Byla I-1388-629/2013
Dėl sprendimu panaikinimo, ipareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Mildos Vainienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Broniaus Januškos, Rasos Ragulskytes-Markovienes, dalyvaujant atsakoves VšI Lietuvos verslo paramos agenturos atstovei Arunei Andrulionienei, treciojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos ukio ministerijos atstovei Dovilei Terepaitei, viešame teismo posedyje nagrinedama administracine byla pagal pareiškejos UAB „Platensis“ skunda atsakovei VšI Lietuvos verslo paramos agenturai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansu ministerijai ir Lietuvos Respublikos ukio ministerijai del sprendimu panaikinimo, ipareigojimo atlikti veiksmus,

2n u s t a t e:

3Pareiškeja UAB „Platensis“ (toliau – ir pareiškeja) su skundu (t. I, b. l. 24–28) kreipesi i teisma, prašydama panaikinti VšI Lietuvos verslo paramos agenturos (toliau – ir atsakove, LVPA) 2012 m. gegužes 31 d. sprendima Nr. R4-8892(13.2.3-2524) (toliau – ir Sprendimas Nr. R4-8892) bei Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2012 m. spalio 10 d. sprendima Nr. (24.16-02)-5K-6K-1218017-1208399 (toliau – ir Ministerijos 2012 m. spalio 10 d. sprendimas) ir ipareigoti LVPA atlikti pakartotini pareiškejos paraiškos vertinima.

4Pareiškeja nurode, kad Lietuvos Respublikos ukio ministro 2011 m. balandžio 19 d. isakymu Nr. 4-233 UAB „Platensis“ projektui „UAB „Platensis“ Biotechnologiju centro sukurimas“ (toliau – ir Projektas), paraiška Nr.VP2-1.3-UM-03-K-02-051 (toliau – ir Paraiška) buvo skirtas finansavimas iki 7 609 010 Lt, taciau LVPA, atlikusi pakartotini Paraiškos vertinima, skundžiamame Sprendime Nr. R4-8892 konstatavo, kad pareiškejos nuosavas inašas i projekto tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas nera užtikrintas, t. y. neatitinka VP2-1.3-UM-03-K priemones „Intelektas LT+“ projektu finansavimo salygu aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ukio ministro 2009 m. liepos 24 d. isakymu Nr. 4-396, (toliau – ir Aprašas) 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 p. reikalavimu, todel pareiškejos Projekto finansavimas buvo panaikintas.

5Paaiškino, kad, sužinojusi, jog buvo priimtas sprendimas atlikti pakartotini Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinima, rengesi pateikti naujausia informacija apie Paraiškos atitikima Aprašui. Pasak pareiškejos, igyvendinancioji institucija privalejo pranešti apie savo veiksmus Paraiškos paramai gauti atžvilgiu ir Paraiška iš naujo vertinti pagal naujausia informacija, o ne ta, kuri buvo pateikta pirmojo vertinimo metu, taciau LVPA tas pacias aplinkybes du kartus ivertimo skirtingai: pirma karta teigiamai, o antra karta – neigiamai.

6Pareiškejos nuomone, jos Paraiška atitiko Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 p. nustatytus reikalavimus tiek paraiškos vertinimo, tiek paraiškos pakartotinio vertinimo metu. Be to, LVPA nera nustatyta teise grižti i projekto vertinimo etapa ir vertinti projekto finansavima, nes iki paraiškos pakartotinio vertinimo dienos nepaaiškejo jokiu nauju aplinkybiu, kuriu atsakove nevertino pirmojo projekto vertinimo metu, o tu paciu aplinkybiu ir faktu vertinimas pakartotinai vercia abejoti Europos Sajungos (toliau – ir ES) strukturines paramos administravimo skaidrumu.

7Pareiškeja pažymejo, kad LVPA, atlikdama pakartotini vertinima, nepraše pareiškejos pateikti naujausiu duomenu. Taip pat pabreže, kad atsakove remiasi ekspertiniu vertinimu, taciau pareiškeja nežino, kokie ekspertai ir ar iš viso ekspertai atliko Paraiškos pakartotini vertinima.

