Byla I-3880-473/2008
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas), Violetos Balčytienės (pranešėja) ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Žanetai Kubiliūtei, atsakovo VĮ Registrų centro atstovei Kristinai Grinevičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovėms Vaidutei Kalpokienei ir advokatei Jurgitai Judickienei, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą atsakovams VĮ Registrų centrui ir VĮ Registrų centro Alytaus filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Draugystės sanatorija“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Litesko“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti centrinio registratoriaus VĮ Registrų centro ginčų nagrinėjimo komisijos 2008-06-04 sprendimą Nr. 223 ir pripažinus, kad 2008-04-23 teritorinis registratorius VĮ Registrų centro Alytaus filialas Nekilnojamojo turto kadastre pastatų (( - ), Druskininkai (unikalus Nr. ( - )); ( - ), Druskininkai (unikalus Nr. ( - )); ( - ), Druskininkai (unikalus Nr. ( - )); ( - ), Druskininkai (unikalus Nr. ( - )) kadastro duomenis apie šių pastatų šildymo būdą pakeitė nepagrįstai ir neteisėtai, įpareigoti teritorinį registratorių VĮ Registrų centro Alytaus filialą pašalinti padarytus pažeidimus ir Nekilnojamojo turto kadastre atkurti iki 2008-04-23 buvusius pastatų kadastrinius duomenis apie šildymo būdą.

3Pareiškėja UAB „Litesko“ skunde teismui (b. l. 5–11, 23–27) nurodė ir per teismo posėdį paaiškino, kad teritorinis registratorius VĮ Registrų centro Alytaus filialas, remdamasis UAB „Draugystės sanatorija“ pateiktu 2008-04-16 prašymu Nr. SD-156 dėl neva Nekilnojamo turto kadastro ir registro duomenų bazėje padarytų klaidų ištaisymo, 2008-04-23 pakeitė Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašytus UAB „Draugystės sanatorija“ nuosavybės teise priklausančių pastatų (pastato, esančio adresu: ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ); pastato, esančio adresu: ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ); pastato, esančio adresu: ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ) ; pastato, esančio adresu: ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - )), kadastrinius duomenis apie šių pastatų šildymo būdą, t. y. Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašytas minėtų pastatų šildymo būdas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų – pirmų dviejų pastatų buvo pakeistas į vietinį centrinį šildymą, apie likusius pastatus nurodyta, kad šildymo nėra. Kadangi teritorinis registratorius VĮ Registrų centro Alytaus filialas minėtais veiksmais pažeidė pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, ji 2008-05-23 pateikė centriniam registratoriui VĮ Registrų centrui skundą. Su 2008-06-13 centrinio registratoriaus VĮ Registrų centro sprendimu Nr. 223, kuriuo buvo atsisakyta priimti jos skundą, pareiškėja nesutinka. Nurodė, kad remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12, 13 bei 14 straipsniais, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 89 punktu, UAB „Draugystės sanatorija“ pateiktą 2008-04-16 prašymą Nr. SD-156 dėl pastatų kadastrinių duomenų pakeitimo Nekilnojamo turto kadastro ir registro duomenų bazėje VĮ Registrų centro Alytaus filialas turėjo atmesti kaip neturintį teisinio pagrindo, tačiau to nepadarė. Teritorinis registratorius, neturėdamas tam jokio teisinio pagrindo, pats atliko neteisėtus veiksmus ir pakeitė Nekilnojamojo turto kadastre pastatų kadastrinius duomenis. Teisėtas pastato atjungimas nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų ar šildymo būdo pakeitimas turi būti patvirtintas tik įgaliotų institucijų ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, todėl tik šių institucijų išduoti dokumentai (Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas) gali būti pagrindas pakeisti Nekilnojamo turto kadastre ir registre įrašytus kadastrinius duomenis apie pastato šildymo būdą. Prie trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Draugystės sanatorija“ 2008-04-16 prašymo Nr. SD-156, kuriuo remdamasis teritorinis registratorius VĮ Registrų centro Alytaus filialas pakeitė Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašytus kadastrinius duomenis apie minėtų pastatų šildymo būdą, nebuvo pridėta jokių kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, patvirtinančių pastatų šildymo būdo pakeitimą (pastatų rekonstrukciją) bei šių pastatų atjungimą nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, t. y. šiame prašyme nebuvo nurodyta, kuo remiantis (iš nustatytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 str. 1 dalyje) yra prašoma registre pakeisti pastatų kadastrinius duomenis. Pareiškėja UAB „Litesko“ yra vienintelis centralizuotos šilumos energijos gamintojas ir tiekėjas Druskininkų mieste, todėl yra įgaliota teisės aktų nustatyta tvarka siekti, kad prijungti prie Druskininkų miesto centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų pastatai būtų nuo šios sistemos atjungiami bei tokių pastatų šildymo būdas būtų keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka. O trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ niekada nesikreipė į šilumos tiekėją dėl jai priklausančių pastatų atjungimo ar šildymo būdo pakeitimo techninių sąlygų išdavimo, nepateikė jokių kompetentingų valstybės institucijų teisės aktų nustatyta tvarka išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad pastatai yra atjungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų ir kad yra pakeistas jų šildymo būdas. Minėti pastatai iki šiol yra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų ir iki šiol į minėtų pastatų kompleksą šiluma yra tiekiama iš centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų. Kadangi jokia įgaliota valstybės institucija teisės aktų nustatyta tvarka nėra išdavusi dokumentų, nustatančių pareiškėjai priklausančių pastatų atjungimo nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų bei šildymo būdo pakeitimo į vietinį šildymą faktų, todėl VĮ Registrų centro Alytaus filialo atlikti veiksmai negali būti traktuojami kaip netikslių kadastrinių duomenų ištaisymas.

