Byla I-348-394/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Registrų centras ir uždaroji akcinė bendrovė „Š. B.“

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Jarūnės Sedalienės, kolegijos narių teisėjų Žano Kubecko ir Arvydo Martinavičiaus,

2sekretoriaujant Jolantai Miežienei,

3dalyvaujant pareiškėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovui Povilui Grubliauskiui,

4atsakovo Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo atstovei Irenai Kučinskienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo AB „L.G“, atstovaujamo filialo „Š. G. I.“, skundą ir patikslintą skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Registrų centras ir uždaroji akcinė bendrovė „Š. B.“.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7Pareiškėjas AB „L.G“, atstovaujamas filialo „Š.G. I.“ (toliau – pareiškėjas), kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu (102-104 b. l.), prašydamas panaikinti 2014-09-29 Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo sprendimą Nr. (8.6.13.) ŠR-541 „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“, 2014-11-14 Valstybės įmonės Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą Nr. 1-268 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ ir įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialą perregistruoti nekilnojamojo daikto – nuotekų linijų – nuotekų kanalizacijos išvadų, unikalus Nr. 4400-1987-9244, Nr. 4400-1987-9299, esančių P. V. g. 8, Šiaulių m., ir nuotekų linijų – nuotekų kanalizacijos išvadų, unikalus Nr. 4400-1987-9433, Nr. 4400-1987-9399, Nr. 4400-1987-9411, esančių P. V. g. 10, Šiaulių mieste, nuosavybės teises iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ gyvenamajam namui P. V. g. 8, Šiaulių m. ir gyvenamajam namui P. V. g. 10, Šiaulių m.

8Pareiškėjas pateiktame skunde ir pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2014-09-29 sprendimu Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro skyriaus vedėja Irena Kučinskienė, išnagrinėjusi AB „L.G“, filialo „Š.G.I“ 2014-09-23 prašymą išregistruoti (perregistruoti) nuosavybės teises į nuotekų linijas – nuotekų kanalizacijos išvadus, jį atmetė, vadovaujantis LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 str. 3 d. 2 p., nes nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. 2014-10-24 skundu pareiškėjas kreipėsi į Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją, kuri 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1-268 paliko galioti Šiaulių filialo 2014-09-29 sprendimą ir nurodė, kad pareiškėjo motyvas, jog jo nuosavybės teisės į nuotekų kanalizacijos išvadus yra įregistruotos per klaidą, nepagrįstas, nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad nuosavybės teisės įregistruotos pagal pareiškėjo prašymą ir pateiktus dokumentus, kurie patvirtina nuosavybės teisių atsiradimą, jie yra nenuginčyti ir galiojantys. Su Registrų centro Šiaulių filialo ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimu pareiškėjas kategoriškai nesutinka, visi duomenys apie nuotekų linijų – nuotekų kanalizacijos išvadų, esančių V. g. 8, Šiaulių m., ir P. V. g. 10, Šiaulių m., priklausymą nuosavybės teise AB „L.G“, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų registre įregistruoti per klaidą. LR Civilinio kodekso 4.82 str. 1 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 15 p. nustatyta, kad pastato bendrojo naudojimo objektai yra ir bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus). Toks reglamentavimas reiškia, kad daugiabučiame name butas yra atskiras nuosavybės teisės objektas, tačiau tokio buto savininkas yra bendraturtis su kitais butų savininkais namo objektams, kurie yra neišvengiami, norint butą naudoti pagal paskirtį. Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 11.3 punkte nurodyta, kad įvadas – pirma vamzdyno atkarpa, jungianti pagal vandens tekėjimo kryptį viešojo vandens tiekimo skirstomąjį tinklą su vartotojui priklausančio pastato ir teritorijos tinklu ir priklauso pastato vandentiekiui. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Statybos ir urbanistikos ministerijos1996-11-22 įsakymu Nr. 172, 1.1 punkte nurodyta, kad šiomis taisyklėmis nustatoma naudojimosi miestų, miestelių ir kaimų vandentiekio ir nuotekų sistemomis tvarka. Būtent tokios nuostatos laikosi ir LAT, kuris 2003-12-03 nutartyje Nr. 3K-3-1158/2003, pasisakydamas dėl teisinės registracijos reikšmės, pažymėjo, kad nuosavybės teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindas yra ne pats teisinės registracijos faktas, o įstatymo numatyta aplinkybė, su kuria siejamas civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas, taip pat pažymėjo, kad teisinė registracija yra atsiradusios subjektinės nuosavybės teisės įregistravimo ar pasibaigusios tokios teisės išregistravimo pagrindas. Šių statinių teisinė registracija yra atlikta neteisėtai ir pažeidžia namų gyventojų teises bei pareiškėjo teises, todėl ji turi būti panaikinta, nes šių daugiabučių namų gyventojai savo lėšomis vykdo kanalizacijos išvadų priežiūrą ir remontą, pagal turimą informaciją, mažiausiai vienas nuotekų išvadas jau yra pakeistas pačių gyventojų iniciatyva.

9Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialas su skundu nesutinka, prašo atmesti, kaip nepagrįstą. Atsiliepime (48 b. l.). ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad į Nekilnojamojo turto registrą duomenys įrašomi dokumentų pagrindu, o nekilnojamojo turto registre esantys duomenys ne ginčo tvarka gali būti pakeisti įrašant naujus duomenis arba pakeičiant esančius, tik griežtai laikantis tokius pakeitimus įrodančių dokumentų, kurie išvardinti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. Pareiškėjo nuosavybės teisės į nuotekų linijas – nuotekų kanalizacijos išvadus, esančius P. V. g. 8, Šiaulių m., unikalūs Nr. 4400-1987-9244 ir 4400-1987-9299, ir P. V. g. 10, Šiaulių m., unikalūs Nr. 4400-1987-9433, 4400-1987-9399 ir 4400-1987-9414, įregistruotos 2010-02-22 pripažinimo tinkamu naudoti aktų, Susisiekimo ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkio Nr. 4-05 pagrindu, pareiškėjui pateikus 2010-02-25 prašymą. Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tie duomenys buvo įrašyti. Nurodyti juridiniai pagrindai nėra nuginčyti ar negaliojantys. Kadangi pareiškėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių daiktinių teisių pasibaigimą, atsakovas pareiškėjo prašymą atmetė, o Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, Registrų centro Šiaulių filialo sprendimą paliko galioti, taip pat konstatuodama, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų, jog pareiškėjo teisė į nekilnojamuosius daiktus pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas.

10Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai į posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, atsiliepimų ir prašymų nepateikė.

11Pareiškėjo AB „L.G“, atstovaujamo filialo „Š. G. I.“, skundas ir patikslintas skundas netenkintini.

12Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo 2014-09-25 sprendimo, kuriuo atsisakyta išregistruoti daiktines teises į pareiškėjo nuosavybės teise valdomus nekilnojamuosius daiktus, ir Valstybės įmonės Registrų centras centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2014-11-14 sprendimo, kuriuo Šiaulių filialo 2014-09-29 sprendimas paliktas galioti, teisėtumo ir pagrįstumo.

13Nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja 1996 m. rugsėjo 24 d. LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas Nr. I-1539 (nauja redakcija nuo 2001-07-01) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau - Įstatymas) bei 2014 m. balandžio 23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 379 patvirtinti Nekilnojamojo turto registro nuostatai (toliau – Nuostatai). Įstatymo 16 str. 1 d. numato, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu registro tvarkytojui pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Pagal Įstatymo 22 str., daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą, juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės, jų suvaržymai bei juridiniai faktai registruojami nekilnojamojo turto registre, yra valstybės institucijų sprendimai, teismo sprendimai, institucijų ar pareigūnų sprendimai areštuoti turtą, nekilnojamojo daikto savininko santuokos, ištuokos, vardo, pavardės pakeitimo, mirties liudijimai, paveldėjimo teisės liudijimas, rašytiniai sandoriai, nekilnojamojo daikto pardavimo varžytinėse, aukcione sutartis (aktas), kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai, kitų įstatymų numatyti dokumentai. Nuostatų 69 punktas numato, kad daiktinės teisės išregistruojamos, kai daiktinės teisės turėtojas netenka savo daiktinės teisės arba ją perleidžia ir įregistruojamas kitas daiktinės teisės turėtojas arba žūva ar išnyksta pats nekilnojamasis daiktas.

