad Aktu buvo pažeistos jo kaip suinteresuoto subjekto teisės ir teisėti interesai, kadangi buvo sumažinta jo kaip sklypo, kuriame esančio autoserviso rekonstrukcijos darbai įteisinti ginčijamu Aktu, bendranuomininko turimo nekilnojamo turto vertė. Jokie autoserviso statybos darbų projektai ir leidimai jiems atlikti su UAB ,,ŽVC” nebuvo derinami. Pareiškėjo manymu, Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 23 straipsnio 6 dalies 2 punkto nuostatos, numatančios, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui ir statybos leidimui gauti reikalingas žemės sklypo bendraturčių sutikimas, taikytinos ir žemės sklypo bendranuomininkams, vadinasi, ir ginčo atveju. Žemės sklypas yra išnuomotas UAB ,,ŽVC” ir MG AB ,,Precizika“ iki 2101 m. liepos 31 d., taip artindamas šių asmenų santykius prie bendratučių. Analogiškas bendranuosavybės ir bendranuomos santykių traktavimas yra įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4, 28.1 punktuose. Todėl ir konkretaus žemės sklypo bendrasavininkis, ir žemės nuomos teisės pagrindu žemės sklypą naudojantis asmuo, privalo gauti kito žemės sklypo naudotojo sutikimą projektavimo sąlygų sąvadui ar statybos leidimui gauti.

6Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Atsiliepimuose į skundą (t. I, b. l. 43-45, 121-122) paaiškino, kad prašomu panaikinti Aktu tinkamu naudoti pripažintas autoservisas, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis buvo pakeista neatliekant rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų. Tvarkos 27.2 ir 27.3 punktuose nustatyta, jog statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas surašomas ir tais atvejais, kai pripažįstamas tinkamu naudoti nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinys, kai keičiama jo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, jei jos pakeitimui nereikėjo atlikti jokių statybos darbų, arba atliktas tik paprastasis remontas. Tokiu atveju statytojas pateikia Komisijai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.85 straipsniu nustatytą statinio bendraturčių (jei jų yra) sprendimą (sutikimą) pakeisti paskirtį ir naujos paskirties statinio (patalpos) kadastrinių matavimų duomenų bylą. Kadangi nagrinėjamu atveju statinio savininkas pateikė komisijai būtinus dokumentus, t. y. naujos paskirties statinio (patalpos) kadastrinių matavimų duomenų bylą, pareiškėjo argumentai, kad statinio savininkas komisijai turėjo pateikti statybos techninę dokumentaciją ir statybos leidimą, laikytini nepagrįstais. Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą, statytojas privalo gauti žemės sklypo bendraturčių sutikimą, todėl pareiškėjo argumentai, jog autoserviso savininkas statybos darbus privalėjo derinti su žemės sklypo bendranuomininku, taip pat klaidingi. Atsakovas pažymėjo, jog Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. gegužės 3 d. raštas Nr. (23.2)-2D-4812, kuriuo buvo atsakyta į UAB ,,ŽVC“ skundus, yra tik informacinio pobūdžio ir jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo MG AB ,,Precizika” prieštaravo pareiškėjo skundo tenkinimui.

9Atsiliepimuose (t. I, b. l. 78-81, 124-125) nurodė, kad pareiškėjas nepagrindė savo teiginių, jog autoservise atlikti darbai, įteisinti Aktu, sumažino jam nuosavybės teise priklausančio turto vertę, taip pat neįrodė, kad kokie nors statybos darbai apskritai buvo atliekami. Paaiškino, kad MG AB ,,Precizika“ neatliko jokių rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbų, o teisės aktų nustatyta tvarka keitė nuosavybės teise priklausančio autoserviso pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir atliko paprastąjį autoserviso remontą. Atliekant statinio paprastąjį remontą nei statybos leidimas, nei projektavimo sąlygų sąvadas nėra privalomi (Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 2 p.). Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir 23 straipsnio 6 dalies 2 punkte yra įtvirtintas baigtinis sąrašas asmenų, kurių sutikimas reikalingas norint gauti projektavimo sąlygų sąvadą ar statybos leidimą. Nei sklypo bendranaudotojai, nei bendranuomininkiai, nei kiti asmenys, neturintys nuosavybės teisių į žemės sklypą, į šį sąrašą nepatenka. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcentavo, jog pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą reikalavimui dėl Inspekcijos 2010 m. gegužės 3 d. rašto Nr. (23.2)-2D-4812 pareikšti, be to, skunde nepateikė jokių jį pagrindžiančių argumentų ir (ar) įrodymų.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu nutraukė bylą dalyje dėl pareiškėjo UAB ,,ŽVC” reikalavimo panaikinti Inspekcijos 2010 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. (23.2)-2D-4812, o kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė (t. II, b. l. 113-120).

