Byla A-4171-492/2016
Dėl įsakymo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. S. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 4 d. kreipėsi į teismą su skundu (I t. b. l. 1–5, II t. b. l. 50–55) prašydamas:

51) pripažinti, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro (toliau – ir Ministras) 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. P-883 „Dėl kapitono V. S. atleidimo iš pareigų, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 883) su V. S. 2015 m. rugsėjo 2 d. profesinės karo tarnybos sutartis išleidžiant V. S. iš profesinės karo tarnybos į atsargą nutraukta remiantis Ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-231 „Dėl Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. V-231) 2 ir 3 punktais, pripažinus atleidimo priežastį svarbia, nuo kario valios nepriklausančia ir nepašalinama; 2) panaikinti Įsakymo Nr. P-883 5 punktą, kuriuo nurodyta kpt. V. S. per penkias darbo dienas grąžinti mokymo išlaidas 46 472 Eur iš karto arba dalimis, pasirašius su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadu išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį; 3) panaikinti Ministro priimtą įsakymo Nr. P-1003 „Dėl Ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. P-883 „Dėl kpt. V. S. atleidimo iš pareigų, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ pakeitimo“(toliau – ir Įsakymas Nr. 1003), kuriuo pakeičiamas Įsakymo Nr. P-883 5 punktas, kuriame nurodyta kpt. V. S. grąžinti mokymo išlaidas 31 929 Eur 45 ct iš karto arba dalimis, pasirašius su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vardu išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį.

6Pareiškėjas paaiškino, kad skundžiamu Įsakymu Nr. P-883 nuo 2015 m. rugsėjo 2 d. buvo nutraukta su pareiškėju sudaryta 2007 m. birželio 29 d. profesinės karo tarnybos sutartis Nr. DS-663 (toliau – PKT, Sutartis) ir pareiškėjas buvo atleistas iš Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Oro operacijų grupės Transporto lėktuvų eskadrilės A grandies vyresniojo lakūno pareigų. Įsakymo Nr. P-883 5 punktu pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti mokymo išlaidas 46 472 Eur. Po Įsakymo Nr. P-883 pakeitimo Įsakymo Nr. P-1003 5 punktu pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti 31 929 Eur 45 ct mokymo išlaidų.

7Pareiškėjas paaiškino, kad neprieštarauja dėl profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimo (Sutartis nutraukta jo paties prašymu), tačiau nesutinka su Sutarties nutraukimo teisiniu pagrindu bei atitinkamai įpareigojimu grąžinti mokymo išlaidas (31 929 Eur 45 ct). Pareiškėjo teigimu, tenkinant prašymą dėl Sutarties nutraukimo, Ministras nepagrįstai pareiškėjo prašyme nurodytų Sutarties nutraukimo priežasčių neįvertino kaip svarbių ir nuo kario valios nepriklausančių bei nepašalinamų Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 44 straipsnio 4 dalies ir Įsakymo Nr. V-231 3 punkto prasme. Pareiškėjo teigimu, nurodytos priežastys yra pakankamos pripažinti svarbiomis, o susiklosčiusių aplinkybių, nulėmusių kreiptis dėl Sutarties nutraukimo, svarbą įrodo tai, kad: šeimoje auga 5 vaikai (iš kurių vienas įvaikintas), pareiškėjo darbo vieta Šiauliuose, o tai reiškia, kad dėl gyvenimo atskirai ir gana dažnų komandiruočių šeimai laiko lieka labai ribotai; esant gausiai šeimai gaunamas darbo užmokestis buvo nepakankamas, todėl siekis pagerinti šeimos finansinę būklę taip pat buvo viena iš priežasčių atsisakyti tarnybos kariuomenėje; pareiškėjas gavo pasiūlymą dirbti aviakompanijoje, kurioje dirbant pareiškėjo darbo vieta būtų Vilniuje, kur gyvena šeima, ir pareiškėjas galėtų dalyvauti vaikų auklėjime ir auginime. Svarbiomis priežastimis pareiškėjas taip pat įvardino negalėjimą tikėtis pagalbos iš kitų šeimos narių. Papildomame prašyme pareiškėjas nurodė, jog dėl nėštumo ir gimdymo pareiškėjo sutuoktinė negalinti pasirūpinti ūkiu (nuo 2009 metų pareiškėjo sutuoktinės vardu šeima yra įregistravusi ūkį) ir pareiškėjas tampa vienintelis darbingas asmuo ūkyje, nes daugiau darbingų asmenų šeimoje nėra, o tai yra Įsakymo Nr. V-231 aprašo 2.2.1 punktu nustatyta pateisinama karo tarnybos nutraukimo priežastis. Pareiškėjas papildomai 2016 m. vasario 25 d. skundo patikslinime nurodė, kad šeimai 2015 m. rugsėjo 24 d. gimė sūnus ir sutuoktinė nuo 2015 m. gruodžio 9 d. yra išėjusi vaiko auginimo atostogų iki kol vaikui sueis dveji metai, todėl ji yra nedarbinga, o gaunama motinystės pašalpa yra nedidelė. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad nuo 2016 m. rugsėjo 7 d. yra įdarbintas „( - )“. Darbo vieta yra Vilniaus mieste. Darbo dienomis kasdien grįžta namo pas šeimą ir gali kiekvieną dieną skirti laiko šeimai, vaikų ugdymui, rūpintis ūkiu.

8Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta šeimos sąvoka ir jos (šeimos) globa valstybės lygmeniu, todėl, pareiškėjo teigimu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – ir Ministerija), būdama valstybės institucija, turėjo priimti sprendimą atsižvelgiant į šeimos susijungimo tikslus, kad pareiškėjas galėtų vykdyti pareigas vaikams ir savo šeimai. Pareiškėjo nuomone, nesant karo, vaikų auklėjimo ir auginimo pareiga daugiavaikėje šeimoje laikytina svarbia, nuo kario valios nepriklausoma ir nepašalinama priežastimi atleidžiant karį iš tarnybos.

9Pareiškėjas nesutiko ir su apskaičiuota grąžintina mokymo išlaidų suma. Nurodė, kad savo tarnyba padengė visas turėtas išlaidas. Pareiškėjas piloto kvalifikaciją įgijo dar 2012 metais, todėl atsakovo nurodytos išlaidos, patirtos 2012–2015 metais (piloto įgūdžių patikrinimas), negali būti vertinamos kaip susijusios su mokymusi.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė skundo argumentus, prašė skundą patenkinti.

11Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 2015 m. rugsėjo 23 d. pateikė atsiliepimą į skundą (I t. b. l. 26–31, 80–85).

12Atsakovė nurodė, kad su prašymu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovės nuomone, iš prašymo turinio matyti, jog pareiškėjas prarado motyvaciją tarnauti profesinėje tarnyboje ir yra nenuoseklus, pateikdamas naujas priežastis, tai rodo, kad pareiškėjas siekia bet kokiu atveju nutraukti tarnybos santykius.

13Atsakovė akcentavo, kad pareiškėjas, savanoriškai pasirašydamas PKT sutartį Nr. DS-663, įgijo profesinės karo tarnybos kario statusą ir įsipareigojo tarnauti profesinėje karo tarnyboje iki 2017 m. gruodžio 4 d. KASOKTĮ, statutų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis.

14Atsakovė nurodė, kad, priimant skundžiamą Įsakymą Nr. P-883, Ministras, vadovaudamasis Įsakymo Nr. V-231 aprašo 2.2.1 punktu, pripažino pareiškėjo prašymuose nurodytas aplinkybes (priežastis) svarbiomis, tačiau dėl pareiškėjo valios atsiradusias ir pašalinamas, dėl kurių pareiškėjas gali nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą. Sprendžiant mokymosi išlaidų grąžinimo klausimą, nesutiko pripažinti nurodytų priežasčių nuo pareiškėjo valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis. Dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, susijusių su dažnomis komandiruotėmis nurodė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 2 d. pareiškėjas komandiruotėse praleido 53 dienas, ir buvo gavęs 12 laisvų dienų, taip pat pareiškėjui buvo suteiktos 35 kasmetinių apmokamų atostogų dienos. Dėl pareiškėjo kitų nurodytų aplinkybių pažymėjo, kad pareiškėjas galėjo pasinaudoti socialine garantija į tėvystės atostogas ir atostogas vaikui prižiūrėti ir tokiu būdu būtų ištarnavęs visą Sutartyje numatytą laikotarpį (iki 2017 m. gruodžio 4 d.). Tačiau pareiškėjas sąmoningai šia garantija nepasinaudojo nes, kaip matyti iš pareiškėjo patikslinto skundo, jis šią garantiją laikė nelogiška. Pareiškėjui pasinaudojus šia įstatymo suteikiama garantija ir ištarnavus nustatytą profesinėje karo tarnyboje terminą, būtų išnykusi jam pareiga grąžinti mokymo išlaidas – 31 929,45 Eur. Pažymėjo, kad minėtos KASOKTĮ ir kitų įstatymų nuostatos nustato socialines bei kitas garantijas kariams, auginantiems du ir daugiau vaikų, ir tokiu būdu sudaromos sąlygos daugiavaikių šeimų tėvams dirbti, auginti ir auklėti vaikus dorais žmonėmis, ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti bei vykdyti kitas tėvų pareigas. Pareiškėjas skunde nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kad jis negalėjo naudotis įstatymų suteiktomis garantijos arba kitaip būtų pažeistos jo teisės, numatytos įstatymuose. Pareiškėjo paskutinė tarnybos vieta buvo Šiauliuose. Pareiškėjas nepateikė skunde argumentų ar įrodymų, kurie pagrįstų, jog atsakovė ar Lietuvos kariuomenė atėmė pareiškėjui galimybę gyventi kartu su šeima ir atlikti tėvo pareigas ir dėl to, pasak pareiškėjo, jis turėjo savo iniciatyva išeiti iš tarnybos. Todėl ir šiuo aspektu pareiškėjo skunduose nurodyti teiginiai, kad „Ministerija, priimdama sprendimą, turėjo atsižvelgti į jo šeimos susijungimo tikslą, kad galėtų vykdyti savo tėvo pareigas vaikų atžvilgiu" arba darbas Lietuvos kariuomenėje neužtikrina susijungimo su šeima, arba pažeidžiamos pareiškėjo kokios nors šeimos teisės, yra nepagrįsti. Ministerijos personalo departamento 2015 m. rugsėjo 23 d. raštas Nr. 6IS-404 patvirtino, kad pagal suvestinius duomenis krašto apsaugos sistemoje tarnauja 19 profesinės karo tarnybos karių, auginančių 4 ir daugiau vaikų, kurie sėkmingai vykdo visas karių pareigas ir rūpinasi savo šeimomis. Pareiškėjo dėstomus argumentus prašė vertinti kaip nepagrįstus.

15Atsakovė pažymi, kad kursai Italijoje Pilotavimo įgūdžių treniruoklyje C-27J įvardijami kaip kvalifikacijos kėlimas ir mokymo kursai C-27J įgulai bei mokymo kursai orlaivio C27J antriesiems pilotams. Pareiškėjas kursuose gavo žinių, pagerino lakūno įgūdžius, profesinį parengimą, patobulino kvalifikaciją. Tuo tarpu atsakovė patyrė tiesiogines išlaidas, susijusias su pareiškėjo mokymusi. Atsakovės mokymo išlaidos buvo skirtos pareiškėjo lakūno reikiamai kvalifikacijai įgyti ir palaikyti. Vadovaujantis KASOKTĮ 44 straipsnio 2–4 d. ir kt. šio įstatymo nuostatomis bei su pareiškėju pasirašyta PKT sutartimi, atsakovas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos, mokydamos karį, keldamos jo kvalifikaciją, tuo pačiu ir didindamos jo paklausą darbo rinkoje (pagal pareiškėjo pateiktus duomenis jis nuo 2015 m. rugsėjo 7 d. dirba civilinėje aviacijoje „( - )“ orlaivio antruoju lakūnu), turi pagrindą tikėtis, kad sąžiningas karys tęs profesinės karo tarnybos santykius iki įsipareigoto pagal PKT sutartį termino ir taip kompensuos krašto apsaugos sistemos institucijų patirtas išlaidas, o jei PKT sutartis bus nutraukta prieš terminą kario iniciatyva (kaip ir nagrinėjamu atveju) ar kitais KASOKTĮ 44 straipsnio 2 dalies nurodytais pagrindais, atlygins tokias išlaidas. Pareiškėjas, pasirašydamas PKT sutartį, pagal Karo tarnybos statutą (10.6 p.) ir pareiginius nuostatus prisiėmė pareigą siekti įgyti nustatytoms kario pareigoms (funkcijoms) atlikti reikiamą kvalifikaciją. Pabrėžė, kad išlaidų išieškojimo pagrindas yra įstatyminis (KASOKTĮ 44 str.), o ne sutartinis. KASOKTĮ 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos, išskyrus išlaidas, susijusias su karininko parengimu karo mokymo įstaigoje, išieškomos iš profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario ne daugiau kaip už 3 paskutinių metų laikotarpį. Vadinasi, iš kario išieškomos visos įstatyme įvardintos išlaidos, kurias patyrė krašto apsaugos sistemos institucijos, ne daugiau kaip už 3 paskutinius metus. Tai reiškia, kad kariui, kuris nutraukia profesinės karo tarnybos sutartį savo iniciatyva, visiškai išnyktų pareiga grąžinti išlaidas, jeigu jis ištarnautų 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinių kursų (mokymų) baigimo dienos. Pareiškėjo argumentas, kad faktiškai patirtas išlaidas jis jau yra kompensavęs, atlikdamas savo pareigas tarnyboje, kad šios išlaidos negali būti kompensuojamos per ilgesnį nei 1 metai laikotarpį, yra nepagrįstas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2009 yra konstatavęs, kad įstatymai neįtvirtina draudimo reikalauti iš kario, dėl subjektyvių priežasčių neištarnavusio nustatyto laiko karo tarnyboje, grąžinti jo parengimo išlaidas; priešingai, tokia reikalavimo teisė įtvirtinta KASOKTĮ 44 straipsnio 2 dalyje. Taip pat reikalavimo įgyvendinimas neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Taigi atsakovės nurodymas ginčijamame Įsakyme grąžinti (atgauti) lėšas, investuotas parengti kariui (pareiškėjui), kuris dėl subjektyvių priežasčių pasišalino iš profesinės karo tarnybos, yra pagrįstas ir teisėtas.

16Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepimų argumentus, prašė skundą atmesti.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir VAAT) 2016 m. birželio 3 d. sprendimu (toliau – ir 2016 m. birželio 3 d. sprendimas) pareiškėjo skundą patenkino. Teismas nusprendė: 1) pakeisti Įsakymo Nr. P-883 preambulės dalyje nurodytą teisinį pagrindą, pakeičiant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalį į 44 straipsnio 4 dalį, pripažįstant, kad Įsakymu Nr. P-883 su V. S. 2015 m. rugsėjo 2 d. profesinės karo tarnybos sutartis, išleidžiant V. S. iš profesinės karo tarnybos į atsargą, nutraukta remiantis Įsakymu Nr. V-231 2 punkto 2.2.1 papunkčiu ir 3 punktu, pripažinus atleidimo priežastį svarbia, nuo kario valios nepriklausančia ir nepašalinama; 2) panaikinti Įsakymo Nr. P-883 5 punktą, kuriuo nurodyta kpt. V. S. per penkias darbo dienas grąžinti mokymo išlaidas 46 472 Eur iš karto arba dalimis, pasirašius su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadu išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį; 3) panaikinti Įsakymą Nr. P-1003, kuriuo pakeičiamas įsakymo Nr. P-883 5 punktas, kuriame nurodyta kpt. V. S. grąžinti mokymo išlaidas 31 929 Eur 45 ct iš karto arba dalimis, pasirašius su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vardu išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį.

