Byla A-469-1890-06
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus vykdymo tvarką

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. K., trečiojo suinteresuoto asmens atstovui adv. Arūnui Koskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo antstolio A. B. prašymą išaiškinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Šiaulių apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus vykdymo tvarką.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. K. kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų gražinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje plano patvirtinimo“ dalį su vėlesniais šio sprendimo pakeitimais ta apimtimi, kuria 6 ir 100 arų žemės plotai, esantys buvusiame Dainų kaime, priklausę savininkui L. K., priskiriami prie valstybės išperkamų; 2) įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių nustatyta tvarka per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) žemės sklypo Nr. ( - ) teritorijas, įvertinant pasikeitusią faktinę informaciją, ir teritorijose, esančiose buvusio Dainų kaimo sklype Nr. ( - ), besiribojančiose su Šiaulių universitetu, UAB „Polinge“, UAB „Varta“ (6 arai) bei su UAB „Angolita“, UAB „Katra“ ir UAB „Augenera“ (100 arų) suprojektuoti laisvos (neužstatytos) žemės sklypus nuosavybės teisių atkūrimui; 3) įpareigoti atsakovą Šiaulių apskrities viršininko administraciją atlikti teisės aktuose numatytus veiksmus, parengiant žemės sklypų planus nuosavybės teisių atkūrimui, ir per vieną mėnesį nuo šių sklypų planų patvirtinimo priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra.

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 10 d. sprendimu pareiškėjo A. K. skundą tenkino iš dalies – įpareigojo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių nustatyta tvarka per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) žemės sklypo Nr. ( - ) teritorijas, įvertinant pasikeitusią faktinę informaciją.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A469-1890/2006 iš dalies tenkino pareiškėjo apeliacinį skundą ir Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimą pakeitė – panaikino Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 dalį su vėlesniais šio sprendimo pakeitimais ta apimtimi, kuria 6 ir 100 arų žemės plotai, esantys buvusiame Dainų kaime, priklausę savininkui L. K., priskiriami prie valstybės išperkamų, ir įpareigojo atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) L. K. priklausiusios žemės buvusio Dainų kaimo sklype Nr. ( - ), teritorijas ir kartografinėje medžiagoje šią informaciją pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui.

7II.

8Antstolis A. B. 2013 m. balandžio 8 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo.

9Nurodo, kad atlieka vykdymo veiksmus pagal Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 25 d. vykdomąjį raštą administracinėje byloje Nr. I-320-84/2006. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2013 m. vasario 22 d. raštu Nr. SG-101-11 jį informavo, kad laikinosios komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-343, nagrinėjančios nuosavybės teisių atkūrimo į turėtą žemę Šiauliuose, 2013 m. sausio 7 d. pasitarimo protokolu yra suformuotas žemės sklypas nuosavybei grąžinti natūra buvusiame Dainų kaimo sklype Nr. ( - ). Žemės sklypo kadastrinių matavimų byla buvo pateikta derinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrius surašė žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo aktą, kuriame pažymėjo, kad byla neatitinka Tikrinimo taisyklių 53.6.5 punkto reikalavimo – nesuderinta su būsimu žemės sklypo savininku. Atsižvelgiant į tai, antstoliui kilo klausimas, ar vykdomoji byla Nr. 41-893/07 gali būti laikoma užbaigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 632 straipsnio 1 punktu.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Procesas dėl prašymo nutrauktinas.

13Administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ), nustatantis administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką administraciniuose teismuose, nurodo, kad nagrinėdamas bylas, administracinis teismas vadovaujasi šio įstatymo normomis, taip pat Civilinio proceso kodekso normomis, kai ABTĮ jas tiesiogiai nurodo.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsnis nustato, kad įsiteisėję administracinių teismų sprendimai vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15Teismo sprendimų vykdymo procese administracinių teismų funkcijos nenumatytos. Pagal ABTĮ 94 straipsnį paskelbus byloje sprendimą, priėmęs jį teismas neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti, tačiau kol sprendimas neįvykdytas, bylos šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio. Sistemiškai aiškinant ABTĮ (94 straipsnio 3 dalis) ir CPK (589 straipsnio 1 dalis) nuostatas teismų praktikoje (administracinė byla Nr. A-1074/2009) pripažįstama, kad antstolis kaip ir bylos šalys turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl neįvykdyto sprendimo išaiškinimo, jei jis neaiškus. Tačiau, kaip minėta, ABTĮ nenumato galimybės administraciniam teismui kištis į vykdymo procesą, reguliuojamą CPK.

16Pagal Civilinio proceso kodeksą vykdymo proceso teisminę kontrolę atlieka, vykdymo santykiuose iškylančius ginčus sprendžia bendrosios kompetencijos teismas (CPK 510, 585, 593, 594, 617, 771 straipsniai). Tokios pozicijos laikomasi ir specialiosios teismingumo kolegijos praktikoje (2005 m. gruodžio 5d. nutartis).

17Nagrinėjamu antstolio prašymu nėra prašoma išaiškinti neaiškaus, nesuprantamo teismo sprendimo, o prašoma nustatyti ar pagal atitinkamas faktines aplinkybes vykdomoji byla laikytina užbaigtina (CPK 632 straipsnio 1 punktas). Nustatyta faktinė situacija leidžia konstatuoti, kad toks antstolio prašymas nenagrinėtinas administraciniuose teismuose. Įvertinus prašymo turinį akivaizdu, kad jis neatitinka CPK 589 straipsnio 1 dalies nuostatų, t.y. nėra prašoma išaiškinti sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti, taip pat prašymas nelaikytinas kreipimusi į teismą CPK 771 straipsnio tvarka, todėl nėra pagrindo klausimą perduoti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Dėl paminėto procesas pagal antstolio prašymą nutrauktinas (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 133, 105 straipsniais, 101 straipsnio 1 punktu

Nutarė

20Procesą pagal antstolio A. B. 2013 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. BLO188862 nutraukti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai