Byla A-525-1556-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo,

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3dalyvaujant pareiškėjai B. M.,

4atsakovo atstovei R. R.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos B. M. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėja B. M. skundu (b.l. 1–3), kurį patikslino (b.l. 27–29), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) veiksmą, įformintą 2011 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies grąžinimo“ (toliau – ir Sprendimas).

9Nurodė, kad 2011 m. gegužės 25 d. gavo Agentūros raštą Nr. BR6-(2.30)-46l5, kuriuo buvo informuota apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutarties Nr. A756-1250/2010 vykdymą. Agentūra 2008 metų lapkričio 20 dienos raštu Nr. BR6-(3.82)-26927 pareikalavo iš pareiškėjos grąžinti išmokėtos paramos dalį. Šis reikalavimas buvo apskųstas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai bei Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o šiems skundą atmetus – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu byloje Nr. A756-1250/2010 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: skundą patenkino, panaikino Agentūros 2008 metų lapkričio 20 dienos raštą Nr. BR6-(3.82)-26927 bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. 2009/01-4R-60. Agentūra 2011 m. sausio 5 d. surašė raštą Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“. Nors rašto pavadinime įrašyti žodžiai apie teismo sprendimo vykdymą, tačiau pačiame rašte apie priimtą galutinį bei neskundžiamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą bei jo vykdymą informacijos nėra. Jame kartojami tie patys teiginiai, dėl kurių jau buvo pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendime. Pareiškėja 2011 m. kovo 19 d. gavo Agentūros Sprendimą, kartu su juo gautas 2011 m. kovo 17 d. raštas Nr. BR6-(3.82)-2558 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“, kuriuo reikalaujama grąžinti išmokėtą paramą. Spendime nurodyta, kad jį galima apskųsti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ir Ministerija) per 20 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Nepraleisdama šio termino, pareiškėja 2011 m. balandžio 11 d. Ministerijai pateikė skundą. Ministerija 2011 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 31N-M-451-719 pareiškėją informavo, kad skundas išnagrinėtas, kad ši institucija raštu kreipėsi į Agentūrą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimo vykdymo. Agentūra 2011 m. gegužės 20 d. rašte Nr. BR6-(2.30)-4615 „Dėl atsakymo į raštą“ nurodė, kad tinkamai įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį Nr. A756-1250/2010. Nurodyta, kad Agentūra 2011 m. sausio 5 d. priėmė naują sprendimą Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“, o individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, sukeliančiu pareiškėjai teisines pasekmes, laikytinas Agentūros 2011 m. sausio 5 d. sprendimas. Pažymėjo, jog Agentūros 2011 m. sausio 5 d. rašte Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“ apie teismo sprendimo vykdymą nekalbama. Vertino, kad šis raštas negali būti vadinamas sprendimu, kadangi jis yra informacinio pobūdžio, prasidedantis žodžiais „Gerbiama pareiškėja, norėtume informuoti...“. Apie panašaus pobūdžio raštą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs 2010 m. gruodžio 13 d. sprendime Nr. A756-1250/2010, kuris yra galutinis ir neskundžiamas. Pabrėžė, jog Agentūros 2011 m. gegužės 20 d. rašte Nr. BR6-(2.30)-4615 „Dėl atsakymo į raštą“ neužsimenama apie jos Sprendimą. Teigė, kad Agentūros Sprendimas yra individualaus pobūdžio administracinis teisės aktas, jai sukelia teisines pasekmes. Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendime Nr. A756-1250/2010 yra nurodęs, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis bei bendrais teisės principais, dėl sankcijos skyrimo turi būti priimtas atitinkamas administracinis aktas, atitinkantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Padarė išvadą, jog Agentūros 2011 m. sausio 5 d. raštas, kaip matyti iš jo turinio, tokiu administraciniu aktu nelaikytinas, jame nurodyta tik tai, kad pagal paraišką parama pareiškėjai neskiriama. Teigė, kad Agentūros Sprendimas yra neteisėtas, kadangi jame kartojami tie patys argumentai, dėl kurių jau yra pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A756-1250/2010.

10Atsakovas Agentūra atsiliepimu į skundą (b.l. 35–37) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Nurodė, kad pareiškėja Agentūrai 2007 m. birželio 5 d. pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 metais gauti (reg. Nr. 7-1010211338-A1-1) ir deklaravo 58,78 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą, už kurį mokamos tiesioginės išmokos bei teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. Paraiška buvo vertinama, vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2007 m. taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-135 (toliau – ir Taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-151 (toliau – ir 2007 m. MPŪV taisyklės), ir Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramos už energetinius augalus, kompensacinių išmokų už valstybės ir savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir „Natūra 2000“ administravimo 2007 m. procedūros aprašu, patvirtintu Agentūros direktoriaus 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. BR1-205 (Agentūros direktoriaus 2008-01-16 įsakymo Nr. BR1-29 redakcija) (toliau – ir Aprašas). Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas J. V. V., gavęs patikros vietoje užduotį D13, 2007 m. lapkričio 26 d. atliko pareiškėjos deklaruotų žemės plotų patikrą vietoje. Agentūroje buvo patvirtinti tokie paraiškos patikros vietoje rezultatai: kontroliniame žemės sklype Nr. 105528-7135, lauke Nr. 1, 5DG-1 (daugiametės ganyklos – pievos (5 m. ir daugiau) deklaruota – 8,30 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. 105526-6076, lauke Nr. 1, 5DG-1 (daugiametės ganyklos – pievos (5 m. ir daugiau) deklaruota 15,90 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. 112533-3006, lauke Nr. 1, 5DG-1 (daugiametės ganyklos – pievos (5 m. ir daugiau) deklaruota – 12 ha, o rasti medžiais ir krūmais apaugę plotai. Pabrėžė, jog, vadovaujantis Taisyklių 8 punktu, išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant to, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai gauti netinkamos bei jų plotai iš paramai gauti tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami, o, vadovaujantis Taisyklių 44.1.6 punktu, kai nustatoma, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusiais medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, taikomos sankcijos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo. Pažymėjo, jog apie patikros metu nustatytus neatitikimus pareiškėja buvo informuota Agentūros 2007 m. spalio 11 d. raštu Nr. 4361 ir 2007 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 5160, kuriuose buvo nurodyta, kad patikros rezultatai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėja patikros metu rastų neatitikimų neskundė. Atsižvelgiant į tai, kad rasti laukai nebuvo geros agrarinės būklės 2003 m. birželio 30 d., buvo pakartotinai įvertintos pareiškėjos ankstesniais metais pateiktos paraiškos. Nurodė, jog pareiškėjos paraiška tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2006 metais gauti (toliau – ir 2006 m. paraiška) buvo vertinama, vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 (toliau – ir 2006 m. taisyklės), ir Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-430 (toliau – ir 2004 m. MPŪV taisyklės). Patikrinus 2006 metų paraišką, nustatyta, kad 2006 metais tuose plotuose, kuriuose patikros metu nustatyta, kad jie nebuvo geros agrarinės būklės 2003 m. birželio 30 d., buvo deklaruotos žemės ūkio naudmenos. Vadovaujantis 2006 m. taisyklių 8 punktu, išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne, todėl 2003 m. birželio 30 d. buvę blogos agrarinės būklės plotai (kontroliniame žemės sklype Nr. 105528-7135, lauke Nr. 1 deklaruota – 8,30 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. 105526-6076, lauke Nr. 1 – 15,90 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. 112533-3006, lauke Nr. 1 – 12 ha) buvo atimti iš 2006 metais deklaruotų laukų plotų (kontroliniame žemės sklype Nr. 106527-4277, lauke Nr. 1 deklaruota 8,30 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. 105526-3787, lauke Nr. 1 – 15,90 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. 112533-4368, lauke Nr. 1 – 12 ha). Pakartotinai įvertinus 2006 metų paraišką, bendras paraiškoje deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį gali būti mokamos tiesioginės išmokos, sumažėjo iki 43,80 ha. Pažymėjo, jog 2004 m. MPŪV taisyklių 5.7 punkte ir 2007 m. MPŪV taisyklių 5.6.4 punkte nurodyta, kad žemės ūkio veiklos subjekto žemė turi būti geros agrarinės būklės. Pareiškėja, pateikdama paraišką, įsipareigojo ir savo parašu patvirtino, jog žino, kad tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus galima prašyti tik už tą naudojamą žemės ūkio naudmenų dalį, kuri 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, neatsižvelgiant į tai, ar ji minėtą dieną buvo naudojama gamybai, ar ne, taip pat įsipareigojo visą žemę, už kurią prašo išmokų, išlaikyti geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (Paraiškos 3 dalis „Įsipareigojimai“, 4, 6 p.); laikytis geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų (Pareiškėjo įsipareigojimai pagal paramos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ (mažiau palankios ūkininkauti vietovės) 4 p.). Kadangi tiesioginės išmokos ir parama pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ už 2006 metus paraiškoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas buvo išmokėtos, o patikra vietoje 2006 metais nebuvo atliekama, pareiškėjai susidarė 13 250,03 Lt skola, kurią ji Agentūrai privalo grąžinti. Nurodė, jog grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137, 7.1.3 punkte nustatyta, kad vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo, jeigu fizinis arba juridinis asmuo gavo didesnę paramą, nei priklauso. Pažymėjo, kad 2004 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006-04-27 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 659/2006) (toliau – ir Reglamentas) 73 straipsnyje nustatyta, kad, jeigu pareiškėjas gauna pernelyg didelę išmoką, jis grąžina atitinkamą sumą ir delspinigius, apskaičiuojamus už laikotarpį, praėjusį nuo pranešimo apie įpareigojimą grąžinti išmoką pateikimo pareiškėjui iki jos grąžinimo ar išskaitymo. Taikytina delspinigių norma skaičiuojama pagal nacionalinius teisės aktus. Išmokėtos sumos grąžinimo įpareigojimas netaikomas ir delspinigiai neskaičiuojami, jeigu išmoka buvo netinkamai skirta dėl kompetentingos arba kitos institucijos padarytos klaidos ir jei tokios klaidos pareiškėjas pagrįstai negalėjo aptikti. Agentūra, vadovaudamasi Reglamentu, priėmė 2008 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. BR6-(3.82)-26927 susigrąžinti išmokėtos paramos dalį, šį raštą pareiškėja skundė teisės aktų nustatyta tvarka. Nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs ginčą tarp pareiškėjos ir Agentūros, 2010 m. gruodžio 13 d. priėmė sprendimą. Teismas nenurodė, kad Agentūros apskaičiuota skolos suma neteisinga ir nepagrįsta per se ir kad Agentūra turi prievolę skolą anuliuoti, priešingai, nurodyta, kad nėra priimtas sprendimas dėl sankcijų taikymo. Agentūra, vykdydama šį sprendimą, priėmė naują sprendimą, t. y. 2011 m. sausio 5 d. Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“. Teigė, kad būtent šis sprendimas laikytinas administraciniu sprendimu, juo Agentūra išreiškė savo valią dėl sankcijų taikymo pareiškėjai. Pareiškėja nesiėmė visų veiksmų dėl tinkamo savo galimai pažeistų teisių gynimo, šis Agentūros sprendimas yra nenuginčytas ir galiojantis. Pareiškėja teisės aktų nustatyta tvarka jo neskundė, nors tokia apskundimo teisė Agentūros sprendime buvo nurodyta, o atnaujinti praleisto termino skundui paduoti dėl šio sprendimo pareiškėja neprašė. Teigė, kad Sprendimas yra raštas, kaip teisinė pasekmė, kilusi pritaikius sankcijas pareiškėjai.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepimu į skundą (b.l. 53–54) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Nurodė, kad pareiškėja pateikė Ministerijai skundą dėl Agentūros priimto sprendimo dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo ir iš esmės prašė Ministeriją imtis priemonių, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimas būtų įvykdytas. Ministerija, siekdama tinkamai išnagrinėti pareiškėjos prašymą ir prašyme nurodytas aplinkybes, kreipėsi elektroniniu paštu į Agentūrą dėl paaiškinimų ir dokumentų, susijusių su pareiškėjos situacija ir tinkamu teismo sprendimo įvykdymu. Ministerija, įvertinusi Agentūros pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, nustatė, kad Agentūra Sprendimu netinkamai įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą, kadangi Agentūra neatsižvelgė į teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytus paaiškinimus dėl sankcijų skyrimo ir paprašė Agentūrą imtis priemonių, kad būtų tinkamai įvykdytas šis sprendimas. Agentūra 2011 m. gegužės 20 d. raštu Nr. BR6-(2.30)-4615 informavo Ministeriją, kad ji tinkamai įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir dar 2011 m. sausio 5 d. priėmė sprendimą Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“. Vertino, kad šiuo sprendimu Agentūra tinkamai įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir 2011 m. sausio 5 d. raštu Nr. BR6-970963, o ne 2011 m. kovo 10 d. raštu Nr. SPl-(11.84)-32, priėmė sprendimą.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu (b.l. 76–83) skundą patenkino ir panaikino Sprendimą.

16Nustatė, kad B. M. 2006 m. birželio 9 d. Agentūrai pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2006 metais gauti, kurioje deklaravo 80 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių. B. M. 2007 m. birželio 5 d. Agentūrai pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokoms ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 metais gauti, kurioje deklaravo 58,78 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą. Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus specialistė D. D. atliko paraiškos patikrą vietoje ir rezultatus užfiksavo paraiškos patikros vietoje ataskaitoje Nr. 7-1010211338-A1-1. Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus specialistas J. V. V. atliko paraiškos patikrą vietoje ir rezultatus užfiksavo paraiškos patikros vietoje ataskaitoje Nr. 7-1010211338-A1-1. Patikros buvo atliktos pagal patikros vietoje užduotis (atitinkamai 2007-08-27 D 13 ir 2007-11-22 D 13). 2007 m. rugsėjo 10 d. paraiškos patikros vietoje ataskaitoje fiksuota, kad patikros metu dalyvavo pareiškėja B. M.. Ataskaitos grafoje „Pastabos ir paaiškinimai“ fiksuota, kad: 1. „Patikros vietoje metu laukas Nr. 1, bloke Nr. 105526-6076 nematuotas, kadangi nepavyko nustatyti tikslių lauko ribų, lauke auga medžiai. Nustatyta, kad laukas Nr. 1. bloke Nr. 105526-6076 2003 metais birželio 30 d. buvo blogos agrarinės būklės“. 2. „Laukas Nr. 1, bloke 105528-7135 nematuotas, kadangi lauko ribos neaiškios (nėra riboženklių). Nustatyta, kad 2003 m. birželio 30 d. ganykla pieva buvo blogos agrarinės būklės (auga medžiai)“. 3. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. 112533-3006 ganykla pieva nematuota, kadangi lauko ribos neaiškios, nepažymėtos riboženkliais. Nustatyta, kad ganykla 2003 m. birželio 30 d. buvo blogos agrarinės būklės. Ganykloje pievoje auga medžiai ir krūmai“. 4. „Lauko Nr. 1 bloke Nr. 104530-5334 rastas ploto trūkumas. Ganykloje pievoje yra įsiterpęs medžių masyvas, kuris buvo pamatuotas kaip įsiterpęs plotas. Deklaruota 4,30 ha, pamatuota – 3,99 ha. Laukas nenušienautas. Pamatavus atrinktus laukus III-os rėmimo grupės deklaruotų laukų plotų suma viršijo 3 proc. šių laukų priimtinų plotų sumą, todėl patikros imtis išplėsta“. 5. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. 107531-2193 ganykla pieva patikros vietoje metu yra tik nuganytas. Patikros metu joje ganėsi gyvuliai.“ 2007 m. lapkričio 26 d. paraiškos patikros vietoje ataskaitoje tikrintojas J. V. V. fiksavo, kad apie patikrą pareiškėja įspėta, patikroje nedalyvavo. Ataskaitos grafoje „Pastabos ir paaiškinimai“ pažymima, kad: 1. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. 104530-5334 nenušienautas, auga sustabarėjusios piktžolės“; 2. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. 105528-7135 apaugęs pušimis. Lauko agrarinė būklė 2003 m. birželio 30 d. buvo bloga“; 3. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. 105528-7135 apaugęs pušimis. Lauko agrarinė būklė 2003 m. birželio 30 d. buvo bloga“; 4. „Lauke Nr. 1, bloke Nr. 106530-6641 pradalgėse guli nesutvarkytas šienas“. 5. „ Laukas Nr. 1, bloke Nr. 107531-2193 nenušienautas, auga sustabarėję piktžolės“; 6. „Laukas Nr. 1, bloke Nr. 112533-3006 apaugęs medžiais. Lauko agrarinė būklė 2003 m. birželio 30 d. buvo bloga“. Agentūra 2008 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. BR6-(3.82)-26927 „Dėl Jums sumokėtos paramos dalies sugrąžinimo“ informavo pareiškėją, kad susidarė 13 250,03 Lt permoka ir paprašė ją pervesti Agentūrai, atsižvelgiant į patikros rezultatus. Pareiškėja šį raštą skundė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri 2009 m. kovo 19 d. priėmė sprendimą skundo netenkinti. Pareiškėja šį sprendimą ir Agentūros 2008 m. lapkričio 20 d. raštą Nr. BR6-(3.82)-26927 „Dėl Jums sumokėtos paramos dalies sugrąžinimo“ skundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2009 m. liepos 23 d. sprendimu B. M. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. priėmė sprendimą, kuriuo B. M. skundą patenkino, panaikino Vilniaus apygardos 2009 m. liepos 23 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjos skundą patenkino, panaikino Agentūros 2008 m. lapkričio 20 d. raštą Nr. BR6-(3.82)-26927 bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. 2009/01-4R-60. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendime konstatavo, kad skundžiamas aktas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu individualiu administraciniu aktu, pagal kurį pareiškėjai kyla pareiga sumokėti Agentūrai pinigų sumą (sankciją, grąžinti dalį sumokėtos paramos sumos ar kt.). Teismas pasisakė, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų priėmęs kokį nors administracinį aktą (sprendimą ar kt.) dėl sankcijos skyrimo. Nustatė, jog 2011 m. sausio 5 d. akte Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“ pareiškėja informuojama, kad įvertinus 2007 m. birželio 5 d. jos pateiktą paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokoms ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 metais gauti, pagal paraišką parama jai nėra skiriama. Akto grafoje „Išmokos ir sankcijos pavadinimas“ pagrindine išmoka už žemės ūkio naudmenų plotus nurodoma 4 704,56 (24,16 ha). Ties žodžiais „Sankcija už žemės ūkio naudmenų plotų neteisingą deklaravimą“ nurodoma - 4 704,56 (24,16 ha). Dokumente rašoma, kas nustatyta 2007 m. rugsėjo 10 d. ir 2007 m. lapkričio 26 d. patikrų metu. Toliau tekste rašoma: „Pažymime, kad nustačius, jog pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, taikomos sankcijos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo. Jūsų Paraiškoje nustatytas tyčinio neteisingo deklaravimo atvejis, todėl pagrindinė išmokos dalis Jums nemokama ir taikoma ilgalaikė sankcija. Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (mažo nepalankumo vietovės) buvo nustatytas tyčinis neteisingo deklaravimo atvejis, todėl parama pagal Priemonę MPŪV Jums nemokama ir taikoma ilgalaikė sankcija. Jūs neatitikote kriterijų, nustatytų pareiškėjams, turintiems pievų ir ganyklų, todėl išmokos pagal Priemonę MPŪV Jums nebuvo skaičiuojamos“. Taip pat teismas įvertino Sprendimą ir pažymėjo, jog Agentūra tvirtina, kad šis dokumentas nėra administracinis aktas, o tik teisinė pasekmė, kilusi pritaikius sankcijas Agentūros 2011 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“.

17Teismas vertino, kad Sprendimas pareiškėjai sukelia teisines pasekmes. Pažymėjo, jog jame nurodyta konkreti skolos suma, išaiškinama apskundimo tvarka. Be to, pati Agentūra šį dokumentą laiko sprendimu savo 2011 m. kovo 17 d. rašte Nr. BR6-(3.82)-2558. Atlikus 2007 m. rugsėjo 10 d. patikrą ir nustačius trūkumus, 2007 m. lapkričio 26 d. buvo atlikta dar viena pareiškėjos deklaruotų plotų patikra, kurios metu nurodyta, kad nustatyta, jog šiuose kontroliniuose žemės sklypuose rasti medžiais ir krūmais apaugę, t. y. netinkami paramai gauti plotai: 1. kontroliniame žemės sklype Nr. 105526-6076 esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 15,90 ha 5GP-1 (ganyklos – pievos (iki 5 m.)); 2. kontroliniame žemės sklype Nr. 105528-7135 esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 8,30 ha 5GP-1 (ganyklos – pievos (iki 5 m.)); 3. kontroliniame žemės sklype Nr. 112533-3006 esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 12,00 ha 5GP-1 (ganyklos – pievos (iki 5 m.)). Pažymėjo, jog 2007 m. lapkričio 26 d. paraiškos patikrinimo vietoje ataskaitoje rašoma, kad šie laukai 2003 m. birželio 30 d. buvo blogos būklės. Nurodė, kad tie patys laukai buvo deklaruoti ir 2006 m. birželio 9 d. pateiktoje paraiškoje tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Agentūrai 2006 m. paraišką administravus pakartotinai nustatyta, kad 2003 m. birželio 30 d. blogos agrarinės būklės plotas yra 36,20 ha, o kadangi 2006 m. paraiškoje buvo deklaruotas 80,00 ha žemės ūkio naudmenų plotas, po pakartotinio 2006 m. paraiškos administravimo, faktiniu plotu laikomas 43,80 ha plotas, todėl apskaičiuota 29 281,84 Lt permoka. Pažymėjo, kad tiek 2007 m. lapkričio 26 d. paraiškos patikrinimo vietoje ataskaitoje, tiek 2007 m. rugsėjo 10 d. paraiškos patikrinimo vietoje ataskaitoje nustatyta, kad kontroliniuose žemės sklypuose rasti medžiais ir krūmais apaugę, tai yra netinkami paramai gauti plotai: sklype Nr. 105526-6076 esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 15,90 ha, sklype Nr. 105528-7135 esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 8,30 ha, sklype Nr. 112533-3006 esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruota 12,00 ha. Nurodė, jog Agentūra padarė išvadą, kad žemės ūkio naudmenos buvo apleistos, neprižiūrimos ir 2003 m. birželio 30 d. laikotarpiu, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad būtų buvęs nustatinėjamas rastų tikrintuose žemės sklypuose krūmų ir medžių amžius. Taigi, atsakovas, priimdamas pareiškėjai nepalankų sprendimą, vadovavosi prielaida, teisės normą pritaikė mechaniškai, nesurinkęs patikimų savo teiginių įrodymų, todėl skundžiamas aktas naikintinas.

18III.

19Atsakovas Agentūra pateikė apeliacinį skundą (b.l. 88–91), kuriuo prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

201. Pakartotinai pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendime nenurodė, kad Agentūros apskaičiuota skolos suma neteisinga ir nepagrįsta per se, o Agentūra turi prievolę skolą anuliuoti. Teismas tik nurodė, kad nėra priimtas sprendimas dėl sankcijų taikymo, todėl Agentūra, vykdydama teismo sprendimą, 2011 m. sausio 5 d. priėmė naują sprendimą Nr. BR6-970963, kuris ir sukėlė pareiškėjai teisines pasekmes, tačiau pareiškėja šio rašto neginčijo. Tuo tarpu teismas, spręsdamas kilusį ginčą, vertino tik Sprendimą, atitinkamai palikdamas galioti Agentūros 2011 m. sausio 5 d. sprendimą.

212. Remdamasis Taisyklių 8, 44.1.6 punktais, daro išvadą, jog teisės normose nurodyta sąlyga – jeigu patikros metu nustatomos apleistos, nedirbamos, neprižiūrimos (apaugusios medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenos – ir pasekmė – laikoma, kad jos (žemės ūkio naudmenos) 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės. Pabrėžia, jog nenustatoma pareiga įrodinėti ir nustatinėti neprižiūrėtų plotų senumo ar medžių amžiaus. Konstatuoja, jog įtvirtinta bendra norma – nustačius neprižiūrėtus, medžiais, krūmais apaugusius plotus, automatiškai laikoma, kad jie 2003 m. birželio 30 d. buvo blogos agrarinės būklės. Be to, tuo atveju, jeigu teismas norėjo ištirti papildomus įrodymus, jis galėjo į teismo posėdį liudytoju kviesti tikrinimą atlikusį asmenį, tačiau to nepadarė.

22Pareiškėja B. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 102–104) prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 105–107) prašo apeliacinį skundą patenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme.

24Papildomai pabrėžia, jog pagal Taisyklių 8 punktą patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, o Agentūra pagal šį punktą neturi įrodinėti ar nustatinėti, jog pareiškėjų plotai buvo geros agrarinės būklės 2003 m. birželio 30 d.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas netenkintinas.

28Byloje ginčijamas Agentūros Tiesioginės paramos departamento 2011 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. SP1-(11.84)-32 „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“. Sprendime nurodyta, jog Agentūrai 2007 m. birželio 5 d. buvo pateikta B. M. 2007 metų paraiška, kurioje deklaruotas 58,78 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas, už kurį mokamos tiesioginės išmokos bei teikiama kompensacinė parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. Agentūrai patvirtintus 2007 m. lapkričio 26 d. Agentūros Kontrolės departamento Kauno skyriaus atliktos pareiškėjos 2007 metų paraiškos duomenų patikros vietoje rezultatus, pareiškėjai buvo perskaičiuota 2006 metais priklausanti paramos suma. Toks sprendimas priimtas, konstatavus, kad nustatytas blogos agrarinės būklės pareiškėjos deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotas, kuris buvo atimtas iš 2006 metų deklaruoto analogiško ploto, o faktiniu plotu laikomas 43,80 ha plotas. Nustatyta, jog susidarė 29 281,84 Lt permoka.

29Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, Sprendimą panaikino. Atsakovas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, teigdamas, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendime nenustatė, kad Agentūros apskaičiuota skolos suma neteisinga ir nepagrįsta per se, o Agentūra turi prievolę skolą anuliuoti. Vykdant nurodytą teismo sprendimą buvo priimtas naujas sprendimas. Taip pat nurodo, jog teisės aktuose įtvirtinta bendra taisyklė, kad nustačius neprižiūrėtus, medžiais, krūmais apaugusius plotus, automatiškai laikoma, kad jie 2003 m. birželio 30 d. buvo blogos agrarinės būklės, kas buvo nustatyta ir šiuo atveju.

30Nustatyta, jog Agentūra 2008 m. lapkričio 20 d. pareiškėjos atžvilgiu jau buvo priėmusi administracinį aktą Nr. BR6-(3.82)-26927 „Dėl Jums išmokėtos paramos dalies sugrąžinimo“, kuriame nurodė, jog kadangi parama pagal Kaimo plėtros 2004 – 2006 metų priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ už 2006 metų paraiškoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas buvo išmokėta, o patikros vietoje nebuvo atliekamos, pareiškėjai susidarė skola, kurią nurodyta grąžinti. Šis aktas buvo apskųstas administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A756-1250/2010, inter alia, panaikino nurodytą aktą. Teismas, be kita ko, konstatavo, jog iš skundžiamo rašto nėra aišku, kokiomis teisės normomis vadovaujantis pareiškėjai buvo pritaikyta sankcija, taip pat neaišku, kokiu būdu buvo paskaičiuota ši suma, nėra nurodyta, kokio dydžio sankcija ir kokiu administraciniu aktu (sprendimu) ji buvo skirta. Padaryta išvada, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų priėmęs kokį nors administracinį aktą (sprendimą ar kt.) dėl sankcijos skyrimo, o teisėjų kolegijai kyla abejonių, ar sprendimas dėl sankcijos skyrimo pareiškėjai apskritai buvo priimtas. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, kad iš viso nėra priimtas sprendimas dėl sankcijos skyrimo, atskirai nenagrinėjo to, ar sankcija skirta pagrįstai, t. y. ar pareiškėja pažeidė teisės aktus, nevertino apskaičiuotos grąžintinos paramos sumos. Todėl Agentūros teiginys, kad apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog Agentūros apskaičiuota skolos suma neteisinga ir nepagrįsta per se, o Agentūra turi prievolę skolą anuliuoti, vertintinas kaip teisingas, tačiau tik tuo aspektu, kad nurodytos aplinkybės apskritai apeliacinės instancijos teismo nebuvo nustatinėjamos ir vertinamos.

31Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas ginčą dėl pirminio pareiškėjos atžvilgiu Agentūros priimto akto (byla Nr. A756-1486/2010), jau pabrėžė, kad byloje susiklosčiusiems teisiniams santykiams aktualūs teisės aktai tiesiogiai nereglamentuoja sprendimo dėl sankcijos skyrimo procedūros, tačiau vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis bei bendrais teisės principais, dėl sankcijos skyrimo turi būti priimtas atitinkamas administracinis aktas, atitinkantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Agentūra yra viešojo administravimo subjektas ir privalo vadovautis bendraisiais viešosios teisės principais, įtvirtintais Viešojo administravimo įstatyme. Agentūros priimami individualūs administraciniai aktai turi atitikti tokiems aktams nustatytus reikalavimus.

32Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą pabrėžęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintos nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pavyzdžiui, bylos Nr. A756-450/2010, A556-15/2010).

33Taigi, pareiškėjos atžvilgiu priimti aktai taip pat turi atitikti nurodytus Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus reikalavimus.

34Kaip matyti iš ginčijamo Sprendimo, jame tik išvardinamos teisės aktų nuostatos, vadovaujantis kuriomis buvo atliekamas pareiškėjos 2006 metų paraiškos vertinimas, tačiau nepaaiškinama, kaip šios normos pritaikytos nagrinėjamu atveju, nenurodyti faktiniai duomenys, kurie pagrindė šių teisės normų taikymo būtinybę.

35Sprendime, be kita ko, remiamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklių 38.16 ir 38.15 punktais, pagal kuriuos taikomos sankcijos dėl išmokos pagrindinės dalies dėl neteisingo deklaravimo: kai nustatytas didesnis nei 20 procentų ploto tyčinis neteisingas deklaravimas, išmokos pagrindinė dalis už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija (38.1.5 p.), o kai nustatoma, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, taikomos šių taisyklių 38.1.4 ir 38.1.5 punktuose nustatytos sankcijos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo (38.1.6 p.). Taigi, taikant šias teisės normas turi būti nustatyta, kad išmokų prašoma už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas žemės ūkio naudmenas.

36Pabrėžtina, jog, priimant sprendimą taikyti nurodytas sankcijas, remiantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu, turi būti pateikti konkretūs įrodymai, patvirtinantys nurodytų aplinkybių egzistavimą. Tuo tarpu šiuo atveju Sprendime tik nurodyta, kad, atlikus patikrą, rasti medžiais ir krūmais apaugę plotai, nepateikiant įrodymų, ar šie plotai buvo tokios būklės, kaip numatyta minėtos nuostatose, ar jie buvo tokios būklės pareiškėjos 2006 metų paraiškos pateikimo metu. Be to, Sprendime nėra nurodyti teisės normos, suteikusios teisę Atsakovui taikyti sankciją pareiškėjai 2006 metais pateiktos paraiškos pagrindu jai jau išmokėtos paramos atžvilgiu.

37Pastebėtina ir tai, jog Sprendime pateikiamos nuostatos ir iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu patvirtintų Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių. Tačiau šios taisyklės nei pareiškėjos 2006 metų paraiškos pateikimo metu, nei net ir patikros atlikimo metu dar negaliojo, todėl jomis apskritai negalėjo būti remiamasi nagrinėjamu atveju.

38Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamą Sprendimą, daro išvadą, jog iš Sprendimo turinio nėra aišku, kuo konkrečiai pasireiškė pareiškėjos, teikiant 2006 metų paraišką, padaryti pažeidimai, ar nustatyti neatitikimai egzistavo nurodytu metu, ar šie neatitikimai buvo tokio pobūdžio, koks numatytas teisės aktuose. Sprendime nenurodytos teisės aktų nuostatos, suteikusios teisę atsakovui iš naujo vertinti pareiškėjos 2006 metais pateiktą paraišką ir taikyti sankcijas jos pagrindu jau išmokėtos paramos atžvilgiu. Sprendimas negali būti vertinamas kaip aiškus, konkretus ir motyvuotas, jame nėra nustatytos aplinkybės, pateikti įrodymai ir suformuluoti argumentai, kurie sudarytų pagrindą taikyti pareiškėjai Agentūros pritaikytas sankcijas. Nors rašte ir nurodoma, kad pareiškėja turi grąžinti susidariusią paramos permoką, t. y. jame pateikta informacija apie, Agentūros nuomone, pritaikytą sankciją, tačiau šis raštas negali būti vertinamas kaip sprendimas, kuriuo pareiškėjos atžvilgiu pritaikyta atitinkama sankcija.

39Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą pabrėžęs (pavyzdžiui, bylos Nr. A822-134/2011, A444-3076/2011), jog Agentūra, kaip savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-17 patvirtintų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų 1 p.), privalo surinkti tokius įrodymus, kurie aiškiai, neprieštaringai įrodytų pareiškėjų padarytus pažeidimus, nes priešingu atveju tie pažeidimai laikytini menamais. Taigi padaryti pažeidimai turi būti neginčijamai įrodyti, neturi būti jokių prieštaravimų, o pateikti pakankamus ir aiškius įrodymus pareiga tenka Agentūrai.

40Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklių 8 punktas nustatė, kad išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai netinkamos bei jų plotai iš paramai tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami (t. y. ateityje už tokius plotus paramos prašyti nebus leidžiama). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-135 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2007 m. taisyklių 8 punkte.

41Atsakovas teigia, jog taip įtvirtinta bendro pobūdžio tvarka, pagal kurią, nustačius neprižiūrėtus, medžiais, krūmais apaugusius plotus, automatiškai laikoma, kad jie 2003 m. birželio 30 d. buvo blogos agrarinės būklės, o asmeniui atitinkamai taikoma sankcija.

42Pastebėtina, jog net ir tuo atveju, jeigu nurodytos nuostatos turėtų būti aiškinamos taip, kaip teigia atsakovas, jos negali eliminuoti aukštesnės galios teisės aktu – Viešojo administravimo įstatymu – įtvirtinto reikalavimo Agentūrai priimti individualius administracinius aktus, kuriuose turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą, pateikiamas adekvatus, aiškus ir pakankamas motyvų išdėstymas, akte, o taikomos poveikio priemonės atitinkamai motyvuojamos. Nagrinėjamu atveju ginčijamame Sprendime nebuvo surinkti minėti įrodymai, nenurodytos aplinkybės, sudariusios pagrindą pareiškėjos atžvilgiu taikyti sankcijas.

43Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamą Sprendimą, konstatuoja, jog jis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų individualiems administraciniams aktams, nėra pakankamai pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės nėra pakankamai motyvuotos. Be to, Agentūra, priimdama Sprendimą, neįvykdė jai nustatytos pareigos surinkti ir pateikti pakankamai įrodymų, kurie aiškiai ir neprieštaringai įrodytų pareiškėjos padarytus pažeidimus, todėl pareiškėjai šio akto pagrindu atitinkamai negalėjo kilti pareiga grąžinti jai sumokėtą paramą.

44Kaip matyti iš ginčijamo Agentūros Sprendimo, atsakovo atsiliepimo į skundą bei apeliacinio skundo, Sprendimo pagrįstumą atsakovas sieja iš esmės su tuo, jog 2007 metais atliktos patikros metu nustačius, kad tam tikra žemės ūkio naudmenų dalis buvo apaugusi medžiais ir krūmais, ir Agentūros 2011 m. sausio 5 d. raštu Nr. BR6-970963 neskyrus paramos pagal 2007 metų paraišką, atitinkamai mažintina jau pareiškėjai 2006 metais pateiktos paraiškos pagrindu išmokėta paramos suma.

45Byloje esantys duomenys patvirtina, jog Agentūra, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui panaikinus 2008 m. lapkričio 20 d. pareiškėjos atžvilgiu priimtą administracinį aktą, atsižvelgdama į apeliacinės instancijos teismo sprendimą dar iki skundžiamo Sprendimo priėmimo 2011 m. sausio 5 d. parengė raštą Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo įvykdymo. Agentūra šiame rašte nurodė patikros metu nustatytas aplinkybes, teisės aktus, remiantis kuriais buvo vertinama pareiškėjos pateikta paraiška, teisės normas, kuriomis vadovaujantis pritaikytos sankcijos, ir konstatavo, jog pareiškėjos paraiškoje nustatytas tyčinio neteisingo deklaravimo atvejis, todėl pagrindinė išmokos dalis pareiškėjai nemokama ir taikoma ilgalaikė sankcija. Taip pat nurodyta rašto apskundimo tvarka bei pažymėta, kur galima kreiptis dėl tolesnės informacijos.

46Pažymėtina, jog nors šis raštas nėra byloje nagrinėjamo ginčo dalyku, o jo teisėtumas ir pagrįstumas nevertintini, dėl šio rašto turinio vis tiek turi būti pasisakyta minėtų atsakovo pateiktų argumentų, jo nuomone, patvirtinančių pareiškėjos skundo nepagrįstumą, kontekste.

47Teisėjų kolegija, įvertinusi panaikintą ankstesnį Agentūros 2008 m. lapkričio 20 d. raštą Nr. BR6-(3.82)-26927 (administracinė byla Nr. I-1569-189/2009, b.l. 12–14) ir atsakovo nurodomą Agentūros 2011 m. sausio 5 d. raštą Nr. BR6-970963 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų bei teismo sprendimo vykdymo“ (b.l. 8–11), pažymi, jog nors naujai priimtas raštas ir vertintinas kaip šiek tiek išsamesnis (jame išsamiau aptartas teisinis reguliavimas), tačiau, kaip matyti iš paties rašto turinio, jis iš esmės yra analogiškas anksčiau panaikintam Agentūros raštui, kuris neatitiko sprendimui dėl sankcijos skyrimo keliamų reikalavimų, kas jau buvo išaiškinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendime. Atitinkamai nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo sutikti ne tik su Agentūros argumentais, jog 2011 m. sausio 5 d. raštas Nr. BR6-970963 yra sprendimas, kuriuo pareiškėjai paskirta sankcija, bet ir nėra pagrindo sutikti su tuo, kad šis raštas apskritai atitinka individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus ir laikytinas aktu, sukeliančiu pareiškėjai teisines pasekmes. Konstatuotina, jog byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad buvo priimtas sprendimas dėl sankcijų taikymo pagal pareiškėjos 2007 metais pateiktą paraišką, todėl minėti Agentūros argumentai vertinini kaip nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo pripažinti ginčijamą Sprendimą teisėtu ir pagrįstu.

48Pažymėtina ir tai, jog nors byloje jau iš esmės konstatuota, kad Sprendimas neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, o Agentūra nesurinko pakankamai įrodymų, kurie patvirtintų pareiškėjos padarytus pažeidimus, dėl kurių pareiškėja įpareigota grąžinti suteiktos paramos permoką, sprendžiant ginčą dėl Sprendimo teisėtumo, papildomai pasisakytina ir dėl sankcijos – sumokėtos paramos dalies grąžinimo – taikymo.

49Agentūra Sprendime nurodė teisės aktų nuostatas, remiantis kuriomis buvo vertinama pareiškėjos 2006 metų paraiška bei priimtas Sprendimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklių 8, 4, 38.1.6, 38.1.5 punktai, Kaimo plėtros 2004 – 2006 metų plano priemonės „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos ribojimais“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-430, 5.7, 3, 27.3.4 punktai. Be to, nurodytos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137, 7.1.1 punkto nuostatos, taip pat Reglamento nuostatos, susijusios su palūkanų skaičiavimu.

50Kaip jau minėta, Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklių 8 punktas, inter alia, nustatė, jog patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai netinkamos bei jų plotai iš paramai tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami (t. y. ateityje už tokius plotus paramos prašyti nebus leidžiama). Pagal 4 punktą, tyčinis neteisingas deklaravimas apima ir tuos atvejus, kai pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas ir neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas. Tokiu atveju tyčiniu neteisingu deklaravimu laikoma, kai bendras neteisingai deklaruotų laukų plotas sudaro daugiau kaip 10 proc. paraiškoje deklaruoto ploto. Atitinkamai taikomos sankcijos dėl išmokos pagrindinės dalies dėl neteisingo deklaravimo, kai nustatytas didesnis nei 20 procentų ploto tyčinis neteisingas deklaravimas – išmokos pagrindinė dalis už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija (taisyklių 38.1.5 p.), o kai nustatoma, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas – taikomos šių taisyklių 38.1.4 ir 38.1.5 punktuose nustatytos sankcijos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo (taisyklių 38.1.6 p.).

51Kaip matyti iš nurodytų nuostatų, tuo atveju, jeigu nustatomas tyčinio neteisingo deklaravimo atvejis, remiantis Sprendime nurodytomis teisės aktų nuostatomis, taikomos sankcijos į ateitį. Kitaip tariant, nurodytos nuostatos aiškiai ir konkrečiai neįtvirtina galimybės taikyti nurodytas sankcijas buvusių metų paraiškų pagrindu išmokėtos paramos atžvilgiu. Kitos minėtų taisyklių nuostatos taip pat neįtvirtino galimybės reikalauti grąžinti jau sumokėtą sumą dėl Sprendime nurodytų pažeidimų.

52Kaimo plėtros 2004 – 2006 metų plano priemonės „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos ribojimais“ administravimo taisyklių 5.7 punktas nustatė, jog kompensacinės išmokos ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse su aplinkosaugos apribojimais bus mokamos tiems žemės ūkio veiklos subjektams, kurių žemės ūkio veiklos žemė yra geros agrarinės būklės. Remiantis tų pačių taisyklių 3 punktu, tyčinis neteisingas deklaravimas, inter alia, yra atvejis, kai pareiškėjas kreipiasi dėl išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas ir neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas arba yra deklaravęs plotą, kuriame neužsiima žemės ūkio veikla. Šių taisyklių 27.3.4 punktas (nuo 2006-04-09 įsigaliojusioje redakcijoje – 26.3.4 p.) reglamentavo taikomas sankcijas – kai nustatytas tyčinio neteisingo deklaravimo atvejis, pareiškėjas pašalinamas iš dalyvavimo priemonėje dvejiems metams (t. y. parama nebus teikiama einamaisiais ir kitais metais).

53Įvertinus cituotas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog Agentūros nurodytose teisės normose nebuvo įtvirtinta galimybė taikyti sankcijas asmeniui jau ankstesniais metais paskirtos ir išmokėtos paramos atžvilgiu. Pabrėžtina, jog kitos nurodytų taisyklių nuostatos taip pat neįtvirtino tokios Agentūros teisės.

54Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas teisės aktų nuostatas, konstatuoja, jog atsakovas, be kita ko, net ir tuo atveju, jeigu būtų vertinama, kad pareiškėja pažeidė jo nurodytus teisės aktų reikalavimus, t. y. atliko tyčinį neteisingą deklaravimą, nepagrindė teisės taikyti pareiškėjai nurodytą sankciją – iš esmės sumažinti pareiškėjai jau paskirtą ir sumokėtą paramą. Pažymėtina, jog išvadą, kad atsakovui nurodytomis taisyklėmis nėra suteikta minėta teisė, patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A502-2335/2011), kurioje konstatuota, kad išanalizavus, inter alia, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklių nuostatas, nenustatyta, jog šiose taisyklėse būtų įtvirtintos taisyklės, suteikiančios teisę Agentūrai paraiškas administruoti pakartotinai. Priešingai, darytina išvada, kad jos reglamentuoja pirminį paraiškų administravimą, o taikomos sankcijos yra nukreiptos į ateitį bei taikomos administruojant einamųjų metų paraiškas.

55Pastebėtina ir tai, kad tuo atveju, jeigu būtų pagrindo sutikti su Agentūros teiginiais, kad būtent jos 2011 m. sausio 5 d. raštas Nr. BR6-970963 yra sprendimas dėl sankcijos taikymo, o ginčijamas Sprendimas yra informacinis raštas, minėtame 2011 m. sausio 5 d. Agentūros rašte nurodžius, jog pareiškėjai nemokama pagrindinė išmokos dalis ir taikoma ilgalaikė sankcija (reiškianti, jog parama nebus teikiama einamaisiais ir kitais metais), sankcija pareiškėjai 2006 metų paraiškos pagrindu išmokėtos sumos atžvilgiu negalėtų būti taikoma, nes tokia sankcija būtų taikoma ne einamiesiems ir atitinkamai ne ateinantiems metams.

56Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, konstatuotina, jog ginčijamas Sprendimas neatitinka jam keliamų reikalavimų, todėl turi būti panaikintas. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai patenkino pareiškėjos skundą ir panaikino Sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo netenkinti.

59Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai B. M.,... 4. atsakovo atstovei R. R.,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėja B. M. skundu (b.l. 1–3), kurį patikslino... 9. Nurodė, kad 2011 m. gegužės 25 d. gavo Agentūros raštą Nr.... 10. Atsakovas Agentūra atsiliepimu į skundą (b.l. 35–37) prašė skundą... 11. Nurodė, kad pareiškėja Agentūrai 2007 m. birželio 5 d. pateikė paraišką... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepimu į skundą (b.l.... 13. Nurodė, kad pareiškėja pateikė Ministerijai skundą dėl Agentūros priimto... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu (b.l.... 16. Nustatė, kad B. M. 2006 m. birželio 9 d. Agentūrai... 17. Teismas vertino, kad Sprendimas pareiškėjai sukelia teisines pasekmes.... 18. III.... 19. Atsakovas Agentūra pateikė apeliacinį skundą (b.l. 88–91), kuriuo prašo... 20. 1. Pakartotinai pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010... 21. 2. Remdamasis Taisyklių 8, 44.1.6 punktais, daro išvadą, jog teisės normose... 22. Pareiškėja B. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą... 24. Papildomai pabrėžia, jog pagal Taisyklių 8 punktą patikros metu nustačius,... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 28. Byloje ginčijamas Agentūros Tiesioginės paramos departamento 2011 m. kovo 10... 29. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus,... 30. Nustatyta, jog Agentūra 2008 m. lapkričio 20 d. pareiškėjos atžvilgiu jau... 31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas ginčą dėl... 32. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 33. Taigi, pareiškėjos atžvilgiu priimti aktai taip pat turi atitikti nurodytus... 34. Kaip matyti iš ginčijamo Sprendimo, jame tik išvardinamos teisės aktų... 35. Sprendime, be kita ko, remiamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro... 36. Pabrėžtina, jog, priimant sprendimą taikyti nurodytas sankcijas, remiantis... 37. Pastebėtina ir tai, jog Sprendime pateikiamos nuostatos ir iš Lietuvos... 38. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamą Sprendimą, daro išvadą, jog... 39. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą... 40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.... 41. Atsakovas teigia, jog taip įtvirtinta bendro pobūdžio tvarka, pagal kurią,... 42. Pastebėtina, jog net ir tuo atveju, jeigu nurodytos nuostatos turėtų būti... 43. Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamą Sprendimą, konstatuoja, jog jis... 44. Kaip matyti iš ginčijamo Agentūros Sprendimo, atsakovo atsiliepimo į... 45. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog Agentūra, Lietuvos vyriausiajam... 46. Pažymėtina, jog nors šis raštas nėra byloje nagrinėjamo ginčo dalyku, o... 47. Teisėjų kolegija, įvertinusi panaikintą ankstesnį Agentūros 2008 m.... 48. Pažymėtina ir tai, jog nors byloje jau iš esmės konstatuota, kad Sprendimas... 49. Agentūra Sprendime nurodė teisės aktų nuostatas, remiantis kuriomis buvo... 50. Kaip jau minėta, Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir... 51. Kaip matyti iš nurodytų nuostatų, tuo atveju, jeigu nustatomas tyčinio... 52. Kaimo plėtros 2004 – 2006 metų plano priemonės „Mažiau palankios... 53. Įvertinus cituotas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog Agentūros... 54. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas teisės aktų nuostatas, konstatuoja,... 55. Pastebėtina ir tai, kad tuo atveju, jeigu būtų pagrindo sutikti su... 56. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes,... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 58. atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 59. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimą... 60. Nutartis neskundžiama....