Byla 2-276-855/2012
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo pareiškėjo nuosavybėn

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, rašytino proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims - Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Valstybės turto fondas dėl nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo pareiškėjo nuosavybėn,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas statinius – fekalinių nuotekų trasos ir nuotekų valymo įrenginius – unikalūs Nr. 4400-2080-9070 ir 4400-2080-9084, esančius Vilniaus r. Buivydžių sen. Punžonių k., ir unikalūs Nr. 4400-2098-2376 ir 4400-2098-2354, esančius Vilniaus r. Avižienių sen. Pikutiškių k., pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn. Nurodė, kad 2008-02-19 gavo LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus regiono aplinkos agentūros raštą apie tai, kad Vilniaus teritorijoje yra dvi bešeimininkės buitinių nuotekų valyklos – Punžonių k. ir Pikutiškių k., šie nuotekų valymo įrenginiai yra neeksploatuojami, apleisti, latakai sulūžę ir galima aplinkos tarša, dėl ko pareiškėjas iniciavo šių įrenginių pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūrą. Nekilnojamojo turto registre duomenų apie šiuos statinius nėra, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis statiniai nepriklauso jos apskaitomiems realizuotiniems viešojo naudojimo, administraciniams ir negyvenamiesiems statiniams, todėl inspekcija neįgaliota spręsti šio turto apskaitymo klausimų. 2010-09-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir Avižienių bei Buivydžių seniūnijų atstovai apžiūrėjo, įvertino ir apskaitė šiuo statinius, neturinčius savininko, sudarė Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktus Nr. 1 ir Nr. 2, kuriais statiniai buvo įtraukti į apskaitą kaip statiniai, kurie neturi savininko ar kurių savininkas nežinomas ir kurie yra nerealizuotini. Pažymėjo, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija 3 kartus su ne mažesniais kaip 3 mėnesiai intervalais spaudoje kvietė atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius teisę į šiuos statinius, tačiau niekas neatsiliepė, informacijos apie šių statinių savininkus, sąžiningus įgijėjus ar teisėtus valdytojus nėra ir šiuo metu. Šiuo metu statiniai yra neprižiūrimi, apleisti, latakai sulūžę ir kelia grėsmę aplinkai, todėl būtina spręsti klausimą dėl jų tolesnio eksploatavimo.

3Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad vadovaudamasi LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių“ 3.2 punktu apskaito tik realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), tuo tarpu pareiškėjo nurodyti statiniai nepriklauso nei vienai minėtai statinių kategorijai, todėl VMI neįgaliota spręsti šio turto apskaitos klausimų.

4Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad nėra kliūčių pareiškėjo nurodytus statinius pripažinti bešeimininkiais daiktais ir perduoti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn, nes Vilniaus rajono savivaldybė įvykdė teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kad statiniai – fekalinių nuotekų trasos ir valymo įrenginiai, esantys Vilniaus r. Buivydžių sen. Punžonių k. ir Vilniaus r. Avižienių sen. Pikutiškių k., būtų pripažinti bešeimininkiu turtu, 3 kartus paskelbė spaudoje informaciją dėl statinių bei kvietė atsiliepti savininkus ar asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, o kadangi niekas į juos neatsiliepė, darytina išvada, kad statiniai neturi savininko ir gali būti laikomi bešeimininkiu turtu ir perduoti Vilniaus rajono savivaldybei.

5Suinteresuotas asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ atsiliepime į pareiškimą nurodė pareiškimą spręsti teismo nuožiūra, kadangi minimas turtas nėra perduotas Valstybės turto fondui, nėra įtrauktas į Privatizavimo objektų sąrašą, patvirtintą LR Vyriausybės 1998-02-23 nutarimu Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“, Valstybės turto fondas jo patikėjimo teise nevaldo, nenaudoja ir juo nedisponuoja, neturi jokių duomenų apie pareiškime nurodytą turtą ir nėra tiesiogiai su juo susijęs.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pagal CK 4.57 str. 1 d., bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą. CK 4.58 str. l d. numato, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė; nuosavybės teisė į bešeimininkį daiktą negali būti įgyjama, jeigu tai draudžia įstatymas arba tokio daikto pasisavinimu pažeidžiama kito asmens teisė pasisavinti daiktą (teisė į lobį, radinį ir pan.). Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. CK 4.58 str. 2 dalis nustato, kad bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė.

8Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2008-02-19 raštu Nr. VR-8.6.-121 LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra informavo Vilniaus rajono savivaldybę apie tai, kad Vilniaus rajono teritorijoje yra dvi bešeimininkės buitinių nuotekų valyklos – Punžonių k., Bezdonių sen., ir Pikutiškių k., Avižienių sen., kurios yra neprižiūrimos, apleistos, latakai sulūžę, filtracijos latakuose auga medžiai, ir nors dalis Punžonių kaimo daugiabučių ir vienučių namų, taip pat Pikutiškių kaimo gyventojai ir kelios įmonės yra prisijungę prie šių nuotekų valymo įrenginių ir išleidžia nuotekas, tačiau nėra jokios nuotekų valyklos eksploatacijos ir galima aplinkos tarša, todėl buvo prašoma pradėti šių įrenginių pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūrą, atlikti valyklų remontą bei vykdyti jų eksploataciją (b.l. 5).

