Byla 2S-467-227/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria atsakovo prašymą atnaujinti procesą atsisakyta tenkinti, civilinėje byloje pagal atsakovo A. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1380-82/2006 pagal ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovui A. K., tretiesiems asmenims Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijai, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Utenos rajono savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Utenos rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį tenkino. Įpareigojo atsakovą A. K. per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti pirtį ir poilsio namą, esančius ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.

62008 m. gegužės 23 d. atsakovas A. K. pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1380-82/2006 ir jį patikslinęs prašė panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2006-12-22 sprendimo dalį, kuria A. K. įpareigotas per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti pirtį, bei šioje dalyje priimti naują sprendimą – įpareigoti A. K. per devynis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo reikiamai patvirtinti pirties projektą ir gauti statybos leidimą.

7Nurodė, kad 2006-12-22 sprendimu teismas atmetė jo argumentus, kad buvo galima bandyti įteisinti statinius, kaip neįtikinamus ir prieštaraujančius byloje surinktiems įrodymams ir taikė CK 4.103 str. 3 d. 3 p., pagal kurį teismas sprendimu gali įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti. Bylos nagrinėjime pats asmeniškai nedalyvavo ir po teismo sprendimo priėmimo apie jį informuotas nebuvo. Kadangi darbas susijęs su komandiruotėmis į užsienį, 2006-12-22 sprendimą gavo tik šiais metais, kai Utenos apskrities viršininko administracijos atstovai pradėjo raginti nugriauti teismo sprendime nurodytus statinius. Gavęs teismo sprendimą ėmė ieškoti pirties rekonstrukcijos projekto, kurį buvo užsakęs parengti V. K. IĮ. Tačiau įmonė buvo likviduota nebaigus derinti pirties rekonstrukcijos projekto ir neperdavusi jam suderintos projektinės dokumentacijos. 2008-04-23 atsakydamas į jo prašymą informuoti, ar nebuvo derintas jam priklausančios pirties rekonstrukcijos projektas, Kultūros paveldo departamento Utenos teritorinis padalinys pateikė projektą, parengtą architektės V. K. Pateiktas projektas 2001-06-07 suderintas Kultūros vertybių apsaugos departamento Utenos teritorinio padalinio viršininko R. M. Gauti kitų derinančių institucijų sutikimų pirties rekonstrukcijai, tęsti projekto derinimo procedūrų ar pradėti derinimą iš naujo negalėjo dėl Utenos apskrities viršininko administracijos pareikšto ieškinio šioje byloje, ką patvirtina Utenos rajono savivaldybės administracijos 2006-10-20 raštas dėl sąlygų sąvado. Kultūros vertybių apsaugos departamento Utenos teritorinio padalinio pateiktas suderintas projektas patvirtina esminę reikšmę šioje byloje turinčią aplinkybę, kad buvo pradėtas rekonstruotos pirties įteisinimo procesas, dalinai suderintas rekonstruotos pirties projektas. Šis projektas nebuvo pateiktas byloje, kadangi bylos nagrinėjimo metu jam nebuvo žinomas ir priimant sprendimą negalėjo būti įvertintas, todėl bylos nagrinėjimas turi būti atnaujintas CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu. Be to, nurodė, kad Kultūros vertybių apsaugos departamento Utenos teritorinio padalinio pateikta suderinta projektinė dokumentacija patvirtina, kad 2006-12-22 teismo sprendime nurodyta pirtis pastatyta buvusios pirties vietoje, todėl atstatytos pirties atžvilgiu šioje byloje taikytina Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatyta išimtis, leidžianti draustinių teritorijoje statyti pastatus esamose ir buvusiose sodybose. Tokiu būdu, pirties, pastatytos buvusios pirties vietoje, atžvilgiu taikytinas CK 4.103 str. 3 d. 1 p. (redakcija galiojo iki 2006-10-31), numatantis galimybę įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai patvirtinti projektą, padaryti reikiamus jo pakeitimus, gauti nustatytą leidimą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu.

8CPK 368 str. numatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti skaičiuoja nuo 2008 m. balandžio 23 d., kai iš Kultūros paveldo departamento Utenos teritorinio padalinio gavo pirties projektą, parengtą architektės V. K. ir suderintą Kultūros vertybių apsaugos departamento Utenos teritorinio padalinio viršininko R. M..

