Byla AS-62-227-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Antano Ablingio (pranešejas), Romos Sabinos Alimienes (kolegijos pirmininke) ir Virgilijaus Valanciaus, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Kautra“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Kautra“ skunda atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcine bendrove „Klaipedos Autobusu parkas“, uždaroji akcine bendrove „Busturas“ ir AS „Lux Express Estonia“) del nutarimo panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Uždaroji akcine bendrove (toliau – ir UAB) „Kautra“ (toliau – ir pareiškejas) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma skundu (b. l. 1-3), kuriuo praše panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Taryba) 2010 m. gruodžio 9 d. nutarima Nr. 1S-217 „Del UAB „Klaipedos autobusu parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmu atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo (toliau – ir Konkurencijos istatymas) 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams tyrimo pradejimo“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 1S-217) ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo isiteisejimo dienos sustabdyti Tarybos Nutarimo Nr. 1S-217 galiojima.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi (b. l. 12-13) atsisake priimti pareiškejo skunda kaip nenagrinetina teismu. Teismas nurode, kad bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškejas gincija Tarybos motyvuota nutarima ištirti konkurencija ribojancius veiksmus. Teismas, remdamasis Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 5 dalimi, pažymejo, kad Tarybos nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobudžio dokumentu, kuriais atliekamas reikšmingu aplinkybiu tyrimas, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 15 straipsniu, nurode, jog tokie dokumentai nepriskirtini prie aktu, kurie yra ginco administraciniame teisme dalykas. Teismas taip pat remesi Konkurencijos istatymo 36 ir 38 straipsniais bei nurode, kad Konkurencijos istatyme yra numatyta galimybe skusti galutinius Tarybos sprendimus ar nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurencija ribojancius veiksmus, o motyvuoto nutarimo del tyrimo pradejimo apskundimo galimybe minetame istatyme nera numatyta. Pažymejo, kad motyvuotas nutarimas pradeti tyrima del „Klaipedos autobusu parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmu atitikties Konkurencijos 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškejui sukuria tik procedurinio, o ne materialaus pobudžio teisines pasekmes, toks dokumentas savaime nedaro itakos pareiškejo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedura, kurios metu priemus galutini sprendima pareiškejo teisinis statusas gali pasikeisti. Teismas konstatavo, kad del nurodytu priežasciu skundžiamas Tarybos motyvuotas nutarimas pradeti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksmu negali buti pripažintas individualiu teises aktu, skustinu administraciniam teismui, ir, vadovaudamasis ABTI 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškejo skunda atsisake priimti kaip nenagrinetina teismu.

6II.

7Pareiškejas atskiruoju skundu (b. l. 16-19) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarti ir klausima del UAB „Kautra“ skundo priemimo išspresti iš esmes – ipareigoti Vilniaus apygardos administracini teisma priimti skunda del Tarybos nutarimo pradeti tyrima arba ši klausima perduoti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

8Teigia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartyje neteisingai aiškino ABTI 15 straipsni. Pažymi, kad UAB „Kautra“ skundžia Tarybos – valstybinio administravimo subjekto – priimto teises akto teisetuma ir, remiantis ABTI 15 straipsniu, byla pagal pareiškejo skunda yra priskirtina administraciniu teismu kompetencijai, o šiuo konkreciu atveju, vadovaujantis Konkurencijos istatymo 38 straipsnio 1 dalimi, – Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai. Teigia, kad teismais klaidingai traktavo, jog Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 pradeti tyrima UAB „Kautra“ sukuria tik procedurinio, o ne materialaus pobudžio teisines pasekmes. Pažymi, kad Konkurencijos istatymo nuostatos nenumato, kurie konkreciai iš Tarybos nutarimu gali buti skundžiami teismine tvarka, todel, vadovaujantis Konkurencijos istatymo 38 straipsnio 1 dalimi, laikytina, kad teismine tvarka gali buti skundžiami visi Tarybos nutarimai, taip pat ir nutarimai pradeti tyrima. Remiasi ABTI 5 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, jog teise kreiptis i teisma del pažeidžiamu teisiu gynimo itvirtina tiek specialus teises aktas – Konkurencijos istatymas, tiek ir ABTI. Mano, kad Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 yra naikintinas, kadangi priimtas pažeidžiant Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatas. Teigia, kad Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatymo 2 straipsnio 9 dalyje numatytus individualaus administracinio akto požymius, kadangi šis nutarimas yra vienkartinis teises taikymo aktas (juo inicijuojamas konkretus tyrimas), skirtas konkreciai nurodytai asmenu grupei (nurodytiems ukio subjektams). Akcentuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas neturejo jokio pagrindo atsisakyti priimti pareiškejo skunda.

