Byla II-3-286/2013
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus L. B. 2012-10-23 nutarimo, priimto administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini), panaikinimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, sekretoriaujant Valei Zabulevičienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui P. K., nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos atstovui - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui A. V., vertėjai I. P., viešame teismo posėdyje nagrinėjo P. K. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus L. B. 2012-10-23 nutarimo, priimto administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ), panaikinimo,

Nustatė

22012-10-17 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius L. B. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. ( - ), kuriame nurodė, kad P. K. 2012-10-17, apie 6.05 val., Ignalinos rajono savivaldybėje, ties ( - ) kaimu, upelyje, ištekančiame iš Dūkšto ežero, kartu su R. A., pažeisdami Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2. punktą, žvejojo draudžiamu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu – ungurine gaudykle, kuria neteisėtai sugavo 16 ungurių. Atsakomybė už tai nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 87 straipsnio 3 dalyje.

3To paties pareigūno 2012-10-23 nutarimu Nr. AM ( - ) administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui P. K., vadovaujantis ATPK 87 straipsnio 3 dalimi, už padarytą pažeidimą buvo paskirta administracinė nuobauda – 700 Lt bauda.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo P. K. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas skundžiamą nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Skunde nurodo, kad prie ežero 2012-10-17 atvyko poilsiauti, ungurių nežvejojo.

5Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į skundą prašo 2012-10-23 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM ( - ) pripažinti teisėtu ir pagrįstu.

6Skundas netenkintinas.

7Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis). ATPK 256 straipsnis numato, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. ATPK 301 straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina organo (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe. Kaip minėta, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirta administracinė nuobauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 87 straipsnio 3 dalyje, padarymą. Pagal ATPK 87 straipsnio 3 dalį, atsakomybė kyla už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius (Mėgėjiškos žūklės taisyklių, galiojusių iki 2013-01-13, 12.2. punktas). Tokie veiksmai užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų su neteisėto žvejybos įrankių ir priemonių konfiskavimu. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens P. K. kaltė grindžiama administracinio teisės pažeidimo protokolu, garso ir vaizdo įrašais, foto medžiaga, pažeidimo padarymo vietos apžiūros schema, žalos apskaičiavimu.

8Skundą padavęs asmuo P. K. prašo panaikinti jam pagal ATPK 87 straipsnio 3 dalį paskirtą 700 Lt baudą ir bylą nutraukti. Paaiškino, kad dirba taksistu. 2012-10-16 Visagine prie jo priėjo apsirengęs kaip žvejys nepažįstamas žmogus su kuprine, kuris pasivadino I., ir paprašė nuvežti jį prie ežero. Jis sutiko nuvežti už 50 Lt. Pakeliui jis paklausė, kokią žuvį dabar gaudo. I. pasakė, kad gaudo ungurius, ir pasiūlė pasiimti butelį bei pačiam atvažiuoti ir pasižiūrėti, nes ten yra pašiūrė, šilta. Dar I. pasakė, kad ryte jis už žuvį galės jį parvežti atgal į Visaginą ir dar užmokės. Jis sutiko. Nuvežęs I., pažiūrėjo, kur jis bus, sugrįžo į miestą, nusipirko butelį brendžio, pasiėmė šašlykų, dešrelių ir grįžo prie ežero. Toje vietoje teka nedidelis upeliukas. I., kuris buvo užsimovęs ilgas kelnes, užtvėrė jį tinklu. Jis I. nieko nepadėjo. Vėliau I. tas kelnes nusimovė ir pakabino pašiūrėje. Po to paskambino pažįstamas R. A. ir paklausė, ar jis ne savo vasarnamyje. Jis pasakė, kad yra prie Dūkšto ežero, paaiškino, kurioj konkrečiai vietoje, ir pasiūlė pasiimti butelį bei atvažiuoti. R. atvažiavo su jauna mergina. Su kokiu automobiliu atvažiavo R., nematė ir nežino. Jie visi keturiese gėrė alkoholinius gėrimus, o po to jis užmigo. Prieš tai I. tai išeidavo, tai ateidavo, o po to kažką tai atnešė maiše ir numetė. Kai R. su mergina atvažiavo, žvejys jau buvo atnešęs maišą su žuvimis. Jis nežiūrėjo, kas maiše buvo. I. nieko nesakė, nieko nerodė, numetė, ir tiek. Neparodė jam ką ir kaip gaudo. Pažadino jį pareigūnai, kurie paklausė, ar tai jų įrankiai ir žuvis. Jis atsakė, kad šie daiktai ne jo, kad jis čia tik svečiuojasi. Tada pareigūnai pasakė, kad jis bus liudytoju. R. jam pasakė niekur neiti ir nieko nepasirašinėti. Po to pareigūnai pakvietė jį kaip liudytoją skaičiuoti žuvų. Iš viso buvo šešiolika ar aštuoniolika ungurių. Unguriai plaukiojo gaudyklėje. Jis sakė pareigūnams paleisti ungurius, bet šie atsisakė, nurodydami, kad juos utilizuos. Tada jie pasiėmė tuos ungurius ir surašė protokolą. Kur dingo tas žvejys I., jie nežino, nes kai atsibudo, jo nebebuvo. Papildomai paaiškino, kad nematė, kaip I. tinklą statė. Jis nebuvo nei priėjęs prie upelio, nei į jį įbridęs, ir prie nieko neprisilietė. Tas vyras dar turėjo guminę valtį, plaukiojo ja kažkur, kažką statė. Kelnės ir guminiai batai pašiūrėje buvo to žvejo. Batai ten buvo labai maži, o jis nešioja 45 dydžio batus. Apie bylos nagrinėjimą nežinojo, nes jam pasakė, kad paskambins, ir kad atvažiuotų, kada turės laisvo laiko. Jis surado tą žmogų, kuris statė ungurių gaudyklę, ir atves jį vėliau, po to, kai teismas priims sprendimą dėl jo skundo. Sulaikymo metu jis pareigūnams sakė apie palapinėje buvusį trečią vyrą, tačiau šiuos jo žodžius pareigūnai ištrynė.