8Pareiškejos teigimu, LVPA, priimdama nepagristus sprendimus, iš jos faktiškai ateme paskirta ES parama ir tokiu budu užkirto kelia tiesioginems užsienio investicijoms, pažeide pareiškejos teisetus interesus ir beveik sužlugde planus igyvendinti projekta. Atkreipe demesi, kad Ukio ministro 2011 m. sausio 11 d. isakymu Nr. 4-13 UAB „Platensis“ projekto „Specifiniu dumbliu auginimo technologiju sukurimo techniniu galimybiu analize“ veiklos išlaidoms padengti buvo skirta iki 71 223 Lt finansavimo suma, minetas projektas buvo sekmingai igyvendinamas, todel LVPA atlikdama pakartotini vertinima klaidingai nurode, kad pareiškeja nuo 2010 m. nevykdo aktyvios veiklos.

9Atsakove LVPA atsiliepime (t. I, b. l. 34–40) praše UAB „Platensis“ skunda atmesti kaip nepagrista.

10Atsakove nurode, kad igyvendinanciosios institucijos veiksmai yra apriboti – ji gali prašyti tik tokios informacijos, kiek reikia, kad galetu tinkamai ivertinti pateikta paraiška, bet ne tiek ir tokios informacijos, kad paraiška taptu tinkama finansuoti. Pareiškeja negalejo tureti jokio pagrindo tiketis, kad po paraiškos pateikimo jai bus leista keisti paraiška. Nesutinka su pareiškejos teiginiu, kad tos pacios aplinkybes du kartus buvo ivertintos skirtingai, bei kad pareiškeja visa laika buvo užtikrinusi, kad jos inašas atitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 p. reikalavimus. Paaiškino, kad pirmojo vertinimo metu pareiškeja buvo pateikusi banko rašta del ketinimo suteikti paskola, todel vertinimas buvo baigtas su išlyga, taciau pareiškeja taip ir nepateike pasirašytos paskolos sutarties, o paskutine finansavimo šaltiniu užtikrinimo versija, pagal kuria buvo atliktas antrasis vertinimas, skiriasi nuo pirminio numatyto finansavimo šaltinio, t. y. pareiškejos numatomas finansavimo užtikrinimas (aplinkybes) iš esmes pasikeite.

11Atkreipe demesi, kad 2012 m. sausio 17 d. ivykusio susitikimo metu dalyvavo ekspertas, kuris atliko pareiškejos pateiktu finansines atskaitomybes dokumentu ivertinima. Eksperto kvalifikacija, LVPA nuomone, yra tinkama šioms funkcijoms atlikti. Pažymejo, kad atlikus pakartotini paraiškos vertinima ir atsižvelgiant i pagal pareiškejos pateiktus dokumentus ir eksperto padarytas išvadas, kad pareiškeja nuo 2010 m. birželio men. nevykdo veiklos, neturi visiškai jokiu nuosavu finansiniu pajegumu, galesianciu užtikrinti Projekto igyvendinima, bei ivertinant tai, kad pateiktas investiciju pritraukimo planas yra rizikingas, taip pat tai, kad nuo 2011 m. balandžio 19 d. pareiškejos nuosavas inašas i Projekto tinkamas ir netinkamas išlaidas nera užtikrintas, priimtas sprendimas atmesti Paraiška. Atsakoves nuomone, ji atliko visas proceduras vadovaudamasi galiojanciais teises aktais. Pabreže, jog, nors pareiškejai buvo suteikta nevienkartine galimybe pateikti nuosava finansavima pagrindžiancius dokumentus, ji to nepadare.

12Treciasis suinteresuotas asmuo Finansu ministerija atsiliepime (t. III, b. l. 66–69) praše pareiškejos skunda atmesti kaip nepagrista.

13Finansu ministerijos teigimu, skundžiamas LVPA sprendimas yra tarpinis sprendimas, kuriuo vadovaudamasi Ukio ministerija prieme galutini sprendima del pareiškejos Projekto finansavimo, todel LVPA sprendimas pareiškejai nesukelia jokiu realiu teisiniu pasekmiu. Taip pat pažymejo, kad pareiškeja nei savo skunde Finansu ministerijai nei skunde teismui nepateike jokiu nauju irodymu ar faktiniu aplinkybiu, leidžianciu abejoti LVPA priimto sprendimo pagristumu, todel nera pagrindo atlikti pakartotini pareiškejos Paraiškos vertinima.

