Byla A-2547-415/2019
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. S. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja V. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA, Agentūra) 2015 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. SKP-263 „Dėl sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos V. S. susigrąžinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ (toliau – ir Sprendimas); 2) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir ŽŪM) 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. 3IN-S-2045-1526 (pareiškėja skunde nurodė Nr. BRK-8223-(3.144), tačiau iš skundo turinio bei pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog nurodytas neteisingas sprendimo numeris, todėl teismas laiko tai rašymo apsirikimu) „Dėl skundo“ (toliau – ir ŽŪM sprendimas); 3) panaikinti NMA 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. BRK-8223-(3.144) „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“; 4) įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjai V. S. paramą pagal projekte 3KT-KV-11-1-007113-PR001 „Kaimo turizmo sodyba ( - )“ pateiktus mokėjimo prašymus.

72.

8Pareiškėja skunde detaliai nurodė argumentus dėl kiekvieno NMA nustatyto pažeidimo. Dėl pirmojo pažeidimo (nesilaikyta pirkimo procedūrų) paaiškino, kad paramos gavėja minėtus mokėjimo nurodymus 281 000 Lt sumai atliko ne kaip avansą pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos darbų sutartį, bet kaip mokėjimus pagal anksčiau su rangovu uždarąja akcine bendrove (toliau – ir UAB) „Martin Idea“ (toliau – ir Rangovas, Bendrovė) sudarytą 2012 m. kovo 15 d. rangos darbų sutartį Nr. 2012-03-15/01.

93.

10Pareiškėja teigė, kad visas aplinkybes nurodė ir paaiškinimus pateikė tiek NMA, tiek ŽŪM, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Prašyme 2015 m. vasario 25 d. pareiškėja nurodė, kad ji vykdė rangos darbų pirkimą, pagal kurį pervedė 281 000 Lt dydžio avansinį mokėjimą prieš rangovui pradedant darbus. Dėl Rangovo delsimo pradėti vykdyti darbus, dėl gautos informacijos apie sunkią finansinę padėtį rangos sutartis Nr. 2012-03-15/01 2013 m. lapkričio 28 d. buvo nutraukta, o Rangovas buvo paprašytas grąžinti 281 000 Lt. Šis mokėjimas buvo grąžintas tik 2014 metais. Pareiškėja 2013 m. gruodžio 2 d. vykdė naują pirkimą, į kurį, siekdama skaidraus pirkimo vykdymo ir realaus kuo didesnio skaičiaus dalyvių varžymosi, įtraukė ir Bendrovę. Pasiūlęs mažiausią kainą, rangovas buvo – UAB „Martin Idea“, todėl ir buvo pripažintas pirkimo laimėtoju. Pareiškėja paprašė Bendrovės pateikti informaciją dėl esamos finansinės būklės ir gebėjimo vykdyti rangos sutartį laiku, o ją gavusi ir įvertinusi, nusprendė su Bendrove pasirašyti naują 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį Nr. 2013-12-09/01. Pagal šią sutartį buvo baigti vykdyti rangos darbai ir atsiskaityta su Bendrove.

114.

12Pareiškėja nurodė, kad nesutinka su NMA bei ŽŪM konstatuotomis aplinkybėmis, jog 281 000 Lt mokėjimas Bendrovei buvo atliktas iš anksto, dar neįvykdžius 2013 m. gruodžio 2 d. pirkimo procedūrų, nes minėtas 281 000 Lt mokėjimas vyko pagal kitą sutartį, t. y. 2012 m. kovo 15 d. rangos darbų sutartį Nr. 2012-03-15/01, ir yra visiškai nesusijęs su 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartimi. Pažymėjo, kad visais klausimais konsultavosi su NMA darbuotoja, kuri 2013 m. vasario 13 d. elektroninio susirašinėjimo metu patvirtino, kad avansiniai mokėjimai už būsimus darbus pagal 2012 m. kovo 15 d. rangos darbų sutartį yra galimi.

135.

14ŽŪM sprendime taip pat klaidingai nurodoma, kad pareiškėjo atstovas dalyvavo 2013 m. lapkričio 27 d. komisijos posėdyje, kuriame neva buvo informuotas apie pažeidimus bei gresiančias sankcijas. Priešingai, minėtame posėdyje buvo sutarta, kad nustatyti trūkumai bus nedelsiant ištaisyti ir projekto įgyvendinimas tęsiamas. Pareiškėjos įsitikinimu, NMA Sprendime ir ŽŪM Sprendime nepagrįstai konstatuota, kad laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 19 d. iki 2013 m. gruodžio 27 d. pareiškėjos sumokėtas 244 000 Lt avansas pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos darbų sutartį nebuvo nustatytas rangos sutartyje, todėl negalėjo būti atliktas. Pareiškėja paaiškino, kad pagal ankstesnį NMA paaiškinimą, jog avansiniai mokėjimai galimi, pareiškėja atliko tokį mokėjimą. Rėmėsi Civilinio kodekso nuostatomis, pažymėdama, kad Civilinio kodekso nuostatos leidžia laisvai susitarti dėl bet kokių sutarties vykdymo sąlygų, jei tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Atkreipė dėmesį, kad sprendimuose nėra įvardijama, kokios teisės aktų nuostatos buvo pažeistos sumokant 244 000 Lt avansą Rangovui.

156.

16Pareiškėja dėl antrojo ir trečiojo pažeidimų (buvo prašoma kompensuoti išlaidas už statybos darbus (investicijas), kurių dalis nebuvo atlikti bei nukrypta nuo planuoto projekto įgyvendinimo), nurodė, kad Agentūrai ir ŽŪM pateikė atliktų statybos rangos darbų kiekių paskaičiavimo ir vertinimo aktą, kuris patvirtina, kad aptariami neatlikti statybos rangos darbai konstatuoti neteisingai ir nepagrįstai. Į šiuos įrodymus, priimant Sprendimus, nebuvo atsižvelgta ir dėl jų nepasisakyta. Taigi Agentūra ir ŽŪM išsamiai, tinkamai ir nešališkai neišnagrinėjo visos turimos informacijos, taip pat ir pareiškėjos pateiktų įrodymų, kurie patvirtina, kad statybos rangos darbų neatitikimai nustatyti neteisingai, netinkamai ir nepagrįstai. Pareiškėja skunde nurodė argumentus dėl kiekvieno neatlikto darbo (nesumontuotų langų; neįrengtų lauko laiptų terasoje; nesumontuoto grindinio pagrindo, skirto montuoti grindines lentas antrame aukšte ir paruošti dažyti grindines lentas, įskaitant grindų sijų sudėjimą, izoliacinės medžiagos sudėjimą, grindinių lentų sudėjimą, dažymą). Teigė, kad Agentūra ir ŽŪM nesurinko tinkamų įrodymų, kurie patvirtintų pažeidimų egzistavimą, taip pat nevykdė kitų jos atžvilgiu teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Sprendimuose nurodyti argumentai, susiję su antru ir trečiu pažeidimais, yra prieštaringi ir nepagrįsti, todėl nepatvirtina jokių pažeidimų.

177.

18Paaiškino, kad Agentūra ir ŽŪM, nevertindama minėto pareiškėjos pateikto akto ir su juo susijusių argumentų, pažeidė pareiškėjos teisę būti išklausytam, nesilaikė gero administravimo ir objektyvumo principų. Atkreipė dėmesį, kad ginčas tarp pareiškėjos ir Agentūros dėl 2015 m. birželio 8 d. sprendime nurodyto pažeidimo dar nagrinėjamas teisme ir galutinis sprendimas nėra priimtas, todėl skundžiamuose Sprendimuose Agentūra ir ŽŪM neturėjo tesiės remtis aplinkybėmis, kurios ginčijamos teisme.

198.

20Pareiškėja dėl ketvirtojo pažeidimo (paramos gavėjas teikė Agentūrai neteisingą informaciją) nurodė, kad šis pažeidimas grindžiamas tuo, kad pareiškėja, padarydama pirmąjį ir antrąjį pažeidimus, teikė Agentūrai neteisingą informaciją, t. y. 2012 m. gruodžio 14 d. ir 2013 m. liepos 1 d. mokėjimo pranešimuose nurodė neteisingą informaciją apie nesumontuotus langus ir grindis bei su mokėjimo pranešimais deklaravo patirtas išlaidas kaip tinkamas, nors nesilaikė pirkimo procedūrų (pirkimai atlikti apsimestinai, nes visi mokėjimai atlikti dar prieš pradedant pirkimo procedūras). Pažymėjo, kad atsižvelgiant į nurodytus argumentus dėl pirmojo ir antrojo pažeidimų, t. y., kad jie nebuvo padaryti, nėra jokio pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja teikė neteisingą informaciją.

219.

22Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad nei Agentūros 2015 m. balandžio 23 d. raštas, nei ŽŪM 2015 m. gegužės 25 d. pranešimas pareiškėjai nebuvo pateikti.

2310.

24Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir pažymėjo, jog, nagrinėjamu atveju, Vilniaus apygardos administraciniam teismui priėmus sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3620-426/2016 bei Vilniaus apygardos teismui 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartį, Sprendime beliko tik vienas epizodas, kuris nebuvo įvertintas, t. y. pirmasis pažeidimas, kuriame NMA konstatavo, jog buvo nesilaikyta pirkimo procedūrų. Pareiškėjos atstovas, pasisakydamas dėl minėto pažeidimo, papildomai pažymėjo, jog 2012 m. kovo 15 d. rangos darbų sutartis ir atlikti mokėjimai buvo įvertinti Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-4031-331/2015, kur teismas detaliai konstatavo, jog buvo pažeistos konkurso sąlygos ir NMA pagrįstai pritaikė 50 procentų dydžio sankciją. Atstovas pažymėjo, jog buvo atlikta nauja apklausa ir paskelbtas naujas konkursas, kurio NMA nekritikuoja ir laiko jį teisėtu, tačiau nori atimti paramą ir teigia, kad buvo nepagrįstai atliktas mokėjimas. Mokėjimas buvo atliktas pagal 2012 m. kovo 15 d. rangos sutartį, tačiau atsakovas ir ŽŪM šių aplinkybių nevertino. Dėl avansinio mokėjimo pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sutartį nurodė, kad nei NMA, nei ŽŪM nenurodė ir nepaaiškino, kodėl avansinis mokėjimas nebuvo galimas. Atkreipė dėmesį, kad pagal NMA pateiktą aiškinimą avansinei mokėjimai buvo galimi. Pabrėžė, kad pareiškėjos įgaliotas asmuo konsultavosi dėl avansinių mokėjimų ir jokių prieštaravimų NMA nebuvo išsakiusi. Priešingai, pagal ankstesnę sutartį NMA buvo raštu nurodžiusi, kad avansiniai mokėjimai yra galimi. Dėl NMA argumento, jog 2013 m. gruodžio 9 d. sutartis yra apsimestinė, nurodė, kad Agentūra šios sutarties neginčijo, dar daugiau, neginčijo ir naujo konkurso sąlygų.

2511.

26Atsakovas NMA atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko ir prašė skundą atmesti.

2712.

28Atsakovas nurodė, kad NMA pareiškėja 2011 m. rugpjūčio 31 d. pateikė paraišką Nr. 3KT-KV-11-1-007113-PR001 (toliau – ir Paraiška) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo 2011 metais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-377 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės). Paraiška įvertinta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-265 redakcija) (toliau – ir Administravimo taisyklės).

2913.

30Paaiškino, kad pareiškėja 2012 m. sausio 13 d. su NMA pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ veiklos srities „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ paramos sutartį Nr. 3KT-KV-11-1-007113-PR001, taikomą 2011 metų paraiškoms (toliau – ir Paramos sutartis), kurios 1.1 papunkčiu Paramos gavėja įsipareigojo įgyvendinti projektą Nr. 3KT-KV-11-1-007113-PR001 „Kaimo turizmo sodyba ( - )“ (toliau – ir Projektas), nepažeisdama Paramos sutarties sąlygų, Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, reikalavimų.

3114.

32Pažymėjo, kad pareiškėja NMA pateikė 4 mokėjimo prašymus. Paskutinysis 4 mokėjimo prašymas buvo pateiktas 2013 m. gruodžio 31 d., pagal kurį prašė išmokėti 293 857,10 Lt paramos sumą už kaimo turizmo sodybos statybą, aplinką, sklypo sutvarkymą, turizmo infrastruktūrą. NMA, nustačiusi Paramos gavėjos įgyvendinamo Projekto pažeidimų ir vadovaudamasi Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Pažeidimų administravimo taisyklės), 10 punktu, 2015 m. balandžio 23 d. raštu Nr. BRK-4045 (14.5) „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė informaciją ŽŪM apie Paramos gavėjos padarytus pažeidimus įgyvendinant Projektą bei siūlymą pritarti NMA sprendimui taikyti sankciją – išmokėtos 53 885,04 Eur / 186 054,27 Lt paramos sumos susigrąžinimą bei nutraukti Paramos sutartį. ŽŪM, įvertinusi faktines aplinkybes, 2015 m. gegužės 25 d. pranešimu Nr. 2D-2473 (3.23) „Dėl informacijos pateikimo“ pritarė NMA sprendimui taikyti sankciją.

3315.

34Atsakovas nurodė, kad pareiškėja nesilaikė pirkimo procedūrų, t. y. vykdydama pirkimus, nesilaikė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Pirkimo taisyklės), nustatytos tvarkos. 2013 m. gruodžio 2 d. rengė apklausą raštu dėl kaimo turizmo sodybos statybos darbų pirkimo. Buvo apklausti UAB „Litnafta“, UAB „Narika“, UAB „Ravaida“ ir UAB „Martin Idea“. 2013 m. gruodžio 9 d. tiekėjų apklausos dėl prekių, paslaugų ar darbų pažymoje nurodyta, kad mažiausią kainą pasiūlė UAB „Martin Idea“. 2013 m. gruodžio 9 d. su Rangovu buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2013-12-09/01 (toliau – ir Sutartis). Nustatyta, kad dalis (251 000,00 Lt) piniginių perlaidų už kaimo turizmo sodybos statybos darbus Rangovui atlikta ne tik prieš pasirašant Sutartį, bet dar ir prieš išsiunčiant kvietimus apklausoje dalyvaujantiems tiekėjams (kvietimai išsiųsti 2013 m. gruodžio 2 d.) bei nustatant pirkimo laimėtoją. Pagal mokėjimo prašymo Nr. 3KT-KV-11-1-007113-MP004 pateiktus sąskaitos Nr. ( - ) išrašus nustatyta, kad Paramos gavėja 2013 m. rugpjūčio 21 d. avansu UAB „Martin Idea“ sumokėjo 20 000,00 Lt, 2013 m. spalio 17 d. avansu sumokėjo 10 000,00 Lt, 2013 m. spalio 21 d. avansu sumokėjo 30 000,00 Lt, o pagal pateiktus sąskaitos Nr. ( - ) išrašus nustatyta, kad Paramos gavėja 2013 m. rugsėjo 25 d. avansu UAB „Martin Idea“ sumokėjo 10 000,00 Lt, 2013 m. spalio 17 d. avansu sumokėjo 70 000,00 Lt, 2013 m. spalio 21 d. avansu sumokėjo 23 000,00 Lt, 2013 m. spalio 30 d. avansu sumokėjo 18 000,00 Lt, 2013 m. lapkričio 20 d. avansu sumokėjo 70 000,00 Lt ir 2013 m. gruodžio 5 d. avansu sumokėjo 30 000,00 Lt. Pagal su mokėjimo prašymu pateiktus išrašus nustatyta, kad Paramos gavėja iš viso rangovui UAB „Martin Idea“ pervedė 281 000,00 Lt avansu (iš jų 251 000 Lt dar prieš siunčiant kvietimus apklausoje dalyvaujantiems tiekėjams), nors nauja rangos sutartis Nr. 2013-12-09/01 buvo pasirašyta tik 2013 m. gruodžio 9 d. Dalį pavedimų (244 000,00 Lt suma) pareiškėja taip pat atliko avansu nuo 2013 m. gruodžio 19 d. iki 2013 m. gruodžio 27 d., nors toks atsiskaitymo būdas nebuvo numatytas pagal Sutartį. Iš viso avansu pervesta 525 000,00 Lt suma, nors PVM sąskaita faktūra Nr. MI2013-013 dėl 549 061,70 Lt (su PVM) išrašyta tik 2013 m. gruodžio 30 d.

3516.

36Agentūra pažymėjo, kad mokėjimai, atlikti prieš pradedant pirkimo procedūras, aprašytas Pirkimų taisyklėse, laikomi atliktais pagal žodines sutartis, sudarytas vadovaujantis įprasta civilinių sutarčių sudarymo praktika, nesilaikant nustatytos pirkimų tvarkos. Faktas, jog pareiškėja pinigines perlaidas atliko dar prieš išsiųsdama kvietimus tiekėjams dalyvauti kaimo turizmo sodybos statybos darbų pirkime, įrodo, kad realiai pirkimo procedūros, kaip nurodyta Pirkimo taisyklėse, vykdomos nebuvo.

3717.

38Pagal pateiktų dokumentų datas darytina išvada, kad tiekėjų apklausos pažyma užpildyta bei Sutartis sudaryta jau po to, kai faktiškai avansu atlikta didesnė dalis mokėjimų, nesilaikant Pirkimo taisyklėse numatytų pirkimo procedūrų eiliškumo. Taip pat tai, kad už statybos darbus avansu sumokėta anksčiau nei sudaryta Sutartis, pasirinktas laimėtojas bei baigtos pirkimo procedūros, iš esmės reiškia, kad pirkimo sandoris sudarytas vadovaujantis įprasta civilinių sutarčių sudarymo praktika. Vėlesnė rašytinė sutartis sudaryta kaip apsimestinis sandoris, paslepiant prieš tai įvykusį žodinį susitarimą. Tokia pirkimo vykdymo tvarka pažeidžia Paramos gavėjos prisiimtus įsipareigojimus pagal Paramos sutarties 5.4 papunktį, kuriame nustatyta, kad pareiškėjas įsipareigoja prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiama parama, įsigyti laikantis Pirkimo taisyklių nuostatų. Sudarydama sandorį įprasta civilinių sandorių sudarymo tvarka pareiškėja pažeidė šį įsipareigojimą. Pagal Paramos sutarties 5 punktą parama, įsigyta nesilaikant reikalavimų, taip pat ir Paramos sutarties 5.4 papunkčio reikalavimo, negali būti suteikiama.

3918.

40Teismo posėdyje atsakovo atstovas papildomai nurodė, kad pritaria pareiškėjos atstovui, jog, nagrinėjamu atveju, iš Sprendime konstatuotų pažeidimų liko tik pirmasis pažeidimas, susijęs su pirkimo procedūromis. Paaiškino, kad NMA pritarimas avanso išmokėjimui buvo gautas 2013 m. vasario mėn., o avansinis mokėjimas buvo atliktas anksčiau, be to, leidimas atlikti avansinius mokėjimus buvo suteiktas pagal 2012 m. rangos sutartį. Kokie teisės aktų nuostatai draudė atlikti avansinį mokėjimą pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį, atstovas atsakyti negalėjo. Patvirtino, kad 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartis laikoma teisėta, o atsiliepime nurodytą argumentą dėl apsimestinio sandorio vertino atliktų avansinių mokėjimų kontekste.

4119.

42Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko.

4320.

44Atsiliepimą grindė iš esmės atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais.

4521.

46Teismo posėdyje atstovė papildomai pažymėjo, kad patys pirkimai teismo buvo pripažinti neskaidriais. Atsakydama į pareiškėjos atstovo klausimą, ar 2013 m. gruodžio mėnesį vykdytas pirkimas buvo pripažintas neskaidriu, negalėjo atsakyti ir nurodė, kad administracinėje byloje Nr. I-4031-331/2015 nagrinėtas pirkimas buvo pripažintas neskaidriu.

47II.

4822.

49Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 29 d. sprendimu tenkino pareiškėjos skundo dalį ir panaikino: Agentūros 2015 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. SKP-263 „Dėl sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos V. S. susigrąžinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. 3IN-S-2045-1526 „Dėl skundo“ bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. BRK-8223-(3.144) „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“, ir įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos spręsti dėl išmokėjimo pareiškėjai V. S. paramą pagal projekte 3KT-KV-11-1-007113-PR001 „Kaimo turizmo sodyba ( - )“ pateiktus mokėjimo prašymus.

5023.

51Teismas nustatė, kad pareiškėja 2012 m. sausio 13 d. su NMA pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ veiklos srities „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ paramos sutartį Nr. 3KT-KV-11-1-007113-PR001, taikomą 2011 metų paraiškoms. Pareiškėja 2013 m. gruodžio 31 d. NMA pateikė ketvirtą mokėjimo prašymą Nr. 3KT-KV-11-1-007113-MP004, pagal kurį prašė išmokėti 293 857,10 Lt paramos sumą už kaimo turizmo sodybos statybą, aplinką, sklypo sutvarkymą, turizmo infrastruktūrą.

5224.

53Agentūra, nustačiusi paramos gavėjos įgyvendinamo Projekto pažeidimų ir vadovaudamasi Pažeidimų administravimo taisyklių 10 punktu, 2015 m. balandžio 23 d. raštu Nr. BRK-4045 (14.5) „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė informaciją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai apie paramos gavėjos padarytus pažeidimus įgyvendinant Projektą bei siūlymą pritarti NMA sprendimui taikyti sankciją – išmokėtos 53 885,04 Eur / 186 054,27 Lt paramos sumos susigrąžinimą bei nutraukti Paramos sutartį. ŽŪM pritarė NMA sprendimui taikyti sankciją. NMA 2015 m. birželio 8 d. priėmė Sprendimą susigrąžinti 53 885,04 Eur paramos sumos. NMA Sprendime konstatavo, kad pareiškėja nesilaikė pirkimo procedūrų (1 pažeidimas); buvo prašoma kompensuoti išlaidas už statybos darbus, kurių dalis nebuvo atlikti; paramos gavėja nukrypo nuo planuoto projekto įgyvendinimo (2; 3 pažeidimai); teikė NMA neteisingą informaciją (4 pažeidimas).

5425.

55NMA 2015 m. rugsėjo 23 d. priėmė sprendimą Nr. BRK-8223-(3.144) „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“, kuriame nurodė, jog pareiškėja per 60 kalendorinių dienų nuo šio rašto išsiuntimo datos susidariusią 53 885,04 Eur skolos sumą turi pervesti Agentūrai. Pareiškėja, nesutikdama su NMA Sprendimu ir su NMA 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. BRK-8223-(3.144) „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“ 2015 m. spalio 29 d. su skundu kreipėsi į ŽŪM, kuri išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2015 m. lapkričio 26 priėmė sprendimą Nr. 3IN-S-2045-1526, kuriuo nusprendė, jog priimti NMA sprendimai yra pagrįsti.

5626.

57Pareiškėja, nesutikdama su NMA sprendimais bei ŽŪM sprendimu, su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti NMA bei ŽŪM sprendimus ir įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjai V. S. paramą pagal projekte 3KT-KV-11-1-007113-PR001 „Kaimo turizmo sodyba ( - )“ pateiktus mokėjimo prašymus. Teismas 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimi sustabdė šios administracinės bylos nagrinėjimą, iki įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3620-426/2016. Minėtoje administracinėje byloje priimtas teismo sprendimas įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 19 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atmetus NMA apeliacinį skundą.

5827.

59Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-3620-426/2016 2016 m. gegužės 10 d. sprendimu nusprendė, kad NMA ir ŽŪM sprendimai, kuriais buvo konstatuoti pažeidimai, jog vykdant Projektą nebuvo atlikti tam tikri darbai, t. y. nesumontuoti langai ir grindinio pagrindas, yra neteisėti, todėl šiose dalyse naikintini.

6028.

61Teismas nurodė, kad šalys sutaria, jog pasibaigus administraciniams ginčams kitose bylose (Nr. I-4031-331/2015; I-3620-426/2016) ir 2016 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus apygardos teismui priėmus nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1A-465-487/2016 iš NMA Sprendime konstatuotų pažeidimų liko neįvertintas tik 1 pažeidimas, t. y. dėl konstatuotų pirkimo procedūrų nesilaikymo.

6229.

63Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 2 dalimi, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes bei įsiteisėjusius teismų sprendimus, sutiko su šalių išdėstytais argumentais, kad nagrinėjamu atveju ginčas liko tik dėl dalies skundžiamo NMA Sprendimo ir ŽŪM sprendimo, t. y. konstatuoto 1 pažeidimo – pirkimo procedūrų. Kiti sprendimuose konstatuoti pažeidimai (2 ir 3 pažeidimai) yra paneigti įsiteisėjusiu 2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, todėl teismas konstatavo, jog šiose dalyse priimti NMA Sprendimas ir ŽŪM sprendimas yra nepagrįsti ir naikintini.

6430.

65Teismas, spręsdamas dėl pažeidimo, susijusio su pirkimo procedūromis, nurodė, kad pareiškėjos teigimu, pažeidimas konstatuotas nepagrįstai, nes avansinis 281 000 Lt mokėjimas buvo atliktas ne pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį, bet pagal ankstesnę 2012 m. kovo 15 d. rangos darbų sutartį Nr. 2012-03-15/01, už šį pažeidimą pareiškėjai jau buvo pritaikyta 50 proc. sankcija ir šis ginčas yra išspręstas administracinėje byloje Nr. I-4031-331/2015. Teismas nurodė, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad tarp pareiškėjos ir Bendrovės 2012 m. kovo 15 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2012-03-15/01 2013 m. lapkričio 28 d. buvo nutraukta. Pareiškėja pareikalavo, kad Bendrovė per 14 dienų grąžintų sumokėtus avansus. Pareiškėja, siekdama toliau įgyvendinti Projektą, 2013 m. gruodžio 2 d. paskelbė naują pirkimą ir išsiuntė kvietimus UAB „Litnafta“, UAB „Narika“, UAB „Revaida“ ir UAB „Martin Idea“. Minėtos įmonės pateikė pareiškėjai komercinius pasiūlymus. Apklausos laimėtoja paskelbta UAB „Martin Idea“. Pareiškėja ir UAB „Martin Idea“ 2013 m. gruodžio 9 d. sudarė rangos sutartį Nr. 2013-12-09/01.

6631.

67Teismas nurodė, kad NMA Sprendimo 1 pažeidime nurodė, jog pareiškėja dalį piniginių perlaidų už kaimo turizmo sodybos statybos darbus Rangovui atliko ne tik prieš pasirašant Sutartį, bet dar ir prieš išsiunčiant kvietimus apklausoje dalyvaujantiems tiekėjams (kvietimai išsiųsti 2013 m. gruodžio 2 d.) bei nustatant pirkimo laimėtoją. Teismas su šiais atsakovo argumentais nesutiko ir pažymėjo, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog atsakovo nurodyti pavedimai, t. y. 2013 m. rugpjūčio 21 d. avansu UAB „Martin Idea“ 20 000,00 Lt, 2013 m. spalio 17 d. avansu 10 000,00 Lt, 2013 m. spalio 21 d. avansu 30 000,00 Lt, 2013 m. rugsėjo 25 d. avansu UAB „Martin Idea“ 10 000,00 Lt, 2013 m. spalio 17 d. avansu 70 000,00 Lt, 2013 m. spalio 21 d. avansu 23 000,00 Lt, 2013 m. spalio 30 d. avansu 18 000,00 Lt, 2013 m. lapkričio 20 d. avansu 70 000,00 Lt ir 2013 m. gruodžio 5 d. avansu 30 000,00 Lt, viso 281 000,00 Lt, buvo sumokėti ne pagal 2013 m. gruodžio 9 d. Sutartį, tačiau vykdant 2012 m. kovo 15 d. rangos sutartį. Pateikti pareiškėjos susirašinėjimai su Rangovu taip pat patvirtina šias teismo išvadas. Pareiškėja 2014 m. vasario 26 d. išsiuntė Bendrovei raginimą „Dėl avansinių mokėjimų grąžinimo“ ir nurodė, kad Bendrovė turi grąžinti pareiškėjai pagal rangos sutartį Nr. 2012-03-15/01 sumokėtą avansą – 281 000 Lt. Rangovas, atsakydamas į pareiškėjos raginimą, 2014 m. kovo 10 d. pateikė pareiškėjai prašymą „Dėl avansinio mokėjimo“ ir pasiūlė pareiškėjos sumokėta avansą – 281 000 Lt užskaityti vykdant naują 2013 m. gruodžio 9 d. rangos Sutartį. Pareiškėja 2014 m. kovo 17 d. „Dėl avansinių mokėjimų grąžinimo“ informavo Rangovą, kad nesutinka avanso pagal rangos sutartį Nr. 2012-03-15/01 užskaityti su nauja Sutartimi, pažymėdama, kad rangos darbai vykdomi pagal Projektą, finansuojamą Europos Sąjungos fondų, ir turi atitikti teisės aktų reikalavimus, susijusius su pirkimais ir išlaidų tinkamumu. UAB „Martin Idea“ grąžino pareiškėjai sumokėtus avansinius mokėjimus – 281 000 Lt.

6832.

69Teismas sprendė, kad NMA nepagrįstai nurodė, jog 281 000 Lt avansiniai mokėjimai buvo atlikti dar prieš išsiunčiant kvietimus apklausoje dalyvaujantiems tiekėjams (kvietimai išsiųsti 2013 m. gruodžio 2 d.) bei nustatant pirkimo laimėtoją. NMA Sprendime nurodė, jog pareiškėja nepagrįstai sumokėjo avansinį mokėjimą 244 000 Lt pagal 2013 m. gruodžio 9 d. Sutartį, nes toks mokėjimas Sutartyje nebuvo numatytas. Pareiškėja teigė, kad avansiniai mokėjimai nepažeidžia nei Sutarties, nei Civilinio kodekso nuostatų, kurios leidžia šalims laisvai susitarti dėl bet kokių sutarties vykdymo sąlygų, jei tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Pareiškėja nurodė, kad dėl tokių avansinių mokėjimų konsultavosi su NMA specialistais ir jokių prieštaravimų nebuvo pareikšta. Atkreipė dėmesį, kad atlikti avansinius mokėjimus buvo leista ir pagal ankstesnę 2012 m. kovo 15 d. rangos sutartį. Teismas sutiko su pareiškėjos argumentais ir sprendė, kad nei NMA, nei ŽŪM sprendimuose neįvardijo, kokias gi teisės aktų nuostatas pareiškėja pažeidė atlikdama avansinį mokėjimą pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį, šių argumentų negalėjo nurodyti ir teismo posėdžio metu.

7033.

71Teismas, įvertinęs 2013 m. gruodžio 9 d. Sutartį, aplinkybes, kad NMA neprieštaravo avansiniams mokėjimams pagal 2012 m. kovo 15 d. rangos sutartį, tai pareiškėjai leido pagrįstai tikėti, jog atlikdama avansinį mokėjimą pagal 2013 m. gruodžio 9 d. Sutartį jokių teisės aktų nuostatų nepažeis, kad NMA, ŽŪM nenurodė, kokias teisės aktų nuostatas pareiškėja pažeidė atlikdama avansinį mokėjimą, sprendė, kad pareiškėja jokio pažeidimo nepadarė. Pareiškėja pagrįstai remiasi Civilinio kodekso 6.156 straipsnio nuostatomis, pabrėždama, kad šalims leidžiama laisvai susitarti dėl bet kokių sutarties vykdymo sąlygų, jeigu tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Teismas sprendė, kad pareiškėja, vykdydama pirkimą, sprendimuose konstatuotų pirkimo procedūrų pažeidimo nepadarė, todėl tiek NMA Sprendimo dalis, tiek ŽŪM Sprendimo dalis, kuriuose konstatuoti pirkimo procedūrų pažeidimai, naikintina. Konstatavus, kad pareiškėja 1 pažeidimo nepadarė, 2 ir 3 pažeidimai paneigti įsiteisėjusiu teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3620-426/2016, teismas sprendė, kad NMA nebuvo pateikusi neteisingos informacijos (4 pažeidimas), todėl ir šioje dalyje skundžiami sprendimai negali būti laikomi pagrįstais.

7234.

73Teismas nurodė, kad pareiškėja prašė teismo panaikinti NMA 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. BRK-8223-(3.144) „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“ ir įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjai paramą pagal projekte 3KT-KV-11-1-007113-PR001 „Kaimo turizmo sodyba ( - )“ pateiktus mokėjimo prašymus. Teismas konstatavo, kad šie pareiškėjos reikalavimai laikytini išvestiniais reikalavimais iš pagrindinio reikalavimo panaikinti NMA Sprendimą bei ŽŪM sprendimą. Konstatavęs NMA Sprendimo ir ŽŪM Sprendimo neteisėtumą, teismas panaikino ir NMA 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. BRK-8223-(3.144) „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“.

7435.

75Teismas dėl pareiškėjos skundo reikalavimo įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjai paramą pagal projekte 3KT-KV-11-1-007113-PR001 „Kaimo turizmo sodyba ( - )“ pateiktus mokėjimo prašymus, nurodė, kad šis pareiškėjos reikalavimas, nagrinėjamo ginčo kontekste, galėtų būti tenkinamas iš dalies, nes vertinimą pagal pateiktus pareiškėjos mokėjimo prašymus gali atlikti tik NMA, todėl įpareigojo Agentūrą spręsti dėl paramos pareiškėjai išmokėjimo pagal projekte 3KT-KV-11-1-007113-PR001 „Kaimo turizmo sodyba ( - )“ pateiktus mokėjimo prašymus.

76III.

7736.

78Atsakovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 29 d. sprendimą ir skundą atmesti.

7937.

80Atsakovas apeliacinį skundą grindžia argumentais, nurodytais pirmosios instancijos teismui pateiktame atsiliepime į pareiškėjos skundą.

8138.

82Papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime yra pateiktos klaidingos išvados, o pateikiami teiginiai aiškiai prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) suformuotai praktikai, byloje esantiems rašytiniams įrodymams ir teisės aktų nuostatoms. Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjos pateiktos informacijos IV mokėjimo prašyme. Lieka neaišku, kodėl teismas, darydamas išvadą, kad 281 000 Lt avansas buvo išmokėtas ne pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sutartį, o pagal 2012 m. kovo 15 d. sutartį, visiškai ignoravo mokėjimo prašymą IV, kuriame būtent pati pareiškėja ir nurodė, kad išlaidos (281 000 Lt) buvo patirtos pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį. Teismas neįvertino esminio fakto, kad susirašinėjimas apskritai vyko ne einamuoju momentu (kuomet buvo apmokėtos investicijos), o tik 2014 m. vasario 26 d. Įvertinus teismo sprendimo turinį lieka neaišku, ar prieš priimant sprendimą teismas susipažino su mokėjimo prašymu IV, jame nurodyta informacija ir teisės aktais, reglamentuojančiais mokėjimų prašymų vertinimą. Pažymi, kad pareiškėjas prisiima atsakomybę už mokėjimo prašymo ir jo priedų duomenų teisingumą. Šiuo atveju pareiškėja aiškiai išreiškė valią, kad pateikiami teisingi duomenys. Taigi, įvertinus mokėjimo prašyme IV pateiktą informaciją, teisinį reglamentavimą ir pačios pareiškėjos atsakomybę, yra aišku, kad teismas priėmė nemotyvuotą, neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. NMA pagrįstai sprendė, kad mokėjimo prašyme IV pateikti duomenys visuomet yra išsamūs, teisingi bei pagrįsti. Be to, pati pareiškėja, pasirašydama pareiškėjo deklaraciją mokėjimo prašyme IV, patvirtino, kad „šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga“. Pareiškėja, dar teikdama Paraišką, savo parašu patvirtino, kad jai yra žinomos tiek Administravimo, tiek Įgyvendinimo taisyklės, todėl jai galėjo ir turėjo būti žinoma, jog mokėjimo prašymai yra vertinami pagal juose pateiktą informaciją, kurios teisingumą pati pareiškėja ir patvirtina.

8339.

84Agentūra teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas prieštarauja LVAT praktikai. Teismas nevertino mokėjimo prašymo IV nurodytos informacijos, taip pat ir pačios pareiškėjos atsakomybės dėl teikiamos informacijos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje nurodomas protingumo principas yra bendrasis teisės principas, kuris reikalauja, kad asmuo elgtųsi apdairiai, atidžiai, rūpestingai, teisingai ir sąžiningai. Asmens veiksmai konkrečioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens elgesio adekvačioje situacijoje standartą. Tokia nuostata įpareigoja ne tik kitus asmenis veikti pagal įstatymus ar sutartis, bet ir patį suinteresuotą asmenį įpareigoja veikti racionaliai, operatyviai, siekiant išvengti kliūčių, užkertančių kelią pasiekti tikslą. Šiuo atveju būtų nepagrįsta teigti, jog pareiškėja, pati nesilaikydama Administravimo ir Įgyvendinimo taisyklių (pateikti teisingą informaciją, investicijas įsigyti tik po to, kai sudaroma pirkimo sutartis), turėjo teisėtą pagrindą tikėtis, jog Projektas pagal teiktą Paraišką bus bet kuriuo atveju finansuojamas pilna apimtimi ir jokios sankcijos nebus taikomos.

8540.

86Pažymi, kad teismas sprendime apskritai neanalizavo visumos aplinkybių, kuomet buvo sudaryta 2013 m. gruodžio 9 d. sutartis. Teismo akivaizdžių faktų ignoravimas atveria kelią piktnaudžiavimui, kuomet švaistomos Europos Sąjungos lėšos bei keliama grėsmė Bendrijos finansiniams interesams. Nenagrinėdamas 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutarties sudarymo aplinkybių leido pareiškėjai ir toliau pažeidinėti Viešųjų pirkimų įstatymą. Pagal NMA pateiktus pirkimo dokumentus nustatyta, kad pareiškėja 2013 m. gruodžio 2 d. rengė apklausą raštu dėl kaimo turizmo sodybos statybos darbų pirkimo. Apklausti UAB „Litnafta“, UAB „Narika“, UAB „Ravaida“ ir UAB „Martin Idea“. 2013 m. gruodžio 9 d. tiekėjų apklausos dėl prekių, paslaugų ar darbų pažymoje nurodyta, kad mažiausią kainą pasiūlė UAB „Martin Idea“. 2013 m. gruodžio 9 d. su Rangovu buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2013-12-09/01. Nustatyta, kad dalis (251 000,00 Lt) piniginių perlaidų už kaimo turizmo sodybos statybos darbus Rangovui atlikta ne tik prieš pasirašant Sutartį, bet dar ir prieš išsiunčiant kvietimus apklausoje dalyvaujantiems tiekėjams (kvietimai išsiųsti 2013 m. gruodžio 2 d.) bei nustatant pirkimo laimėtoją. Taigi, nors buvo apklausiamos naujos bendrovės, akivaizdu, kad pareiškėja (jos įgaliotas asmuo) taip pat turėjo sąsajas su aukščiau nurodytomis bendrovėmis – UAB „Litnafta“ – šios bendrovės direktorius yra A. R., t. y. tas pats asmuo, kuris baudžiamojoje byloje Nr. I-231-827/2016 (kaltinamasis A. E., pareiškėjos įgaliotas asmuo, byla dėl veikimo pareiškėjos vardu klastojant dokumentus bei kreditorinis sukčiavimas, kaltinimai atmesti), kuris buvo apklausiamas kaip liudininkas. Nors pareiškėjos įgaliotas asmuo buvo išteisintas, neabejotinai patvirtinta, kad UAB „Litnafta“ ir UAB „Martin Idea“ yra susiję – UAB „Litnafta“ buvo UAB „Martin Idea“ subrangovu įgyvendinant Projektą. UAB „Litnafta“ atliko žemės darbus, pamatų įrengimo darbus. Šiuo atveju, neva tai vykdant naują apklausą, Pareiškėja apklausė bendrovę, kuri jau ir taip atliko darbus įgyvendinant Projektą. Pareiškėja neva apklausė UAB „Ravaida“, tačiau apklausa neva tai vyko 2013 m. gruodžio 2 d., o pagal viešai prieinamus duomenis UAB „Ravaida“ jau nuo 2010 m. gegužės 6 d. Kauno apygardos teismo buvo pripažinta kaip bankrutuojanti, t. y. jai buvo iškelta bankroto byla (Kauno apygardos teismo bankroto byla Nr. B2-2118-109/2010). Taigi pareiškėja, atlikdama fiktyvų pirkimą, kreipėsi į bankrutuojančią bendrovę, siekdama pagrįsti, kodėl pakartotiniams darbams pasirinko tą pačią UAB „Martin Idea“, kuri, pasak pačios pareiškėjos, laiku nesugebėjo atlikti darbų. Visos šios nustatytos aplinkybės rodo, kad pareiškėjos įgaliotas asmuo, pakviesdamas pateikti pasiūlymą bendrovėms „Ravaida“, „Litnafta“, „Martin Idea“, atrankos metu neįgyvendino savo pareigos atlikti objektyvią, dalykišką, be išankstinio nusistatymo tiekėjų, kurie turi būti apklausiami, atranką. Pareiškėjos atstovas, pakvietęs į apklausą tiekėjus, kurie neatitinka potencialaus tiekėjo kategorijos, nesudarė sąlygų realiai tiekėjų konkurencijai, tokiu būdu pažeidė Pirkimo taisyklių 3 punkte ir Viešųjų pirkimo įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus. Vienintelė, galbūt tinkama apklaustoji buvo UAB „Narika“, tačiau tai neužtikrina tinkamo apklausos įgyvendinimo, nes kaip buvo nurodyta aukščiau, buvo aiškiai apribota konkurencija. Teismas šiuos veiksmus turėjo vertinti kaip sąmoningus ir netinkamus, kuriais buvo siekiama ne užtikrinti realią tiekėjų konkurenciją, bet fiktyviai atliekant pirkimo procedūras, todėl toks pirkimas (apklausos būdu) negali būti laikomas atliktu tinkamai.

8741.

88Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėja gali bet kuriuo metu savo nuožiūra atlikti avansinį mokėjimą. Pagal Paramos sutarties 5 punktą parama, įsigyta nesilaikant reikalavimų, taip pat ir Paramos sutarties 5.4 papunkčio reikalavimo, negali būti suteikiama. Taigi susidaro situacija, kad pareiškėja mokėjimo prašyme IV deklaravo netinkamas finansuoti išlaidas (nes jos patirtos prieš sutarties pasirašymą), todėl kompensavus išlaidas, kurios neatitinka tinkamumo finansuoti reikalavimų, būtų pažeistas viešasis interesas. Priešingai nei nurodo pareiškėja, būtent dėl neteisėtų pareiškėjos veiksmų įsigyjant paslaugas, nesilaikant Pirkimo taisyklių reikalavimų, nebuvo užtikrinta konkurencija tarp potencialių tiekėjų (2012 m. kovo 15 d. sutartis), dėl to nebuvo pasiektas pirkimų tikslas įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, darytina išvada, kad šiuo atveju padaryti pažeidimai turėjo neigiamų padarinių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos biudžetams. Pažymi, kad numatyta atsiskaitymo tvarka yra esminė pirkimo sutarties sąlyga, kuri turi įtakos pirkime dalyvaujančių įmonių kiekiui. Teismas sprendime nepagrįstai nurodo, kad avansiniai mokėjimai buvo leidžiami pagal ankstesnę sutartį, todėl gali būti atliekami ir pagal naują sutartį. Pažymi, kad tai ydingas požiūris, kadangi mokėjimai turi būti atliekami laikantis Paramos sutarties ir rangos sutarties, kur avansinis mokėjimas nebuvo numatytas. Avansinis mokėjimas, kai tokia galimybė neįtvirtinta sutartyje, yra negalimas ir tai patvirtina LVAT suformuota praktika. Pirkimo taisyklių 52 punkte buvo nustatyta, kad pirkimo sutartis po konkurso ar apklausos gali būti keičiama tik paaiškėjus, jog jai tinkamai įvykdyti būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams. Pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su atitinkamu NMA teritoriniu paramos administravimo skyriumi (išskyrus atvejus, kai sutarties vertė neviršija 28 962 (dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų) eurų, taip pat kai keičiamo pirkimo objekto dalies vertė neviršija 5 proc. visos pirkimo sutarties vertės). Visgi, šiuo atveju tai nebuvo padaryta. Teismas sprendime nepagrįstai ir neteisėtai sprendė, kad avansinis atsiskaitymas buvo galimas, nes pareiškėjai pagal ankstesnes sutartis tai buvo leidžiama.

8942.

90Teismas sprendime nenagrinėjo svarbių rašytinių įrodymų, jame pateiktos klaidinančios interpretacijos, nesivadovaujama teismų praktika. Sprendimas apskritai yra ydingas, kadangi jis sukuria terpę pareiškėjų piktnaudžiavimui, todėl nėra užtikrinimas tinkamas lėšų panaudojimas.

9143.

92Pareiškėja atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti.

9344.

94Pareiškėja atsiliepimą grindžia iš esmės skunde nurodytomis aplinkybėmis. Papildomai nurodo, kad teismo posėdžio metu Agentūros atstovas pripažino, jog iš Agentūros 2015 m. birželio 8 d. sprendime Nr. SKP-263 konstatuotų pažeidimų palaiko tik pirmąjį pažeidimą (nesilaikyta pirkimo procedūrų), atsižvelgiant į priimtus įsiteisėjusius teismų procesinius sprendimus administracinėse bylose Nr. I-4031-331/2015, I-3620-426/2016 ir baudžiamojoje byloje Nr. 1A-465-487/2016. Agentūra apeliaciniame skunde kelia klausimus dėl 1 pažeidimo bei 4 pažeidimo (neteisingos informacijos teikimas). Pareiškėja nesutinka nei su vienu iš šių pažeidimų. Šiuo atveju nustačius, kad nebuvo 1-ojo pažeidimo, reiškia, jog nebuvo ir 4-ojo pažeidimo (neteisingo informavimo), todėl atskirai dėl pastarojo pažeidimo nepasisako.

9545.

96Pažymi, kad Agentūra neteisingai ir nepagrįstai teigia, neva 281 000 Lt sumos mokėjimas rangovui UAB „Martin Idea“ buvo atliktas iš anksto, dar neįvykdžius 2013 m. gruodžio 2 d. pirkimo procedūrų. Minėtas 281 000 Lt mokėjimas vyko pagal kitą sutartį, t. y. 2012 m. kovo 15 d. rangos darbų sutartį Nr. 2012-03-15/01, ir yra visiškai nesusijęs su 2013 m. gruodžio 9 d. rangos darbų sutartimi Nr. 2013-12-09/01, kaip teisingai konstatuota ir skundžiamame sprendime.

9746.

98Pareiškėja nurodo, kad Agentūra apeliaciniame skunde didelį dėmesį skiria ketvirtojo mokėjimo prašymo analizei, tačiau išskirdama tik šį vieną bylos įrodymą, visiškai nevertina aukščiau aptartų kitų bylos įrodymų (t. y. įrodymų visumos), kurie patvirtina, jog pareiškėja nepadarė byloje nagrinėjamų pažeidimų.

9947.

100Nesutinka ir su apeliacinio skundo argumentais, kad laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 19 d. iki 2013 m. gruodžio 27 d. rangovui sumokėtas 244 000 Lt avansas pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos darbų sutartį negalėjo būti atliekamas, nes nebuvo numatytas rangos darbų sutartyje. Iš paraiškos administravimo medžiagoje esančio Agentūros ir pareiškėjos susirašinėjimo ir apsikeitimo raštais matyti, kad pareiškėja ir jos atstovas A. E. tinkamai laikėsi paramos sutarties 17.3 papunkčio reikalavimo raštu pranešti apie visus Projekto nukrypimus, nuolat apie tai informuodavo Agentūrą raštais ir elektroniniais laiškais. Atstovas nuolat konsultavosi su Agentūros specialistais, bendravo visais su Projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Agentūros vyriausioji specialistė A. C., kuri konsultavo su paramos gavimu susijusiais klausimais, 2013 m. vasario 13 d. elektroninio susirašinėjimo metu aiškiai patvirtino, kad avansiniai mokėjimai už būsimus darbus pagal 2012 m. kovo 15 d. rangos darbų sutartį Nr. 2012-03-15/01 yra galimi. Taigi pati Agentūra patvirtino, jog avansiniai mokėjimai yra galimi. Be to, šalių civilinius teisinius santykius reglamentuoja ne tik šalių sudarytos civilinės sutartys, be taip pat ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kurio nuostatos leidžia šalims laisvai susitarti dėl bet kokių sutarties vykdymo sąlygų, jei tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normos, viešajai tvarkai ar gerai moralei.

10148.

102Pareiškėja pažymi, kad Agentūra taip ir neįvardija, kokias teisės aktų nuostatas pareiškėja neva pažeidė sumokėdama 244 000 Lt avansą rangovui. Kaip vieną iš esminių motyvų Agentūra apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas nevertino 2013 m. gruodžio 19 d. rangos sutarties sudarymo aplinkybių ir įtakos sankcijos taikymui. Agentūra teigia, kad pareiškėja neva netinkamai parinko tiekėjus pirkimui, tačiau minėtas pažeidimas buvo nagrinėjamas administracinėje byloje Nr. I-4031-331/2015. Tuo tarpu šioje byloje yra nagrinėjami visai kiti tariami pažeidimai, o netinkamas tiekėjų parinkimas apskritai nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką ir neturi jokios reikšmės šioje byloje nustatinėjamoms aplinkybėms, todėl Agentūros argumentai atmestini.

10349.

104Apeliaciniame skunde deklaratyviai teigiama, kad sprendimu teismas toleruoja visišką pareiškėjos savivalę atliekant avansinius mokėjimus, toks atsiskaitymo būdas nebuvo numatytas pagal sutartį, o vėlesnė rangos sutartis yra apsimestinis sandoris, paslepiant prieš tai įvykusį žodinį susitarimą. Minėta, kad atsiskaitymo būdus su rangovu civiliniuose santykiuose reglamentuoja ne tik šalių sudarytos sutartys, bet ir įstatymai. CK nuostatos leidžia šalims laisvai susitarti dėl bet kokių sutarties vykdymo sąlygų, jei tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normos, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Šiuo atveju nėra jokių duomenų ir Agentūra nepateikė jokių argumentų, kad pareiškėjos atlikti avansiniai mokėjimai prieštarautų imperatyvioms įstatymo normos, viešajai tvarkai ar gerai moralei, todėl minėtas atsiskaitymo būdas yra leistinas ir teisėtas. Pažymi, kad 244 000 Lt avanso pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį sumokėjimas neturėjo jokios neigiamos įtakos rangos sutarties vykdymui ar Projekto įgyvendinimui, nes rangos darbai realiai buvo atlikti, gauta parama panaudota jiems atlikti, objektas pastatytas. Nors Agentūra teigia, kad rašytinė 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartis buvo apsimestinis sandoris, tačiau jo neginčijo, todėl neturi jokio pagrindo remtis šiais savo teiginiais įrodinėdama tariamus pažeidimus, juo labiau, kad jokių įrodymų, kurie patvirtintų sutarties apsimestinį pobūdį, Agentūra byloje nepateikė, o pirmosios instancijos teismo posėdžio metu netgi patvirtino, kad 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį laiko teisėta.

10550.

106Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad Agentūros argumentai dėl 1 ir 4 pažeidimų yra visiškai nepagrįsti ir pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo atmesti. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai panaikino neteisėtus Agentūros ir ŽŪM sprendimus bei įpareigojo Agentūrą spręsti dėl paramos išmokėjimo pagal Projekte pateiktus mokėjimo prašymus. Pareiškėjos įsitikinimu, teismas sprendime išsamiai aptarė ir tinkamai įvertino bylos įrodymus, ginčo santykiams teisingai pritaikė materialiosios ir proceso teisės normas, bylą išnagrinėjo išsamiai ir visapusiškai, sprendimą motyvavo tinkamai. Taigi nėra jokio pagrindo tenkinti Agentūros apeliacinį skundą bei naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

10751.

108Pareiškėja taip pat prašo priteisti iš atsakovo Agentūros visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10952.

110Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį tenkinti.

11153.

112ŽŪM atsiliepime nurodo, kad su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, kadangi teismas netinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas ir tuo pagrindu priėmė neteisėtą sprendimą. Teismas neatliko visų rašytinių dokumentų analizės, nesusipažino su teisės aktais, reglamentuojančiais mokėjimo prašymų vertinimą, o vadovavosi tiesiog pavieniais susirašinėjimo tarp Agentūros ir pareiškėjos dokumentais. Sprendime padaryta išvada, kad 281 000 Lt avansas buvo išmokėtas ne pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sutartį, o pagal 2012 m. kovo 15 d. sutartį, tačiau mokėjimo prašyme IV pati pareiškėja nurodė, kad išlaidos (281 000 Lt) buvo patirtos pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį. Taigi jei teismas būtų vertinęs mokėjimo prašymą IV, akivaizdu, kad nebūtų priimtas interpretacijomis ir susirašinėjimais pagrįstas sprendimas.

11354.

114Pažymi, kad 2015 m. vasario 13 d. sprendime administracinėje byloje Nr. 1-4031-331/2015 konstatuota, jog pareiškėja nesilaikė skaidrumo principo, vykdydama pirkimą apklausos būdu, nors pasirašydama Paramos sutartį įsipareigojo laikytis Pirkimo taisyklių ir kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų, taip pat lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principų, iš kurių pirkimo organizatoriui kyla pareiga atlikti objektyvią, dalykišką, be išankstinio nusistatymo tiekėjų, kurie bus apklausiami, atranką. Be to, 2015 m. vasario 13 d. sprendime administracinėje byloje Nr. 1-4031-331/2015 akcentuota ir tai, kad pareiškėjos pateiktoje 2012 m. vasario 29 d. tiekėjų apklausos dėl prekių, paslaugų ar darbų pažymoje Nr. 1 nurodyta, jog iš trijų apklaustų tiekėjų pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas - UAB „Martin Idea“, taigi akivaizdu, kad tiekėjai nesivaržė tarpusavyje, o pareiškėja skunde nenurodė, kokiu būdu nustatė, kad naujai įkurta bendrovė UAB „Martin Idea“ atitiko visus Projektui įgyvendinti reikalingus reikalavimus. Tuomet teismas vertino, kad faktas, jog bendrovė „Daily group“ Pareiškėjai suteikė beprocentę paskolą, yra pakankamas pagrindas teigti, jog pastaroji bendrovė ir pareiškėja buvo tarpusavyje susiję, taip pat Agentūra objektyviai nustatė nepaneigiamas pareiškėjos įgalioto asmens A. E. sąsajas su pirkime dalyvauti kviestais tiekėjais - bendrovėmis „VZV kasyba“ ir „Landscaping Service“, būtent su šiais tiekėjais pareiškėjos įgaliotas asmuo buvo tiesiogiai susijęs per bendrovę „Daily group“. Taigi, teismas jau anksčiau buvo konstatavęs, kad pareiškėjos įgaliotas asmuo yra susijęs su rangovu UAB „Martin Idea“. Šiuo atveju susiklostė situacija, kad neva dėl nevykdomų darbų (ar dėl ne laiku įvykdytų darbų) pareiškėja nutraukė 2012 m. kovo 15 d. rangos sutartį su rangovu UAB „Martin Idea“, tačiau iš karto sudarė naują sutartį su ta pačia UAB „Martin Idea“. Asmenų ir bendrovių susietumas yra atskleistas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartyje, kuri buvo žinoma pirmosios instancijos teismui priimant sprendimą. Taigi šiuo atveju teismo akivaizdžių faktų ignoravimas atveria kelią piktnaudžiavimui, kuomet švaistomos Europos Sąjungos lėšos bei keliama grėsmė Bendrijos finansiniams interesams.

11555.

116Teismas realiai nevertino, ar buvo Agentūros ar ŽŪM neteisėti veiksmai, neatliko jokios byloje esančių įrodymų analizės, neatsižvelgė į ankstesnius su šiuo ginču susijusius Vilniaus apygardos administracinio teismo priimtus sprendimus.

117Teisėjų kolegija

konstatuoja:

118IV.

11956.

120Apeliaciniame skunde dėstomi argumentai, kuriais siekiama paneigti pirmosios instancijos teismo išvadas, kad 281 000 Lt avansas rangovui buvo išmokėtas ne pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sutartį, o pagal 2012 m. kovo 15 d. sutartį. Dėl to pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja nepadarė pirkimo procedūrų pažeidimų ir priėmė šio Sprendimo 22 punkte nurodytus procesinius sprendimus dėl ginčo iš esmės.

12157.

122Apeliacinio skundo argumentai suponuoja, kad ginčo dalykas apeliacinės instancijos teisme yra įrodymų vertinimas, todėl teisėjų kolegija visų pirma pasisako dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių administracinių procesinių taisyklių taikymo aspektu.

12358.

124Pagal ABTĮ 56 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas.

12559.

126Teisėjų kolegija, taikydama šias proceso įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą apibrėžiančias taisykles, prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą.

12760.

128Šio Sprendimo 31 punkte yra nurodyti pirmosios instancijos teismo argumentai, kokių įrodymų pagrindu padaryta išvada, kad 281 000 Lt buvo sumokėti ne pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sutartį, tačiau vykdant 2012 m. kovo 15 d. rangos sutartį.

12961.

130Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo išvados grindžiamos pareiškėjos ir rangovo susirašinėjimu dėl avanso grąžinimo bei galimybių avansu sumokėtas sumas įskaityti į mokėjimus vykdant 2013 m. gruodžio 9 d. sutartį. Taip pat nurodoma, kad sąskaitos išrašas (I t., b. l. 45) patvirtina, jog rangovas 281 000 Lt pareiškėjai gražino.

13162.

132Teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad byloje įrodyta, jog rangovas po vykusio tarp jo ir pareiškėjos susirašinėjimo būtų gražinęs 281 000 Lt pareiškėjai. Pirmosios instancijos teismo nurodomas dokumentas – sąskaitos išrašas (I t., b. l. 45) patvirtina ne pinigų pareiškėjai gražinimą, o pareiškėjos mokėjimus rangovui, nes išraše nurodyta sąskaita yra pareiškėjos, o gavėjas – rangovas. Kad ši sąskaita yra pareiškėjos, patvirtina kitas tos pačios sąskaitos išrašas, esantis byloje (I t., b. l. 155), iš kurio matyti, kad iš šios sąskaitos pareiškėja atlieka įvairių paskirčių mokėjimus, kurių vienas liudija, jog atliekamas mokėjimas tarp savo sąskaitų.

13363.

134Vertinant įrodymus svarbu pažymėti ir tai, kad susirašinėjimas tarp pareiškėjos ir rangovo dėl avanso sumokėto pagal 2012 m. kovo 15 d. rangos sutartį gražinimo ar jo įskaitymo į mokėjimus vykdant 2013 m. gruodžio 9 d. sutartį vyko jau po 2013 m. gruodžio 31 d. Mokėjimo prašymo pateikimo – 2014 m. vasario – kovo mėnesiais, o Mokėjimo prašyme pati pareiškėja deklaravo, kad šie mokėjimai atlikti pagal 2013 m. gruodžio 9 d. rangos sutartį Nr. 2013-12-09/01 (I t., b. l. 148) ir jokių iniciatyvų, kuriomis būtų vykdomos Paramos sutarties 17.15 punkte įtvirtintos sąlygos (šalinti mokėjimo prašymų trūkumus bei kitus nustatytus neatitikimus), nesiėmė.

13564.

136Visuma šio Sprendimo 62 ir 63 punktuose nurodytų aplinkybių ir argumentų leidžia teisėjų kolegijai konstatuoti, kad byloje neįrodyta, jog 281 000 Lt rangovui pareiškėjos buvo sumokėti ne pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sutartį (ABTĮ 56 str.).

13765.

138Šių įrodymų vertinimų kontekste taikytina teisė, reglamentuojanti paramos lėšų išmokėjimą.

13965.1.

140Įgyvendinimo taisyklių 31 punkte ir 32.2, 35.6 papunkčiuose nurodyta, kad paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, padarytos laikantis pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse.

14165.2.

142Administravimo taisyklių 153.2 papunktyje nustatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti, prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti pagal Pirkimų taisykles.

14365.3.

144Pirkimų taisyklių 4 punkte nustatyta, kad perkant konkurso būdu, pirkimas prasideda apie jį paskelbus; perkant apklausos būdu – kai pirkimo komisija, pirkimo vykdytojas ar pirkimo organizatorius kreipiasi į tiekėją, prašydamas pateikti perkamų prekių, paslaugų ar darbų kainas ir sąlygas. Pirkimo taisyklių 5.1 punkte nustatyta, kad pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis.

14565.4.

146Šiuo atveju Sprendimo 31 punkte nurodyti avansiniai mokėjimai atlikti iki pirkimo sutarties sudarymo, nepasibaigus pirkimo procedūroms, nustatytoms Pirkimų taisyklėse, o tai, vadovaujantis Administravimo taisyklių 153.2 papunkčiu, yra teisinis pagrindas atsakovui pripažinti, kad tokios išlaidos yra netinkamos finansuoti.

14766.

148Dėl pareiškėjos pozicijos dėl avansinių mokėjimų, nurodytos šio Sprendimo 32 punkte, teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo teisinių santykių specifika lemia, jog pareiškėjos, kaip rangos teisinių santykių šalies, veiksmams esminę reikšmę turi prievoliniai teisiniai santykiai, kylantys iš pareiškėjos, kaip paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų siekiančio asmens teisinės padėties. Būtent tai suponuoja jos teisių rangos teisiniuose santykiuose įgyvendinimo apribojimus.

14967.

150Paramos sutartyje ir rangos sutartyje dėl avansinių mokėjimų teisės nebuvo susitarta. Pirkimo taisyklių 52 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis po konkurso ar apklausos gali būti keičiama tik paaiškėjus, jog jai tinkamai įvykdyti būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams. Pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su atitinkamu NMA teritoriniu paramos administravimo skyriumi (išskyrus atvejus, kai sutarties vertė neviršija 28 962 (dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų) eurų, taip pat kai keičiamo pirkimo objekto dalies vertė neviršija 5 proc. visos pirkimo sutarties vertės). Šiuo atveju tai nebuvo padaryta.

15168.

152Taigi avansinis mokėjimas, kai tokia galimybė neįtvirtinta sutartyje ar sutarties pakeitimai nesuderinti Pirkimo taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka, yra negalimas.

15369.

154Tai, kad atlikti avansinius mokėjimus buvo leista pagal ankstesnę 2012 m. kovo 15 d. rangos sutartį, nėra pagrindas teisiniam vertinimui, jog tokia sutarties vykdymo praktika savaime, be sutarčiai taikytinos jos keitimo procedūros pagal Pirkimo taisyklių 52 punktą, yra teisėta.

15570.

156Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija atsakovo apeliacinį skundą patenkina, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina ir nauju sprendimu pareiškėjos skundą atmeta (ABTĮ 144 str. 1 d. 2 p.).

157Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

158Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą patenkinti.

159Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

160Pareiškėjos V. S. skundą atmesti.

161Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja V. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą,... 7. 2.... 8. Pareiškėja skunde detaliai nurodė argumentus dėl kiekvieno NMA nustatyto... 9. 3.... 10. Pareiškėja teigė, kad visas aplinkybes nurodė ir paaiškinimus pateikė... 11. 4.... 12. Pareiškėja nurodė, kad nesutinka su NMA bei ŽŪM konstatuotomis... 13. 5.... 14. ŽŪM sprendime taip pat klaidingai nurodoma, kad pareiškėjo atstovas... 15. 6.... 16. Pareiškėja dėl antrojo ir trečiojo pažeidimų (buvo prašoma kompensuoti... 17. 7.... 18. Paaiškino, kad Agentūra ir ŽŪM, nevertindama minėto pareiškėjos pateikto... 19. 8.... 20. Pareiškėja dėl ketvirtojo pažeidimo (paramos gavėjas teikė Agentūrai... 21. 9.... 22. Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad nei Agentūros 2015 m. balandžio 23 d.... 23. 10.... 24. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 25. 11.... 26. Atsakovas NMA atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko ir prašė... 27. 12.... 28. Atsakovas nurodė, kad NMA pareiškėja 2011 m. rugpjūčio 31 d. pateikė... 29. 13.... 30. Paaiškino, kad pareiškėja 2012 m. sausio 13 d. su NMA pasirašė Lietuvos... 31. 14.... 32. Pažymėjo, kad pareiškėja NMA pateikė 4 mokėjimo prašymus. Paskutinysis 4... 33. 15.... 34. Atsakovas nurodė, kad pareiškėja nesilaikė pirkimo procedūrų, t. y.... 35. 16.... 36. Agentūra pažymėjo, kad mokėjimai, atlikti prieš pradedant pirkimo... 37. 17.... 38. Pagal pateiktų dokumentų datas darytina išvada, kad tiekėjų apklausos... 39. 18.... 40. Teismo posėdyje atsakovo atstovas papildomai nurodė, kad pritaria... 41. 19.... 42. Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM atsiliepime į pareiškėjos skundą su... 43. 20.... 44. Atsiliepimą grindė iš esmės atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais.... 45. 21.... 46. Teismo posėdyje atstovė papildomai pažymėjo, kad patys pirkimai teismo buvo... 47. II.... 48. 22.... 49. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 29 d. sprendimu... 50. 23.... 51. Teismas nustatė, kad pareiškėja 2012 m. sausio 13 d. su NMA pasirašė... 52. 24.... 53. Agentūra, nustačiusi paramos gavėjos įgyvendinamo Projekto pažeidimų ir... 54. 25.... 55. NMA 2015 m. rugsėjo 23 d. priėmė sprendimą Nr. BRK-8223-(3.144) „Dėl... 56. 26.... 57. Pareiškėja, nesutikdama su NMA sprendimais bei ŽŪM sprendimu, su skundu... 58. 27.... 59. Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 60. 28.... 61. Teismas nurodė, kad šalys sutaria, jog pasibaigus administraciniams ginčams... 62. 29.... 63. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 64. 30.... 65. Teismas, spręsdamas dėl pažeidimo, susijusio su pirkimo procedūromis,... 66. 31.... 67. Teismas nurodė, kad NMA Sprendimo 1 pažeidime nurodė, jog pareiškėja dalį... 68. 32.... 69. Teismas sprendė, kad NMA nepagrįstai nurodė, jog 281 000 Lt avansiniai... 70. 33.... 71. Teismas, įvertinęs 2013 m. gruodžio 9 d. Sutartį, aplinkybes, kad NMA... 72. 34.... 73. Teismas nurodė, kad pareiškėja prašė teismo panaikinti NMA 2015 m.... 74. 35.... 75. Teismas dėl pareiškėjos skundo reikalavimo įpareigoti NMA išmokėti... 76. III.... 77. 36.... 78. Atsakovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 79. 37.... 80. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia argumentais, nurodytais pirmosios... 81. 38.... 82. Papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime yra pateiktos... 83. 39.... 84. Agentūra teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas prieštarauja... 85. 40.... 86. Pažymi, kad teismas sprendime apskritai neanalizavo visumos aplinkybių,... 87. 41.... 88. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėja gali bet kuriuo metu savo... 89. 42.... 90. Teismas sprendime nenagrinėjo svarbių rašytinių įrodymų, jame pateiktos... 91. 43.... 92. Pareiškėja atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo jį... 93. 44.... 94. Pareiškėja atsiliepimą grindžia iš esmės skunde nurodytomis... 95. 45.... 96. Pažymi, kad Agentūra neteisingai ir nepagrįstai teigia, neva 281 000 Lt... 97. 46.... 98. Pareiškėja nurodo, kad Agentūra apeliaciniame skunde didelį dėmesį skiria... 99. 47.... 100. Nesutinka ir su apeliacinio skundo argumentais, kad laikotarpiu nuo 2013 m.... 101. 48.... 102. Pareiškėja pažymi, kad Agentūra taip ir neįvardija, kokias teisės aktų... 103. 49.... 104. Apeliaciniame skunde deklaratyviai teigiama, kad sprendimu teismas toleruoja... 105. 50.... 106. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad Agentūros argumentai dėl 1 ir 4... 107. 51.... 108. Pareiškėja taip pat prašo priteisti iš atsakovo Agentūros visas patirtas... 109. 52.... 110. Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM atsiliepime į atsakovo apeliacinį... 111. 53.... 112. ŽŪM atsiliepime nurodo, kad su pirmosios instancijos teismo sprendimu... 113. 54.... 114. Pažymi, kad 2015 m. vasario 13 d. sprendime administracinėje byloje Nr.... 115. 55.... 116. Teismas realiai nevertino, ar buvo Agentūros ar ŽŪM neteisėti veiksmai,... 117. Teisėjų kolegija... 118. IV.... 119. 56.... 120. Apeliaciniame skunde dėstomi argumentai, kuriais siekiama paneigti pirmosios... 121. 57.... 122. Apeliacinio skundo argumentai suponuoja, kad ginčo dalykas apeliacinės... 123. 58.... 124. Pagal ABTĮ 56 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 125. 59.... 126. Teisėjų kolegija, taikydama šias proceso įrodinėjimą ir įrodymų... 127. 60.... 128. Šio Sprendimo 31 punkte yra nurodyti pirmosios instancijos teismo argumentai,... 129. 61.... 130. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo išvados grindžiamos... 131. 62.... 132. Teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad byloje įrodyta, jog... 133. 63.... 134. Vertinant įrodymus svarbu pažymėti ir tai, kad susirašinėjimas tarp... 135. 64.... 136. Visuma šio Sprendimo 62 ir 63 punktuose nurodytų aplinkybių ir argumentų... 137. 65.... 138. Šių įrodymų vertinimų kontekste taikytina teisė, reglamentuojanti paramos... 139. 65.1.... 140. Įgyvendinimo taisyklių 31 punkte ir 32.2, 35.6 papunkčiuose nurodyta, kad... 141. 65.2.... 142. Administravimo taisyklių 153.2 papunktyje nustatyta, kad pareiškėjai ir... 143. 65.3.... 144. Pirkimų taisyklių 4 punkte nustatyta, kad perkant konkurso būdu, pirkimas... 145. 65.4.... 146. Šiuo atveju Sprendimo 31 punkte nurodyti avansiniai mokėjimai atlikti iki... 147. 66.... 148. Dėl pareiškėjos pozicijos dėl avansinių mokėjimų, nurodytos šio... 149. 67.... 150. Paramos sutartyje ir rangos sutartyje dėl avansinių mokėjimų teisės nebuvo... 151. 68.... 152. Taigi avansinis mokėjimas, kai tokia galimybė neįtvirtinta sutartyje ar... 153. 69.... 154. Tai, kad atlikti avansinius mokėjimus buvo leista pagal ankstesnę 2012 m.... 155. 70.... 156. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija atsakovo apeliacinį skundą... 157. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 158. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 159. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 29 d. sprendimą... 160. Pareiškėjos V. S. skundą atmesti.... 161. Sprendimas neskundžiamas....