4Atsakovas VĮ Registrų centras su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 90, 91) nurodė ir teismo posėdyje jo atstovė paaiškino, kad Nekilnojamojo turto kadastro, Nekilnojamojo turto registro įstatymas bei Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro nuostatai nustato, kad suinteresuotas asmuo (fizinis ar juridinis), norėdamas gauti sprendimą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo, pirmiausia turi kreiptis į teritorinį registratorių (kadastro tvarkytoją) ir pateikti jam motyvuotą prašymą, pagrįstą aiškiais argumentais ir (arba) dokumentais. Tik tuo atveju, kai yra priimtas teritorinio registratoriaus atsisakymas tenkinti prašymą, su kuriuo suinteresuotas asmuo nesutinka, arba jei asmuo negauna atsakymo, pateikiamas skundas (prašymas) centriniam registratoriui. Pareiškėja patikslintame skunde nurodė, kad apie, jo nuomone, neteisingus kadastro duomenis jis sužinojo iš 2008-04-25 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties administracinėje byloje Nr. I-2934-602/2008, bet pareiškėja nepateikia įrodymų, kad ji dėl šių, jos nuomone, neteisingų ar neišsamių duomenų ištaisymo kreipėsi į kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių darbuotojus ir kadastro tvarkytojus, kurie šiuo klausimu būtų priėmę nepalankų sprendimą. Be to, pareiškėja UAB „Litesko“ skundą VĮ Registrų centrui padavė nenurodžiusi suinteresuotų asmenų, kuriuo laikytina UAB „Draugystės sanatorija“. O atsakovas, išnagrinėdamas pareiškėjos skundą, kuriame į procedūros nagrinėjimą neįtrauktas pastatų savininkas, pažeistų pagrindines procedūras (LR ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalis nustato, kad centrinis registratorius atsisako priimti skundą, jei skundo turinys ir forma neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų reikalavimų ir išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl centrinis registratorius VĮ Registrų centras priimti pareiškėjos UAB „Litekso“ skundą atsisakė teisėtai.

5Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 98, 99) nurodė ir teismo posėdyje jos atstovė paaiškino, kad VĮ Registrų centro Alytaus filialo Kadastrinių matavimų skyriaus matininkai, atsižvelgdami į nekilnojamųjų daiktų savininkės UAB „Draugystės sanatorija“ 2008-04-16 prašymą Nr. SD-156 ištaisyti klaidą dėl pastatų šildymo būdo, patikslino nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), Druskininkuose, kadastro duomenis, t. y. pastatų šildymo būdą, ir į kadastro duomenų bylas įrašė, kad pastatų šildymas yra vietinis arba jo nėra. UAB „Draugystės sanatorija“ pasinaudojo Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise ir kreipėsi dėl duomenų pakeitimo, o atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas, išnagrinėjęs jos prašymą, pakeitė duomenis apie minėtų pastatų šildymo būdą. Be to, kilus ginčui tarp UAB „Draugystės sanatorija“ ir UAB „Litesko“, UAB „Draugystės sanatorija“ 2008 m. birželio 16 d. pakartotinai kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą prašydama patikslinti statinių, esančių ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), Druskininkuose, kadastro duomenis. Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo Kadastrinių matavimų skyriaus matininkai apžiūrėjo minėtus statinius ir patikslino nurodytų statinių kadastro duomenis kadastro duomenų bylose, t. y. paliko tą patį vietinį pastatų šildymo būdą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 84–87) nurodė ir teismo posėdyje jos atstovės paaiškino, kad 2008 m. balandžio 14 d., norėdama ištaisyti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre esančius klaidingus duomenis apie šių jai nuosavybes teise priklausančių pastatų šildymo būdą, nes dalis UAB „Draugystės sanatorija“ nuosavybės teise priklausančių pastatų jau seniai yra atjungti arba niekada nebuvo prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų, trečiasis suinteresuotasis asmuo su prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą. Nurodė, kad atsakovas VĮ Registrų centras pareiškėjos skundą atmetė pagrįstai, kadangi ji skundą padavė nesilaikydama išankstinės įstatymų nustatytos privalomos ginčo nagrinėjimo tvarkos ir nesilaikė Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytų skundui keliamų reikalavimų. Pareiškėja savo poziciją dėl centrinio registratorius sprendimo nepagrįstumo (atsisakymo nagrinėti jo skundą) grindžia vien paduoto skundo turinio pagrįstumu, o centrinis registratorius, atsisakydamas priimti pareiškėjos skundą, jo turinio net nenagrinėjo.

7Teismo nustatytos faktinės aplinkybės.

8Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ 2008-04-16 kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą su prašymu Nr. SD-156 dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazėje bei inventorizacijos bylose padarytų pastatų šildymo būdų klaidų ištaisymo (b. l. 48). Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas, išnagrinėjęs UAB „Draugystės sanatorija“ prašymą dėl duomenų apie šildymą pakeitimo, 2008-05-21 Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke pakeitė duomenis apie UAB „Draugystės sanatorija“ priklausančių pastatų šildymo būdą: pastatų ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ), ir ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ), šildymo būdas iš centrinio šildymo iš centralizuotų sistemų pakeistas į vietinį centrinį šildymą; pastatų ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ), ir ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ), šildymo būdas iš centrinio šildymo iš centralizuotų sistemų pakeistas į „šildymo nėra“ (b. l. 30–47).

9Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ 2008-06-16 pakartotinai kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą, prašydama patikslinti jam priklausančių statinių, esančių ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), Druskininkuose, kadastro duomenis apie pastatų šildymo būdą (b. l. 111–114).

10Pareiškėja UAB „Litesko“ 2008-05-23 padavė atsakovui VĮ Registrų centrui skundą „Dėl teritorinio registratoriaus VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo nepagrįstų ir neteisėtų veiksmų“, prašydama įpareigoti teritorinį registratorių VĮ Registrų centro Alytaus filialą pašalinti padarytus pažeidimus dėl trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Draugystės sanatorija“ priklausančių pastatų kadastro duomenų apie šildymo būdą pakeitimų Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, neturint tam teisinio pagrindo, ir grąžinti iki 2008-04-23 buvusius pastatų kadastrinius duomenis apie šildymo būdą (b. l. 56–59).

11Atsakovas VĮ Registrų centras 2008-06-04 priėmė sprendimą Nr. 223 atsisakyti nagrinėti UAB „Litesko“ skundą dėl to, kad pareiškėja nesilaikė Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymuose nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, t. y. prieš paduodama skundą nesikreipė į teritorinį registratorių (b. l. 62, 63).

12Pareiškėja UAB „Litesko“ 2008-06-19 kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą su prašymu Nr. 01T-97/1-2008 pašalinti padarytus pažeidimus (pastatų kadastro duomenų pakeitimus, neturint tam teisinio pagrindo) ir Nekilnojamojo turto kadastre ir registre grąžinti iki 2008-04-23 buvusius pastatų (( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ); ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ); ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - )) kadastrinius duomenis apie šildymo būdą (b. l. 116–118).

13UAB „Litesko“ 2008-07-08 kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti centrinio registratoriaus VĮ Registrų centro 2008-06-04 sprendimą ir įpareigoti teritorinį registratorių VĮ Registrų centro Alytaus filialą pašalinti padarytus pažeidimus ir Nekilnojamojo turto kadastre ir registre grąžinti iki 2008-04-23 buvusius minėtų UAB „Draugystės sanatorija“ priklausančių pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą (b. l. 23–27).

14Bylai reikšmingas teisinis reguliavimas.

15Nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, Nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, matininkų ir matininkų ekspertų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Taip pat svarbus šiuo atveju yra Nekilnojamojo turto registro įstatymas, kuris reguliuoja žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą Nekilnojamojo turto registre, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę.

16Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalis nustato, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad kadastro tvarkytojas neatlygintinai ištaisytų netikslius ar neteisingus duomenis, o neišsamius papildytų. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nustato, kad dėl Nekilnojamojo turto kadastre įregistruoto nekilnojamojo daikto duomenų pakeitimo yra pateikiamas prašymas ir šį prašymą patvirtinantys dokumentai. Šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalis nustato, kad nekilnojamojo daikto duomenys įrašomi ir pakeičiami pagal nekilnojamojo daikto buvimo vietą kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Kadastro duomenis į kadastrą įrašo, pakeičia ir tvarko kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių darbuotojai (Kadastro nuostatų 7, 9, 95 p.). Išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą kadastro tvarkytojas priima vieną iš Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nustatytų sprendimų (prašymą tenkinti, prašymą atmesti, sprendimo priėmimą atidėti). Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, šie priimti kadastro tvarkytojo sprendimai skundžiami mutatis mutandis taikant Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatytą teritorinių registratorių priimtų sprendimų skundimo tvarką.

17Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. O to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnis nustato pateikimo centriniam registratoriui tvarką. Pagal šio straipsnio 2 dalį, skundas centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jeigu suinteresuotas asmuo praleido šio įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias centrinis registratorius pripažįsta svarbiomis, šis terminas centrinio registratoriaus sprendimu gali būti atnaujintas. Kartu su pareiškimu dėl skundo padavimo termino atnaujinimo turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas. Centrinio registratoriaus sprendimas atmesti pareiškimą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo gali būti apskųstas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

18Teismo išvados.

19Kaip matyti iš nagrinėto teisinio reguliavimo, Nekilnojamojo turto registro įstatymas bei Nekilnojamojo turto registro nuostatai nustato, kad suinteresuotas asmuo (fizinis ar juridinis), manydamas, kad jo teisės (interesai) yra pažeistos, pirmiausia turi kreiptis į teritorinį registratorių ir pateikti jam motyvuotą prašymą. Teritorinis registratorius privalo kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmens, kuris kreipiasi dėl jo interesų gynimo, nurodytos teisės buvo pažeistos. Tik tuo atveju, kai yra priimtas teritorinio registratoriaus atsisakymas tenkinti prašymą, su kuriuo suinteresuotas asmuo nesutinka, arba jei asmuo negauna atsakymo, pateikiamas skundas (prašymas) centriniam registratoriui, remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsniu. Tai reiškia, kad minėtuose įstatymuose nustatyta išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka yra privaloma kiekvienam asmeniui, kuris kreipiasi dėl jo teisėtų interesų (teisių) gynimo.

20Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymuose nustatyta išankstinė ginčo nagrinėjimo tvarka be išimčių taikoma visiems asmenims (fiziniams ir juridiniams). Pareiškėja UAB „Litesko“, sužinojusi apie galimą jos teisių pažeidimą dėl VĮ Registrų centro Alytaus filialo, jos manymu, neteisėtai įvykdyto duomenų apie UAB „Draugystės sanatorija“ pastatų šildymo būdo pakeitimo (iš centralizuoto šildymo į vietinį šildymą arba „šildymo nėra“), 2008-05-23 kreipėsi į centrinį registratorių VĮ Registrų centrą. Vėliau pareiškėja UAB „Litesko“ 2008-07-08 dėl centrinio registratoriaus VĮ Registrų centro 2008-06-04 priimto sprendimo Nr. 223 panaikinimo kreipėsi į teismą.

21Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro 15 straipsnio 1 dalimi ir Nekilnojamojo turto registro 30 straipsnio 1 dalimi, kadastro tvarkytojo sprendimas pirmiausia skundžiamas teritoriniam administratoriui ir tik tuo atveju, jei asmuo nesutinka su šiuo sprendimu, turi teisę jį apskųsti centriniam registratoriui. Vadinasi, pareiškėja visų pirma turėjo kreiptis į teritorinį registratorių, t. y. VĮ Registrų centro Alytaus filialą, tačiau to nepadarė. Remiantis byloje esančiais rašytiniai įrodymais, darytina išvada, kad pareiškėja UAB „Litesko“ nesilaikė privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos.

22Centrinis registratorius, išnagrinėjęs UAB „Litesko“ skundą dėl galimai neteisėtų teritorinio registratoriaus veiksmų (duomenų apie šildymą pakeitimo), 2008-06-04 sprendimu Nr. 223 atsisakė pareiškėjos skundą nagrinėti dėl to, kad šis nesilaikė privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Taigi tik tuo atveju, kai yra priimtas teritorinio registratoriaus atsisakymas tenkinti prašymą, su kuriuo suinteresuotas asmuo nesutinka, arba jei asmuo negauna atsakymo, pateikiamas skundas centriniam registratoriui pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalį. Vadinasi, centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos tyrimo dalykas yra tik teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas, kuriuo išspręstas pareiškėjos kreipimasis į teritorinį registratorių dėl galimo jos teisių pažeidimo. Tai reiškia, kad centrinis registratorius turi teisę atsisakyti nagrinėti suinteresuoto asmens skundą, jei jis nėra pasinaudojęs išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, t. y. nėra padavęs skundo teritoriniam registratoriui. Darytina išvada, kad atsakovas VĮ Registrų centras pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjos UAB „Litesko“.

23Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais motyvais, daro išvadą, kad VĮ Registrų centro 2008-06-04 sprendimas Nr. 223 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjos UAB „Litesko“ skundas dalyje dėl VĮ Registrų centro 2008-06-04 sprendimo Nr. 223 panaikinimo, atmetamas (LR ABTĮ 57 str., 88 str. 1 d. 1 p.).

24Reikalavimas dėl teritorinio registratoriaus VĮ Registrų centro Alytaus filialo įpareigojimo pašalinti padarytus pažeidimus ir Nekilnojamojo turto kadastre atkurti iki 2008-04-23 buvusius trečiajam suinteresuotajam asmeniui priklausančių pastatų kadastrinius duomenis apie šildymo būdą, paliekamas nenagrinėtu, nes pareiškėjas nesilaikė Nekilnojamojo turto kadastro 15 straipsnyje ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 ir 31 straipsniuose nustatytos išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos (LR ABTĮ 103 str. 1 d. 1 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 103 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

26pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą dalyje dėl VĮ Registrų centro 2008-06-04 sprendimo Nr. 223 panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

27Skundą dalyje dėl VĮ Registrų centro Alytaus filialo įpareigojimo pašalinti padarytus pažeidimus ir Nekilnojamojo turto kadastre atkurti iki 2008-04-23 buvusius UAB „Draugystės sanatorija“ pastatų kadastrinius duomenis apie šildymo būdą, palikti nenagrinėtu.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja UAB „Litesko“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 3. Pareiškėja UAB „Litesko“ skunde teismui (b. l. 5–11, 23–27) nurodė... 4. Atsakovas VĮ Registrų centras su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį... 5. Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas su pareiškėjos skundu... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ su... 7. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės.... 8. Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ 2008-04-16... 9. Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Draugystės sanatorija“ 2008-06-16... 10. Pareiškėja UAB „Litesko“ 2008-05-23 padavė atsakovui VĮ Registrų... 11. Atsakovas VĮ Registrų centras 2008-06-04 priėmė sprendimą Nr. 223... 12. Pareiškėja UAB „Litesko“ 2008-06-19 kreipėsi į VĮ Registrų centro... 13. UAB „Litesko“ 2008-07-08 kreipėsi į teismą su skundu, prašydama... 14. Bylai reikšmingas teisinis reguliavimas.... 15. Nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo... 16. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalis nustato, kad... 17. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 18. Teismo išvados.... 19. Kaip matyti iš nagrinėto teisinio reguliavimo, Nekilnojamojo turto registro... 20. Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymuose... 21. Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro 15 straipsnio 1 dalimi ir Nekilnojamojo... 22. Centrinis registratorius, išnagrinėjęs UAB „Litesko“ skundą dėl... 23. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais motyvais, daro išvadą, kad VĮ... 24. Reikalavimas dėl teritorinio registratoriaus VĮ Registrų centro Alytaus... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 26. pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą dalyje dėl VĮ Registrų centro... 27. Skundą dalyje dėl VĮ Registrų centro Alytaus filialo įpareigojimo... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...