9Liudytojas R. A. paaiškino, kad 2012-10-16 paskambino P. K., pas kurį norėjo atvažiuoti į pirtį su savo drauge R. K. P. K. jam pasakė, kad yra prie Dūkšto ežero, ir paaiškino, kurioje konkrečiai vietoje, ir pakvietė atvažiuoti. Jis užsiima versline žvejyba, todėl žinojo tą vietą. Jie su drauge apie 22-23 val. atvažiavo į nurodytą vietą. Eidami prie ežero, jie perėjo medinį tiltelį, tačiau gaudyklės nepastebėjo, nes buvo tamsu. Ten buvo dar vienas nepažįstamas vyriškis, kurio vardas, atrodo, V. Šis vyriškis ten žvejojo. Jie visi kartu išgėrė, išsikepė šašlykų ir apie 1 val. atsigulė miegoti. Niekas iš palapinės nebuvo išėjęs, nes buvo baisus uraganas, vėjas, lietus. Atsibudo tik tada, kai juos pažadino pareigūnai.

10Liudytojas E. V. paaiškino, kad 2012-10-17, po vidurnakčio, jis su kitais pareigūnai atvažiavo prie Dūkšto ežero, esančio Ignalinos rajone, nes turėjo informacijos, kad iš ežero ištekančiame upelyje gali būti žvejojama ungurine gaudykle. Oras tą naktį buvo labai blogas, tačiau kaip tik lietus ir vėjas turi ypatingą reikšmę ungurių žvejybai, nes tokiu oru jų migracija yra pati didžiausia. Link upelio su valtimi išplaukė S. L. ir E. K. Po kažkurio laiko per radijo ryšį S. L. pranešė, kad prie upelio mato asmenis ir stebi jų veiksmus. Dar po kiek laiko vėl pranešė, kad visi asmenys, buvę prie upelio, įėjo į pašiūrę. S. L. nesakė kiek žmonių, bet aišku buvo, kad ne vienas, nes kalbėjo daugiskaitoje. Tada jis, V., B. ir G. nuvažiavo aplink ežerą prie keliuko, kuris veda link šito upelio. Nuvažiavę ten, rado automobilį AUDI su taksi ženklais, kuris priklauso P. K. įmonei. Tada jis, V. ir B. nuėjo takeliu link upelio. Tuo metu smarkiai lijo. Eiti buvo labai sudėtinga, nes prieš savaitę praėjusi audra išvartė daug medžių. Nuėję į vietą, prie pašiūrės rado S. L., stebintį, kad iš jos neišeitų nė vienas žmogus. Užėję į vidų, pašiūrėje rado miegančius tris asmenis - P. K., R. A. ir merginą, kurios vardo ir pavardės nežino. Viduje kabojo žvejybiniai guminiai batai-kelnės, reikalingos braidyti upelyje, kai statoma gaudyklė. Taip pat ten buvo prožektorius ir šlapias baltos spalvos maišas, kuriame buvo keturi unguriai. Upelyje jie rado gaudyklę. Ant kranto buvo samtis ir metalinis virbas, kuris skirtas gaudyklės statymui, kad prispausti jos apatinį sparną prie dugno. Gaudyklę ištraukė ir rado joje dvylika ungurių. Ungurių nepaleido, nes ekologijos institutas yra išaiškinęs, kad gaudyklė sužaloja pagautų ungurių gleivinę, todėl jie neišvengiamai žūsta. Asmenys, rasti pašiūrėje, sakė, kad nieko nežino, jie čia tiktai ilsėjosi, ir visi aplinkui esantys daiktai yra ne jų. Kieno tai daiktai, jie nepasakojo.