14Iš byloje esančių dokumentų matosi, kad AB „L.G“ filialas „Š. G. I.“ 2014 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. 2(153)3550 kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialą, prašydamas perregistruoti nekilnojamojo daikto – nuotekų linijų-nuotekų kanalizacijos išvadų, esančių P. V. g. 8, Šiaulių m., ir P. V. g. 10, Šiaulių m., duomenis nekilnojamojo turto kadastre iš AB „L. G.“ nuosavybės gyvenamiesiems namams, esantiems P. V. g. 8 ir P. V. g. 10, Šiaulių mieste (51 b. l.). Šiame rašte pareiškėjas nurodė, kad nuotekų tinklai nekilnojamojo daikto kadastro duomenų registre AB „L. G.“ vardu įregistruoti per klaidą, nes pagal CK 4.82 str. namo bendrojo naudojimo patalpos, mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003-12-03 nutartyje Nr. 3K-3-1158/2003, pasisakydamas dėl teisinės registracijos reikšmės, pažymėjo, kad nuosavybės teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindas yra ne pats teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė, su kuria siejamas civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. 2014-09-29 sprendimu Nr. (8.6.13.) ŠR-541 „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialas AB „L. G.“ vardu pateiktą prašymą išregistruoti juridinio asmens nuosavybės teises į statinius atmetė, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 str. 3 d. 2 p., nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas, o teritoriniam registratoriui tokie dokumentai pateikti nebuvo (6 b. l.). Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2014-11-14 sprendimu Nr. 1-268 Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo 2014-09-29 sprendimą paliko galioti, nurodė, jog pareiškėjo motyvas, kad jo nuosavybės teisės į nuotekų kanalizacijos išvadus yra įregistruotos per klaidą, nepagrįstas, kadangi Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, jog nuosavybės teisės įregistruotos pagal pareiškėjo prašymą ir pateiktus dokumentus, kurie patvirtina nuosavybės teisių atsiradimą, jie yra nenuginčyti ir galiojantys (9 b. l.). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matosi, kad nuosavybės teisė į nuotekų linijas – nuotekų kanalizacijos išvadus, unikalūs Nr. 4400-1987-9244, Nr. 4400-1987-9299, Nr. 4400-1987-9433, Nr. 4400-1987-9399 ir Nr. 4400-1987-9411, AB „L. G.“ įregistruota 2003-01-15 potvarkio Nr. 4-05 ir 2010-02-22 pripažinimo tinkamu naudoti aktų pagrindu (30-39 b. l.). LR Susisiekimo ministerijos valstybės sekretorius 2003-01-15 potvarkiu Nr. 4-05 „Dėl statinių registravimo akcinės bendrovės „L. G.“ vardu“ patvirtino, kad statiniai pagal pridedamą Nekilnojamojo turto registre registruotinų statinių sąrašą yra AB „L. G.“ nuosavybė (11-12 b. l.). 2010 m. sausio 22 d. aktais komisija, suformuota Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo potvarkiu, pripažino, kad suformuoti kadastro objektai – nuotekų kanalizacijos išvadai, unikalūs Nr. 4400-1987-9244, Nr. 4400-1987-9299, Nr. 4400-1987-9433, Nr. 4400-1987-9399 ir Nr. 4400-1987-9411, esantys P. V. g. 8, Šiaulių m., ir P. V. g. 10, Šiaulių m., tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti (52-66 b. l.). 2010-02-25 prašymu Nr. 1383595 Akcinė bendrovė „L. G.“ kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialą dėl juridinio asmens nuosavybės teisių į statinius įregistravimo (13-14 b. l.). Gyvenamiesiems namams, esantiems P. V. g. 8 ir P. V. g. 10, Šiaulių m., 2002-05-20 Savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 141 nustatytas turto administravimas, administratoriumi nurodytas UAB „Š. B.“ (7-8 b. l.).

15Atsižvelgdama į nurodytą teisinį reglamentavimą ir nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija laiko, kad tiek atsakovo Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo, tiek Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos priimti sprendimai dėl atsisakymo išregistruoti pareiškėjo nuosavybės teises į nekilnojamuosius daiktus - nuotekų šalinimo tinklus - nuotekų kanalizacijos išvadus ir įregistruoti nuosavybės teises į šiuos daiktus gyvenamųjų namų, esančių P. V. g. 8 ir P. V. g. 10, Šiaulių m., butų savininkams, yra teisėti ir pagrįsti. Pareiškėjas teritoriniam registratoriui kartu su prašymu perregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamuosius daiktus nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad jo nuosavybės teisė į šiuos daiktus pasibaigė vienu iš Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. išvardintų pagrindų, nepateikė sandorio, patvirtinančio nuosavybės teisių perleidimą nurodytiems gyvenamųjų namų butų savininkams ar šių gyvenamųjų namų administratoriui, taip pat nepateikė įrodymų, kad būtų nuginčyti nekilnojamojo turto objektų nuosavybės teisių įregistravimo AB „L. G.“ vardu pagrindai, nurodyti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjo teiginys, kad jo nuosavybės teisės į nuotekų kanalizacijos išvadus yra įregistruotos per klaidą, nepagrįstas. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. nurodyta, kad suinteresuotas asmuo gali reikalauti patikslinti ar ištaisyti duomenis nekilnojamojo turto registre tuo atveju, jeigu į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, arba pastebėta techninė klaida. Šiuo atveju duomenys, įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą ir patvirtinantys pareiškėjo nuosavybės teises į nuotekų šalinimo tinklus – nuotekų kanalizacijos išvadus, atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti ir kurie patvirtina pareiškėjo nuosavybės teisių atsiradimą, duomenų, kad įregistruojant nuosavybės teises pareiškėjui būtų buvusi padaryta techninė klaida taip pat nėra. Taigi pareiškėjas neturėjo jokio teisinio pagrindo nei prašyti perregistruoti nuosavybės teises į nuotekų šalinimo išvadus gyvenamiesiems namams, esantiems P. V. g. 8 ir P. V. g. 10, Šiaulių m., nei prašyti ištaisyti netikslius ar klaidingus duomenis, todėl jo skundas netenkintinas.

16Teisėjų kolegija laiko, kad tenkinti pareiškėjo reikalavimus ir panaikinti skundžiamus sprendimus nėra teisinio pagrindo ir dėl to, kad sprendimai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytiems individualiems administraciniams aktams nustatytiems reikalavimams. Ginčijamuose sprendimuose nurodyti pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektai rėmėsi priimdami administracinius aktus, motyvų išdėstymas adekvatus, aiškus ir pakankamas.

17Netenkinus pareiškėjo reikalavimų dėl sprendimų panaikinimo, atmestinas kaip nepagrįstas ir išvestinis reikalavimas – įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialą perregistruoti nekilnojamojo daikto – nuotekų linijų – nuotekų kanalizacijos išvadų, unikalūs Nr. 4400-1987-9244 ir Nr. 4400-1987-9299, esančių P. V. g. 8, Šiaulių m., ir nuotekų linijų – nuotekų kanalizacijos išvadų, unikalūs Nr. 4400-1987-9433, Nr. 4400-1987-9399 ir Nr. 4400-1987-9411, esančių P. V. g. 10, Šiaulių mieste, nuosavybės teises iš AB „L. G.“ gyvenamajam namui P. V. g. 8, Šiaulių m. ir gyvenamajam namui P. V. g. 10, Šiaulių m.

18Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p.,

Nutarė

19Pareiškėjo AB „L. G.“, atstovaujamo filialo „Š. G. I.“, skundą ir patikslintą skundą dėl 2014-09-29 Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo sprendimo Nr. (8.6.13.) ŠR-541 ir 2014-11-14 Valstybės įmonės Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo Nr. 1-268 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus atmesti kaip nepagrįstus.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Jolantai Miežienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovui Povilui... 4. atsakovo Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo atstovei... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teisėjų kolegija... 7. Pareiškėjas AB „L.G“, atstovaujamas filialo „Š.G. I.“ (toliau –... 8. Pareiškėjas pateiktame skunde ir pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu... 9. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialas su skundu... 10. Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai į posėdį neatvyko, pranešta... 11. Pareiškėjo AB „L.G“, atstovaujamo filialo „Š. G. I.“, skundas ir... 12. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valstybės įmonės Registrų centras... 13. Nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja 1996 m. rugsėjo 24 d. LR... 14. Iš byloje esančių dokumentų matosi, kad AB „L.G“ filialas „Š. G.... 15. Atsižvelgdama į nurodytą teisinį reglamentavimą ir nustatytas faktines... 16. Teisėjų kolegija laiko, kad tenkinti pareiškėjo reikalavimus ir panaikinti... 17. Netenkinus pareiškėjo reikalavimų dėl sprendimų panaikinimo, atmestinas... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 19. Pareiškėjo AB „L. G.“, atstovaujamo filialo „Š. G. I.“, skundą ir... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...