14Treciasis suinteresuotas asmuo Ukio ministerija atsiliepime (t. III, b. l. 110–112) nurode, kad Lietuvos Respublikos ukio ministro 2011 m. balandžio 19 d. isakymu Nr. 4-233 pareiškejos Projektui buvo skirtas finansavimas. Ukio ministerija pažymejo, kad 2012 m. kovo 1 d. gavo LVPA rašta, kuriame išdestyta situacija del pareiškejos finansinio inašo ir prašymas apsvarstyti galimybe del mineto isakymo pakeitimo ir atitinkamo punkto pripažinimo netekusiu galios. Ukio ministerija, išnagrinejusi LVPA rašte pateikta informacija ir papildomai iš LVPA gauta informacija, papraše LVPA atlikti pakartotini pareiškejos Projekto tinkamumo finansuoti vertinima. Paaiškino, kad LVPA atlikusi pakartotini Projekto tinkamumo finansuoti vertinima, nustate, kad nera pagristas pareiškejos inašas i tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai prieme skundžiama sprendima, kurio pagrindu buvo priimtas Lietuvos Respublikos ukio ministro 2012 m. liepos 20 d. isakymas Nr. 4-708 ir panaikintas Projektui skirtas finansavimas. Pabreže, jog Ukio ministerija finansavima gali skirti tik tiems projektams, kuriu tinkamuma finansuoti iš ES fondu lešu pripažino LVPA.

15Teismo posedyje pareiškejos atstovai nedalyvavo, apie teismo posedžio data, vieta ir laika pranešta tinkamai (t. III, b. l. 124).

16Teismo posedyje atsakoves atstove praše skunda atmesti, remdamasi atsiliepime išdestytais argumentais.

17Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens Ukio ministerijos atstove praše skunda atmesti kaip nepagrista.

18Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens Finansu ministerijos atstovai nedalyvavo, apie teismo posedžio data, vieta ir laika pranešta tinkamai (t. III, b. l. 120).

19Byla nutrauktina.

20Nagrinejamu atveju gincas kiles del pareiškejos UAB „Platensis“ Projektui skirto finansavimo panaikinimo.

21Byloje nustatyta, kad pareiškeja 2010 m. spalio 11 d. pateike atsakovei paraiška del projekto „UAB „Platensis“ biotechnologiju centro ikurimas“ (t. II, b. l. 126 – t. III, b. l. 141).

22LVPA užbaige tinkamumo finansuoti vertinimo etapa su salyga, kad iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo pareiškejas turi pateikti LVPA galutini banko sprendima del paskolos suteikimo projekto igyvendinimui arba pasirašyta kredito sutarti (t. I, b. l. 192)

23Lietuvos Respublikos ukio ministro 2011 m. balandžio 19 d. isakymu Nr. 4-233 buvo priimtas sprendimas skirti finansavima Projekto igyvendinimui, todel, LVPA 2011 m. balandžio 21 d. raštu Nr. R4-6402(13.2.3-2524), be kita ko, papraše, kad pareiškeja iki finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo pateiktu LVPA galutini banko sprendima del paskolos suteikimo projekto igyvendinimui arba pasirašyta kredito sutarti (t. I, b. l. 147–149), taciau pareiškeja to nepadare.

24Kadangi beveik metus laiko pareiškejos nuosavas inašas i Projekto tinkamas ir netinkamas išlaidas nebuvo užtikrintas, LVPA kilo abejoniu del pareiškejos gebejimo igyvendinti Projekta numatyta sumai, todel LVPA 2012 m. kovo 1 d. raštu Nr. R4-3353(13.1.5) kreipesi i Ukio ministerija, prašydama apsvarstyti galimybe del Lietuvos Respublikos ukio ministro 2011 m. balandžio 19 d. isakymo Nr. 4-233 pakeitimo ir atitinkamu punktu pripažinimo netekusiais galios (t. I, b. l. 80–82). Ukio ministerija 2012 m. kovo 28 d. raštu Nr. (19.3-52)-3-1696 ir 2012 m. balandžio 5 d. pavedimu gražino paraiška pakartotinam atitikties tinkamumo finansuoti 8.1.1 ir 8.1.2 p. reikalavimams vertinimui (t. I, b. l. 79, 77).

25Pakartotinio Paraiškos vertinimo metu LVPA konstatavo, kad pareiškejos Paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 bei 8.1.2 p. reikalavimu, todel skundžiamu LVPA Sprendimu Nr. R4-8892 ji buvo atmesta (t. I, b. l. 55–58). Atsižvelgiant i tai, Lietuvos Respublikos ukio ministro 2012 m. liepos 20 d. isakymu Nr. 4-708 pareiškejai skirtas finansavimas buvo panaikintas.

26LVPA Sprendima Nr. R4-8892 pareiškeja apskunde Finansu ministerijai (t. I, b. l. 52–54), kuri skundžiamu 2012 m. spalio 10 d. sprendimu pareiškejos skundo netenkino (t. I, b. l. 43–45).

27Pažymetina, kad pagal PAFT 100 p. sprendima del projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondu priima igyvendinancioji institucija, ji iformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama i šio sprendimo ir projektu atrankos rezultatus, ministerija ir (ar) kita valstybes institucija priima sprendima del projekto finansavimo.

28Iš esmes analogiška nuostata del to, kas priima sprendima del projekto finansavimo itvirtinta ir Aprašo 71 p., pagal kuri sprendima del projekto finansavimo ne veliau kaip per 15 darbo dienu nuo vertinimo ataskaitos gavimo Ukio ministerijoje dienos priima ukio ministras, atsižvelgdamas i LVPA parengtas paraišku vertinimo ataskaitas ir Projektu atrankos komiteto rekomendacijas.

29Atkreiptinas demesys, kad nagrinejamu atveju LVPA prieme teigiama sprendima del Projekto tinkamumo finansuoti ir atsižvelgiant i tai jau buvo priimtas Ukio ministro 2011 m. balandžio 19 d. isakymas Nr. 4-233, kuriuo, be kita ko, nuspresta skirti finansavima pareiškejos Projekto igyvendinimui.

30Pagal Aprašo 72 p. tuo atveju, jei Projektu atrankos komitetas rekomenduoja skirti finansavima projektui, bet iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo paaiškeja aplinkybiu, del kuriu finansavimas projektui negali buti skirtas, ukio ministras gali priimti sprendima nefinansuoti projekto. Jei šios aplinkybes susijusios su projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatais, Ukio ministerija perduoda turima informacija LVPA ir sprendimas del projekto finansavimo priimamas tik gavus LVPA pakartotinio projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus. Taigi, priešingai nei teigia pareiškeja, LVPA yra suteikta teise atlikti pakartotini projekto tinkamumo finansuoti vertinima. Teismo vertinimu, nagrinejamu atveju kaip tik susidare Aprašo 72 p. nurodyta situacija, t. y. kol Projekto finansavimo ir administravimo sutartis su pareiškeja dar nebuvo sudaryta išaiškejo aplinkybiu, del kuriu finansavimas projektui negali buti skirtas, t. y. pareiškeja neturi visiškai jokiu nuosavu finansiniu pajegumu, galesianciu užtikrinti Projekto igyvendinima, pateiktas investiciju pritraukimo planas yra rizikingas, nuo 2011 m. balandžio 19 d. pareiškejos nuosavas inašas i Projekto tinkamas ir netinkamas išlaidas nera užtikrintas ir del to kyla pagristu abejoniu del pareiškejos gebejimo igyvendinti Projekta numatyta apimtimi. Taigi darytina išvada, kad LVPA turejo teise atlikti pareiškejos Paraiškos pakartotini vertinima.

31Taciau nagrinejamu atveju svarbu pažymeti, kad LVPA atlikus pakartotini Paraiškos vertinima ir priemus Sprendima Nr. R4-8892, bet jau esant priimtam Ukio ministro 2011 m. balandžio 19 d. isakymui Nr. 4-233, kuriuo Projektui finansavimas buvo skirtas, darytina išvada, kad galutini sprendima del finansavimo panaikinimo priima ne LVPA ar Finansu ministerija, o Ukio ministerija. Šiuo atveju finansavimo panaikinimas, su kuriuo iš esmes ir nesutinka pareiškeja, buvo itvirtintas 2012 m. liepos 20 d. Ukio ministro isakymu Nr. 4-708.

32Teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise ar istatymu saugomas interesas. Šio istatymo 5 str. 3 d. 1 p. itvirtinta, jog teismas imasi nagrineti administracine byla pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad butu apginta jo teise arba istatymu saugomas interesas, skunda ar prašyma. ABTI 22 str. 1 d. numatyta, kad skunda (prašyma) del viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teise paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, iskaitant valstybes ir savivaldybiu viešojo administravimo tarnautojus, pareigunus ir istaigu vadovus, kai jie mano, kad ju teises ar istatymu saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis šiomis teises normomis, galima daryti išvada, kad administraciniams teismams priskirta nagrineti administracines bylas del viešojo administravimo subjektu priimtu teises aktu, taip pat veiksmu (neveikimo), daranciu itaka asmenu teisems ar istatymu saugomiems interesams, teisetumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokiu teisiniu pasekmiu nesukelia, jis negali buti ginco administraciniame teisme objektu. Nagrinedamas skundus del teisiniu pasekmiu negalinciu sukelti ir nesukelianciu aktu ar veiksmu, teismas asmens teisiu apginti negaletu, nes net ir patenkinus skunda, asmens teisiu ir pareigu apimtis (jo teisiu ir pareigu bei istatymo saugomu interesu gynimo požiuriu) nepasikeistu, o pats procesas butu iš esmes beprasmis (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsejo 25 d. nutarti administracineje byloje Nr. AS525-540/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutarti administracineje byloje Nr. AS146-391/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarti administracineje byloje Nr. AS822-172/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarti administracineje byloje Nr. AS143-560/2010).

33Pažymetina, kad skundas negali buti teikiamas del tarpiniu viešojo administravimo subjekto priimamu dokumentu, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutini sprendima. Prieš priimant galutini sprendima, gali buti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas, kuris paprastai atlieka tik pagalbini, tarpini ar aptarnaujanti vaidmeni viešojo administravimo proceduroje ir jais dažniausiai nera iforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingu (igaliotu) asmenu (pareigunu) sprendimai tuo klausimu, del kurio buvo pradeta administracine procedura. Jais gali buti sprendžiami ivairus proceduriniai klausimai, tiesiogiai nesusije su asmens teisiu ar pareigu atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Del šios priežasties šie dokumentai dažnai (taciau jokiu budu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokiu materialiniu teisiniu pasekmiu nesukelia.

34Teismu praktikoje pripažistamas, kad tais atvejais, kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokiu teisiniu pasekmiu nesukelia, jis negali buti ginco administraciniame teisme objektu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. išplestines teiseju kolegijos nutartis administracineje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.).

35Administraciniu teismu praktikoje argumentai del tarpiniu aktu pagristumo ir teisetumo paprastai gali buti nurodyti grindžiant skunda del galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinedamas skunda del tam tikra administracine procedura užbaigiancio sprendimo, gali nagrineti ir tarpiniu (proceduriniu) aktu (sprendimu), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisetuma ir pagristuma bei ju poveiki galutinio sprendimo teisetumui ir pagristumui.

36Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad galutinis sprendimas, sukeliantis pareiškejai realias teisines pasekmes, yra Lietuvos Respublikos ukio ministro 2012 m. liepos 20 d. isakymas Nr. 4-708, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos ukio ministro 2011 m. balandžio 19 d. isakymas Nr. 4-233 „Del finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sajungos strukturiniu fondu finansine parama pagal Lietuvos 2007–2013 metu Europos Sajungos strukturines paramos panaudojimo strategija ir Ekonomikos augimo veiksmu programa, skyrimo“, pripažistant netekusiu galios punkta, kuriuo pareiškejos UAB „Platensis“ Projektui buvo skirtas finansavimas, taciau pareiškeja pastarojo teismui neskunde. Taigi skundžiami LVPA ir Finansu ministerijos sprendimai yra proceduros dalis, kuriai pasibaigus, Lietuvos Respublikos ukio ministras priima galutini sprendima del finansavimo neskyrimo, todel toks LVPA sprendimas negali buti savarankišku administracines bylos dalyku, nes savaime nedaro itakos pareiškejos teisiniam statusui, t. y. nelemia materialiniu teisiu ir pareigu. Tik priemus galutini sprendima pareiškejos teisinis statusas gali pasikeisti atsiradus realiems teisiniams padariniams.

37Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad pareiškeja kreipesi i teisma, prašydama panaikinti sprendimus, kurie jai nesukelia jokiu teisiniu pasekmiu, todel byla nutrauktina ABTI 101 str. 1 p. pagrindu, t. y. ši byla nepriskirtina administraciniu teismu kompetencijai.

38Teismas, remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 101 str. 1 d. 1 p., 149 str. 2 d.,

Nutarė

39Administracine byla Nr. I-1388-629/2013 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02931-2012-3) pagal pareiškejos UAB „Platensis“ skunda atsakovei VšI Lietuvos verslo paramos agenturai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansu ministerijai ir Lietuvos Respublikos ukio ministerijai del sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

40Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skunda per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. n u s t a t e:... 3. Pareiškeja UAB „Platensis“ (toliau – ir pareiškeja) su skundu (t. I, b.... 4. Pareiškeja nurode, kad Lietuvos Respublikos ukio ministro 2011 m. balandžio... 5. Paaiškino, kad, sužinojusi, jog buvo priimtas sprendimas atlikti pakartotini... 6. Pareiškejos nuomone, jos Paraiška atitiko Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 p.... 7. Pareiškeja pažymejo, kad LVPA, atlikdama pakartotini vertinima, nepraše... 8. Pareiškejos teigimu, LVPA, priimdama nepagristus sprendimus, iš jos... 9. Atsakove LVPA atsiliepime (t. I, b. l. 34–40) praše UAB „Platensis“... 10. Atsakove nurode, kad igyvendinanciosios institucijos veiksmai yra apriboti –... 11. Atkreipe demesi, kad 2012 m. sausio 17 d. ivykusio susitikimo metu dalyvavo... 12. Treciasis suinteresuotas asmuo Finansu ministerija atsiliepime (t. III, b. l.... 13. Finansu ministerijos teigimu, skundžiamas LVPA sprendimas yra tarpinis... 14. Treciasis suinteresuotas asmuo Ukio ministerija atsiliepime (t. III, b. l.... 15. Teismo posedyje pareiškejos atstovai nedalyvavo, apie teismo posedžio data,... 16. Teismo posedyje atsakoves atstove praše skunda atmesti, remdamasi atsiliepime... 17. Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens Ukio ministerijos atstove praše... 18. Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens Finansu ministerijos atstovai... 19. Byla nutrauktina.... 20. Nagrinejamu atveju gincas kiles del pareiškejos UAB „Platensis“ Projektui... 21. Byloje nustatyta, kad pareiškeja 2010 m. spalio 11 d. pateike atsakovei... 22. LVPA užbaige tinkamumo finansuoti vertinimo etapa su salyga, kad iki projekto... 23. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2011 m. balandžio 19 d. isakymu Nr. 4-233... 24. Kadangi beveik metus laiko pareiškejos nuosavas inašas i Projekto tinkamas ir... 25. Pakartotinio Paraiškos vertinimo metu LVPA konstatavo, kad pareiškejos... 26. LVPA Sprendima Nr. R4-8892 pareiškeja apskunde Finansu ministerijai (t. I, b.... 27. Pažymetina, kad pagal PAFT 100 p. sprendima del projekto tinkamumo finansuoti... 28. Iš esmes analogiška nuostata del to, kas priima sprendima del projekto... 29. Atkreiptinas demesys, kad nagrinejamu atveju LVPA prieme teigiama sprendima del... 30. Pagal Aprašo 72 p. tuo atveju, jei Projektu atrankos komitetas rekomenduoja... 31. Taciau nagrinejamu atveju svarbu pažymeti, kad LVPA atlikus pakartotini... 32. Teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos... 33. Pažymetina, kad skundas negali buti teikiamas del tarpiniu viešojo... 34. Teismu praktikoje pripažistamas, kad tais atvejais, kai skundžiamas aktas ar... 35. Administraciniu teismu praktikoje argumentai del tarpiniu aktu pagristumo ir... 36. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad galutinis... 37. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad pareiškeja... 38. Teismas, remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 39. Administracine byla Nr. I-1388-629/2013 (teisminio proceso Nr.... 40. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali buti...