11Liudytojas E. K. paaiškino, kad 2012-10-17, naktį, visa inspekcija išvažiavo prie Dūkšto ežero patikrinti informacijos dėl neteisėtos ungurių žvejybos, nes prieš kelias dienas buvo pastebėti aiškūs požymiai, kad upelyje statoma ungurinė gaudyklė. Pasirinko tą naktį dėl to, kad labai lijo ir buvo stiprus vėjas, t. y. buvo palankiausios sąlygos ungurių migracijai. Nuvažiavus prie Dūkšto ežero, jis su S. L. valtimi nuplaukė prie Šventosios upės ištakų iš Dūkšto ežero. Tada S. L. išlipo iš valties ir nuėjo link upelio žiočių Po kiek laiko S. L. pašnabždomis per radijo stotį pasakė, kad matė atvirą šviesos šaltinį ir bandys prieiti arčiau. Paskui po kiek laiko vėl pasakė, kad termovizoriumi prie upelio mato žmones. Paskui S. L. pasakė, kad visi žmonės suėjo į pašiūrę, esančią netoli upelio. Tada inspekcijos viršininkas su kolegomis privažiavo aplink ežerą arčiau tos vietos ir pradėjo eiti link pašiūrės. S. L. sakė, kad situacija nesikeičia, visi žmonės tebėra pašiūrėje. Kai priėjo pastiprinimas, pažeidėjai buvo sulaikyti. Į valtį grįžęs S. L. sakė, kad sulaikyti seni pažįstami – R. A. ir P. K., ir kad rasta šešiolika sugautų ungurių.

12Liudytojas L. B. paaiškino, kad 2012-10-17, naktį, buvo organizuotas reidas prie upelio, ištekančio iš Dūkšto ežero. Reido metu valtimi į žvalgybą išplaukė S. L. ir E. K. Po kurio laiko S. L. radijo ryšiu pranešė, kad stebi asmenis, kurie kažką prie upelio daro. S. L. kalbėjo ne apie vieną asmenį, nes buvo vartojama daugiskaita. Tada jie privažiavo į artimesnį tašką, iš kur galima būtų pėsčiomis pasiekti tą vietą, ir pradėjo artintis. Išlipę iš automobilio, pastebėjo aklikelyje stovintį automobilį su taksi registracijos numeriais, kuris priklausė P. K. įmonei. Besiartindami, jie periodiškai klausinėjo S. L., ar viskas ramu. S. L. periodiškai patvirtindavo, kad tie asmenys, kurie buvo stebimi prie upelio, iš pašiūrės niekur nepasišalino. Atvykę prie pašiūrės, nutarė nelaukti ryto ir tuoj pat sulaikyti pažeidėjus. Pašiūrėje jie rado P. K. ir R. A. Su jais dar buvo mergina, kuri kategoriškai atsisakė bendrauti. Pašiūrėje buvo maišas, kaip vėliau paaiškėjo, su keturiais unguriais. Ten taip pat kabojo guminiai batai-kelnės ir buvo prožektorius. Po to iš upelio jie ištraukė gaudyklę su dvylika ungurių. P. K. ir R. A. sakė, kad jie tik poilsiauja, neigė, kad žvejojo, ir bandė kažką nerišliai aiškinti apie kažkokį tai asmenį, kuris žvejojo. Oras buvo labai lietingas, poilsiavimui tikrai visiškai netinkamas. Paskui jis surašė protokolą ir priėmė nutarimą. Į bylos nagrinėjimą P. K. neatvyko, todėl nutarimas buvo priimtas jam nedalyvaujant.

