Byla A-261-608-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Rasai Kubickienei,

3dalyvaujant pareiškėjams V. J. ir L. Ž., jų atstovui advokatui Andriui Chudenkovui, trečiojo suinteresuoto asmens Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos atstovei Jurgai Miškinytei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų V. J. ir L. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų N. T., L. Ž., V. B., V. P., N. P., S. B., I. K., D. K., S. B., G. P., V. J. skundą atsakovei Zarasų rajono savivaldybei, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Zarasų rajono Baibių pagrindinei mokyklai, dėl sprendimo dalies panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundais (I t. b. l. 3-9, II t. b. l. 90-94) ir patikslintu skundu (II t. b. l. 86-89), kuriuose prašė panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo

87 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ dalį, numatančią reorganizuoti jungimo būdu Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą prijungiant prie Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos ir įsteigiant joje Baibių pradinio ugdymo skyrių.

9Pareiškėjai N. T., L. Ž., V. B., L. P., V. P., N. P., S. B., I. K., D. K., S. B., G. P. (I t. b. l. 3-9) taip pat prašė panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr.T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ iš dalies, dalyje dėl Baibių pagrindinės mokyklos pertvarkos pagal patvirtintą mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano 7 dalį.

10Pareiškėjai pažymėjo, kad skundžiamuose sprendimuose nėra nurodomos faktinės aplinkybės, kurios buvo pagrindu priimti skundžiamus sprendimus.

11Zarasų rajono savivaldybės administracija neatsižvelgė į vietos bendruomenės poreikius, ir interesus ir teisę pasirinkti mokymosi įstaigą, tuo buvo pažeistas LR vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, įtvirtinanti bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principą.

12Pareiškėjai mano, kad buvo pažeistas ir LR vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas veiklos skaidrumo principas. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimas Nr. T-115, kuriuo buvo patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka iki 2012 m. Šio sprendimo priedo 5 dalis numatė, kad Baibių pagrindinė mokykla išlieka atlikus vidaus struktūros pertvarkymus, paliekant priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir numatyta, kad mokiniai, baigę 8 klases, mokymąsi tęs Zarasų Ąžuolo gimnazijoje. Todėl pareiškėjai mano, kad turėjo teisėtą lūkestį, kad galės savo vaikus leisti į artimiausią Baibių mokyklą iki 2012 m.

13Pareiškėjai nurodė, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

142007 m. lapkričio 12 rašte patvirtino, kad į Baibių pagrindinę mokyklą nėra vežamas nei vienas vaikas iš kitos seniūnijos, kuri nėra priskirta šios mokyklos aptarnavimo teritorijai, tuo tarpu Degučių pagrindinė mokykla atsiveža net 38 procentus visų vaikų. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2008 m. vasario 15 d. rašte taip pat nurodoma, kad piniginių lėšų trūksta ne tik Baibių pagrindinės mokyklos mokytojų atlyginimams, bet ir daugumos mokyklų mokytojams išmokėti darbo užmokestį.

15Pareiškėjai mano, kad priimant skundžiamus sprendimus buvo pažeistas LR vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 8 punkte įtvirtintas sprendimų teisėtumo principas. LR švietimo įstatymo 54 straipsnis reglamentuoja švietimo planavimą, šio straipsnio 6 dalis nustato, kad savivaldybės strateginiam švietimo planui pritaria savivaldybės švietimo taryba, kuri nėra nei apsvarsčiusi, nei pritarusi Zarasų rajono mokyklų pertvarkai.

16Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus aiškinamasis raštas tarybai patvirtina, kad sujungus Baibių ir Degučių pagrindines mokyklas bus atleidžiami mažiausiai 7 mokytojai.

17Baibių pagrindinėje mokykloje yra darbuotojų profesinės sąjungos skyrius. Vadovaujantis LR darbo kodekso 130 straipsnio 4 dalies imperatyviomis nuostatomis, būtina surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais, t. y. su Baibių pagrindinėje mokykloje veikiančia mokytojų profesine sąjunga, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių. Tokios konsultacijos surengtos nebuvo, darbuotojų atstovai apie numatomus pertvarkymus nebuvo informuoti.

18LR švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės taryba bendrojo lavinimo mokyklas reorganizuoja pagal LR Vyriausybės nustatytus kriterijus. Baigtinį kriterijų sąrašą, kuriais vadovaujantis gali būti reorganizuojamos bendrojo lavinimo mokyklos, LR vyriausybė patvirtino 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746.

19Pareiškėjai paaiškino, kad 2007 m. lapkričio 12 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus aiškinamajame rašte nurodytas kriterijus – akreditacija – nepatenka į LR vyriausybės nutarimu patvirtintų kriterijų sąrašą.

20Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2008 m. vasario 15 d. rašte Š2-(29.15)-65 nurodoma, kad mokyklų pertvarkos atliekamos „siekiant geresnės ugdymo kokybės bei veiksmingesnio išteklių paskirstymo, tokio kriterijaus LR Vyriausybės patvirtintame sąraše taip pat nėra.

21Pareiškėjai pažymėjo, kad atsakovei teikiamuose raštuose nepagrįstai nurodoma, kad pagrindas reorganizuoti Baibių pagrindinę mokyklą yra nepakankami šios mokyklos mokinių mokymosi rezultatai ir tai negali būti pagrindas reorganizuoti mokyklą.

22Pareiškėjas V. J. papildomai nurodė, kad LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo institucijos dėl administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais ir turinčių svarbią reikšmę didelei gyventojų bendruomenės daliai, turi konsultuotis su visuomenės interesams atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profsąjungų visuomeninių organizacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais). Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueiga, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai) pasirenka pati viešojo administravimo institucija, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.

23Pažymėjo, kad priimant sprendimą dėl mokyklų reorganizavimo, susijusio su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, nebuvo tartasi (konsultuotasi) su šios mokyklos, mokytojų, mokinių, jų tėvų interesams atstovaujančiomis organizacijomis, organais, kaip to reikalauja LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnis.

24Šis Savivaldybės tarybos sprendimas Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos visuomenei yra labai svarbus, todėl Savivaldybė, prieš priimdama 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr.T-48, privalėjo tartis Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nustatyta tvarka.

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs dėl LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio taikymo (LVAT 2006 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-953/2006): pagal Švietimo įstatymo 62 straipsnio 3 dalį, mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Atstovavimo vietos bendruomenei požiūriu Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies taikymo prasme mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) taryba yra ta visuomeninė organizacija, su kuria atsakovas privalėjo konsultuotis, priimdamas ginčo sprendimą (pagal Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalį viešojo administravimo institucijos dėl administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais ir turinčių svarbią reikšmę didelei gyventojų bendruomenės daliai, turi konsultuotis su visuomenės interesams atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profsąjungų, visuomeninių organizacijų, kitų ne vyriausybinių organizacijų atstovais). Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueiga, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai) pasirenka pati viešojo administravimo institucija, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių, kad priimdamas ginčo sprendimą (prieš jo priėmimą) atsakovas vienokiu ar kitokiu iš Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatytų būdu konsultavosi šiuo klausimu su mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) taryba.

26Mokyklos direktoriaus dalyvavimas ginčo sprendimo priėmimo stadijose negali atstoti minėto konsultavimosi, nes mokyklos administracija, skirtingai nuo mokyklos tarybos, neturi bendruomenės atstovavimo funkcijų. Priimdamas ginčo sprendimą atsakovė pažeidė LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nustatytą administracinio reglamentavimo sprendimo priėmimo procedūrą. Tuo buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Tai yra pagrindas pripažinti skundžiamą sprendimą (jo atitinkamą dalį) neteisėtu ir j į panaikinti (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.).

27Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika šiuo klausimu, priimdama ginčo aktą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nesikonsultavo su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos bendruomene, neatsiklausė jos nuomonės apie numatomą mokyklos reorganizavimą, todėl pažeidė LR administracinių bylų teisenos įstatymo 7 straipsnį.

28Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimas dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir 2005 m. gegužės 27 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-115 Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo iš esmės skiriasi: savivaldybės tarybai priėmus 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr. T-27, kuriuo buvo pakeistas Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, Zarasų rajono Baibių pagrindinėje mokykloje, ją reorganizavus, šios mokyklos nebeliktų (Zarasą rajono Baibių pagrindinė mokykla būtų prijungta prie Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos ir joje įsteigtas Baibių pradinio ugdymo skyrius), kai tuo tarpu savivaldybės taryba, 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-115 tvirtindama Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 bendrąjį planą, buvo numačiusi Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą pertvarkyti ir joje vykdyti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Šie Savivaldybės tarybos sprendimų skirtumai Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos bendruomenei yra labai svarbūs, todėl Savivaldybė, prieš priimdama 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr. T-48, privalėjo tartis LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nustatyta tvarka.

29Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ prieštarauja Švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktams, kadangi mokyklų reorganizavimas atliekamas vienasmeniškai, visiškai neatsižvelgus į bendruomenės interesus, į ją net nesikreipus dėl nuomonės išreiškimo.

30Pareiškėjas mano, kad ginčijamas atsakovė sprendimas prieštarauja švietimo įstaigų tinklo pertvarkos tikslams ir uždaviniams, numatytiems Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakyme Nr. 150 Dėl bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių 4-5 punktams, Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijos Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo, kuria rekomenduota Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti rezoliucijoje išdėstytus prioritetus, 7 ir 8 punktams.

31Tretysis suinteresuotas asmuo Baibių pagrindinė mokykla skundą palaikė ir prašė jį tenkinti (b.l. 18-21).

32Atsakovė su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepimuose (I t. b. l. 116-124, II t. b. l. 132-134) nurodė, kad priimti sprendimai: 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-27 ir 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-48 atitinka teisės akto reikalavimus, numatytus LR įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5-12 straipsniuose, LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

33Atsakovė nurodė, kad 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-27 buvo pakeistas vadovaujantis juridinės technikos taisyklėmis, atitinka teisės akto reikalavimus ir yra teisėtas. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 preambulėje teisės aktų nurodymas yra sprendimo priėmimo juridinis pagrindas. Vienas iš pagrindų yra nurodytas LR vyriausybės 2004 m. birželio 14 nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų (toliau – Kriterijai) 8.1 punktas

34Bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas nustato, kad savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių. Pareiškėjai nenurodo ir neįrodo, kokios jų įstatymų nustatytos teisės yra objektyviai pažeistos minėto principo atžvilgiu.

35Pareiškėjai nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skundžiamais sprendimais buvo pažeistos jų vaikų konkrečios teisės ar įstatymų saugomi interesai. Vien faktas, kad šie pareiškėjai yra mokykloje besimokančių vaikų tėvai bei bendro pobūdžio pareiškėjų teigimas, kad ribojama Baibių kaimo gyventojų teisė gauti vietoje išsilavinimą negali būti pripažinti pakankamais daryti išvadas apie pareiškėjų (mokykloje besimokančiųjų vaikų) teisių ar įstatymo saugomų interesų pažeidimą, todėl pareiškėjų teiginys, kad pažeistas bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas yra nepagrįstas.

36Atsakovė nurodė, kad su Baibių mokykla, kaip ir su kitų reorganizuojamų mokyklų atstovais, kaimo bendruomenių atstovais buvo vedamas dialogas.

37Atsakovė pažymėjo, kad bendro pobūdžio pareiškėjų teigimas, kad nėra aiškūs pertvarkos kriterijai negali būti pripažinti pakankamais daryti išvadas apie veiklos skaidrumo principo pažeidimą.

38Atsakovė taip pat pažymėjo, kad apie rengiamus mokyklų pertvarkymus pareiškėjai turėjo žinoti jau nuo 2007 m. rudens, kai buvo pateiktas projektas dėl mokyklų tinklo pertvarkymo, bet nebuvo svarstytas. 2007 m. lapkričio 13 d. rajono savivaldybės tinklalapyje buvo paskelbtas Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano projektas, kuris 2007 m. lapkričio

3912 d. užregistruotas projektų registre.

40Vien aplinkybė, kad rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu

41Nr. T-115 pareiškėjai manė, kad galės vaikus leisti į Baibių mokyklą iki 2012 m., neįrodo teisėto lūkesčio, kadangi Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano pastabų 3 punkte yra nustatyta, kad nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pagrindinėse mokyklose 5-8 klasėse esant mažiau, kaip 20 mokinių, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, mokykloje atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas, nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies vykdymas. Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų planas rodo, kad palaipsniui, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes mokyklos bus pertvarkomos ir pareiškėjai tai turėjo žinoti, todėl pareiškėjų teisėtų lūkesčių pažeidimas nėra pagrįstas.

42Atsakovė pažymėjo, kad Sprendimu Nr. T-48 yra tik pradėta rajono mokyklų reorganizavimo procedūra (inicijuotas reorganizavimas) ir pavesta mokyklų vadovams parengti reorganizavimo sąlygas (tai numanoma iš paties sprendimo nuostatų), o ne sprendimu patvirtintas reorganizavimas pagal LR Civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 dalį, kuri nustato, kad sprendimas dėl juridinio asmens gali būti priimamas tik praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą. Šiuo metu mokyklų reorganizavimo sąlygos yra rengimo stadijoje, kurios bus viešai skelbiamos spaudoje. Mokyklų reorganizavimo sąlygose vadovaujantis LR Darbo kodekso 130 straipsnio 4 dalimi bus numatomos konsultacijos su darbuotojų atstovais, jei tokių yra.

43Atsakovė mano, kad pareiškėjų nurodoma įstatymo nuostata (Švietimo įstatymo 54 str. 6 dalis) nėra tiesiogiai susijusi su skundžiamų sprendimų teisėtumu, todėl nagrinėjant skundžiamų sprendimų teisėtumo klausimą ji neturi būti taikoma ir nagrinėjama.

44Rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų laipsniškas pertvarkymas buvo numatytas rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. T-115. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-36 pavesta rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikti informaciją apie rajono mokyklų tinklo pertvarkos vykdymo eigą ir perspektyvas. Rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius atlikęs rajono švietimo organizavimo analizę, pateikė rajono savivaldybei tarybai rajono mokyklų tinklo pertvarkos vykdymo eigą ir prognozes. 2007 m. lapkričio mėnesį rajono Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius pateikė projektą dėl mokyklų tinklo pertvarkymo, tačiau projektas rajono savivaldybės tarybos posėdyje nebuvo svarstytas. Įvertinus visas objektyviai egzistuojančias aplinkybes nokyklų pertvarkymo klausimas buvo svarstytas 2008 m. kovo 7 d. rajono savivaldybės tarybos posėdyje ir priimti skundžiami sprendimai.

45Sprendimo Nr. T-48 viena iš juridinio pagrindo teisės normų (Kriterijų 8.1. punktas) ir objektyvi aplinkybė, pagrindžianti Kriterijaus, numatyto 8.1. punkte buvimą yra mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelį nepakankamumas.

46Atsakovė pažymėjo, kad nuolat, sistemiškai trūkstant mokymo lėšų, mokykla negali užtikrinti ugdymo bei mokymo programų vykdymą pagal bendruosius ugdymo planus, geros kokybės švietimo.

47Atsakovė mano, kad po Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos, mokiniams pradėjus lankyti Degučių pagrindinę mokyklą, pavėžėjimas iki mokyklos jų pasiekimams įtakos neturėtų. Atsakovė taip pat nurodo, kad Degučių pagrindinėje mokykloje geresnės mokymo ir mokymosi sąlygos, erdvesnės klasės, nauji mokykliniai baldai, atnaujintos mokymo priemonės.

48LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyti būdai kaip dėl administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais ir turinčių svarbią reikšmę didelei gyventojų bendruomenės daliai, viešojo administravimo subjektas turi konsultuotis su visuomenės interesams atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profsąjungų, visuomeninių organizacijų, kitų ne vyriausybinių organizacijų atstovais). Konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueiga, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai) pasirenka pati viešojo administravimo institucija. Atsakovė su Baibių mokyklos, kaip ir su kitų reorganizuojamų mokyklų bendruomenių, atstovais konsultavosi, susitikinėjo, vedė dialogą.

49Atsakovė nurodė, kad pareiškėjas V. J. nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių sprendimo prieštaravimą LR Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 150 „Dėl bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“ patvirtintų Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių trečio skyriaus 4 ir 5 punktams. Pareiškėjas nenurodo aplinkybių ir nepateikia įrodymų, kad rajono bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkymo tinklas yra neracionalus, netenkina gyventojų mokymosi poreikių ir neatitinka švietimo kokybės reikalavimų, nesudaromos lygios galimybės siekti geresnio išsilavinimo ir pan.

50Atsakovė mano, kad LR švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 150 reikia aiškinti sistemiškai, kaip vientisą teisės aktą, atskiras nuostatas aiškinti atsižvelgiant į visą teisės akto kontekstą, o ne kiekvieną nuostatą atskirai. LR švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 150 patvirtintų Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų linkio pertvarkymo gairių 6 skyriuje yra numatyta, kad švietimo įstaigų steigėjai, įgyvendindami savo bendrojo lavinimo švietimo įstaigų pertvarkos projektus, kasmet planuoja lėšas pirmiausia tų įstaigų, kurios turi perspektyvą stambėti, materialinei bazei sustiprinti ir naujų tipų įstaigoms. Baibių pagrindinė mokykla neturi perspektyvos stambėti, nes kiekvienais metais mažėja mokinių skaičius, nuolat trūksta mokymo lėšų.