12Teismas, įvertinęs faktinius bylos duomenis, padarė išvadą, kad UAB „ŽVC“ neturėjo materialinio teisinio suinteresuotumo kreiptis į teismą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo, nes byloje nenustatyta, jog priimant šį aktą buvo pažeistos kokios nors pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Pareiškėjo argumentas, kad dėl autoserviso įrengimo sumažėjo jam priklausančio nekilnojamojo turto vertė, yra išimtinai pareiškėjo subjektyvaus vertinimo aplinkybė, nepagrindžianti individualizuotų neigiamų pasekmių. Todėl akivaizdu, kad ginčijamo administracinio akto egzistavimas pats savaime jam nesukuria jokių teisinių pasekmių, o papildomų materialinio teisinio pobūdžio reikalavimų pareiškėjas nustatyta tvarka nepareiškė. Teismas nustatė, kad Aktu buvo tik pakeista statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, neatliekant rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų. Todėl pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad statinio savininkas komisijai turėjo pateikti statybos techninę dokumentaciją bei statybos leidimą. Bylos duomenys patvirtina, kad statinio 4 L2/p (unikalus Nr. ( - )), esančio Žirmūnų g. 159, Vilniuje, nuosavybės teisės priklauso tik vienam savininkui – MG AB „Precizika“, todėl vadovaujantis Tvarkos 27 punktu kitų asmenų sutikimo keičiant šio statinio nustatytą paskirtį nereikia. Statinio savininkas pateikė komisijai būtinus dokumentus, nagrinėjamu atveju naujos paskirties statinio kadastrinių matavimų bylą, kurios duomenys buvo įvertinti priimant aktą dėl pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo. Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies ir 23 straipsnio reglamentavimas patvirtina, kad tiek projektavimo sąlygų sąvadui gauti, tiek ir statybos leidimui, reikia pateikti tik žemės sklypo bendraturčio sutikimą, kai žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 3056-01, kuriuo buvo nustatytos 43 325 kv. m. išnuomojamo valstybės žemės sklypo, esančio Žirmūnų g. 139, Vilnius, dalys, Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu panaikintas, o valstybinės žemės sklypo 2002 m. rugpjūčio 1 d. nuomos sutartys Nr. 338N01/2002-25754 ir Nr. 338N01/2002-25753 pripažintos negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento. Duomenų, kad žemės sklypo nuomos santykiai būtų tęsiami ir toliau, byloje nėra. Pareiškėjo argumentų dėl procedūrinių pažeidimų teismas nevertino, nurodydamas, kad UAB ,,ŽVC” neturi teisės ginti viešąjį interesą.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, kad teismas nagrinėja tik tokį reikalavimą dėl sprendimo panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Inspekcijos 2010 m. gegužės 3 d. raštas Nr. (23.2)-2D-4812 pagal savo turinį nėra individualus administracinis aktas, nes šis raštas jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukėlė, o yra tik pateikiama reikšminga pareiškėjui informacija, kuri nesudaro savarankiško bylos administraciniame teisme nagrinėjimo dalyko, todėl vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu bylą šioje dalyje nutraukė.

14III.

15Pareiškėjas UAB ,,ŽVC” pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

16Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 123-131) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Aplinkybė, kad teismas pasisakė dėl to, jog trečiojo suinteresuoto asmens atlikti darbai autoservise nebuvo nei rekonstrukcija, nei kapitalinis remontas, ipso facto reiškia, kad autoservise atliktų statybos darbų kvalifikavimas turi esminės įtakos nustatant pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo ginčyti Aktą buvimą ir paties Akto teisėtumą.
  2. Kadangi byloje esančiose autoserviso kadastrinių matavimų bylose nėra jokių duomenų apie tai, jog laikotarpiu iki 2009 m. būtų buvę keisti autoserviso kadastriniai duomenys, vadinasi Aktu buvo priimti autoservise atlikti statybos darbai, kuriais autoserviso rytinėje fasadinėje sienoje buvo iškirstos ketverios angos ir į tris iš jų įstatyti vartai, o į likusią – durys.
  3. Nustačius, kad Akto išdavimui MG AB ,,Precizika” tikrai turėjo pateikti statybos leidimą bei statybos techninę dokumentaciją, būtų pagrindas pripažinti, jog pareiškėjas turi suinteresuotumą ginčyti Aktą.
  4. Akto surašymo metu žemės sklypo nuomos sutartys galiojo, todėl Akto teisėtumas ir pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas turi būti nagrinėjamas 2009 m. aplinkybių kontekste.
  5. 2010 m. gegužės 3 d. raštas Nr. (23.2)-2D-4812 reiškia, jog pareiškėjo skundas, kuriuo buvo prašyta stabdyti savavališkas trečiojo suinteresuoto asmens statybas, nėra tenkinamas. Toks atsakymas yra administracinis sprendimas netenkinti pareiškėjo skundo ir sukelia jam teisines pasekmes.
  6. Teismas pažeidė bylos nagrinėjimo betarpiškumo principą (ABTĮ 79 str. 2 d., 142 str. 2 d. 1 p.). Iš 2011 m. sausio 10 d. ir 2011 m. vasario 10 d. teismo posėdžio protokolų matyti, jog pirminėje teisėjų kolegijoje dalyvavo teisėjai A. Dirvonas, R. Miliuvienė ir R. Patackienės, o 2011 m. balandžio 11 d. pasėdyje teisėją A. Dirvoną pakeitė teisėja I. Kirkutienė.

17Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime iš esmės pakartoja savo atsiliepimo pirmosios instancijos teismui argumentus (t. II, b. l. 145-147).

18Trečiasis suinteresuotas asmuo MG AB ,,Precizika” nesutinka su pareiškėjo UAB ,,ŽVC” apeliaciniu skundu.

19Atsiliepime (t. II, b. l. 138-144) pažymi, kad ABTĮ nedraudžia vienam teisėjui pradėjus nagrinėti bylą, vėliau bylą perduoti kitam teisėjui. Nurodo, jog informacija apie Aktą įstatymų nustatyta tvarka 2009 m. rugpjūčio 20 d. buvo paviešinta valstybės įmonėje Registrų centras. Pareiškėjas apie Aktą sužinojo vėliausiai 2010 m. kovo 20 d. iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-10202-110/2010 duomenų, todėl byla nutrauktina vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

23Be kitų argumentų apeliaciniame skunde nurodoma, kad bylą išnagrinėjo ne tos sudėties pirmosios instancijos teismas.

24Įstatymo reikalavimas, kad bylą išnagrinėtų teisėtos sudėties, nešališkas ir nepriklausomas teismas, yra svarbi teisės į tinkamą procesą įgyvendinimo dalis.

25Pagal ABTĮ 46 straipsnio 1 dalį, administraciniuose teismuose bylas, numatytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose, nagrinėja vienas teisėjas, kitas bylas – trijų teisėjų kolegija. Teisėjų kolegijos sudėtį sudaro, jos pirmininką ir teisėją pranešėją skiria administracinio teismo pirmininkas ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas (ABTĮ 46 str. 3 d.).

26Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojas Donatas Vansevičius 2010 m. lapkričio 2 d. nutartimi UAB ,,ŽVC” skundui nagrinėti sudarė trijų teisėjų kolegiją: Rosita Patackienė (pirmininkė ir pranešėja), Arūnas Dirvonas ir Rūta Miliuvienė (t. I, b. l. 32). Minėta teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. Ik-608-562/2011 posėdžiavo 2010 m. lapkričio 30 d. (t. I, b. l. 154), 2011 m. sausio 21 d. (t. I, b. l. 177-178) bei 2011 m. vasario 10 d. (t. II, b. l. 1-2). Tačiau, kaip teisingai pastebėjo apeliantas, 2011 m. balandžio 11 d. teismo posėdyje vietoje teisėjo Arūno Dirvono dalyvavo teisėja Ina Kirkutienė. Ji taip pat pasirašė skundžiamą sprendimą (t. II, b. l. 110-111, 113-120), nors remiantis bylos medžiaga ir įrašais Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“, atskiru Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko patvarkymu teisėjų kolegijos sudėtis nebuvo keista.

27Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bylą pagal UAB ,,ŽVC” skundą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teisėjų kolegija, nes posėdyje dalyvavo ir teismo procesinį sprendimą priėmė teisėjas, įstatymo nustatyta tvarka nepaskirtas kolegijos nariu. Vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1 punktu tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimas naikinamas ir vadovaujantis proceso operatyvumo bei ekonomiškumo principais byloje priimamas naujas sprendimas.

28Administracinis ginčas byloje kilo dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. liepos 29 d. pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)-11.4-1495, kuriuo MG AB „Precizika“ priklausančio pastato pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis „garažas“ pakeista neatliekant rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų į „autoservisas“, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjo manymu, atsakovas padarė esminių statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų, kurie yra pagrindas panaikinti Aktą.

29ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą minėtų įstatymo nuostatų prasme suteikia jam teisę kreiptis į administracinį teismą, tačiau teisminės gynybos prašantis asmuo turi teismui nurodyti, kokios jo subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai ir kokiu būdu (atitinkamais aktais, veiksmais, neveikimu) yra pažeisti, suformuluoti konkretų reikalavimą, išdėstyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, pateikti jas patvirtinančius įrodymus. Ši pareiga pareiškėjui kyla iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7 punkto, 24 straipsnio.

30Teisėjų kolegija, visumoje įvertinusi materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybes, susijusias su UAB ,,ŽVC” teise į minėto reikalavimo patenkinimą, nenustatė pareiškėjo subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo. Atsižvelgdama į tai konstatuoja, kad Akto panaikinimas nagrinėjamo ginčo ribose nesukurs pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, t. y. pareiškėjo teisių ir pareigų, kildinamų iš šiuo metu nebegaliojančios 2002 m. rugpjūčio 1 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 337 N01/2002-25754, apimtis jam palankaus teismo sprendimo atveju realiai nepasikeis. Taip pat nėra jokių įstatyminių prielaidų pareiškėjui savo iniciatyva veikti statybos valstybinės priežiūros srityje, todėl skundas šioje dalyje atmetamas kaip nepagrįstas.

31Antru reikalavimu UAB ,,ŽVC” ginčija Inspekcijos 2010 m. gegužės 3 d. atsakymą Nr. (23.2)-2D-4812 „Dėl Žirmūnų g. 139, Vilniuje“ į jos 2010 m. vasario 5 d. ir vėlesnius skundus dėl savavališkos statybos pastate unikalus Nr. ( - ) (t. I, b. l. 39).

32Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, tais atvejais, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Pažymėtina, jog trumpais skundų administraciniam teismui pateikimo terminais yra siekiama užtikrinti teisinių santykių stabilumą, kitos teisinio santykio šalies teisinės padėties apibrėžtumą.

33Remiantis UAB ,,ŽVC” paaiškinimais ir juos patvirtinančiais įrodymais (t. I, b. l. 2, 30, 31), 2010 m. gegužės 3 d. rašto Nr. (23.2)-2D-4812 turinys pareiškėjui tapo žinomas 2010 m. birželio 19 d. Taigi paskutinė diena, kai vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi pareiškėjas galėjo kreiptis į administracinį teismą dėl 2010 m. gegužės 3 d. rašto Nr. (23.2)-2D-4812 panaikinimo, buvo 2010 m. liepos 19 d. Bylos duomenys rodo, kad UAB ,,ŽVC” 2010 m. rugpjūčio 9 d. patikslintas skundas, kuriame ji suformulavo aptariamą reikalavimą, pirmosios instancijos teisme gautas tik 2010 m. rugpjūčio 11 d. (t. I., b. l. 36-37), t. y. pasibaigus vieno mėnesio sprendimo apskundimo terminui. Atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą UAB ,,ŽVC” neprašo (ABTĮ 34 str.). Pagal ABTĮ 101 straipsnio 6 punktą, jeigu paaiškėja, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, teismas nutraukia bylą.

34ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

35Kadangi šiuo teismo sprendimu apginamos trečiojo suinteresuoto asmens MG AB „Precizika“ teisės bei teisėti interesai, jis pagrįstai reikalauja priteisti turėtas atstovavimo išlaidas. 2009 m. balandžio 20 d. teisinių paslaugų sutartis (t. I, b. l. 82-83), 2012 m. vasario 6 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 20120206/3, ir 2012 m. vasario 7 d. mokėjimo nurodymas patvirtina, kad atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą surašymas MG AB „Precizika“ kainavo 5 700 Lt. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijų 8.11 punktą, ginčo pobūdį, sudėtingumą, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendžia, jog MG AB „Precizika“ priklauso 1 000 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimas.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktu, 45 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

37Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,ŽVC” apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

39Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,ŽVC” skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. liepos 29 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1495 atmesti.

40Bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. (23.2)-2D-4812 „Dėl Žirmūnų g. 139, Vilniuje“ nutraukti.

41Priteisti iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,ŽVC” trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės-gamybinės akcinės bendrovės ,,Precizika” naudai 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

42Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) ,,ŽVC”... 5. Skunde ir jo patikslinimuose (I t., b. l. 1-6, 36-37, 163-168) nurodė, kad... 6. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Atsiliepimuose į skundą (t. I, b. l. 43-45, 121-122) paaiškino, kad prašomu... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo MG AB ,,Precizika” prieštaravo pareiškėjo... 9. Atsiliepimuose (t. I, b. l. 78-81, 124-125) nurodė, kad pareiškėjas... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu... 12. Teismas, įvertinęs faktinius bylos duomenis, padarė išvadą, kad UAB... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, kad teismas nagrinėja tik... 14. III.... 15. Pareiškėjas UAB ,,ŽVC” pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 16. Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 123-131) grindžiamas šiais pagrindiniais... 17. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo MG AB ,,Precizika” nesutinka su pareiškėjo... 19. Atsiliepime (t. II, b. l. 138-144) pažymi, kad ABTĮ nedraudžia vienam... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Be kitų argumentų apeliaciniame skunde nurodoma, kad bylą išnagrinėjo ne... 24. Įstatymo reikalavimas, kad bylą išnagrinėtų teisėtos sudėties,... 25. Pagal ABTĮ 46 straipsnio 1 dalį, administraciniuose teismuose bylas,... 26. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko... 27. Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 28. Administracinis ginčas byloje kilo dėl Vilniaus apskrities viršininko... 29. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 30. Teisėjų kolegija, visumoje įvertinusi materialiojo teisinio pobūdžio... 31. Antru reikalavimu UAB ,,ŽVC” ginčija Inspekcijos 2010 m. gegužės 3 d.... 32. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, tais... 33. Remiantis UAB ,,ŽVC” paaiškinimais ir juos patvirtinančiais įrodymais (t.... 34. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 35. Kadangi šiuo teismo sprendimu apginamos trečiojo suinteresuoto asmens MG AB... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 37. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,ŽVC” apeliacinį skundą... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą... 39. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,ŽVC” skundą dalyje dėl... 40. Bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir... 41. Priteisti iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,ŽVC” trečiojo... 42. Sprendimas neskundžiamas....