13Liudytojas S. L. paaiškino, kad 2012-10-17, naktį, kartu su kitais pareigūnais išvyko į aplinkosauginį reidą į Ignalinos rajoną, nes tą naktį oras buvo labai tinkamas ungurių žvejybai. Jau po vidurnakčio, atvykęs prie Dūkšto ežero, įleido valtį ir kartu su inspektoriumi E. K. išplaukė prie upelio žiočių. Atplaukus prie upelio ištakų, jis išlipo iš valties ir nuėjo kairiąja upelio puse link tiltelio ir palapinės, t. y. link žvejų-verslininkų paruoštos ungurių gaudymo vietos. Likus iki tiltelio, kur įprastai būdavo gaudomi unguriai, apie penkiolika metrų, jis priešingoje upelio pusėje, kurioje stovi palapinė, pamatė prožektoriaus šviesą, kuri artėjo link upelio. Jis, pasislėpęs priedangoje, per termovizorių, kuris gerai atkuria naktinį vaizdą, pamatė, kad nuo palapinės prie upelio atėjo du vyrai, vienas iš kurių, užlipęs ant lieptelio, pasilenkė, ištraukė iš vandens ungurinę gaudyklę ir iškratė ją į maišą, kurį laikė kitas vyras. Po to ungurinę gaudyklę vėl pastatė atgal į vandenį, ir abu vyrai su maišu nuėjo į palapinę. Iš šių vyrų veiksmų jis suprato, kad vyksta ungurių žvejyba, ir pranešė apie tai savo kolegoms. Laukdamas jų, jis perėjo per tiltelį į palapinės pusę ir, susiradęs priedangą apie 10 metrų nuo palapinės, stovėjo ir stebėjo palapinę. Iš garsų palapinėje suprato, kad visi nuėjo miegoti. Po kiek laiko atėjo kolegos L. B., A. V. ir E. V. Per tą laiką, kol atėjo kiti pareigūnai, iš palapinės niekas neišėjo ir jokio judėjimo nebuvo. Kadangi buvo akivaizdu, kad vyksta žvejyba su ungurine gaudykle, jie nutarė sulaikyti palapinėje esančius asmenis. Palapinėje jie rado R. A., P. K. ir vieną merginą, kurios žvejybos metu jis nematė, todėl jokių pretenzijų jai neturėjo. Apžiūrėjus palapinėje esančius daiktus, buvo rastas maišas su keturiais unguriais. Palapinėje taip pat buvo ilgi guminiai batai, kurie reikalingi ungurių gaudyklės pastatymui ir jos prispaudimui. Paskui gaudyklę galima tikrinti ir neįbridus į vandenį - nuo tiltelio. Asmenys, kuriems buvo rašomi protokolai, neigė, kad žvejojo ungurius ir aiškino, kad atvažiavo pailsėti, o žuvis palapinėje atsirado jiems neaiškiomis aplinkybėmis. Po to jis grįžo į valtį.

14Liudytojų L. B., E. V., E. K., S. L. paaiškinimuose išdėstytas aplinkybes iš esmės patvirtino prie bylos medžiagos pridėtas vaizdo ir garso įrašas.

15Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, konstatuoja, kad P. K. kaltė administracinio teisės pažeidimo padaryme įrodyta. P. K. kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, aplinkos apsaugos pareigūnų paaiškinimais, vaizdo ir garso įrašu, foto medžiaga. Išnagrinėjęs bylą, teismas neturi pagrindo abejoti aplinkos apsaugos pareigūnų L. B., E. V., E. K., S. L. teismo posėdyje duotais paaiškinimais, kurie yra nuoseklūs, logiški, iš esmės atitinka vieni kitus bei administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas aplinkybes apie P. K. neteisėtai vykdytą ungurių žvejybą ir sulaikymą, kadangi byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad šie pareigūnai turėtų suinteresuotumą duoti melagingus paaiškinimus P. K. atžvilgiu ir siektų jam pakenkti. Liudytojas S. L. paaiškino, jog matė, kaip nuo palapinės prie upelio atėjo du vyrai, kurie ištraukė iš vandens ungurinę gaudyklę, iškratė ją į maišą ir vėl pastatė atgal į vandenį, po ko abu vyrai su maišu nuėjo į palapinę. Iki R. A. ir P. K. sulaikymo S. L. jokių kitų žmonių, įeinančių į palapinę ar iš jos išeinančių, nematė, todėl akivaizdu, kad R. A. ir P. K. yra tie patys du vyrai, kuriuos S. L. pastebėjo, kai šie tikrino ungurių gaudyklę.

16Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens P. K. paaiškinimus apie atvykimo prie ežero aplinkybes ir tikslus, apie ten jau neva buvusį jam nepažįstamą žvejį, vardu I., bei apie tai, kad jis sugautų ungurių nematė ir nežvejojo, teismas vertina kritiškai, kaip bandymą išvengti administracinės atsakomybės. Teismas, vertindamas P. K. paaiškinimus, taip pat atsižvelgia į tai, kad jis anksčiau yra ne kartą baustas už ATPK 87 straipsnyje numatytų pažeidimų padarymą (b. l. 20-22). Pažymėtina, kad iš vaizdo įrašų, pridėtų prie bylos medžiagos, matyti, jog sulaikymo metu nei P. K., nei R. A. apie jokį trečią vyrą, neva buvusį kartu su jais palapinėje, nieko nekalbėjo.

17P. K. veika atitinka ATPK 87 straipsnio 3 dalyje įvardinto pažeidimo požymius, todėl teismas konstatuoja, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius L. B. 2012-10-23 nutarime Nr. AM ( - ) P. K. veiksmus kvalifikavo tinkamai. Nutarime taip pat teisingai nurodyta, kad P. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra, todėl teismas pripažįsta, kad šiuo nutarimu P. K. paskirta bauda – 700 Lt, kuri lygi vidurkiui baudos, numatytos ATPK 87 straipsnio 3 dalies sankcijoje, atitinka administracinės nuobaudos tikslus ir yra proporcinga (adekvati) jo padarytam teisės pažeidimui (ATPK 20 straipsnis, 302 straipsnio 1 dalis), todėl 2012-10-23 nutarimas Nr. AM ( - ) paliktinas nepakeistu ir skundas netenkintinas (ATPK 302 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 283-284, 300-302 straipsniais, teisėjas

Nutarė

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus L. B. 2012-10-23 nutarimą Nr. AM ( - ) palikti nepakeistą ir P. K. skundą atmesti.

20Nutartis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, sekretoriaujant... 2. 2012-10-17 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos... 3. To paties pareigūno 2012-10-23 nutarimu Nr. AM ( - ) administracinėn... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo P. K. kreipėsi į teismą su... 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 6. Skundas netenkintinas.... 7. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 8. Skundą padavęs asmuo P. K. prašo panaikinti jam pagal ATPK 87 straipsnio 3... 9. Liudytojas R. A. paaiškino, kad 2012-10-16 paskambino P. K., pas kurį norėjo... 10. Liudytojas E. V. paaiškino, kad 2012-10-17, po vidurnakčio, jis su kitais... 11. Liudytojas E. K. paaiškino, kad 2012-10-17, naktį, visa inspekcija... 12. Liudytojas L. B. paaiškino, kad 2012-10-17, naktį, buvo organizuotas reidas... 13. Liudytojas S. L. paaiškino, kad 2012-10-17, naktį, kartu su kitais... 14. Liudytojų L. B., E. V., E. K., S. L. paaiškinimuose išdėstytas aplinkybes... 15. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, konstatuoja, kad P. K. kaltė... 16. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens P. K. paaiškinimus apie... 17. P. K. veika atitinka ATPK 87 straipsnio 3 dalyje įvardinto pažeidimo... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 20. Nutartis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...