51Atsakovė taip pat pažymėjo, kad LR Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucija „Dėl švietimo politikos įgyvendinimo“ yra rekomendacija LR Vyriausybei, o ne savivaldybėms, todėl ji nevertintina taikymo prasme.

52II.

53Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 28 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

54Teismas nustatė, kad 2008 m. kovo 5 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu

55Nr. T-27 (I t. b. l. 125) buvo pakeistas 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-115 priedas, kurio 7 punktas išdėstomas taip: Baibių pagrindinėje mokykloje atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas ir reorganizacija, nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas, nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. mokykla tampa Degučių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi (I t. b. l. 127).

562008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-48 buvo nuspręsta reorganizuoti mokyklas jungimo būdu, Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą prijungiant prie Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos ir įsteigiant joje Baibių pradinio ugdymo skyrių (I t. b. l. 130).

57Pareiškėjai ginčija Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, susijusius su Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacija.

58Teismas pažymėjo, kad savivaldybės taryba ikimokyklinio, kitas neformaliojo švietimo mokyklas reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savarankiškai, bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklas, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančias įstaigas – pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus. (LR švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalis).

59Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinių mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų, pavirtintų Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu 746 (redakcija galiojusi iki 2008 m. balandžio 2 d. ) (toliau – ir Kriterijų) 8 punkte nurodyta, kada bendrojo lavinimo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, pertvarkoma. Atsakovė, priimdama sprendimą reorganizuoti Baibių pagrindinę mokyklą, rėmėsi Kriterijų 8.1 punktu, kuriame nurodyta, kad mokykla reorganizuojama, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų (I t. b. l. 132). Apie lėšų nepakankamumą rajono savivaldybės tarybą informavo Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2008 m. vasario 15 d. raštu Nr. Š2-(29.15)-65 (I t. b. l. 134, 135) ir Zarasų rajono savivaldybės meras 2008 m. kovo 18 d. raštu Nr. (6.27)3-603 (II t. b. l. 36).

60Kriterijų 4.3.3 punkte numatytas gyvenvietės pagrindinėje mokykloje, kurioje būtų mokoma pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, minimalus 120 mokinių skaičius. Kriterijų 5 punkte nustatyta, kad mokyklos steigėjas gali nustatyti, kad mokykloje mokinių būtų ir mažiau, jeigu be lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką patvirtintą Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785, numatoma skirti papildomų lėšų.

61Byloje nustatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje 2007-2008 mokslo metais mokėsi 41 mokinys (I t. b. l. 149). Kriterijų 8.1 punkte nustatyta, kad bendrojo lavinimo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų.

62Kadangi pagrindinio ugdymo mokykla gali normaliai funkcionuoti esant joje ne mažiau 120 mokinių, o yra 41 mokinys ir esant pakankamai lėšų, o lėšų iš pateiktų įrodymų matyti, kad nepakanka, teismas padarė išvadą, kad teisinės prielaidos rengti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas buvo.

63Teismas pažymėjo, kad administracinis teisės aktas t. y. 2008 m. kovo 7 d. sprendimas

64Nr. T-48, kuriuo pavesta parengti mokyklos reorganizavimo sąlygas yra sąlygotas 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ nėra administracinis aktas dėl juridinio asmens reorganizavimo, todėl šiame akte nebūtinai turi būti nurodyti reorganizavimo motyvai, todėl nėra teisinio pagrindo vertinti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos pagrįstumą. Tokią praktiką formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje A10-1041/2006).

65Teismas pažymėjo, kad LR administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Todėl, tie pareiškėjų argumentai, kuriais ginčijamas Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo tikslingumas ekonominiu ir panašiai aspektais, išeina iš administracinio teismo kompetencijos ribų, o tuo pačiu negali būti ir bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-376-05).

66Sprendimo rengti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas priėmimą sąlygojo Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. T-27 pakeistas 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-115 Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrasis planas, kurio 7 punktas numatė, kad atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas, nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. nepriimami mokiniai į devintą klasę, nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos antros dalies vykdymas (II t. b. l. 101).

67Sprendimo Nr.T-27 priedo 7 punkte numatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje atliekamas vidaus pertvarkymas ir reorganizacija. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. mokykla tampa Degučių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi. Mokiniai, baigę 4 klases mokslą tęsia Degučių arba Antalieptės pagrindinėse mokyklose (I t. b. l. 127).

68Šiuo 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu vykdomos Baibių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymą buvo numatyta baigti 2006 m. rugsėjo 1 d. Tuo tarpu 2008 m. kovo 7 d. Sprendimu Nr. T-27 buvo numatytas vidaus struktūros pertvarkymas ir reorganizacija, kurie turi būti baigti 2008 m. rugsėjo 1 d. 2005 m. gegužės 27 d. Sprendimo Nr. T-115 pastabų 3 punkte yra nustatyta, kad nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pagrindinėse mokyklose 5-8 klasėse esant mažiau kaip 20 mokinių, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, mokykloje atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas, nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies vykdymas.

69Iš Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (toliau – ir Metodika) nuostatų matyti, kad moksleivio krepšelio lėšos yra tikslinės valstybės biudžeto lėšos, skiriamos bendrojo lavinimo mokyklų steigėjams. Šias lėšas mokyklos steigėjas skiria mokykloms ugdymui, priklausomai nuo realaus moksleivių skaičiaus. Taigi, steigėjo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio lėšos yra skirtos ugdymui, tai – mokymo lėšos (speciali tikslinė dotacija), kurių turi pakakti tam, kad mokykla užtikrintų ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, geros kokybės švietimą. Šių lėšų minėtiems tikslams nepakankant, steigėjui atsiranda pagrindas spręsti dėl mokyklos reorganizavimo, pertvarkymo.

70Teismas padarė išvadą, kad atsakovė, 2008 m. kovo 7 d. Sprendimu Nr. T-27 pakeisdama savo 2005 m. gegužės 27 d. sprendimą, rėmėsi teisės aktų jai suteikta diskrecijos teise spręsti, dėl Baibių pagrindinės mokyklos struktūros pakeitimo. Teismas konstatavo, kad 2008 m. kovo 7 d. Sprendimas Nr. T-27 yra teisėtas.

71Teismas nurodė, kad teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su visų valstybės institucijų pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų, tačiau nereiškia, kad vieną kartą priimti sprendimai, esant ekonominiams ir socialiniams kriterijams negali būti keičiami. Švietimo sistema turi užtikrinti visos teritorijos, šiuo atveju savivaldybės teritorijos gyventojų interesus. Vykdant reorganizaciją bet kuriuo atveju bus nepatenkinta viena ar kita mokykla, todėl šiuo atveju yra svarbus bendras viešas interesas. Valstybė yra įpareigota užtikrinti, kad švietimo sistema funkcionuotų efektyviai ir racionaliai ir atsižvelgti į bendrą viešą interesą, todėl esant ekonominiams (lėšos) ir socialiniams (vaikų skaičius) kriterijams buvo priimtas pagrįstas ir teisėtas sprendimas.

72Konstatavus, kad teisinės prielaidos Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimui yra, ir kad sprendimą dėl reorganizavimo sąlygų rengimo priėmė kompetentinga institucija, teismas padarė išvadą, kad 2008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-48 yra teisėtas ir pagrįstas.

73Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai N. T., L. Ž., V. B., L. P., V. P., N. P., S. B., I. K., D. K., S. B., G. P., yra Baibių pagrindinės mokyklos mokinių tėvai (I t. b. l. 11-20). Pareiškėjų vaikai yra nepilnamečiai, todėl jų įstatyminiai atstovai (tėvai) turėjo teisę kreiptis su skundu į teismą tik dėl savo nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų gynimo.

74Teismas pažymėjo, kad iš skundų ir jų patikslinimų turinio, akivaizdu, kad pareiškėjai imasi ginti ne tik pareiškėjų, bet ir kitų asmenų – Baibių miestelio bendruomenės narių galimai padarytą teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, nors įgalinimas atstovauti bendruomenę, ginant viešą interesą, įstatyminiams nepilnamečių pareiškėjams nesuteiktas. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2006 m. rugpjūčio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-1221-2006).

75Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai neįrodė, kad jų subjektinės teisės yra pažeistos. Teismas pabrėžė, kad nėra teisinio pagrindo nagrinėti kitų pareiškėjų nurodytų teisės aktų pažeidimų, nes jie susiję su Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos pagrįstumu, o šiame sprendime konstatuota, kad 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-48, nėra administracinis aktas dėl juridinio asmens reorganizavimo.

76III.

77V. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

781. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Kriterijų 8.1 punktą. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktą Kriterijų 8.1 punkto aiškinimą šios kategorijos bylose, darytina išvada, kad bendrojo lavinimo mokyklos steigėjas remiantis šiuo Kriterijų punktu gali priimti sprendimą reorganizuoti mokyklą tik tada, kai valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nuolat, sistemiškai nepakanka tam, kad mokykla užtikrintų ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, geros kokybės švietimą (LVAT 2007 m. sausio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-37/2007).

792. Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2008 m. vasario 15 d. raštas Nr. S2-(29.15)-65 ir Zarasų rajono savivaldybės mero 2008 m. kovo 18 d. raštas

80Nr. (6.27)3-603 negali būti pagrindu nustatyti aplinkybei, kad valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir papildomų lėšų steigėjas neturi (Kriterijų 8.1. p.). Tokiais dokumentais gali būti mokyklos finansinės ataskaitos, mokyklos vidaus audito ataskaitos, savivaldybės tarybos biudžetas, jo panaudojimo apyskaita ir kiti panašaus pobūdžio dokumentai, galintys pagrįsti faktinį reorganizuojamos mokyklos nuolatinį ir sistemišką lėšų trūkumą.

813. Pagal Kriterijų 8.1 punktą mokykla reorganizuojama, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų.

824. Teismas turėjo nustatinėti ne tik valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką trūkumą bet ir aplinkybę, kad steigėjas neturi papildomų lėšų.

835. Teismas, vertindamas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ dalį netaikė CK 2.96 straipsnio 3 dalies.

84CK 2.96 straipsnio 3 dalis numato bendrą juridinio asmens reorganizavimo nuostatą pagal kurią sprendimas dėl juridinio asmens reorganizavimo priimamas kvalifikuota balsų dauguma. Ją nustato steigimo dokumentai ir ji negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių balsų. Sprendimas dėl juridinio asmens reorganizavimo gali būti priimtas tik praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą kaip nurodyta CK 2.101 straipsnio 1 dalyje. Sprendimu dėl juridinio asmens reorganizavimo turi būti patvirtintos organizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji steigimo dokumentai.

85Sprendimu dėl juridinio asmens reorganizavimo įstatymas imperatyviai nustato kartu ir privalomą reorganizavimo sąlygų patvirtinimą bei pakeitimą/priėmimą naujų steigimo dokumentų.

866. Atsakovo 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-48 „Dėl Baibių pagrindinės nokyklos reorganizavimo“ buvo priimtas kito prieš tai atsakovo 2008 m. kovo 7 d. priimto sprendimo

87Nr. T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr. T-l15 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ pagrindu.

88Teismas, pasisakydamas dėl 2008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-27 reikšmės sprendžiant Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-48 dėl Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo teisėtumo klausimą neatsižvelgė į tai, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. T-27 patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinko pertvarkos iki 2012 metų bendrasis planas neatitiko Lietuvos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 745 patvirtintų mokyklų vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 36 punkto reikalavimų.

897. Taisyklių 36 punktas numato, kad bendrasis planas grindžiamas švietimo tikrosios būklės analize ir raidos prognozėmis, jame nurodomi esamos mokyklų tinklo būklės privalumai ir trūkumai, strateginis mokyklų tinklo pertvarkos tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai, nustatomas numatomos mokyklų tinklo pertvarkos poreikis.

902008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-27 patvirtintas bendrais planas buvo parengtas neatlikus švietimo tikrosios būklės analizės, jame nėra nurodomi esamos mokyklų tinklo būklės trūkumai, strateginis mokyklų tinklo pertvarkos tikslas, uždaviniai ir kt.

918. Atsakovas 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ priėmė pažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, kadangi nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad priimdamas ginčo sprendimą (prieš jo priėmimą) atsakovas vienokiu ar kitokiu iš Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatytų būdu konsultavosi šiuo klausimu su reorganizuojamos Baibių pagrindinės mokyklos taryba.

92L. Ž. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

93Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

941. Teismas nesilaikė pareigos visapusiškai ir objektyviai ištirti bylai svarbias aplinkybes, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą (ABTĮ 81 str.).

952. Teismas vadovavosi tik atsakovo pateiktomis prielaidomis dėl Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo pagrįstumo, nurodydamas, kad iš pateikiamų įrodymų matyti, kad lėšų nepakanka, todėl darytina išvada, kad teisinės prielaidos rengti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas buvo. Tačiau teismas negalėjo vertinti ginčijamo administracinio akto politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu.

963. Pasisakydamas dėl teisėtų lūkesčių principo, teismas nurodo, kad esant ekonominiams (lėšos) ir socialiniams (vaikų skaičius) kriterijams buvo priimtas pagrįstas ir teisėtas sprendimas. Vadinasi, teismas ir kalbėdamas apie teisėtų lūkesčių principą, sprendė ginčijamo Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą vadovaudamasis ekonominiu bei socialiniu aspektais, nors to, vadovaujantis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi negalėjo daryti.

974. Teismas atsižvelgė tik į atsakovo pateikiamus argumentus dėl ekonominio pagrįstumo priimti ginčijama sprendimą, neatsižvelgdamas į pareiškėjų pateikiamus argumentus, objektyviai ir išsamiai nevertindamas kitų bylos aplinkybių.

985. Teismas neanalizavo, ar buvo laikytasi Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje išdėstytos pareigos konsultuotis su visuomenės interesus atstovaujančiais asmenimis.

996. Nors teismas nurodė, kad esant ekonominiams ir socialiniams kriterijams priimami sprendimai gali būti keičiami, tačiau tai, kad buvo priimtas pirmąjį sprendimą keičiantis sprendimas, dar nereiškia, kad neturėjo būti konsultuojamasi su mokyklos bendruomene ir dėl antrojo sprendimo, kaip tai numatyta Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje.

1007. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką šiuo klausimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs dėl Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio taikymo (LVAT 2006 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-953/2006).

1018. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad priimdamas ginčo sprendimą atsakovas vienokiu ar kitokiu iš Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatytų būdu konsultavosi šiuo klausimu su mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) taryba. Mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) direktoriaus dalyvavimas ginčo sprendimo priėmimo stadijose negali atstoti minėto konsultavimosi.

102Zarasų rajono savivaldybė su V. J. ir L. Ž. apeliaciniais skundais nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepime į apeliacinius skundus nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Paaiškino, kad Baibių pagrindinė mokykla gali išlikti tik tuo atveju kai tarp mokyklų perskirstomos specialiosios tikslinės valstybės dotacijos (moksleivio krepšelio lėšos), t.y. dalis kitoms mokykloms priklausančių lėšų atiduodama Baibių pagrindinei mokyklai. Tokiu būdu mokyklų mokinių ugdymui valstybės skiriamos lėšos mažinamos, t.y. užtikrinant mažos mokyklos (Baibių pagrindinės mokyklos) mokinio teises į išsilavinimą, ribojamas didesnių mokyklų mokinių teisės gauti kokybišką išsilavinimą.

103Mano, kad teismas teisingai aiškino CK 2.96 straipsnį, t. y. sprendimas Nr.T-48 nėra administracinis teisės aktas dėl juridinio asmens reorganizavimo. Pažymėjo, kad rajono Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų laipsniškas pertvarkymas buvo numatytas rajono Savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 27 d. sprendime Nr.T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“. Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, atlikęs rajono švietimo tinklo analizę, pateikė rajono Savivaldybei tarybai rajono mokyklų tinklo pertvarkos vykdymo eigą ir prognozes. Taigi, sprendimas Nr.T-27 priimtas atlikus rajono švietimo tikrąją būklės analizę.

104Paaiškino, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnį rajono Savivaldybės administracijai vadovauja ir organizuoja darbą administracijos direktorius. Administraciją sudaro struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai. Padaliniai įgyvendina nuostatuose ir pagal priskirtą sritį kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Padalinių nuostatus tvirtina administracijos direktorius. Švietimo skyrius yra rajono Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina jo nuostatuose nustatytas funkcijas. Švietimo politikos organizavimas ir įgyvendinimas rajone yra rajono Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus funkcija, todėl apelianto teiginys, kad savivaldybės bendrojo plano projektas turi būti parengtas savivaldybės administracijos direktoriaus yra nepagrįstas, nes Švietimo skyrius yra tik sprendimo projekto techninis rengėjas, o patį sprendimą teikė svarstyti rajono Savivaldybės tarybai administracijos direktorius.