9Teiseju kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas atmestinas. ABTI 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisejas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skunda (prašyma), jeigu skundas (prašymas) nenagrinetinas teismu.

12Patikrinusi byla, teiseju kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškejo skunda, vadovaudamasis ABTI 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisake priimti pagristai.

13Pagal ABTI 5 straipsni kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise ar istatymu saugomas interesas. ATBI 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte itvirtinta, jog teismas imasi nagrineti administracine byla pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad butu apginta jo teise arba istatymu saugomas interesas, skunda ar prašyma. Šiu teises normu sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad i administracini teisma asmuo turi teise kreiptis tik del jam teisines pasekmes sukelianciu individualiu teises aktu, priimtu viešojo administravimo srityje.

14Pirmosios instancijos teismas atsisake priimti pareiškejo skunda del Tarybos Nutarimo Nr. 1S-217. Nagrinejamu atveju Tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vertintinas kaip vienkartinis teises taikymo aktas, skirtas konkreciam subjektui (ABTI 2 straipsnio 14 dalis), taciau atsižvelgiant i jo priemimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali buti pripažistamas individualiu teises aktu, skustinu administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne karta yra konstataves, kad Tarybos nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobudžio dokumentu, kuriais atliekamas reikšmingu aplinkybiu tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobudi nepriskirtini prie aktu, kurie yra ginco administraciniame teisme dalykas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarti Nr. A502-1466/2010). Nors ir negalima teigti, kad Nutarimas Nr. 1S-217 pradeti tyrima del „Klaipedos autobusu parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmu atitikties Konkurencijos 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškejui išvis jokiu teisiniu pasekmiu nesukuria, šios teisines pasekmes iš esmes yra tik procedurinio, o ne materialaus pobudžio.

15Teiseju kolegija pažymi, kad Konkurencijos istatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, jog Tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus gali buti skundžiamas teismui. Taciau, sistemiškai aiškinant Konkurencijos istatymo normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybe skusti galutinius Tarybos sprendimus arba Tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurencija ribojancius veiksmus, o Tarybos nutarimas del tyrimo pradejimo teismui yra neskundžiamas. Taigi pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog gincijamas Nutarimas Nr. 1S-217 savaime nedaro itakos pareiškejo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedura, kurios metu priemus galutini sprendima pareiškejo teisinis statusas gali pasikeisti. Atsižvelgus i tai, kas išdestyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagristai atsisake priimti pareiškejo skunda kaip nenagrinetina teismu, kadangi administraciniai teismai nesprendžia del viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobudžio dokumentu, t. y. ne individualiu administraciniu aktu, teisetumo ir pagristumo (ABTI 15 str.).

16Remdamasi išdestytais argumentais teiseju kolegija sprendžia, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartis, kuria teismas atsisake priimti pareiškejo skunda, yra pagrista ir teiseta. Tenkinti pareiškejo atskiraji skunda ir naikinti skundžiama nutarti remiantis atskirajame skunde išdestytais argumentais nera pagrindo.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

18Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Kautra“ atskiraji skunda atmesti.

19Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarti palikti nepakeista.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai