Byla Ik-2213-437/2011
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Mildos Vainienės, Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjui R. Z., atsakovės atstovui Tomui Karosui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo R. Z. skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas R. Z. padavė teismui skundą (b. l. 1–2), kuriame prašo panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Kauno apskr. VMI) 2010-03-19 sprendimą Nr. (04)-K3-66; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2010-06-14 sprendimą Nr. 68-144 ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK arba Komisija) 2011-01-27 sprendimą Nr. S-18(7209/2010).

3Skunde paaiškina, kad nesutikimo su mokesčių administratoriaus sprendimu argumentus išdėstė savo 2010-07-20 skunde Komisijai, kuri, jo manymu, neišsamiai ir netinkamai įvertino skundo argumentus, rašytinius bylos įrodymus, neatidžiai išanalizavo ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus, aktualią teismų praktiką.

42010-07-20 skunde Komisijai (b. l. 11–14) nurodė, kad mokesčių administratorius apskaičiuodamas pajamas už 41 parduotą naudotą automobilį patikrinimo metu taiko Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 70 str. ir 2004-05-24 VMI viršininko įsakymu Nr. VA-103 patvirtintas taisykles (toliau – Taisyklės), naudojant ekonominių modelių metodą. Įvertinimas gali būti atliekamas, kai mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio negali nustatyti įprastine, atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, nes mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas (Taisyklių 4 p.). Pažymi, kad jis neginčija mokesčių administratoriaus teisės naudotis galimybe apskaičiuoti mokesčius pagal savo vertinimą, bet ginčija neteisingai apskaičiuotus rezultatus.

5Atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių administratorius taikydamas ekonominių modelių metodą pasirinko tris informacijos šaltinius: a) komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimais nustatytos vidutinės rinkos kainos „Dėl nekilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 2005-02-01, 2005-05-01, 2005-08-01, 2005-11-01, 2006-05-01, 2006-08-01, 2006-11-01, 2007-02-01, 2007-02-01, 2007-05-01, 2007-08-01, 2007-11-01“; b) VšĮ „Emprekis“ internetiniame puslapyje paskelbta informacija „Autotransporto kainos Lietuvoje“, panaudojant duomenis apie rinkos kainas, buvusias tais laikotarpiais, kai automobiliai buvo parduoti; c) informacija iš internetinio puslapio www.autoplius.lt. Teigia, kad mokesčių administratoriui naudojantis šiais informacijos šaltiniais patikrinimo akte Nr. AU16-46 pateiktoje lentelėje Nr. 6 apskaičiuoti automobilių kainų vidurkiai, nurodyti neteisingai, nes: a) parduodami automobiliai buvo daužti ir techniškai netvarkingi, todėl jų kaina buvo ženkliai mažesnė nei rinkos vertė (kai kurie jų dėl savo prastos techninės būklės būdavo parduodami ardymui); b) automobiliai buvo perkami iš Anglijos aukcionų ir buvo skirti Anglijos automobilių rinkai, todėl vairo padėtis buvo dešinėje pusėje, kadangi tokių automobilių Lietuvoje eksploatuoti negalima, jų kaina buvo mažesnė už rinkos vidurkį.

6Remiasi Komisijos nuostatų 22, 27 p., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-06-05 nutartimi administracinėje byloje Nr. A11–603/2007, išplėstinės teisėjų kolegijos 2004-07-02 sprendimu administracinėje byloje Nr. A8–396/2004. Mano, kad mokesčių administratorius apskaičiuodamas sveikų ir Lietuvos rinkai skirtų automobilių vidutines rinkos kainas neteisingai nustatė mokestinės prievolės dydį, nes neįvertino svarbių, aukščiau minėtų aplinkybių, kurias galima patikrinti pagal automobilių kėbulo numerius. Be to, būtina perskaičiuoti parduotų automobilių pardavimo kainas (MAĮ 70 str.). Teigia, kad mokesčių administratoriaus patikrinimo aktas yra grindžiamas netiksliais duomenimis, neteisingai ir nepagrįstai apskaičiuota mokestinės prievolės suma.

7Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti, remiantis skunde nurodytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pagrindinį pelną gaudavo iš katalizatorių, padangų ir lietų ratlankių. Nuo vieno automobilio uždirbdavo apie 800 Lt.

8Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 26–28) paaiškina, kad ginčas tarp R. Z. ir VMI yra kilęs dėl mokestinės bazės už vykdytą individualią prekybos automobiliais veiklą, nustatytos remiantis MAĮ 70 str. Mokesčių administratorius nustatė, kad R. Z. 2005–2007 m. vykdyta transporto priemonių pirkimo – pardavimo veikla atitinka individualios veiklos požymius, apibrėžtus LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 str. 7 d. Mokestinio patikrinimo metu pagal VĮ „Regitra“ pateiktas R. Z. vardu įregistruotas ir išregistruotas transporto priemones, Kauno teritorinės muitinės pateiktus R. Z. vardu įformintus Bendruosius administracinius dokumentus bei prie jų pridėtų dokumentų kopijas, UAB „Bavalis“ pateiktas transporto priemonių pirkimo – pardavimo sąskaitas, nustatyta, kad R. Z. 2005–2007 m. laikotarpiu savo ir G. B. vardu įsigijo ir įregistravo 79 transporto priemones, išregistravo ir pardavė 80 transporto priemonių, iš kurių 14 į metalo laužą arba ardymui (Patikrinimo akto 7 lapas, 3 lentelė). Iki mokestinio laikotarpio 2005-01-01 R. Z. turėjo įsigijęs vieną automobilį, Nissan Tirrano, 1988 m. laidos, 2001-01-04 registruotas VĮ „Regitra“ R. Z. vardu kaip iš užsienio įvežtas automobilis. Mokestinio laikotarpio pabaigoje 2007-12-31 R. Z. vardu nebuvo registruotų automobilių. Patikrinimo metu nenustatytos 9 parduotų automobilių įsigijimo datos, kadangi R. Z. automobilių neįregistravo bei nepateikė įsigijimo dokumentų.

9Nurodo, kad R. Z. neginčija nustatyto fakto dėl individualios veiklos vykdymo, tačiau nesutinka su jam, vadovaujantis MAĮ 70 str. nustatyta mokesčių baze. Atlikus R. Z. tikrinamuoju laikotarpiu turėtų AB „Hansabankas“, AB „Nordea“ ir AB SEB bankų sąskaitų išrašų analizę, nustatyta, kad 2005 m. jis nupirko automobilių ir jų detalių už 6971 Lt, 2006 m. – už 190864 Lt, o 2007 m. – už 474905 Lt, taip pat nustatyta, kad jis pirkdavo automobilius ar jų detales iš įvairių internetinių puslapių: www.copart.co.uk, HBC Billingham Billingham ir kt. Mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad R. Z. parduodavo automobilius mažesnėmis nei vidutinėmis rinkos kainomis. Tokia veikla R. Z. buvo akivaizdžiai ekonomiškai nenaudinga, todėl padaryta pagrįsta išvada, jog jo mokestinės prievolės dydžio įprastine, t. y. atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, nebuvo galima nustatyti.

10Pažymi, kad tuo atveju, kai mokesčio bazės negalima nustatyti (apskaičiuoti) mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, mokesčio administratorius ne tik turi teisę, bet ir privalo nustatyti (apskaičiuoti) mokesčio bazę netiesiogiai (Konstitucinio Teismo 2003-11-17 nutarimas). Inspekcija nustatė R. Z. parduotų automobilių rinkos vertę, taikydama ekonominių modelių metodą, palyginusi duomenis iš keleto įvairių šaltinių (Patikrinimo akto 18-19 lapai, 6 lentelė). Apskaičiuojant mokesčių bazę, parduotų automobilių kaina nustatyta ne pagal kurį nors vieną šaltinį, iš nurodytų trijų, ir ne pagal visų trijų nurodytų šaltinių vidurkį, o pagal šių šaltinių ir mokėtojo pardavimo dokumentuose nurodytos ženkliai žemesnės automobilių kainos duomenų, vidurkį, tam, kad būtų pasiektas kuo realesnis rezultatas ir nustatytas kuo teisingesnis ir tikslesnis mokestinės prievolės dydis.

11Atkreipia dėmesį į tai, jog per tikrinamąjį laikotarpį iš R. Z. parduotų 80 automobilių mokesčio bazė pagal mokesčio administratoriaus įvertinimą nustatyta 41 parduotam automobiliui, taip pat buvo atsižvelgta į aplinkybes, jog dalis automobilių buvo parduodami su defektais, šių automobilių pardavimo pajamos patikrinimo metu nustatytos, remiantis priešpriešinės informacijos būdu surinktais UAB „Bavalis“, IĮ „Tekata“ duomenimis, o taip pat neturint galimybės identifikuoti parduotų automobilių duomenų, jų kaina pripažinta pagal AB „Hansabankas“ banko sąskaitų išrašų duomenis. Pažymi, kad patikrinimo metu buvo atsižvelgta į visas aplinkybes, siekiant kuo objektyviau atlikti įvertinimą, todėl R. Z. argumentai, kad patikrinimo akto lentelėje apskaičiuoti automobilių kainų vidurkiai nurodyti neteisingai, yra nepagrįsti.

12Remiasi GPMĮ 2 str. 7 d. pateikta individualios veiklos sąvoka, MAĮ 8 str. 1 d., 10 str., 40 str. 1, 4 p., 70 str. 1 d., 153 str. 3 d., ABTĮ 13 str., Taisyklių 4, 6.1 p., Konstitucinio Teismo 2006-03-28 nutarimu, LVAT 2004-01-29 nutartimi administracinėje byloje Nr. A7-60/2004.

13Pažymi, kad R. Z. pateiktas išrašas iš internetinėms svetainės www.taxdisc.gov.uk nėra išverstas į valstybinę kalbą, todėl kaip įrodymas nevertintinas. Mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratorius rėmėsi bankinių sąskaitų išrašais, transporto priemonių pirkimo – pardavimo sutartimis, eksporto deklaracijomis, todėl kiti pateikti R. Z. priedai jau yra nuosekliai ir kartu su kitais byloje esančiais įrodymais bei nustatytomis aplinkybėmis sistemiškai įvertinti mokestinio patikrinimo metu.

14Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Papildomai nurodė, kad buvo atsižvelgta į tai, kad dalis automobilių buvo su defektais.

15Trečiojo suinteresuoto asmens Kauno apskr. VMI atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

16Skundas atmetamas.

17Nagrinėjamoje byloje mokestinis ginčas kilo dėl pareiškėjo 2005–2007 metais vykdytų automobilių pirkimo – pardavimo sandorių mokesčių bazės nustatymo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą.

18Nustatyta (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I–II tomai), kad Kauno apskr. VMI atliko pareiškėjo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų patikrinimą už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2007-12-31 ir surašė 2009-11-25 patikrinimo aktą Nr. AU16-46 (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I tomo l. 33–49). Kauno apskr. VMI 2010-03-19 sprendimu Nr. (04)-K3-66 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ pakeitė patikrinimo akte apskaičiuotas mokesčių sumas ir nurodė pareiškėjui sumokėti į biudžetą 17 045 Lt PVM, 5 013 PVM delspinigių, 104 965 Lt GPM, 28 963 Lt GPM delspinigių, 6 578 Lt VSD įmokų, bei skyrė 1 704 Lt PVM, 10 496 Lt GPM, 3 289 Lt VSD įmokų baudas (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I tomo l. 23–29). Pareiškėjas, nesutikdamas su pastaruoju sprendimu, apskundė jį Valstybinei mokesčių inspekcijai (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I tomo l. 9–14).

19VMI 2010-06-14 sprendimu Nr. 68-144 „Dėl R. Z. (a. k. ( - ) 2010-04-08 skundo“ nusprendė patvirtinti Kauno apskr. VMI 2010-03-19 sprendimą Nr. (04)-K3-66 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I tomo l. 6–8). Pareiškėjo skundo dėl šio sprendimo panaikinimo (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I tomo l. 1–4) taip pat netenkino ir Mokestinių ginčų komisija, patvirtindama centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) II tomo l. 224–231).

20Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl pareiškėjo vykdytos transporto priemonių pirkimo – pardavimo veiklos pripažinimo individualia veikla (GPMĮ 2 str. 7 d.), tačiau pareiškėjas nesutinka su taikant netiesioginius metodus jam nustatyta mokesčių baze. Mokesčių administratorius vertindamas patikrinimo metu surinktus duomenis padarė išvadą, kad pareiškėjas vertėsi automobilių pirkimo – pardavimo veikla ir pagal savo vertinimą paskaičiavo mokesčio bazę.

21MAĮ 70 straipsnio 1 dalis nustato, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus ir dėl to mokesčių administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą informaciją ir prireikus parinkdamas savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo kriterijus. Šių nuostatų vykdymo tvarka detalizuojama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-05-24 įsakymu Nr. VA-103 patvirtintose Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklėse. Pagrindas tokiam įvertinimui atlikti buvo nustatymas fakto, kad pareiškėjas automobilius parduodavo mažesnėmis nei vidutinės rinkos kainomis (pardavimo dokumentuose nurodytos žymiai mažesnės nei vidutinės rinkos kainos). Iš duomenų, pateiktų lentelėje apie pareiškėjo R. Z. individualios veiklos transporto priemonių įsigijimą ir pardavimą 2005–2007 m. (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I tomo l. 50), akivaizdžiai matosi, kad automobilių pardavimo kaina daug kartų mažesnė nei jų rinkos vertė. Taikant ekonominių modelių metodą leidžiama naudoti duomenis iš įvairių informacijos šaltinių ( Taisyklių 25 punktas), tame tarpe žinynų, katalogų, spaudos, informacinių biuletenių, kitų visuomenės informavimo priemonių. Nustatydamas kainas mokesčių administratorius analizavo net tris šaltinius – Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nustatytas vidutines rinkos kainas, VšĮ „Emprekis“ internetiniame puslapyje esančia informacija ir informacija iš internetinio (www.autoplius.lt) puslapio. Be to, atsižvelgė į tai, kad dalis automobilių buvo parduodami su defektais (skirti ardymui) ir šių automobilių kainas nustatė remiantis priešpriešinės informacijos būdu surinktais UAB „Bevalis“, IĮ „Tekata“ pateiktais duomenimis, o kai kuriais atvejais (nesant galimybės identifikuoti pareiškėjo parduotų automobilių duomenų) automobilių pardavimo kainą pripažino pagal pareiškėjo banko sąskaitų išrašų duomenis (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I tomo l. 41–42). Iš Patikrinimo akto 6 lentelės duomenų matyti, kad mokesčių bazė pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą nustatyta pagal visų trijų nurodytų šaltinių ir pareiškėjo pardavimo dokumentuose nurodytos ženkliai žemesnės automobilių kainos duomenų vidurkį, o tai mažino mokesčių bazę. Tiek šaltinių prasme, tiek medžiagos pakankamumo prasme toks vertinimas atitinka teisės aktų reikalavimus, o mokesčių administratorius atsižvelgė į visas aplinkybes, siekdamas kuo objektyviau atlikti įvertinimą, taip pat į aplinkybę, kad automobiliai buvo įsigyti iš Anglijos ir pagrįstai mokesčius apskaičiavo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, taikydamas ekonominių modelių metodą.

22Teismo nuomone, mokesčių administratoriaus pasirinktas ekonominių modelių metodas garantavo teisingą apskaičiavimą mokestinės prievolės. Mokesčių administratoriaus įvertinimas buvo atliktas išsamiai, atsižvelgiant į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, patikrinimo metu siekiant atlikti kuo tikslesnius skaičiavimus informacija buvo paimta iš trijų šaltinių, įvertinant ir pareiškėjo pateiktuose transporto priemonių pardavimo dokumentuose esančius duomenis. Mokesčių administratorius įvertinęs surinktą informaciją apskaičiavo pareiškėjo 41 parduoto automobilio kainas, nustatė kiek pareiškėjas 2005–2007 metais gavo pajamų ir pagrįstai nuo nedeklaruotos mokesčio bazės apskaičiavo mokesčių sumas.

23Be to, teismas pažymi, kad mokesčių administratorius pagrįstai nevertino pareiškėjo užsienio kalba pateikto išrašo iš internetinės svetainės www.taxdisc.gov.uk (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I tomo l. 16), nes, kaip teisingai nurodė atsakovė, pagal MAĮ 153 syt. 3 d. pareiškėjas turėjo pateikti šio dokumento vertimą į valstybinė kalbą.

24Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog mokestinio ginčo nagrinėjimo metu buvo visapusiškai ištirtos ir įvertintos ginčui reikšmingos aplinkybės, ir pagrįstai buvo patvirtinti nurodymai pareiškėjui sumokėti apskaičiuotas mokesčių sumas. Tenkinti pareiškėjo skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl šis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o skundžiami sprendimai paliekami nepakeisti.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127, 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

26atmesti pareiškėjo R. Z. skundą kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas R. Z. padavė teismui skundą (b. l. 1–2),... 3. Skunde paaiškina, kad nesutikimo su mokesčių administratoriaus sprendimu... 4. 2010-07-20 skunde Komisijai (b. l. 11–14) nurodė, kad mokesčių... 5. Atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių administratorius taikydamas... 6. Remiasi Komisijos nuostatų 22, 27 p., Lietuvos vyriausiojo administracinio... 7. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti,... 8. Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė atmesti skundą kaip... 9. Nurodo, kad R. Z. neginčija nustatyto fakto dėl... 10. Pažymi, kad tuo atveju, kai mokesčio bazės negalima nustatyti... 11. Atkreipia dėmesį į tai, jog per tikrinamąjį laikotarpį iš 12. Remiasi GPMĮ 2 str. 7 d. pateikta individualios veiklos sąvoka, MAĮ 8 str. 1... 13. Pažymi, kad R. Z. pateiktas išrašas iš internetinėms... 14. Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus... 15. Trečiojo suinteresuoto asmens Kauno apskr. VMI atstovas teismo posėdyje... 16. Skundas atmetamas.... 17. Nagrinėjamoje byloje mokestinis ginčas kilo dėl pareiškėjo 2005–2007... 18. Nustatyta (MGK bylos Nr. 6.11-05(7-209/2010) I–II tomai), kad Kauno apskr.... 19. VMI 2010-06-14 sprendimu Nr. 68-144 „Dėl R. Z. (a. k.... 20. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl pareiškėjo vykdytos transporto... 21. MAĮ 70 straipsnio 1 dalis nustato,... 22. Teismo nuomone, mokesčių administratoriaus pasirinktas ekonominių modelių... 23. Be to, teismas pažymi, kad mokesčių administratorius pagrįstai nevertino... 24. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. atmesti pareiškėjo R. Z. skundą kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...