105Byloje yra pateikti įrodymai, kurie įrodo konsultavimąsi su Baibių pagrindinės mokyklos bendruomene, Vajasiškio bendruomene (2007 m. lapkričio 21 d. susirinkimo protokolas Nr.4-1). Be to, su suinteresuota bendruomene buvo ne kartą bendrauta raštu ir per susitikimus. Apie tai yra pateikti įrodymai byloje.

106Tretysis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla sutinka su V. J. apeliacinio skundo argumentais ir prašo apeliacinį skundą patenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

107Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad palaiko visus apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

108Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla ir Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas V. J. sutinka su L. Ž. apeliaciniu skundu.

109Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apeliantai ir jų atstovas paaiškino apeliacinio skundo motyvus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

110Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė paaiškino, kad sutinka su apeliaciniais skundais.

111Teisėjų kolegija

konstatuoja:

112IV.

113Apeliaciniai skundai atmestini.

114Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad teisinės prielaidos Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimui yra, ir kad sprendimą dėl reorganizavimo sąlygų rengimo priėmė kompetentinga institucija. Šiuo pagrindu pareiškėjų skundus atmetė kaip nepagrįstus.

115Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniuose skunduose nurodė, kad teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei neteisingai taikė bei aiškino teisės aktus.

116Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

117Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovė, priimdama sprendimą reorganizuoti Baibių pagrindinę mokyklą, rėmėsi Kriterijų 8.1 punktu, kuriame nurodyta, kad mokykla reorganizuojama, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų. Teismas teisingai kvalifikavo ginčo santykius ir padarė pagrįstas išvadas, kad kokybiniams mokymo rezultatams pasiekti nepakanka lėšų. Tokių lėšų trūkumas sąlygoja steigėjo teisę reformuoti mokyklą.

118Teisėjų kolegija pažymi, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija) nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

119Todėl teismai nagrinėdami bylas privalo vadovautis nustatyta teismų praktika panašiose bylose. Dėl įrodymų vertinimo Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A4-1212/2006 konstatavo, kad proceso šalis turi teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jos reikalavimus, dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant nuomonę dėl įrodymų galios (ABTĮ 52 str. 2 d. ir 57 str. 4 d. ). ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės, kurių esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma. Taip pat pažymėtina, kad pagal ABTĮ 86 straipsnio 2 dalį, priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas šių taisyklių nepažeidė. Įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadas, nėra.

120Apeliacinės instancijos teismui pateikti sprendimai patvirtina, kad atsakovas 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.T-3 ir tos pačios dienos sprendimu Nr. T-4 pripažino netekusiais galios šioje byloje ginčijamus sprendimus, todėl dėl šių administravimo aktų ginčas yra pasibaigęs. Esant šioms aplinkybėms apeliantų nurodomi ginčijamų aktų priėmimo procedūriniai pažeidimai bei reorganizavimo sąvokos klausimai nevertintini.

121Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus reguliuojančius ginčo santykius bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliaciniai skundai netenkintini, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

122Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

123V. J. ir L. Ž. apeliacinius skundus atmesti.

124Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 28d. sprendimą palikti nepakeistą.

125Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rasai Kubickienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams V. J. ir L. Ž., jų atstovui advokatui Andriui... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundais (I t. b. l. 3-9, II t. b. l.... 8. 7 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių,... 9. Pareiškėjai N. T., L. Ž., V. B., L. P., V. P., N. P., S. B., I. K., D. K.,... 10. Pareiškėjai pažymėjo, kad skundžiamuose sprendimuose nėra nurodomos... 11. Zarasų rajono savivaldybės administracija neatsižvelgė į vietos... 12. Pareiškėjai mano, kad buvo pažeistas ir LR vietos savivaldos įstatymo 4... 13. Pareiškėjai nurodė, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos... 14. 2007 m. lapkričio 12 rašte patvirtino, kad į Baibių pagrindinę mokyklą... 15. Pareiškėjai mano, kad priimant skundžiamus sprendimus buvo pažeistas LR... 16. Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus aiškinamasis... 17. Baibių pagrindinėje mokykloje yra darbuotojų profesinės sąjungos skyrius.... 18. LR švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad... 19. Pareiškėjai paaiškino, kad 2007 m. lapkričio 12 d. Zarasų rajono... 20. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2008 m. vasario... 21. Pareiškėjai pažymėjo, kad atsakovei teikiamuose raštuose nepagrįstai... 22. Pareiškėjas V. J. papildomai nurodė, kad LR viešojo administravimo... 23. Pažymėjo, kad priimant sprendimą dėl mokyklų reorganizavimo, susijusio su... 24. Šis Savivaldybės tarybos sprendimas Zarasų rajono Baibių pagrindinės... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs... 26. Mokyklos direktoriaus dalyvavimas ginčo sprendimo priėmimo stadijose negali... 27. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika... 28. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimas dėl Zarasų... 29. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-48... 30. Pareiškėjas mano, kad ginčijamas atsakovė sprendimas prieštarauja... 31. Tretysis suinteresuotas asmuo Baibių pagrindinė mokykla skundą palaikė ir... 32. Atsakovė su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė atmesti kaip... 33. Atsakovė nurodė, kad 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-27 buvo pakeistas... 34. Bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas... 35. Pareiškėjai nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad... 36. Atsakovė nurodė, kad su Baibių mokykla, kaip ir su kitų reorganizuojamų... 37. Atsakovė pažymėjo, kad bendro pobūdžio pareiškėjų teigimas, kad nėra... 38. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad apie rengiamus mokyklų pertvarkymus... 39. 12 d. užregistruotas projektų registre.... 40. Vien aplinkybė, kad rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 27 d.... 41. Nr. T-115 pareiškėjai manė, kad galės vaikus leisti į Baibių mokyklą iki... 42. Atsakovė pažymėjo, kad Sprendimu Nr. T-48 yra tik pradėta rajono mokyklų... 43. Atsakovė mano, kad pareiškėjų nurodoma įstatymo nuostata (Švietimo... 44. Rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų laipsniškas pertvarkymas buvo... 45. Sprendimo Nr. T-48 viena iš juridinio pagrindo teisės normų (Kriterijų 8.1.... 46. Atsakovė pažymėjo, kad nuolat, sistemiškai trūkstant mokymo lėšų,... 47. Atsakovė mano, kad po Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos, mokiniams... 48. LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyti būdai kaip... 49. Atsakovė nurodė, kad pareiškėjas V. J. nepateikė jokių įrodymų,... 50. Atsakovė mano, kad LR švietimo ir mokslo ministro 1999 m. vasario 4 d.... 51. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad LR Seimo 2006 m. birželio 15 d. rezoliucija... 52. II.... 53. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 28 d. sprendimu... 54. Teismas nustatė, kad 2008 m. kovo 5 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos... 55. Nr. T-27 (I t. b. l. 125) buvo pakeistas 2005 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.... 56. 2008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-48 buvo... 57. Pareiškėjai ginčija Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimus,... 58. Teismas pažymėjo, kad savivaldybės taryba ikimokyklinio, kitas neformaliojo... 59. Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinių mokyklų, pagalbą mokiniui,... 60. Kriterijų 4.3.3 punkte numatytas gyvenvietės pagrindinėje mokykloje, kurioje... 61. Byloje nustatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje 2007-2008 mokslo metais... 62. Kadangi pagrindinio ugdymo mokykla gali normaliai funkcionuoti esant joje ne... 63. Teismas pažymėjo, kad administracinis teisės aktas t. y. 2008 m. kovo 7 d.... 64. Nr. T-48, kuriuo pavesta parengti mokyklos reorganizavimo sąlygas yra... 65. Teismas pažymėjo, kad LR administracinių bylų teisenos įstatymo 3... 66. Sprendimo rengti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas... 67. Sprendimo Nr.T-27 priedo 7 punkte numatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje... 68. Šiuo 2005 m. gegužės 27 d. sprendimu vykdomos Baibių pagrindinės mokyklos... 69. Iš Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikos,... 70. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė, 2008 m. kovo 7 d. Sprendimu Nr. T-27... 71. Teismas nurodė, kad teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su visų... 72. Konstatavus, kad teisinės prielaidos Baibių pagrindinės mokyklos... 73. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai N. T., L. Ž., V. B., L. P., V. P., N.... 74. Teismas pažymėjo, kad iš skundų ir jų patikslinimų turinio, akivaizdu,... 75. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai neįrodė, kad jų subjektinės... 76. III.... 77. V. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 78. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Kriterijų 8.1 punktą.... 79. 2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2008 m.... 80. Nr. (6.27)3-603 negali būti pagrindu nustatyti aplinkybei, kad valstybės... 81. 3. Pagal Kriterijų 8.1 punktą mokykla reorganizuojama, jeigu valstybės... 82. 4. Teismas turėjo nustatinėti ne tik valstybės skiriamų mokymo lėšų... 83. 5. Teismas, vertindamas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d.... 84. CK 2.96 straipsnio 3 dalis numato bendrą juridinio asmens reorganizavimo... 85. Sprendimu dėl juridinio asmens reorganizavimo įstatymas imperatyviai nustato... 86. 6. Atsakovo 2008 m. kovo 7 d. sprendimas Nr. T-48 „Dėl Baibių pagrindinės... 87. Nr. T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr.... 88. Teismas, pasisakydamas dėl 2008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės... 89. 7. Taisyklių 36 punktas numato, kad bendrasis planas grindžiamas švietimo... 90. 2008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-27... 91. 8. Atsakovas 2008 m. kovo 7 d. sprendimą Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono... 92. L. Ž. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 93. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 94. 1. Teismas nesilaikė pareigos visapusiškai ir objektyviai ištirti bylai... 95. 2. Teismas vadovavosi tik atsakovo pateiktomis prielaidomis dėl Baibių... 96. 3. Pasisakydamas dėl teisėtų lūkesčių principo, teismas nurodo, kad esant... 97. 4. Teismas atsižvelgė tik į atsakovo pateikiamus argumentus dėl ekonominio... 98. 5. Teismas neanalizavo, ar buvo laikytasi Viešojo administravimo įstatymo 7... 99. 6. Nors teismas nurodė, kad esant ekonominiams ir socialiniams kriterijams... 100. 7. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 101. 8. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad priimdamas ginčo... 102. Zarasų rajono savivaldybė su V. J. ir L. Ž. apeliaciniais skundais nesutinka... 103. Mano, kad teismas teisingai aiškino CK 2.96 straipsnį, t. y. sprendimas... 104. Paaiškino, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnį rajono... 105. Byloje yra pateikti įrodymai, kurie įrodo konsultavimąsi su Baibių... 106. Tretysis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla... 107. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad palaiko visus apeliaciniame... 108. Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla ir Baibių pagrindinės mokyklos... 109. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apeliantai ir jų atstovas... 110. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė paaiškino, kad sutinka su... 111. Teisėjų kolegija... 112. IV.... 113. Apeliaciniai skundai atmestini.... 114. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad teisinės prielaidos Baibių... 115. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 116. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas... 117. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovė, priimdama sprendimą... 118. Teisėjų kolegija pažymi, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008... 119. Todėl teismai nagrinėdami bylas privalo vadovautis nustatyta teismų praktika... 120. Apeliacinės instancijos teismui pateikti sprendimai patvirtina, kad atsakovas... 121. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 122. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 123. V. J. ir L. Ž. apeliacinius skundus atmesti.... 124. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 28d. sprendimą... 125. Nutartis neskundžiama....