19Teismas nustatė, kad byloje ginčas kilo dėl 2015 m. liepos 1 d. ir 2015 m. liepos 27 d. prašymuose nurodytų Karo tarnybos sutarties nutraukimo priežasčių nepripažinimo svarbiomis ir nuo kario valios nepriklausančiomis bei nepašalinamomis, taip pat dėl Įsakymo Nr. P-883 ir pakeitimo Įsakymo Nr. P-1003 5 punkto, kuriuo nurodyta pareiškėjui grąžinti mokymo išlaidas 31 929 Eur 45 ct iš karto arba dalimis, pasirašius su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vardu išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo. Ginčo šalių pozicijos išsiskyrė dėl skirtingai vertinamų pareiškėjo prašymuose nurodytų priežasčių, pareiškėjo teigimu, nagrinėjamu atveju esančių pagrindu taikyti KASOKTĮ 44 straipsnio 4 dalį.

20Teismas konstatavo, kad, remiantis bylos duomenimis, pareiškėjas kreipėsi 2015 m. liepos 1 d. į Ministrą prašydamas nuo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutraukti PKT sutartį Nr. DS-663. Prašyme nurodė, jog gavo darbo pasiūlymą civilinėje aviakompanijoje Vilniaus mieste. Priežastimis, pastūmėjusiomis priimti sprendimą dėl Sutarties nutraukimo, nurodė šeimyninę padėtį (kaip pagrindinė priežastis). Antra priežastimi nurodė, jog mato perspektyvą tobulėti kaip lakūnas tik avialinijose, nes jose atsiskleistų, realizuotų save, skraidytų saugiau. Trečia priežastimi nurodė tai, jog finansiškai sunku išlaikyti didelę šeimą tarnaujant kariuomenėje. Sutuoktinės pajamos nėra nuolatinės ir užtikrintos. Civilinėje aviacijoje lakūnai turi didesnes finansines galimybes, jiems suteikiamos geresnės socialinės garantijos. Pareiškėjas 2015 m. liepos 27 d. Ministrui pateikė papildomą prašymą, kuriame papildoma priežastimi, paskatinusia nutraukti Sutartį nurodė tai, kad šeima turi ūkį, sutuoktinė yra ūkininkė, o jai nedirbant (dėl nėštumo ir gimdymo), pareiškėjas taps vieninteliu dirbančiu asmeniu šeimoje, ir tai yra viena iš svarbių priežasčių, nustatytų Aprašo 2.2.1 punkte.

21Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu pareiškėjas papildomai pateikė 2015 m. rugsėjo 24 d. gimusio sūnaus gimimo liudijimo kopiją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis apie sutuoktinės A. S. kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2016 m. sausio 19 d. sprendimą apie tai, kad iki 2016 m. rugsėjo 24 d. A. S. bus mokama 219,18 Eur pašalpa per mėnesį, nuo 2016 m. rugsėjo 24 d. iki 2017 m. rugsėjo 24 d. – 125,24 Eur per mėnesį, prašymą socialinei paramai gauti.

22Teismas nustatė, kad 2007 m. birželio 29 d. Ministerija su pareiškėju sudarė PKT sutartį, kurios 1 punktu pareiškėjas įsipareigojo karo tarnybą atlikti iki 2017 m. gruodžio 4 d. Pagal KASOKTĮ 31 straipsnio 1 dalį, PKT sutartis - tai Ministerijos ir Lietuvos Respublikos piliečio rašytinis susitarimas, kuriuo Ministerija priima pilietį į profesinę karo tarnybą, o pilietis savanoriškai įsipareigoja ją atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei vykdyti visas kario pareigas. Pagal sudarytos su pareiškėju Sutarties 3 punktą, pareiškėjas (karys) įsipareigojo iki 2017 m. gruodžio 4 d. tarnauti profesinėje karo tarnyboje Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, statutų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei vykdyti visas kario pareigas.

23Teismas vadovavosi KASOKTĮ 38 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 8 punktuose ir 2 dalies 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose numatytais atvejais, 44 straipsnio 2, 3 dalimis. Šio įstatymo nustatyta tvarka išieškomos krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu. Kario, sudariusio profesinės karo tarnybos sutartį, tarnybos nutraukimo savo iniciatyva prieš kario sutartyje įsipareigotą terminą priežastis ir procedūras reglamentuoja Įsakymas Nr. V-231. Šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo 2, 3, 5 punkte nustatytos priežastys, kurios galėtų būti pripažįstamos svarbiomis kariui savo iniciatyva nutraukiant tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą. 18 punktas numato ir kitas priežastis svarbiomis, dėl kurių kariai savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje numatytą terminą. Ginčo, kad pareiškėjas nepatenka į Aprašo 18 punkte nurodytų karių sąrašą, byloje nėra.

24Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas Sutarties nutraukimo ir atleidimo iš profesinės karo tarnybos svarbiausia priežastimi įvardino šeimyninę padėtį (šeimos namai Vilniuje; pareiškėjo darbo vieta Šiauliuose; šeimoje penki mažamečiai vaikai; sutuoktinė nedarbinga, iki 2016 m. rugsėjo 24 d. gaunanti 219,18 Eur pašalpa per mėnesį; pareiškėjo dažnos išvykos į komandiruotes; sutuoktinės vardu yra registruotas ūkininko ūkis, tačiau pareiškėjo nesant namuose, kuris iš esmės yra vienas darbingas asmuo šeimoje, sutuoktinė viena nepajėgi tvarkytis ir ūkyje ir su vaikais; gyvenimas atskirai riboja pareiškėjo pareigas vaikų ugdyme ir gyvenime; nepakankamai užtikrintas šeimos finansinis išlaikymas).

25Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos priežastys (5 mažamečiai vaikai, sutuoktinė nedirbanti (vaiko priežiūros atostogose), pareiškėjo darbas kitame mieste, ūkyje vienintelis darbingas asmuo) priskirtinos prie svarbių ir nuo pareiškėjo nepriklausančių ir nepašalinamų priežasčių. Esamoje situacijoje nurodytų priežasčių pašalinimas nėra įmanomas. Prašymuose nurodytos priežastys yra atitinkančios Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo 2.1 punkte nurodytoms. Teismas padarė išvadą, kad atsakovui buvo pagrindas, vadovaujantis Aprašo 3 punkto nuostata, pareiškėjo prašymuose nurodytas priežastis įvertinti kaip svarbias, nuo pareiškėjo valios nepriklausančias ir nepašalinamas. Tuo tarpu atsakovas pareiškėjo įvardytas priežastis įvertino pareigos valstybei (esant kariu) kontekste, bendrai nurodydamas, kad priežastys, susijusios su šeimyninėmis aplinkybėmis, nors ir svarbios, tačiau ne svarbesnės už kario tarnybą.

26Teismas konstatavo, kad, pareiškėjo prašymuose nurodytas priežastis (jų visumą) pripažinus svarbiomis (jų svarbumą pripažino ir Ministerija), nuo pareiškėjo nepriklausomomis ir nepašalinamomis, pareiškėjo skundo reikalavimai tenkintini. Teismui pripažinus, kad atsakovė nepagrįstai nesivadovavo Aprašo 3 punkto nuostata ir pareiškėjo nurodytų Sutarties nutraukimo ir atleidimo iš tarnybos priežasčių neįvertino kaip nuo pareiškėjo nepriklausančių ir nepašalinamų, atitinkamai KASOKTĮ 44 straipsnio 2 dalis pareiškėjo atžvilgiu taikyta. Pareiškėjo skundo reikalavimus panaikinti Įsakymų 5 punktą, kuriuo pareiškėjas įpareigotas grąžinti mokymo išlaidas, tenkino.

27III.

28Atsakovė 2016 m. birželio 9 d. pateikė apeliacinį skundą (II t. b. l. 111–115), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

29Atsakovė nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl padarė nepagrįstas išvadas, netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, bylą išnagrinėjo nevisapusiškai ir neobjektyviai. Atsakovė apeliaciniame skunde iš esmės nurodo tuos pačius argumentus, kuriuos buvo nurodžiusi ir atsiliepime į skundą. Papildomai akcentuoja:

301. Pareiškėjo skunde nurodytos asmeninės priežastys, t. y. geriau apmokamo darbo suradimas ir ketinimas jį dirbti, geresnės perspektyvos tobulėti ir skraidyti civilinėse avialinijose, taip pat įvaikinimas ir šeimos pagausėjimas, noras daugiau laiko būti su šeima bei skirti daugiau laiko vaikų auklėjimui, padėti žmonai ūkininkauti, atsakovo vertinimu, yra subjektyvaus, asmeninio pobūdžio, atsiradusios ir priklausančios nuo asmens valios. Todėl atsakovas nesutiko šių aplinkybių pripažinti nuo pareiškėjo valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis. Tačiau VAAT šias aplinkybes įvertino kaip nuo pareiškėjo valios nepriklausančias ir nepašalinamas. Atsakovo vertinimu, minėtos pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti pagrindas atleisti jį (karį), savanoriškai įsipareigojusį tarnybą atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei vykdyti visas kario pareigas, nuo prievolės, kylančios iš KASOKTĮ 44 straipsnio 2 dalies, grąžinti jo mokymui išleistas lėšas.

312. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas ar Lietuvos kariuomenė atėmė iš pareiškėjo galimybę gyventi kartu su šeima ir atlikti tėvo pareigas ir dėl to, pasak pareiškėjo, jis turėjo savo iniciatyva išeiti iš tarnybos. Taip pat byloje nėra duomenų, kad pareiškėjo finansinė padėtis pagerėjo išėjus pareiškėjui dirbti civilinėje aviacijoje „( - )“ antruoju lakūnu nuo 2015 m. rugsėjo 7 d. ir kad jis, kaip vienintelis ūkyje darbingas asmuo, turėdamas lakūno kvalifikaciją ir dirbdamas civilinėse avialinijose, ūkininkauja žemės ūkyje.

323. Iš skundžiamo Sprendimo matyti, kad VAAT netinkamai vertino faktines aplinkybes, nes pareiškėjo šeimos sudėtį (pvz. 5 vaikai, finansinė padėtis ir pan.) vertino ne pareiškėjo atleidimo iš tarnybos metu buvusią, o po jo atleidimo iš tarnybos.

334. Atsakovas nesutinka su VAAT pareiškėjo prašymuose dėl PKT sutarties nutraukimo nurodytų aplinkybių įvertinimu, kad pareiškėjo tarnyba trukdė auginti, auklėti ir prižiūrėti vaikus, susijungti su šeima, arba atsirado nuo pareiškėjo (kario) valios nepriklausančios ir nepašalinamos šeimyninės aplinkybės, t. y. numatytos KASOKTĮ 44 straipsnio 4 dalyje. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad, gavus pareiškėjo prašymus su juose nurodytomis Sutarties nutraukimo priežastimis, atsakovui buvo pagrindas, vadovaujantis Aprašo 3 punkto nuostata, prašymuose nurodytas priežastis įvertinti kaip svarbias, nuo pareiškėjo valios nepriklausančias ir nepašalinamas. Tuo tarpu atsakovas pareiškėjo nurodytas priežastis įvertino pareigos valstybei (esant kariu) kontekste, bendrai nurodydamas, kad priežastys, susijusios su šeimyninėmis aplinkybėmis, nors ir svarbios, tačiau ne svarbesnės už kario tarnybą.

345. Atsakovas sutinka su VAAT sprendime akcentuojama šeimos, socialiai reikšmingos ir saugotinos vertybės, svarba ir reikšme. Tačiau ši vertybė negali būti priešinama arba laikoma aukščiau už kitus konstitucinius principus ir vertybes išdėstytas Konstitucijoje. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą labiau rėmėsi šeimos instituto nuostatomis, o neatsižvelgė į profesinės karo tarnybos santykių specifiškumą, į karo tarnybos paskirtį ir sampratą. Pagal Konstitucinio Teismo doktriną, demokratinėje visuomenėje prieštaravimai, kylantis tarp asmens teisių ir laisvių bei visuomenės interesų, sprendžiami derinant skirtingus interesus ir siekiant nepažeisti jų pusiausvyros; vienas iš interesų derinimo būdų yra asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo ribojimas. Be to, Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad Konstitucijos nuostatų negalima aiškinti taip, kad būtų iškreiptas arba paneigtas kurios nors kitos konstitucinės nuostatos turinys, nes taip būtų pakeista viso konstitucinio reguliavimo esmė, pažeista Konstitucijoje įtvirtinta vertybių pusiausvyra.

356. Atsakovo mokymo išlaidos buvo skirtos pareiškėjo lakūno reikiamai kvalifikacijai įgyti ir palaikyti. Vadovaujantis KASOKTĮ 44 straipsnio 2–4 dalimis ir kt. šio įstatymo nuostatomis bei su pareiškėju pasirašyta PKT sutartimi, atsakovas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos, mokydamos karį, keldamos jo kvalifikaciją (tuo pačiu ir didindamos jo paklausą darbo rinkoje, o pagal pareiškėjo pateiktus duomenis jis nuo 2015 m. rugsėjo 7 d. dirba civilinėje aviacijoje „( - )“ Orlaivio antruoju lakūnu), turi pagrindą tikėtis, kad sąžiningas karys tęs profesinės karo tarnybos santykius iki įsipareigoto pagal PKT sutartį termino ir taip kompensuos krašto apsaugos sistemos institucijų patirtas išlaidas.

36Atsakovės nuomone, faktinės ir teisinės aplinkybės pagrindžia, kad pareiškėjo 2015 m. liepos 1 d. prašyme nutraukti PKT sutartį ir jo papildyme nurodytos priežastys negali būti pripažintos nuo pareiškėjo (kario) valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis aplinkybėmis. Pareiškėjas naudojosi visomis KASOKTĮ ir kituose įstatymuose numatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis, todėl laikytina, kad buvo užtikrintos įstatymuose numatytos garantijos ir sąlygos atlikti tėvo pareigas vaikų atžvilgiu bei gyventi darnioje šeimoje.

37Pareiškėjas 2016 m. birželio 23 d. pateikė atsiliepimą (II t., b. l. 120–122) į apeliacinį skundą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti.

38Pareiškėjas nurodo sutinkantis su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais. Pažymi, kad Sprendimas yra pagrįstas ir teisingas, su apeliacinio skundo argumentais pareiškėjas nesutinka, todėl prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

391. Aplinkybė, kad prašyme dėl atleidimo iš tarnybos buvo vardijama eilė priežasčių, nepašalina pagrindinės, kad V. S. šeimoje auga 5 vaikai: vienas aštuonerių metų, vienas penkerių metų, du trimečiai ir vienas aštuonių mėnesių. Karo tarnybos darbo grafikas toks, kad, be komandiruočių, kurios būna ir ilgalaikės, skiriamas budėjimas naktimis, pagrindinė darbo vieta buvo Šiaulių mieste, o šeimos gyvenamoji vieta Vilniaus mieste, todėl, atskirai gyvenant nuo šeimos, galimybių dalyvauti vaikų gyvenime ir jų auklėjime, neliko. Žmona studijuoja Vilniaus edukologijos universitete, turi nuosavybės teise žemės Vilniaus rajone, yra ir ūkininkė, žemė dirbama, todėl kategoriškai atsisako persikelti gyventi į Šiaulius. Darbas civilinėje aviacijoje, kai darbo vieta yra Vilniaus mieste, sudaro sąlygas šeimai gyventi kartu. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas vertino šeimos padėtį ne atleidimo iš tarnybos metu, o teismo sprendimo priėmimo metu. Faktiškai šeimos padėtis atleidimo iš tarnybos metu buvo tokia pati: 2015 m. rugpjūčio 6 d. šeimoje augo 4 vaikai - trys biologiniai ir viena mergaitė globojama, kuri vėliau buvo įsivaikinta ir žmona laukėsi dar vieno vaiko, kuris gimė po Krašto apsaugos ministerijos įsakymo priėmimo. Kaip matyti iš Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo, patvirtinto Įsakymu Nr. V-231, šio aprašo 2 punkte nurodytos priežastys, kurios pripažįstamos svarbiomis, nepriklausančiomis nuo kario valios ir nepašalinamomis, yra visos susijusios su šeima: tai vaiko priežiūra (net vieno), jei neliko motinos, neįgalaus šeimos nario slaugymas, sutuoktinio darbas užsienyje. Visais šiais atvejai laikoma, kad karys negali pašalinti atsiradusios priežasties (pvz. samdyti auklę vaikui ar pagalbą neįgaliam šeimos nariui, ar priversti sutuoktinį atsisakyti darbo užsienyje), tuo tarpu priežiūrą penkiems vaikams apeliantas laiko pašalinama priežastimi (tik nenurodo, kokiu būdu reikėtų tokią priežastį pašalinti). Apelianto nurodyta aplinkybė, kad V. S. galėjo išeiti vaiko priežiūros atostogų ir šių atostogų metu būtų pasibaigęs sutartas terminas karo tarnybai, faktiškai patvirtina, kad Krašto apsaugos ministerija į klausimo sprendimą žiūrėjo labai formaliai: vaiko priežiūros atostogų metu V. S. būtų vaiko priežiūroje, tačiau ne karo tarnyboje, jokių užduočių iki tarnybos pabaigos būtų neatlikęs ir karo tarnyboje netarnavęs, o tokiu būdu baigus tarnybą (faktiškai nedirbant), iš jo būtų nereikalaujama padengti išlaidas, kurios buvo skirtos jo įgūdžiams patikrinti, kad galėtų atlikti skrydžius. Tai tik rodo, kad sutarties nutraukimas Krašto apsaugos ministerijai turėjo būti naudingesnis, nes nutraukus sutartį į V. S. vietą galėjo būti priimti tarnauti kitas asmuo, tuo tarpu jam būnant vaiko priežiūros atostogose, tokios galimybės nebūtų.

40Gaunamas atlyginimas už tarnybą buvo nepakankamas šeimai išlaikyti, o tuo labiau vietoj tėvo pagalbos samdyti auklę vaikams, kuri padėtų žmonai prižiūrėti vaikus. Visuotinai žinoma, kad civilinėje aviacijoje lakūnams darbo užmokestis yra didesnis, nei kariuomenėje, darbo valandos trumpesnės, skraidant iš Vilniaus darbo valandos baigiasi taip pat Viliuje, todėl dalyvavimas šeimos gyvenime bei šeimos materialinis aprūpinimas tampa užtikrintu. Šioje apeliacinio skundo dalyje pareiškėjas palaiko visus argumentus, išdėstytus pirmosios instancijos teismui ir laiko, kad teismo sprendimas yra visiškai pagrįstas.

41Pažymėtina, kad V. S. yra paliktas rezerve, dirba lakūnu ir, reikalui esant visada yra pasiruošęs atlikti pareigą Tėvynei. Apelianto nurodytas pusiausvyros akcentas į tai, kad už šeimos vertybes yra svarbesnė profesinė karo tarnyba, prieštarauja pačios Krašto apsaugos ministerijos patvirtintam Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo 2 punktui, kuriame dėl šeimos aplinkybių karo tarnyba nutraukiama dėl svarbių priežasčių, nepriklausomų nuo kario valios ir nepašalinamų.

422. Vilniaus apygardos teismas dėl mokymo išlaidų prigimties nepasisakė, nes laikė, jog sutartį nutraukus dėl svarbių, nuo kario valios nepriklausomų ir nepašalinamų priežasčių, jokių išlaidų atlyginimas nėra reikalaujamas. Skunde, pateiktame VAAT, išsamiai išdėstyta, kad bet kuriuo atveju šios išlaidos nėra priskirtos mokymosi išlaidoms: Krašto apsaugos ministerija be kario sutikimo komandiruodavo karį į jo įgūdžių patikrinimą treniruokliuose, po to karys galėdavo atlikti skrydžius metus laiko. Norint atlikti skrydžius sekantiems metams, buvo būtinas naujas kario žinių ir fizinės būklės bei sugebėjimo valdyti lėktuvą kritinių situacijų metu patikrinimas. Tai reikėtų prilyginti kvalifikacijos bei fizinės būklės patikrinimui, kuris jokios papildomos kvalifikacijos ar mokslo diplomo kariui nesuteikia. Patikrinimo treniruoklių išlaidos kariui, siunčiamam į komandiruotę, nepateikiamos, sutarčių dėl jų atlyginimo V. S. su Krašto apsaugos ministerija nesudarė, į komandiruotes vyko vykdant įsakymus, patikrinimų išvados galioja tik vienerius metus. Taigi išlaidos yra skiriamos tik vieneriems tarnybos metams ir faktiškai ne kario specialybei įsigyti. Karys neįgyja nei jokios papildomos kvalifikacijos, kurią galėtų panaudoti ateityje, negauna jokio specialybės mokslo diplomo, o dėl neteisingo įgūdžių patikrinimo priskyrimo prie mokslo turi tarnauti profesinėje karo tarnyboje be atlygio, nes, susiklosčius tam tikrai situacijai, turi sumokėti tiek, kiek uždirbo per trejus tarnybos metus.

konstatuoja:

43IV.

44Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro aplinkybių, laikytinų svarbiomis nuo kario valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis priežastimis, dėl kurių karys savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą, neatlygindamas mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų, nustatymas ir vertinimas.

45Byloje ginčijamu atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. P-883, priimtu 2015 m. rugpjūčio 6 d., nuo 2015 m. rugsėjo 2 d. buvo nutraukta su pareiškėju 2007 m. birželio 29 d. sudaryta profesinės karo tarnybos sutartis Nr. DS-663 ir pareiškėjas buvo atleistas iš Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Oro operacijų grupės Transporto lėktuvų eskadrilės A grandies vyresniojo lakūno pareigų. Įsakymo Nr. P-883 5 punktu pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti mokymo išlaidas 46 472 Eur. Po Įsakymo Nr. P-883 pakeitimo 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. P-1003 5 punktu pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti 31 929 Eur 45 ct mokymo išlaidų. Pareiškėjas, nesutikdamas su atsakovo įpareigojimu grąžinti mokymo išlaidas, tokį įpareigojimą ginčijo skundu teismui, prašė tarnybos nutraukimo prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą priežastis laikyti svarbiomis, nuo kario valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą neatlyginti mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų.

46Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 3 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino, pakeitė Įsakymo Nr. P-883 teisinį pagrindą į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 4 dalį, pripažino, kad profesinės karo tarnybos sutartis, nutraukta dėl svarbios, nuo kario valios nepriklausančios ir nepašalinamos priežasties, bei panaikino įpareigojimą pareiškėjui V. S. grąžinti 31 929 Eur 45 ct išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu.

47Atsakovas, apeliaciniu skundu nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu bei prašydamas jį panaikinti, nurodė, kad pareiškėjo nurodytos priežastys nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį nepagrįstai buvo pripažintos sudarančiomis pagrindą taikyti KASOKTĮ 44 straipsnio 4 dalį, teigė, kad pareiškėjas, nurodydamas tarnybos sutarties nutraukimo priežastis, buvo nenuoseklus, siekė bet kuriuo atveju nutraukti tarnybos santykius, buvo praradęs motyvaciją tęsti profesinę karo tarnybą, rado geriau apmokamą darbą civilinėse avialinijose. Nesutiko su pirmosios instancijos teismo atliktu faktinių aplinkybių vertinimu, nes faktai (šeimos sudėtis, pajamos) buvo vertinami ne atleidimo iš tarnybos metu, bet jau po atleidimo. Mano, kad teismas, teikdamas prioritetą šeimos vertybėms, nepagrįstai nuvertino profesinės karo tarnybos reikšmę ir neteisėtai panaikino įpareigojimą grąžinti mokymo išlaidas, kurios buvo skirtos pareiškėjo lakūno reikiamai kvalifikacijai įgyti ir palaikyti.

48V.

49Pareiškėjas 2007 m. birželio 29 d. sudarė Profesinės karo tarnybos sutartį, kurios 1 punktu pareiškėjas įsipareigojo karo tarnybą atlikti iki 2017 m. gruodžio 4 d. Pagal KASOKTĮ 31 straipsnio 1 dalį, PKT sutartis - tai Ministerijos ir Lietuvos Respublikos piliečio rašytinis susitarimas, kuriuo Ministerija priima pilietį į profesinę karo tarnybą, o pilietis savanoriškai įsipareigoja ją atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei vykdyti visas kario pareigas. Pagal sudarytos su pareiškėju Sutarties 3 punktą, pareiškėjas (karys) įsipareigojo iki 2017 m. gruodžio 4 d. tarnauti profesinėje karo tarnyboje Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, statutų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei vykdyti visas kario pareigas.