9Utenos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovo prašymą atsisakė tenkinti. Nustatė, kad civilinėje byloje Nr.2-1380-82/2006, iškeltoje 2006-08-10 dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, yra duomenys patvirtinantys, kad atsakovas V. K. IĮ parengtą projektą turėjo ir ją pateikė nagrinėjant administracinę bylą, o Panevėžio apygardos administraciniam teismui nagrinėjant jo skundą 2006-01-16, pažadėjo paruošti reikiamą dokumentaciją statybų įteisinimui. Tokiu būdu, teismas atsakovo nurodytos aplinkybės nepripažino, kaip naujai paaiškėjusios ir atsakovui nežinomos bylos nagrinėjimo metu. Be to, atsakovas nepateikė neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad civilinės bylos nagrinėjimo metu būtų egzistavę kokios nors aplinkybės, kliu­džiusios jam lai­ku ir tin­ka­mai, tie­sio­giai ar­ba per at­sto­vus sužinoti, kad parengtas projektas buvo suderintas su viena iš institucijų – Kultūros vertybių apsaugos departamento Utenos teritoriniu padaliniu, bei nepateikė įrodymų, jog jis ar jo atstovė būtų kreipęsi į institucijas, su kuriomis privalu derinti projektą, kad gauti informaciją, kurios nurodė negavęs iš likviduotos V. K. IĮ. Teismas sprendė, kad atsakovas nesiėmė tokių pastangų ir nesielgė taip, kaip tokiomis pat aplinkybėmis būtų elgęsis protingas asmuo, t. y. apdairiai, rūpestingai, atidžiai, teisingai ir sąžiningai, nes kitaip jis, žinodamas, kad V. K. IĮ dar 2000 m. parengė projektą, civilinės bylos Nr.2-1380-82/2006 nagrinėjimo metu būtų galėjęs gauti duomenis, kuriuos gavo tik 2008-04-23, tuo labiau, kad atsakymas į jo užklausimą dėl projekto ir suderinto projekto kopija jam buvo išduoti sekančią dieną po kreipimosi (13-18 b. l.). Teismo manymu, atsakovo naujai pateiktas dokumentas nustatyto savavališkos statybos fakto paneigti negalėtų, todėl nematė pagrindo pripažinti, kad atsakovo nurodyta jam naujai paaiškėjusi aplinkybė būtų turėjusi esminės reikšmės bylos išsprendimui 2006 m. priimant teismo sprendimą. Be to, šiuo metu teismo sprendimą dalyje įvykdžius ir nugriovus vieną neteisėtai pastatytą pastatą, kitą siekiant išsaugoti, t. y. iš naujo atliekant projekto rengimo ir derinimo procedūras, pertvarkymus, jį pripažinti teisėtu negalima. Nurodė, jog atsakovo prašymas iš dalies yra grindžiamas naujai atsiradusiomis aplinkybėmis, tačiau proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą.

10Teismas, nustatęs, kad atsakovui aplinkybės, kurias nurodo kaip naujai jam paaiškėjusias 2008-04-23, galėjo būti žinomos nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-1380-82/2006, pripažino, kad atsakovas prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje padavė praleidęs 3 mėnesių terminą, numatytą CPK 368 str. 1 d., bei prašymas nepagrįstas CPK 366 str. 1 d. nustatytais pagrindais.

11Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1380-82/2006. Teigia, kad teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus bei faktines aplinkybes, neteisingai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

12Nurodo, kad administracinėje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad buvo pateiktas būtent suderintas ginčo statinio projektas Kultūros vertybių apsaugos departamento Utenos rajono teritorinio padalinyje. Ši aplinkybė leidžia manyti, jog savavališka statyba galėjo būti pašalinta ir nenugriaunant ginčo statinio. Jo pažadas Panevėžio apygardos administraciniam teismui 2006-01-16 nagrinėjant jo skundą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo paruošti reikiamą dokumentaciją statybų įteisinimui, neduoda pagrindo teigti jog jis žinojo apie projekto suderinimą, nes 2006m. jau buvo likviduota V. K. IĮ , o jos rengta projektinė dokumentacija nebuvo perduota į archyvą. Utenos rajono savivaldybė 2006-10-20 raštu Nr. 3.17/S4-695 atsisakė tenkinti jo prašymą išduoti projektavimo sąlygas, reikalingas ginčo pastato naujo projekto parengimui, motyvuodama tuo, jog 2006-02-13 Utenos apskrities viršininko įsakymu Nr. 3-47 statiniai turi būti nugriauti ir dėl jų nugriovimo Utenos rajono apylinkės teisme yra pareikštas ieškinys. Kadangi ieškinys teismui pateiktas suinteresuotoms institucijoms - Aukštaitijos nacionaliniam parkui ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritoriniam padaliniui nepritarus savavališkai statomu statiniu įteisinimui, tai esant šiai aplinkybei , jam nebuvo jokio pagrindo manyti, kad kuri nors iš suinteresuotų institucijų, tame tarpe ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys, yra suderinę ginčo statinio projektą. Dėl šios priežasties, teismo išvada, kad atsakovas nesiėmė tokių pastangų ir nesielgė taip, kaip tokiomis pat aplinkybėmis būtų elgęsis protingas asmuo ir tokiu būdu būtų galėjęs gauti duomenis, kuriuos gavo 2008-04-23, prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

13Teismas neteisingai aiškino teisės normas dėl normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimo civilinių teisinių pasekmių (CK 4.103 str.). Iki 2006-10-31 galiojusio CK 4.103 str. 3 d. 3 p. nustatytas įpareigojimas nugriauti statinį yra griežčiausia, tačiau ne vienintelė priemonė normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimui pašalinti. Ginčijamą nutartį teismas grindžia visiškai nepagrįsta prielaida, kad kiti, nei nugriovimas, CK 4.103 str. 3 d. numatyti savavališkos statybos pašalinimo būdai galimi tik kai yra paneigtas savavališkos statybos faktas. Tokia pirmos instancijos teismo padaryta prielaida ir ja pagrįsta išvada akivaizdžiai prieštarauja CK 4.103 str. nuostatoms, nes visos šio straipsnio nuostatos, tame tarpe ir numatančios teismui teisę įpareigoti statytoją tinkamai įforminti statinio statybos dokumentus ar pertvarkyti statinį, yra skirtos būtent savavališkos statybos padarinių likvidavimui ir apskirtai nėra taikomos, jei nenustatytas savavališkos statybos faktas. Atsakovo siekį išsaugoti neturint statybos leidimo atstatytą pirtį teismas nepagrįstai laiko naujai atsiradusiu interesu, nes civilinėje byloje Nr. 2-1380-82/2006 pateiktame jo atsiliepime į Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį buvo aiškiai suformuluotas nesutikimo su ieškiniu motyvas, kad ieškinys dėl statinio nugriovimo gali būti tenkinamas tik paaiškėjus, jog nėra kitų savavališkos statybos pašalinimo būdų - tinkamai įforminant projektinę dokumentaciją (CK 4.103 str. 3 d. 1 p.) ir pertvarkant statinį (CK 4.103 str. 3 d. 2 p.).

14Atsiliepimais į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija ir tretysis asmuo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

15Atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas(CPK 337 str.1d.1p).

16Proceso atnaujinimas yra išimtinė proceso stadija, kurią įstatymų leidėjas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformuotoje teismų praktikoje vertina kaip ekstraordinarų būdą peržiūrėti įsiteisėjusius teismų procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje S. V. v. M. D. ir kt., byla Nr. 3K-3-601/2006 ir kt). Asmuo, teikdamas tokio pobūdžio prašymą privalo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 366 str.), o prašymą pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį teikiantis asmuo sužinojo, ar turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą(CPK 368 str.). Toks terminas nustatytas siekiant užtikrinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus(CPK 7 str), padedančius užkirsti kelią proceso vilkinimui ir įpareigojančius byloje dalyvaujančius asmenis sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis, prašymo atnaujinti procesą padavimo terminas atitinkamai turi būti skaičiuojamas nuo tada, kai pareiškėjas turėjo objektyviai sužinoti esant ar atsiradus aplinkybėms, kurios yra pagrindas atnaujinti procesą. Tokiu teisiniu reglamentavimu taip pat siekiama užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių stabilumą.

17Pareiškėjas A. K. prašymą atnaujinti procesą grindžia tuo, kad 2008-04-23 paaiškėjo, jog paruoštas pirties rekonstravimo projektas buvo suderintas su Kultūros vertybių apsaugos departamento Utenos teritorinio padaliniu, t.y jog buvo pradėtas rekonstruotos pirties įteisinimo procesas. Šis projektas bylos nagrinėjimo metu jam nebuvo žinomas, todėl ir priimant sprendimą negalėjo būti teismo įvertintas. Priešingu atveju, teismas galėjo priimti priešingą sprendimą, leidžiantį išsaugoti vieną statinį.

18Apylinkės teismas visapusiškai išnagrinėjęs šį prašymą, išsamiai aptaręs nutartyje, pagrįstai pareiškėjo A. K. prašymo netenkino, nes atsakovo nurodytos aplinkybės nepripažino naujai paaiškėjusia, kuri nebuvo jam žinoma bylos nagrinėjimo metu, jos nelaikė esmine ir prašymą atnaujinti procesą pareiškėjas pateikė praleidęs 3 mėnesių terminą. Su šia išvada kolegija sutinka pilnai. Būtent, pareiškėjo užsakymu K. IĮ 2000 metais paruošė pirties rekonstravimo projektą ir jį(projektą) 2001metais suderino su viena iš institucijų, derinančių tokius projektus. Tai rodo, kad pareiškėjas žinojo įstatymu nustatytą tvarką statybos leidimo gavimui ir tik dėl savo nerūpestingumo jis net tuo metu, kai statyba buvo pripažinta savavališka už ką jis buvo nubaustas administracine tvarka , bei ginčijo nuobaudą, galiausia vyko teisminis ginčas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, nesidomėjo tolesne projekto eiga. CPK 368 straipsnis įtvirtinta 3 mėnesių terminą, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo. Šį terminą sieja su asmens sužinojimo, arba turėjimo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą diena. Aukščiau nurodytos aplinkybės rodo, kad atsakovas žinojo arba galėjo žinoti apie 2001 metais pradėtą derinti projektą . Prašymą atnaujinti procesą jis pateikė 2008-05-23, t.y praleidęs 3 mėnesių terminą.

19Be to, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė nėra naujai paaiškėjusi, ji negali būti laikoma ir esmine. Apeliantas teigdamas, jog statinys gali būti nugriautas tik tada, jei paaiškėja, jog nėra kitų savavališkos statybos pašalinimo būdų - tinkamai įforminant projektinę dokumentaciją (CK 4.103 str. 3 d. 1 p.) ir pertvarkant statinį (CK 4.103 str. 3 d. 2 p.), remiasi iki 2006 m. spalio 31 d. galiojusio norma, kurios esmė buvo ta, jog įpareigojimas parengti projektą ir gauti statybos leidimą buvo taikomas tuomet, jeigu faktiškai pastatytas statinys toje teritorijoje galimas, bet pastatytas be minėtų privalomų dokumentų. Sprendimo priėmimo dieną (2006-12-22) jau galiojo nauja CK 103 str. 3 d. redakcija, nustatanti neteisėtos statybos teisines pasekmes. Būtent šioje normoje įtvirtinta, jog tuo atveju, kai statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.). Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.), o to nepadarius- statinys pertvarkomas statytojo lėšomis(3d.1p, 4d.), arba įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti, o šio įpareigojimo neįvykdžius - statinys teismo sprendimu nugriaunamas statytojo lėšomis(3d.2p, 5d). Utenos rajono apylinkės teismas 2006m. gruodžio 22d. sprendimu įpareigojo nugriauti pastatytą pirtį dėl to, kad ji savavališkai pastatyta : neturint nustatyta tvarka suderinto projekto bei statybos leidimo ir nors pastatyta buvusioje vietoje, tačiau viršijus Aukštaitijos nacionalinio parko Tauragno kraštovaizdžio draustinyje, vandens telkinio apsaugos zonoje leidžiamus pirties matmenis. Būtent dėl pastarosios aplinkybės tokia pirtis saugomojoje teritorijoje negalima(LR saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d., LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 127.9.1. p.).

20Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė nagrinėjamo prašymo svarbias aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė materialines ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 338, 185, 263 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė (CPK 320 str.). Todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 2337str1d.1p). Atmetus atskirtąjį skundą iš apelianto priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Utenos rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovo... 6. 2008 m. gegužės 23 d. atsakovas A. K. pateikė prašymą atnaujinti procesą... 7. Nurodė, kad 2006-12-22 sprendimu teismas atmetė jo argumentus, kad buvo... 8. CPK 368 str. numatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso... 9. Utenos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovo... 10. Teismas, nustatęs, kad atsakovui aplinkybės, kurias nurodo kaip naujai jam... 11. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo... 12. Nurodo, kad administracinėje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad buvo... 13. Teismas neteisingai aiškino teisės normas dėl normatyvinių statybos... 14. Atsiliepimais į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas Utenos apskrities... 15. Atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas(CPK 337 str.1d.1p).... 16. Proceso atnaujinimas yra išimtinė proceso stadija, kurią įstatymų... 17. Pareiškėjas A. K. prašymą atnaujinti procesą grindžia tuo, kad 2008-04-23... 18. Apylinkės teismas visapusiškai išnagrinėjęs šį prašymą, išsamiai... 19. Be to, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė nėra naujai paaiškėjusi, ji... 20. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti... 23. Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) 50,00 Lt (penkiasdešimt litų)...