Byla A-525-1484-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Ežaičių kaimo bendruomenės prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-1484/2011 pagal pareiškėjų asociacijos Ežaičių kaimo bendruomenės, E. I., D. L. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Ž. B., Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui dėl aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai asociacija Ežaičių kaimo bendruomenė (toliau – ir Bendruomenė), D. L., E. I. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydami:

61) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Klaipėdos RAAD) 2010 m. balandžio 14 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (9.14.5)-LV4-1950 (toliau – ir Išvada);

72) panaikinti Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2010 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. (7.12)-V4-173 Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – ir Sprendimas).

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimu skundą patenkino ir panaikino Išvadą bei Sprendimą.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 6 d. nutartimi atsakovų Klaipėdos RAAD, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro apeliacinių skundų netenkino, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10II.

11Pareiškėjas Bendruomenė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 4 407 Lt, o Klaipėdos RAAD – 4 107 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos, tiek ir apeliacinės instancijos teismuose.

12Prašyme, be kita ko, nurodė, jog apeliacinės instancijos teisme buvo patirtos šios bylinėjimosi išlaidos – 1 200 Lt už atsiliepimo į Klaipėdos visuomenės sveikatos centro apeliacinio skundą parengimą, 900 Lt už atsiliepimo į Klaipėdos RAAD apeliacinį skundą parengimą, 104 Lt už dalyvavimą 2011 m. gegužės 26 d. teismo posėdyje, 200 Lt už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų parengimą. Pabrėžė, jog nagrinėta administracinė byla laikytina sudėtinga.

13Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 28 d. nutartimi, be kita ko, pareiškėjo prašymą dėl turėtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimo perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Atsakovas Klaipėdos visuomenės sveikatos centras atsiliepimu į prašymą prašo netenkinti prašymo pilna apimtimi priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme.

15Teigia, jog negali būti taikomi maksimalūs priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžiai, nes atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies buvo grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui.

16Atsakovas Klaipėdos RAAD atsiliepimu į prašymą prašo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

17Teigia, jog, atsižvelgiant į pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui pateiktų dokumentų apimties, turinio ir prašomų priteisti sumų santykį, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos nepagrįstos.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19III.

20Prašymas tenkintinas iš dalies.

21Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d.).

22Byloje neginčytinai nustatyta, jog procesinis sprendimas buvo priimtas pareiškėjo naudai, visiškai patenkinant jo skundą, todėl pareiškėjas įgijo teisę į jo turtėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Pareiškėjas jo turėtoms išlaidoms pagrįsti kartu su prašymu pateikė jam suteiktų teisinių paslaugų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

23Byloje nustatyta, jog pareiškėjo atstovas parengė ir pareiškėjo vardu pateikė atsiliepimus į atsakovų Klaipėdos visuomenės sveikatos centro bei Klaipėdos RAAD apeliacinius skundus. Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatomis. Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu, maksimali galima priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą sudaro 1 200 Lt (1,5x800). Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo, jis už atsiliepimas į Klaipėdos visuomenės sveikatos centro apeliacinį skundą parengimą prašo jo naudai priteisti 1 200 Lt, o į atsakovo Klaipėdos RAAD apeliacinį skundą – 900 Lt. Prašomos priteisti sumos neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio. Tačiau pažymėtina, jog pateikti atsiliepimai į apeliacinį skundą buvo iš esmės pagrįsti analogiškais argumentais, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo aspektu nėra pagrindo diferencijuoti priteistinos teismo išlaidų sumos, be to, turi būti atsižvelgiama ir į kitus Rekomendacijose nustatytus kriterijus, taikytinus, priteisiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

242011 m. gegužės 26 d. apeliacinės instancijos teismo posėdis truko 1 val. 10 min., šiame posėdyje dalyvavo ir pareiškėjo atstovas. Pagal Rekomendacijų 8.18 punkto nuostatas, maksimali galima priteisti teismo išlaidų atlyginimo suma už vieną atstovavimo valandą teisme sudaro 120 Lt, o pareiškėjas šiuo atveju prašė priteisti jų naudai 104 Lt, t. y. prašoma priteisti suma neviršija maksimalaus galimo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio.

25Pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam 100 Lt už sumokėtą žyminį mokestį, tačiau šiuo atveju sprendžiamas teismo išlaidų, aptirtų būtent bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimas, pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui apeliacinio skundo neteikė, todėl žyminio mokesčio nemokėjo, o atsakovai atitinkamai negali būti įpareigoti jam atlyginti tokias išlaidas.

26Taip pat pareiškėjas prašo priteisti 200 Lt už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo rengimą. Remiantis Rekomendacijų 8.15 punktu, maksimali galima priteisti suma šiuo atveju sudarytų 400 Lt (800x0,5), todėl pareiškėjo prašoma priteisti suma neviršija maksimalaus dydžio.

27Taigi maksimali galima priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, suma šiuo atveju sudarytų 2 404 Lt (1 200+900+104+200).

28Kaip jau minėta, nustatant priteistiną bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydį, turi būti remiamasi Rekomendacijomis ir atsižvelgiama į jose įtvirtintus kriterijus, taikomus nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį (Rekomendacijų 2 p.). Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi kilusio ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, aplinkybę, jog tas pats atstovas atstovavo pareiškėją jau ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o pareiškėjo pateikti atsiliepimai į apeliacinius skundus iš esmės yra beveik analogiški, remdamasi teisingumo ir protingumo principais, sprendžia, jog pareiškėjui priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas turėtų būti apskaičiuojamas, mažinant galimą priteisti maksimalią sumą, iš viso priteisiant pareiškėjui 1 404 Lt (104 Lt už atstovavimą teismo posėdyje, 100 Lt už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų parengimą, po 600 Lt (viso – 1 200 Lt) už atsiliepimų į apeliacinius skundus parengimą). Pareiškėjui iš atsakovų priteistina po 702 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimui.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30pareiškėjo asociacijos Ežaičių kaimo bendruomenės prašymą patenkinti iš dalies.

31Priteisti pareiškėjo naudai iš atsakovų Klaipėdos visuomenės sveikatos centro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento po 702 Lt teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimui.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai asociacija Ežaičių kaimo bendruomenė (toliau – ir... 6. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono... 7. 2) panaikinti Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2010 m. sausio 20 d.... 8. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimu... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 6 d. nutartimi... 10. II.... 11. Pareiškėjas Bendruomenė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą,... 12. Prašyme, be kita ko, nurodė, jog apeliacinės instancijos teisme buvo... 13. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 28 d. nutartimi,... 14. Atsakovas Klaipėdos visuomenės sveikatos centras atsiliepimu į prašymą... 15. Teigia, jog negali būti taikomi maksimalūs priteistinų bylinėjimosi... 16. Atsakovas Klaipėdos RAAD atsiliepimu į prašymą prašo prašymą atmesti... 17. Teigia, jog, atsižvelgiant į pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui... 18. Teisėjų kolegija... 19. III.... 20. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 21. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Byloje neginčytinai nustatyta, jog procesinis sprendimas buvo priimtas... 23. Byloje nustatyta, jog pareiškėjo atstovas parengė ir pareiškėjo vardu... 24. 2011 m. gegužės 26 d. apeliacinės instancijos teismo posėdis truko 1 val.... 25. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam 100 Lt už sumokėtą žyminį... 26. Taip pat pareiškėjas prašo priteisti 200 Lt už prašymo dėl bylinėjimosi... 27. Taigi maksimali galima priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą... 28. Kaip jau minėta, nustatant priteistiną bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 30. pareiškėjo asociacijos Ežaičių kaimo bendruomenės prašymą patenkinti... 31. Priteisti pareiškėjo naudai iš atsakovų Klaipėdos visuomenės sveikatos... 32. Nutartis neskundžiama....