50Pareiškėjo profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 37 straipsnis 1 dalis (2011 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XI-1509 red., nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.) nustatė, kad karys, sudaręs profesinės karo tarnybos sutartį, karys savanoris ar kitas aktyviojo rezervo karys, sudaręs kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį, savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš sutartyje įsipareigotą terminą tik krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka ir jo sprendimu dėl pripažintų svarbių priežasčių.

51VI.

52Kario parengimo išlaidų grąžinimą reglamentavo KASOKTĮ 44 straipsnis, kurio 2 dalis nustatė, kad iš kario, su kuriuo prieš terminą nutraukiama profesinės karo tarnybos sutartis, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis jo iniciatyva, arba kario, su kuriuo profesinės karo tarnybos sutartis, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis nutraukiama šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 8 punktuose ir 2 dalies 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka išieškomos krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu. KASOKTĮ 44 straipsnio 4 dalis numatė, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos neišieškomos, jei karys krašto apsaugos ministro sutikimu nutraukia profesinės karo tarnybos sutartį prieš terminą dėl pripažintų svarbių ir nuo kario valios nepriklausančių bei nepašalinamų aplinkybių. Be to, įstatymas įtvirtino, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos, išskyrus išlaidas, susijusias su karininko parengimu karo mokymo įstaigoje, išieškomos iš profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario ne daugiau kaip už 3 paskutinių metų laikotarpį. Išieškomų išlaidų apskaičiavimo taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (KASOKTĮ 44 straipsnio 3 dalis).

53Pareiškėjas 2015 liepos 1 d. pateikė prašymą nuo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutraukti 2007 m. birželio 29 d. sudarytą profesinės karo tarnybos sutartį Nr. DS-663 ir išleisti jį į atsargą, nurodė gavęs darbo pasiūlymą civilinėje aviakompanijoje Vilniaus mieste (I t. b. l. 41). Svarbiausia tokio apsisprendimo priežastimi nurodė šeimyninę padėtį – kartu su sutuoktine augina tris mažamečius vaikus, šeima laukiasi ketvirto ir šeimoje augina ir pradėta įvaikinimo procedūra 2 metų mergaitei. Šeima gyvena Vilniuje. Sutuoktinė yra įkūrusi etninį vaikų darželį Vilniuje ir jam vadovauja. Pareiškėjas norėtų daugiau pasirūpinti vaikais ir dalyvauti jų ugdyme. Dirbdamas Vilniuje susijungtų su šeima. Antra priežastimi nurodė, jog mato perspektyvą tobulėti kaip lakūnas tik avialinijose. Trečia priežastimi nurodė tai, jog finansiškai sunku išlaikyti didelę šeimą tarnaujant kariuomenėje. Sutuoktinės pajamos nėra nuolatinės ir užtikrintos. Pareiškėjas 2015 liepos 27 d. pateikė prašymą, kuriame kaip papildoma Sutarties nutraukimo priežastimi nurodė, kad šeima turinti ūkį ir sutuoktinė yra ūkininkė, o jai nedirbant (dėl nėštumo ir gimdymo), pareiškėjas taps vieninteliu dirbančiu asmeniu šeimoje.

54Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl pareiškėjo prašymuose nurodytų priežasčių realumo, tačiau iš esmės skiriasi šalių pozicijos dėl jų pripažinimo nutraukiant PKT sutartį svarbiomis ir nuo kario valios nepriklausančiomis bei nepašalinamomis aplinkybėmis, nes tik tokiu atveju pareiškėjui nereikėtų grąžinti išlaidų, susijusių su jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu. Aplinkybės, kad pareiškėjo ketvirtasis vaikas gimė praėjus kelioms savaitėms po pareiškėjo atleidimo iš tarnybos, o teismo sprendimas dėl šeimoje augusios mergaitės įvaikinimo dar nebuvo įsiteisėjęs, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl pareiškėjo nurodytų svarbių profesinės karo tarnybos nutraukimo priežasčių vertinimo.

55VII.

56Minėta, kad remiantis KASOKTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, karys savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš sutartyje įsipareigotą terminą tik krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka ir jo sprendimu dėl pripažintų svarbių priežasčių.

57Kario, sudariusio profesinės karo tarnybos sutartį, tarnybos nutraukimo savo iniciatyva prieš kario sutartyje įsipareigotą terminą priežastis ir procedūras reglamentuoja Krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-231 patvirtintas Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašas (2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-577 red. nuo 2015 m. liepos 14 d.).

58Aprašo 2 punkte nustatytos priežastys, kurios galėtų būti pripažįstamos svarbiomis dėl kurių karys savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą. Svarbiomis ir nuo kario valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis priežastimis nurodomos:

59karys teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas vieninteliu neveiksnaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju arba turi slaugyti neįgalų asmenį (sutuoktinį ar artimą giminaitį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir nėra kitų asmenų, galinčių neįgaliuoju pasirūpinti (2.1.1. p.);

60mirus sutuoktiniui, karys vienas augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki aštuoniolikos metų, arba turi slaugyti neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (2.1.2. p.);

61kario sutuoktinis valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje dirba, sprendimu privalo dėl darbo keisti nuolatinę gyvenamąją vietą ir išvyksta iš Lietuvos arba kario sutuoktinis ne mažiau kaip 6 mėnesius yra išvykęs iš Lietuvos ir deklaravęs gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, o karys siekia šeimos vientisumo (2.1.3 p.);

62kario šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio)) mirtis (2.1.4. p.).

63Aprašo 2.2. punktas reglamentuoja priežasčių sąrašą, kurios taip pat gali būti pripažintos svarbiomis, tačiau nuo kario valios atsiradusios ir pašalinamos:

64karys ūkininko ūkyje yra vienintelis darbingas asmuo (2.2.1. p.);

65karys vienas augina nepilnametį vaiką (įvaikį) (2.2.2. p.);

66karys yra vienintelis pajamas gaunantis asmuo šeimoje ir šių pajamų dalis, tenkanti kiekvienam šeimos nariui, yra mažesnė už Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį atitinkamais metais (2.2.3. p.);

67karys yra priimtas į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos nuolatines studijas, kurias baigus suteikiamas karininko laipsnis (2.2.4. p.);

68karys bandomuoju laikotarpiu apsisprendžia, kad negali tinkamai atlikti profesinės karo tarnybos (2.2.5. p.).

69Aprašo 3 punkte numatyta, kad kariams, išskyrus nurodytiems šio tvarkos aprašo 18 punkte, svarbiomis gali būti pripažįstamos ir kitos priežastys dėl kurių kariai savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą.

70Pažymėtina, kad taikant sisteminį aptariamo teisės akto (Aprašo) nuostatų vertinimą, Aprašo 3 punktas taikytinas tiek vertinant svarbias priežastis, kurios nurodomos Aprašo 2 punkto 2.1 papunktyje – t. y. svarbios ir nuo kario valios nepriklausančios ir nepašalinamos priežastys, tiek vertinant nurodomas Aprašo 2 punkto 2.2 papunktyje – svarbios, tačiau dėl kario valios atsiradusios ir pašalinamos.

71Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo nurodytos priežastys nepatenka į Aprašo 2.1 punkte nurodytų nuo kario valios nepriklausančių ir nepašalinamų priežasčių sąrašo apimtį, tačiau, taikydamas Aprašo 3 punktą, padarė išvadą, kad, nesant tiesioginių Aprašo 2 punkte nurodytų priežasčių, atsakovas turi teisę, pasinaudodamas jam suteikta diskrecijos teise, kiekvieną kartą nurodomas Sutarties anksčiau laiko nutraukimą nulėmusias priežastis vertinti individualiai. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo nurodytas profesinės karo tarnybos nutraukimo aplinkybes, susijusias su jo šeimos situacija (šeimos namai Vilniuje; pareiškėjo darbo vieta Šiauliuose; šeimoje penki mažamečiai vaikai; sutuoktinė nedarbinga, iki 2016-09-24 gaunanti 219,18 Eur pašalpa per mėnesį; pareiškėjo dažnos išvykos į komandiruotes; sutuoktinės vardu yra registruotas ūkininko ūkis, tačiau pareiškėjo nesant namuose, kuris iš esmės yra vienas darbingas asmuo šeimoje, sutuoktinė viena nepajėgi tvarkytis ir ūkyje ir su vaikais; gyvenimas atskirai riboja pareiškėjo pareigas vaikų ugdyme ir gyvenime; nepakankamai užtikrintas šeimos finansinis išlaikymas) pripažino svarbiomis, nuo pareiškėjo valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis, savo pobūdžiu atitinkančiomis numatytas Aprašo 2.1. punkte. Spręsdamas dėl šeimai, kaip visuomenei reikšmingai vertybei, teiktino prioriteto, ir karinės tarnybos valstybei taikos metu, teismas pabrėžė, kad pastaroji negali būti aukščiau už tėvų ir vaikų, kurie susiję kraujo, psichologiniais, emociniais, ekonominiais ryšiais, gerovę.

72Apeliantas, priešingai, savo skunde dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo akcentavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. rugsėjo 24 d., 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimuose apie konstitucinę karo tarnybos sampratą pateiktus išaiškinimus, kad karo tarnyba yra skirta valstybės gynybinėms funkcijoms vykdyti, laiduoja valstybės nepriklausomybės, teritorijos vientisumo, konstitucinės santvarkos apsaugą ir valstybės gynimo nuo užsienio ginkluoto užpuolimo.

73VIII.

74Teisėjų kolegija, spręsdama dėl apelianto argumentų pagrįstumo, pažymi, kad situacijose, kai yra gintini šeimos, kaip visuomenei reikšmingos konstitucinės vertybės interesai, bei karo tarnybos, laiduojančios vieną svarbiausių konstitucinių vertybių - nepriklausomybės, teritorijos vientisumo, konstitucinės santvarkos apsaugą ir valstybės gynimo nuo užsienio ginkluoto užpuolimo, interesai, turi būti įvertinti šių abiejų visuomenei reikšmingų interesų pusiausvyrą užtikrinantys aspektai. Minėta, kad esminiu ginčo dalyku byloje yra pareiškėjo įpareigojimas grąžinti mokymo išlaidas, kurios per pastaruosius tris metus iki PKT sutarties nutraukimo atsakovas skyrė pareiškėjo lakūno reikiamai kvalifikacijai įgyti ir palaikyti. Kaip jau buvo minėta, remiantis KASOKTĮ 44 straipsnio 4 dalis numatė, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos neišieškomos, jei karys krašto apsaugos ministro sutikimu nutraukia profesinės karo tarnybos sutartį prieš terminą dėl pripažintų svarbių ir nuo kario valios nepriklausančių bei nepašalinamų aplinkybių.

75Atsakovas, priimdamas byloje ginčijamus sprendimus, iš esmės rėmėsi Aprašo 2.2.1. punktu, kuris numato PKT sutarties nutraukimą dėl svarbios priežasties, kuri laikoma atsiradusia dėl kario valios ir pašalinama – karys ūkininko ūkyje yra vienintelis darbingas asmuo. Kitos pareiškėjo prašymuose nurodytos aplinkybės apskritai nebuvo vertinamos kaip svarbios.

76Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą, taikė Aprašo 3 punktą, kuris numato galimybę svarbiomis pripažinti ir kitas priežastis, dėl kurių kariai savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš terminą. Teisėjų kolegija iš esmės pritardama pirmosios instancijos teismo atliktam pareiškėjo nurodytų su jo šeimyninėmis aplinkybėmis susijusių profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimo priežasčių vertinimui, pažymi, kad Aprašo 2 punkte svarbios priežastys diferencijuotos į dvi skirtingas kategorijas nesant aiškių kriterijų, taigi Aprašo 3 punkte numatyta galimybė pripažinti priežastis svarbiomis ir nuo kario valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis priežastimis, kai įstatyme nėra baigtinio priežasčių sąrašo, turi būti realizuojama taikant asmenų lygybės ir nediskriminavimo principą – tai reiškia, kad asmenims turi kilti tos pačios teisinės pasekmės, kai jie iš esmės atsiduria tapačioje ar labai panašioje padėtyje. Nagrinėjamu atveju turi būti įvertinta, ar pareiškėjui dėl nurodytų su jo šeimynine padėtimi susijusių aplinkybių susidarė tokia pati sudėtinga ar panaši situacija, kokia yra numatyta kituose Aprašo 2.1 papunkčiuose (pvz., kario sutuoktinis ne mažiau kaip 6 mėnesius yra išvykęs iš Lietuvos ir deklaravęs gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, o karys siekia šeimos vientisumo; kario motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) mirtis ir kt.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo nurodytos svarbios priežastys – šeimoje penki mažamečiai vaikai, jis iš esmės vienas darbingas asmuo, siekia daugiau bendrauti su šeima ir geriau ja pasirūpinti, pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai įvertinto kaip atitinkančios Aprašo 2.1 punkte numatytas.

77Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad atsakovui Aprašo 3 punkte suteikta diskrecija įvertinti nurodomas priežastis kaip svarbias turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į pasekmių, kylančių nutraukiant PKT sutartį, proporcingumą siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad proporcingumo principo tinkamo taikymo reikšmė viešajame administravime yra nuolat akcentuojama teismų praktikoje. Vertinant aptariamo suvaržymo nutraukiant PKT sutartį teisėtumą, be kita ko, būtina nustatyti ribojimo tikslą ir proporcingumą siekiamam tikslui. Tai reiškia, turi būti nustatyta, kad priemonė (ribojimas) yra būtina siekiamam tikslui, t. y. tinka siekiamam tikslui įgyvendinti ir neviršija to, kas būtina jam pasiekti.

78Proporcingumo principas taip pat yra vienas iš bendrųjų Europos Sąjungos teisės principų ir pagal jį reikalaujama, kad Europos Sąjungos teisės nuostata nustatytos priemonės būtų tinkamos atitinkamais teisės aktais siekiamiems teisėtiems tikslams įgyvendinti ir neviršytų to, kas būtina jiems pasiekti (inter alia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo Liuksemburgas prieš Parlamentą ir Tarybą, C-176/09, 61 p., 2012 m. kovo 13 d. sprendimo Melli Bank prieš Tarybą, C-380/09P, 52 p.). Šis principas taip pat reikalauja, kad institucijos, priėmusios administracinį aktą, galėtų teisme įrodyti, jog aktas buvo priimtas veiksmingai pasinaudojant savo diskrecija, kuri reikalauja atsižvelgti į visus šioje situacijoje, kurią šiuo aktu siekiama reglamentuoti, svarbius duomenis ir aplinkybes. Šios institucijos bent turi galėti pateikti bei aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti bazinius duomenis, į kuriuos turėjo būti atsižvelgta pagrindžiant ginčijamas šio akto priemones ir nuo kurių priklausė jų diskrecijos įgyvendinimas (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje Ispanija prieš Europos Tarybą, Nr. C-310/04, 122–123 p.). Būtinumo elementas reikalauja rinktis mažiausiai ribojančias poveikio priemones, tinkamumo – pasirinkti priemonę, kuri būtų tinkama (ar tikėtina, kad tinkama) teisėtam tikslui pasiekti. Europos Žmogaus Teisių Teismas, taikydamas ir aiškindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, taip pat vertina, ar yra išlaikomas proporcingas pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto tikslo santykis, t. y. ar egzistuoja protinga pusiausvyra tarp siekiamo tikslo ir taikomų priemonių (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Z. A. prieš Maltą (pareiškimo Nr. 17209/02), 72 p., 2010 m. kovo 29 d. sprendimas byloje Depalle prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 34044/02), 83 p.). Pažymėtina, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, valstybėms paprastai suteikiama nuožiūros laisvė nustatant tam tikras priemones, tačiau valstybių veiksmai neturi daryti tokio poveikio konkrečiai teisei, kad paneigtų šios teisės veiksmingumą ir pačią jos esmę (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. balandžio 9 d. sprendimas byloje Podkolzina prieš Latviją (pareiškimo Nr. 46726/99), 33 p., 2010 m. kovo 23 d. sprendimas byloje Cudak prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 15869/02), 55 p.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-7-552/2015).

79Šiuo aspektu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas, reikalaudamas grąžinti lėšas, kurias skyrė pareiškėjo lakūno reikiamai kvalifikacijai įgyti ir palaikyti, siekia teisėto tikslo – t. y. kad krašto apsaugos interesams skirtos lėšos nebūtų panaudotos nesusijusiems tikslams. Tačiau pareiškėjas po PKT nutraukimo lieka karo tarnybos rezerve, be to, jis įsidarbino pilotu civilinėje aviacijoje, todėl jo, lakūno įgūdžiai bus tobulinami toliau ir, esant būtinumui, panaudoti krašto apsaugos tikslams. Tokia situacija laikytina netgi geriau atitinkančia krašto apsaugos interesus, negu atsakovo nurodoma alternatyva pareiškėjui pasinaudoti socialine garantija tėvystės atostogomis, kurios galėtų trukti faktiškai iki PKT sutarties pabaigos (iki 2017 m. gruodžio 4 d, ir pareiškėjui neliktų pareigos grąžinti mokymo išlaidų). Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais argumentais bei atsižvelgdama į aplinkybę, kad pareiškėjo profesinė karo tarnyba truko daugiau negu aštuonerius metus (iki Sutarties pabaigos buvo likę 2 metai 3 mėnesiai), sprendžia, kad atsakovo teisėtų interesų apsaugai nėra būtina įpareigoti pareiškėją grąžinti jo lakūno reikiamai kvalifikacijai įgyti ir palaikyti per pastaruosius tris metus skirtas lėšas.

80Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, nenustatė pagrindų pirmosios instancijos teismo sprendimui naikinti ar keisti. Priimant šį sprendimą, buvo įvertintos visos reikšmingos byloje aplinkybės, teisingai aiškintos ir taikytos ginčo teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, tinkamai įvertinta ir užtikrinta byloje ginamų skirtingų visuomenei reikšmingų konstitucinių vertybių pusiausvyra.

81Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

82Atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

83Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

84Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 4 d. kreipėsi į teismą su skundu (I t. b. l.... 5. 1) pripažinti, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro (toliau –... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad skundžiamu Įsakymu Nr. P-883 nuo 2015 m.... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad neprieštarauja dėl profesinės karo tarnybos... 8. Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta šeimos... 9. Pareiškėjas nesutiko ir su apskaičiuota grąžintina mokymo išlaidų suma.... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė skundo argumentus, prašė... 11. Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 2015 m. rugsėjo 23... 12. Atsakovė nurodė, kad su prašymu nesutinka, prašė jį atmesti kaip... 13. Atsakovė akcentavo, kad pareiškėjas, savanoriškai pasirašydamas PKT... 14. Atsakovė nurodė, kad, priimant skundžiamą Įsakymą Nr. P-883, Ministras,... 15. Atsakovė pažymi, kad kursai Italijoje Pilotavimo įgūdžių treniruoklyje... 16. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepimų argumentus,... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir VAAT) 2016 m.... 19. Teismas nustatė, kad byloje ginčas kilo dėl 2015 m. liepos 1 d. ir 2015 m.... 20. Teismas konstatavo, kad, remiantis bylos duomenimis, pareiškėjas kreipėsi... 21. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu pareiškėjas papildomai pateikė... 22. Teismas nustatė, kad 2007 m. birželio 29 d. Ministerija su pareiškėju... 23. Teismas vadovavosi KASOKTĮ 38 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 8 punktuose... 24. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas Sutarties nutraukimo ir atleidimo iš... 25. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos priežastys (5 mažamečiai vaikai,... 26. Teismas konstatavo, kad, pareiškėjo prašymuose nurodytas priežastis (jų... 27. III.... 28. Atsakovė 2016 m. birželio 9 d. pateikė apeliacinį skundą (II t. b. l.... 29. Atsakovė nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino byloje... 30. 1. Pareiškėjo skunde nurodytos asmeninės priežastys, t. y. geriau apmokamo... 31. 2. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas ar Lietuvos... 32. 3. Iš skundžiamo Sprendimo matyti, kad VAAT netinkamai vertino faktines... 33. 4. Atsakovas nesutinka su VAAT pareiškėjo prašymuose dėl PKT sutarties... 34. 5. Atsakovas sutinka su VAAT sprendime akcentuojama šeimos, socialiai... 35. 6. Atsakovo mokymo išlaidos buvo skirtos pareiškėjo lakūno reikiamai... 36. Atsakovės nuomone, faktinės ir teisinės aplinkybės pagrindžia, kad... 37. Pareiškėjas 2016 m. birželio 23 d. pateikė atsiliepimą (II t., b. l.... 38. Pareiškėjas nurodo sutinkantis su pirmosios instancijos teismo sprendimo... 39. 1. Aplinkybė, kad prašyme dėl atleidimo iš tarnybos buvo vardijama eilė... 40. Gaunamas atlyginimas už tarnybą buvo nepakankamas šeimai išlaikyti, o tuo... 41. Pažymėtina, kad V. S. yra paliktas rezerve, dirba lakūnu ir, reikalui esant... 42. 2. Vilniaus apygardos teismas dėl mokymo išlaidų prigimties nepasisakė, nes... 43. IV.... 44. Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro aplinkybių, laikytinų... 45. Byloje ginčijamu atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro... 46. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 3 d. sprendimu... 47. Atsakovas, apeliaciniu skundu nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 48. V.... 49. Pareiškėjas 2007 m. birželio 29 d. sudarė Profesinės karo tarnybos... 50. Pareiškėjo profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimo metu galiojusio... 51. VI.... 52. Kario parengimo išlaidų grąžinimą reglamentavo KASOKTĮ 44 straipsnis,... 53. Pareiškėjas 2015 liepos 1 d. pateikė prašymą nuo 2015 m. rugsėjo 3 d.... 54. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl pareiškėjo prašymuose nurodytų... 55. VII.... 56. Minėta, kad remiantis KASOKTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, karys savo iniciatyva... 57. Kario, sudariusio profesinės karo tarnybos sutartį, tarnybos nutraukimo savo... 58. Aprašo 2 punkte nustatytos priežastys, kurios galėtų būti pripažįstamos... 59. karys teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas vieninteliu neveiksnaus asmens... 60. mirus sutuoktiniui, karys vienas augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos... 61. kario sutuoktinis valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos,... 62. kario šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo... 63. Aprašo 2.2. punktas reglamentuoja priežasčių sąrašą, kurios taip pat... 64. karys ūkininko ūkyje yra vienintelis darbingas asmuo (2.2.1. p.);... 65. karys vienas augina nepilnametį vaiką (įvaikį) (2.2.2. p.);... 66. karys yra vienintelis pajamas gaunantis asmuo šeimoje ir šių pajamų dalis,... 67. karys yra priimtas į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos... 68. karys bandomuoju laikotarpiu apsisprendžia, kad negali tinkamai atlikti... 69. Aprašo 3 punkte numatyta, kad kariams, išskyrus nurodytiems šio tvarkos... 70. Pažymėtina, kad taikant sisteminį aptariamo teisės akto (Aprašo) nuostatų... 71. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo nurodytos... 72. Apeliantas, priešingai, savo skunde dėl pirmosios instancijos teismo... 73. VIII.... 74. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl apelianto argumentų pagrįstumo, pažymi,... 75. Atsakovas, priimdamas byloje ginčijamus sprendimus, iš esmės rėmėsi... 76. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą, taikė Aprašo 3 punktą,... 77. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad atsakovui Aprašo 3 punkte... 78. Proporcingumo principas taip pat yra vienas iš bendrųjų Europos Sąjungos... 79. Šiuo aspektu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas,... 80. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, nenustatė... 81. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 82. Atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos apeliacinį skundą... 83. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 3 d. sprendimą... 84. Nutartis neskundžiama....