9VĮ „Registrų centro“ Nekilnojamojo turto registre jokių duomenų apie nekilnojamuosius daiktus – buitinių nuotekų valyklas, esančias Punžonių k. Buivydžių sen. ir Pikutiškių k. Avižienių sen., nėra (b.l. 7). Taip pat pareiškėjui atliktus minėtų statinių kadastrinius matavimus ir įregistravus juos Nekilnojamojo turto registre (b.l. 33-52), VĮ ‚Registrų centras“ duomenimis nuosavybės ar kitos daiktinės ar kitos teisės į statinius – fekalinės kanalizacijos vamzdyną ir nuotekų valymo įrenginius - nuotekų liniją, unikalus Nr. 4400-2080-9070, esančią Vilniaus r. sav. Buivydžių sen. Punžonių k., nuotekų rezervuarą, unikalus Nr. 4400-2080-9084, esantį Vilniaus r. sav. Buivydžių sen. Punžonių k., nuotekų liniją, unikalus Nr. 4400-2098-2376, esančią Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Švedų k., ir nuotekų liniją, unikalus Nr. 4400-2098-2354, esančią Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Švedų k., nėra įregistruotos (b.l. 56-63). Minėti statiniai taip pat nėra apskaitomi Valstybinės mokesčių inspekcijos, kadangi vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių“ (toliau – Taisyklių) 3.2 punktu Inspekcija apskaito tik realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), tuo tarpu nurodyti statiniai nepriklauso nei vienai minėtai statinių kategorijai, todėl VMI neįgaliota spręsti šio turto apskaitos klausimų (b.l. 9, 70).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 str. 1 d. 3 p., savivaldybių administracijos atlieka statinių naudojimo priežiūrą, atitinkamai Savivaldybė privalo prižiūrėti jos teritorijoje esančius ir keliančius grėsmę aplinkai statinius. Aukščiau nurodytų Taisyklių 3.2. p. numato, jog bešeimininkis daiktas apskaitomas pagal įsigaliojusį teismo sprendimą, kuriuo daiktas, neturintis savininko (ar jo savininkas nežinomas), pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybei ar savivaldybei. Daikto pripažinimo bešeimininkiu procesą inicijuoja ta savivaldybės ar valstybės institucija ar įstaiga, tas fizinis ar juridinis asmuo, kurių žinioje toks daiktas yra arba kurie sužino apie tokio daikto buvimą; pareiškimas teismui gali būti paduodamas suėjus 1 metams nuo tos dienos, kurią bešeimininkis daiktas buvo įtrauktas į apskaitą, o apskaitymo pagrindas - asmens, kurio žinioje toks daiktas yra arba kuris sužino apie tokio daikto buvimą, rašytinis pranešimas mokesčių inspekcijai ar kitai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 str. 1 d. numatytai institucijai apie bešeimininkio daikto buvimą. Taisyklių 35 p. numato, jog savivaldybių vykdomosios institucijos ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos dėl jų apskaitytų statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės ar valstybės nuosavybėn kreipiasi į teismą, pateikdamos jam prašymą (pareiškimą), statinio apskaitos aktą, skelbimus apie statinio savininko paiešką ir kitus dokumentus apie statinį, jeigu institucija jų turi.

11Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, 2010-09-03 Vilniaus rajono savivaldybė Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), Apskaitos aktais Nr. 1 ir Nr. 2, apžiūrėjo, įvertino ir apskaitė minėtus statinius (b.l. 10-16). Vilniaus rajono savivaldybės administracija 3 kartus spaudoje – 2010-09-09 ir 2010-12-09 vietiniame laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“, 2011-03-13 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ - išspausdino skelbimus, kuriuose kvietė atsiliepti aukščiau nurodytų statinių savininkus ir asmenis, turinčius kitas turtines teises į šiuos statinius (b.l. 19-32), tačiau niekas neatsiliepė, jokios informacijos apie šių statinių savininkus, sąžiningus įgijėjus ar teisėtus valdytojus nei pareiškėjas, nei kiti suinteresuoti asmenys nėra gavę ir neturi iki šiol.

12Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog šiuo atveju egzistuoja visos CK 4.57 str. 1 ir 2 d., 4.58 str. bei aukščiau minėtuose įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintos sąlygos pareiškėjo prašomus statinius pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti juos Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn, nes pareiškėjas įtraukė statinius į statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitą, apie šį faktą pranešė visoms suinteresuotoms institucijoms, spaudoje buvo spausdinami skelbimai apie statinių savininkų ar kitų teisių turėtojų paiešką, tačiau asmenų, turinčių teisių į šiuos statinius neatsirado, nei nuosavybės teisės nei kitos teisės į statinius viešame registre nėra įregistruotos, galimi statinių savininkai nėra žinomi, nuo įtraukimo į sąrašą statinių, kurie neturi savininkų (kurių savininkai nežinomi), yra praėję daugiau kaip vieneri metai, be to, statinių neprižiūrint, neeksploatuojant, jais nesirūpinant, esant apleistiems, egzistuoja objektyvus poreikis imtis atitinkamų priemonių jiems sutvarkyti ir išvengti galimos žalos aplinkai, pareiškėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareiškimas tenkintinas, juo labiau, kad suinteresuoti asmenys dėl pareiškimo patenkinimo neprieštaravo.

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 537 str. str., teismas

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Pripažinti nekilnojamuosius daiktus – nuotekų liniją, unikalus Nr. 4400-2080-9070, esančią Vilniaus r. sav. Buivydžių sen. Punžonių k., nuotekų rezervuarą, unikalus Nr. 4400-2080-9084, esantį Vilniaus r. sav. Buivydžių sen. Punžonių k., nuotekų liniją, unikalus Nr. 4400-2098-2376, esančią Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Švedų k., ir nuotekų liniją, unikalus Nr. 4400-2098-2354, esančią Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Švedų k., bešeimininkiu turtu ir perduoti juos Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai