Byla A-556-420-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatams Jurgitai Judickienei, Dainiui Kenstavičiui, atsakovo atstovams Indrei Pranckevičiūtei, Gintarui Abaravičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Palink“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Palink“ skundą atsakovui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Trakų rajono savivaldybės administracijai, akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Palink“ (toliau – ir pareiškėjas, ir UAB ,,Palink) su skundu (b. l. 3-7) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija, ir atsakovas) 2009 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. S-(10.6)-71 „Dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“ (toliau – ir sprendimas Nr. S-(10.6)-71); įpareigoti Direkciją parengti sąlygas žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), detaliojo plano, reg. Nr. ( - ), pakeitimui.

5Pareiškėjas paaiškino, kad ginčija sprendimą Nr. S-(10.6)-71 (t. y. individualų norminį teisės aktą) įgijęs ir įgyvendindamas detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises

62008 m. lapkričio 11 d. su Trakų rajono savivaldybe sudarytos Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties pagrindu. Pareiškėjas nurodė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema (toliau – ir Schema), kaip valstybinės reikšmės teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti. Atsižvelgiant į Schemos reglamentavimo sritį, nekyla ginčų dėl reikalavimo, kad detalusis planas turi atitikti Schemos sprendinius, tačiau, pasak pareiškėjo, nėra jokių faktinių aplinkybių ar teisinių pagrindų konstatuoti, kad pareiškėjo inicijuotas detaliojo plano pakeitimas neatitinka Schemos sprendinių, to nenurodo ir atsakovas sprendime Nr. S-(10.6)-71. Pareiškėjo inicijuotas detaliojo plano pakeitimas atitinka Schemos sprendinius, kadangi juo nesiekiama pastatyti naują statinį ar pakeisti žemės paskirtį ar istoriškai susiklosčiusį Trakų miesto ar apylinkių vaizdą ar pan., o prašoma pakeisti detalųjį planą, siekiant išsaugoti esamą, dar 1940 m. pastatytą statinį, todėl toks detaliojo plano pakeitimas niekaip negali prieštarauti Schemos sprendiniams, ypač atsižvelgiant į tai, jog minėtas pastatas seniai yra tapęs įprasta Trakų rajono architektūrinio ir gamtinio kraštovaizdžio dalimi. Trakų rajono apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 28 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-494-735/2007 pagal Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams – Z. J., V. J., UAB „Palink“, tretiesiems asmenims – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, Trakų rajono savivaldybės administracijai, UAB „Vengrijos restoranai“ ir UAB „Kevlaras“ dėl statinio, esančio adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ), nugriovimo nusprendė, jog pastatas, esantis adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ) (Nekilnojamojo turto registre nurodomas unikalus Nr. ( - )), t. y. statinys, kurį pareiškėjo inicijuotu detaliojo plano pakeitimu siekiama išsaugoti (nenugriauti), yra negriautinas, o todėl negali būti daroma priešinga išvada, jog detaliojo plano pakeitimas gali prieštarauti Schemos sprendiniui šį pastatą nugriauti. Be to, minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir galioja bei turi prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje. Sprendimas Nr. S-(10.6)-71 yra neteisėtas, kadangi priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, taip pat teisėtų lūkesčių principą.

7Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į skundą (b. l. 48-50) nurodė, kad pareiškėjas nuosavybės teise valdo 0,3764 ha kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį adresu: ( - ), šiam žemės sklypui taikomos specialios naudojimo sąlygos, be kita ko, „Nacionaliniai ir regioniniai parkai“: minėtas žemės sklypas yra valstybės saugomoje teritorijoje – Trakų istoriniame nacionaliniame parke, todėl jam taikomi papildomi naudojimo apribojimai, nustatyti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiuose teisės aktuose. Trakų istorinio nacionalinio parko teritorija saugoma, tvarkoma ir naudojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 912) patvirtintą Schemą, jos pagrindu parengtus, nustatytąja tvarka suderintus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Schema, kaip valstybinės reikšmės specialusis teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti. Pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra Trakų istorinio nacionalinio parko prezervacinėje (apsauginėje) zonoje – kultūros kompleksų vizualinės apsaugos teritorijoje. Pagal Schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ II skirsnio „Prezervacinė (apsauginė) zona“ 2 punktą, šios teritorijos nustatymo tikslas – apsaugoti istoriškai susiformavusias atviras kraštovaizdžio erdves, kuriose matosi Trakų pilys ir senamiestis, nuo neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimo jose. Vadovaujantis Schemos nuostatomis, 2000 m. buvo parengtas žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio adresu: ( - ), detalusis planas, kuriame nurodyta, jog „įvertinant Trakų senamiesčio apsaugos reikalavimus, kur numatytas esamų pastatų iškėlimas iš vizualiai aktyvios zonos, ir specialiojo plano (Schema) sprendinius, pagal kuriuos turi būti išsaugomos atviros kraštovaizdžio erdvės, atveriančios Trakų pilį ir senamiestį, nuo neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimo, detaliojo plano sprendiniai numato esamų pastatų nugriovimą ir naujų pastatų statybą šiaurinėje sklypo dalyje, neturinčioje tiesioginės vizualinės įtakos Trakų senamiesčio apžvalgai ir minimaliai įtakojančioje istorinį apylinkių kraštovaizdį nuo miesto pusės“. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad tol, kol nėra pakeisti specialiojo plano – Schemos – sprendiniai pareiškėjo valdomo žemės sklypo atžvilgiu, Direkcija negali išduoti sąlygų detaliojo plano pakeitimui, kurio tikslas – numatyto griauti statinio išsaugojimas; priešingu atveju būtų nesilaikoma veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 37-38) paaiškino, kad pastatas, unikalus Nr. ( - ), pagal žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), adresas: ( - ), detalųjį planą, reg. Nr. ( - ), kurį pareiškėjas nori pakeisti, nėra dujofikuotas; šioje teritorijoje dujofikuotas pastatas – prekybos centras, unikalus Nr. ( - ), pastatytas 2002 m., dujotiekis pripažintas tinkamu naudoti 2002 m. lapkričio 29 d.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 20 d. sprendimu (b. l. 162-171) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas konstatavo, kad ginčas kilo dėl to, jog pareiškėjas UAB „Palink“ siekia palikti, t. y. negriauti pastatą, kuris jam priklauso nuosavybės teise (t. y. UAB „Palink“ nuosavybės teisę į pastatą – parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane ( - ), bendras plotas 235,38 kv.m, statybos pabaigos metai – 1940, įgijo

122006 m. gruodžio 22 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ( - )

13(2007 m. sausio 3 d. notaro liudijimas Nr. ( - )) pagrindu (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 21-23)), o todėl pareiškėjas siekia atitinkamai koreguoti detaliojo planavimo sprendinius. Teismas pažymėjo, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimas nagrinėjamoje administracinėje byloje prejudicinės galios neturi, nes minėtame sprendime buvo sprendžiamas klausimas dėl savavališkai rekonstruoto griautino pastato, unikalus Nr. ( - ), griovimo, jame buvo analizuojamos Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalies nuostatos. Tuo tarpu šioje administracinėje byloje yra sprendžiama, ar pagrįsta bei teisėta koreguoti detaliojo planavimo sprendinius, susijusius su griautinu pastatu. Sprendimas Nr. S-(10.6)-71 yra adresuojamas Trakų rajono savivaldybės administracijai, o ne pareiškėjui; šiuo aspektu Sprendimas Nr. S-(10.6)-71 niekaip nedaro įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d., 22 str. 1 d., 88 straipsnio 2-4 p., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-884/2008). Todėl teismas skundą šiuo aspektu atmetė kaip nepagrįstą. Teismas taip pat pažymėjo, kad šioje administracinėje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjui priklausantis sklypas, kuriame yra ginčo pastatas, yra Trakų istorinio nacionalinio parko prezervacinėje (apsauginėje) zonoje. Pagal Schemą bei jį detalizuojantį šiuo metu galiojantį detalųjį planą, jo sprendinius (b. l. 51-56, 64-67), ginčo pastatas turi būti griaunamas, juolab, kad naujasis prekybos centras yra pastatytas su tebegaliojančia sąlyga „griaunant esamus pastatus“. Priešingas aiškinimas reikštų, kad Trakų istorinio nacionalinio parko prezervacinė (apsauginė) zona yra pernelyg urbanizuojama, kad pareiškėjas sąmoningai vengia laikytis Schemos ir detaliojo plano sprendinių (b. l. 51-56, 64-67), nes detaliojo plano nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas konkrečias pareigas nustato būtent teritorijos bei statinių savininkams. Teismas nurodė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, nors ir lakoniškai, tačiau racionaliai pasielgė priimdama Sprendimą Nr. S-(10.6)-71. Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarime konstatuota, jog „konstituciniai imperatyvai, kad teisingumą vykdo tik teismai, kad teisė negali būti nevieša, taip pat iš Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus – teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų šiam nuosprendžiui (kitam baigiamajam teismo aktui) pagrįsti.“ Tai mutatis mutandis taikytina ir viešojo administravimo institucijoms inter alia Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tačiau viešojo administravimo institucijų argumentavimo standartai gali būti žemesni nei teismų. Juolab, Sprendime Nr. S-(10.6)-71 pateikiama nuoroda į Schemą, kuri paskelbta konstituciškai pagrįstu būdu (žr. Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimą (b. l. 141-147)), yra visuotinai žinoma, todėl teigti, jog minėtame sprendime nėra argumentų, nėra nuorodų į teisės aktus, negalima. Teismas šiame kontekste pažymėjo ir tai, kad nors Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2009 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. S-(10.6)-71 „Dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“ nevisiškai atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus (nėra nurodyta apskundimo tvarka), tačiau sprendimas iš esmės yra teisėtas, pagrįstas, jo naikinti šiuo aspektu nėra pagrindo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str.), juolab, kad jis adresuotas Trakų rajono savivaldybės administracijai, o ne pareiškėjui.

14III.

15Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 177-184) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismo sprendimas yra priimtas paviršutiniškai įsigilinus į bylos esmę, neįvertinus svarbių faktinių bylos aplinkybių, netinkamai išaiškinus ir pritaikius galiojančias materialinės teisės normas, formaliai pasirėmus proceso teisės normomis.

172. Teismas nepagrįstai neįžvelgė sprendimu Nr. S-(10.6)-71) pareiškėjui sukeliamų teisinių pasekmių. Atsakovas, būdamas viešojo administravimo subjektas, išreiškė savo valią nurodant, jog detaliojo plano pakeitimas neva prieštarauja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniams, dėl ko buvo neišduotos sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti. Tokia atsakovo valios išraiška tiesiogiai sąlygojo atitinkamų pareiškėjo teisių ir pareigų atsiradimą, pasikeitimą ir pasibaigimą.

183. Detaliojo teritorijų planavimo procesą pagrinde reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas ir Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239. Detaliojo teritorijų planavimo procesas laikomas pradėtu pasirašius detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį. Sprendimo Nr. S-(10.6)-71 priėmimas šiuo atveju yra teisinis faktas - pagrindas pasibaigti detaliojo planavimo teisiniams santykiams, kurių subjektas yra pareiškėjas. Būtent atsakovas priimdamas sprendimą Nr. S-(10.6)-71 užkirto kelią tolesnei planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo procedūrai. Vertinant sprendimą Nr. S-(10.6)-71 dėmesys kreiptinas ne į šio sprendimo nurodytą adresatą, bet į jo turinį ir sukeliamas teisines pasekmes.

194. Skundžiamas sprendimas, be kita ko, nėra pakankamai motyvuotas ir tinkamai argumentuotas, todėl laikytinas nepagrįstu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog VAĮ 8 straipsnio nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis. Sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos

20(2007 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-174/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-990/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-964/2007). Atsakovo priimtas sprendimas Nr. S-(10.6)-71 didžiąja dalimi neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, kadangi nenurodžius jame faktinių aplinkybių bei teisės normų, taikytinų esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, pareiškėjui nėra aiškūs jo atžvilgiu priimto sprendimo motyvai.

215. Sprendime Nr. S-(10.6)-71 nenurodyta, kokiems konkretiems Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principams, ūkinės veiklos apribojimams, teritorijos užstatymo, architektūros, kraštovaizdžio formavimo, paminklosaugos ir gamtosaugos reikalavimams prieštarauja detaliojo plano pakeitimas, t. y. nukreipiama į visą teisės akto tekstą, neišskiriant konkrečių šio teisės akto normų, kuriose būtų įtvirtintos atsisakymo išduoti detaliojo planavimo sąlygas priežastys.

226. Teismas visiškai nepagrįstai pažymėjo, kad pagal Schemą bei ją detalizuojantį šiuo metu galiojantį detalųjį planą, jo sprendinius, ginčo pastatas, t. y. pastatas-parduotuvė, turi būti griaunamas, kadangi priešingas aiškinimas neva tai reikštų, kad Trakų istorinio nacionalinio parko prezervacinė (apsauginė) zona yra pernelyg urbanizuojama, kad pareiškėjas sąmoningai vengia laikytis Schemos ir detaliojo plano sprendinių. Nėra pagrindo tvirtinti, kad pareiškėjo inicijuotas detaliojo plano pakeitimas neatitinka Schemos sprendinių. Nagrinėjamos bylos medžiagoje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių tą aplinkybę, jog pastatas-parduotuvė turi neigiamą vizualinį poveikį ir nesiderina su Trakų istorinio nacionalinio parko kultūros paveldu bei gamta. Priešingai, šiandien pastatas-parduotuvė yra suremontuotas, jame yra įsikūręs vengrų restoranas „Csarda“, o pastato-parduotuvės eksterjeras harmoningai dera ir įsikomponuoja į saugomos teritorijos aplinką.

237. Schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ IV skirsnio „Ūkinė ir gyvenamoji zona“ 2 punkte nurodyta, jog „Žuvėdros“ siuvimo fabriko cecho bei ATĮ prie kelio Trakai-Aukštadvaris pastatai turėtų būti iškelti iš vizualinės apsaugos zonos. Gi pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis pastatas-parduotuvė nėra nei „Žuvėdros“ siuvimo fabriko cechas, nei ATĮ prie kelio Trakai-Aukštadvaris esantis pastatas, todėl paminėta teisės norma jam netaikytina.

248. Schemoje įtvirtinta ne imperatyvi teisės norma, o tariamąja nuosaka formuluojamas rekomendacinio pobūdžio siūlymas (,,turėtų būti“) iškelti nurodytus pastatus iš vizualinės apsaugos zonos. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos medžiagoje nėra jokių duomenų apie tai, kad pastatas-parduotuvė apskritai turėtų neigiamą poveikį aplinkai, jau nekalbant apie tokio poveikio sumažinimą.

259. Nagrinėjamoje situacijoje prejudiciniais faktais laikytinos šios Trakų rajono apylinkės teismo konstatuotos aplinkybės: pirma, šiame norminiame dokumente (Schemoje) nėra tiesiogiai suformuluotų įpareigojimų iškelti (nugriauti) minėtus statinius (pastatą-parduotuvę); antra, nei minėtoje Schemoje, nei bendrajame plane nėra nurodytos konkrečios ginčo pastato (pastato-parduotuvės) iškėlimo ar nugriovimo priežastys.

2610. Schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ IV skirsnio „Ūkinė ir gyvenamoji zona“ 2 punkte nurodyta, kad komunalinės ir gamybinių pastatų teritorijos tikslas - aptarnauti miestą, teikti paslaugas gyventojams, organizacijoms, plėtoti verslus. Būtent aukščiau paminėtus tikslus atitinka pastatas-parduotuvė, tiksliau jame vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Be to, jeigu žemės sklypas, kuriame yra pastatas-parduotuvė, patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko prezervacinę (apsauginėje) zoną, tai jam yra taikytinos Schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ 11 skirsnio ,,Prezervacinė (apsauginė) zona“ nuostatos, o ne IV skirsnio „Ūkinė ir gyvenamoji zona“ nuostatos. Žemės sklypas negali patekti iškarto į dvi funkcines zonas. Tai leidžia daryti išvadą, jog teismo argumentai paremti Schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ IV skirsnio „Ūkinė ir gyvenamoji zona“ normomis yra akivaizdžiai nepagrįsti. Remiantis tuo, kas išdėstyta, nėra teisinio pagrindo tvirtinti, jog kol nėra pakeisti Schemos sprendiniai pareiškėjui priklausančio žemės sklypo atžvilgiu, atsakovas negali išduoti sąlygų detaliojo plano pakeitimui.

2711. Nagrinėjamu atveju faktinė ir teisinė situacija, į kurią patenka pareiškėjas, lieka visiškai neapibrėžta ir nevienareikšmė. Iš vienos pusės, Trakų rajono apylinkės teismas

282007 m. gruodžio 28 d. sprendimu nusprendė, jog pastatas-parduotuvė yra negriautinas. Iš kitos pusės, nagrinėjamoje byloje teismas kaip vieną iš sprendimo argumentų nurodė aplinkybę, neva pagal Schemą bei ją detalizuojantį šiuo metu galiojantį detalųjį planą, jo sprendinius, pastatas-parduotuvė turi būti griaunamas. Neužtikrinus pareiškėjo teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nėra užtikrintas pareiškėjo pasitikėjimas valstybe ir teise.

29Atsakovas Direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 190-194) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

30Atsakovas nurodo, kad detalusis planavimas yra teritorijų planavimo, o ne viešojo administravimo procedūra. Detalusis teritorijų planavimas atliekamas laikantis Teritorijų planavimo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų. Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti išdavimo (neišdavimo) atveju teisiniai santykiai atsiranda tarp planavimo organizatoriaus bei savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo - savivaldybės vyriausiojo architekto. Teisinių santykių tarp planavimo organizatoriaus ir planavimo sąlygas išduodančių institucijų nėra, todėl planavimo sąlygas išduodanti institucija negali daryti įtakos planavimo organizatoriaus teisėms ir pareigoms. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas - savivaldybės vyriausiasis architektas, yra tiesiogiai atsakingas už planavimo sąlygų sąvado išdavimą, o neišdavimo atveju - už motyvuoto atsakymo, nurodant teisės aktų konkrečius straipsnius ir nuostatas bei galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, draudžiančius numatomą veiklą, pateikimą planavimo organizatoriui. Planavimo sąlygas išduodančios institucijos detaliojo plano rengimo atveju nėra įpareigotos apie planavimo sąlygų neišdavimą pranešti planavimo organizatoriui, motyvuotai nurodant to priežastis. Jos atsako tik į savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo -savivaldybės vyriausiasis architekto, pateiktas paraiškas. Planavimo sąlygų sąvado, o ne planavimo sąlygų neišdavimas yra teisinis pagrindas detaliojo planavimo teisiniams santykiams pasibaigti. Trakų rajono savivaldybės administracija vietoj to, kad būtų motyvuotai nurodžiusi pareiškėjui planavimo sąlygų sąvado neišdavimo priežastis, kaip to reikalauja Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 6 dalis, apsiribojo tik Direkcijos rašto Nr. S-(10.6)-71 persiuntimu. Pažymi, jog dėl Schemos sprendinių privalomumo pasisakė ir Konstitucinis Teismas 2010 m. vasario 9 d. nutarime. Apie pastato - parduotuvės neigiamą vizualinį poveikį pasisakė atestuotas specialistas architektas A. S. - detaliojo plano rengėjas (detaliojo plano aiškinamojo rašto kopija buvo pateikta pirmosios instancijos teismui kartu su Direkcijos atsiliepimu). Direkcija apeliacinio skundo argumentų nepagrįstumai šiuo klausimu įrodyti taip pat pateikia Paminklosauginės ekspertizės aktą.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

34Ginčo esmė – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsisakymas išduoti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti (žemės sklypo detaliojo plano pakeitimui).

35Disputo santykius reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas bei su juo susiję poįstatyminiai teisės aktai, t.y.: Detalių planų rengimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1 – 473 (taikytina redakcija galiojusi susiklosčiusių visuomeninių santykių metu, o būtent nuo įsigaliojimo 2006 m. spalio 27 d.), Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (redakcija nuo 2008 m. spalio 19 d. iki 2009 m. gruodžio 9 d.), patvirtintas aplinkos ministro

362004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262, taip pat kiti teisės aktai inter alia Viešojo administravimo įstatymas.

37Detaliųjų planų rengimo taisyklių 28 punkte nurodyta, kad prieš pradėdamas rengti detaliojo planavimo dokumentus, planavimo organizatorius Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro

382004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028), nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją - savivaldybės vyriausiąjį architektą, kad šis pateiktų planavimo sąlygų sąvadą.

39Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 30 punkte buvo pasisakyta: „Kai savivaldybės vyriausiasis architektas neturi visų reikalingų duomenų sąlygų parengimui, pagal jo pateiktas paraiškas per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos sąlygas turi pateikti Tvarkos aprašo 22.1 - 22.8 punktuose nurodytos institucijos“. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai paraiška sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti pateikta 2009 m. sausio 26 d. (b.l. 102). Į šią paraišką buvo atsakyta neigiamai skundžiamu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos

402009 m. vasario 10 d. dokumentu Nr. S-(10.6)-71 „Dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“ (b.l. 12).

41Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl ginčų, kylančių teritorijų planavimo srityje, nagrinėjimo tvarkos pagal iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusį teisinį reguliavimą teigia, kad teritorijų planavimo procese dalyvaujantys asmenys privalo kreiptis į ikiteismines ginčų nagrinėjimo institucijas dėl sprendimų, priimtų teritorijų planavimo proceso stadijose nuo planavimo sąlygų išdavimo momento iki valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų išvados dėl parengtų teritorijos planavimo dokumentų pateikimo momento. Todėl ginčams dėl atsisakymo išduoti planavimo sąlygas ar įpareigojimo sudaryti teritorijų planavimo dokumento organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį, taip pat ginčams dėl planavimo dokumento patikrinimo išvados ikiteisminė tvarka nėra privaloma. Taigi pareiškėjas, pagal formuojamą administracinių teismų praktiką, nesutikdamas su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsisakymu išduoti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti galėjo ir turėjo teisę tiesiogiai kreiptis į teismą, kas ir buvo padaryta.

42Tuo tarpu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, atsisakydama išduoti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti, privalėjo laikytis teisės aktų reikalavimų.

43Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo (privalomas planavimo organizatoriams, planų rengėjams, planavimo sąlygas rengiančioms ir išduodančioms, teritorijų planavimo dokumentų sprendinius derinančioms, valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms institucijoms – 2 p.) 31 punkte buvo nurodyta, jog planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Teisėkūros subjektas įpareigojo atsisakymą išduoti sąlygas motyvuoti, nes tokiu būdu, teisėjų kolegijos vertinimu, yra išvengiama institucijos išduodančios sąlygas piktnaudžiavimo, suinteresuotam asmeniui tampa aišku, kodėl priimtas toks sprendimas, o teismui, jei ginčas persikelia į teismą, suteikiama teisinė galimybė patikrinti, ar atsisakymas teisėtas bei pagrįstas.

44Tikrinamoje administracinėje byloje skundžiamas atsisakymas išduoti planavimo sąlygas neatitinka išvardintų nuostatų. Atsisakyme išreikšta tik abstrakti pozicija dėl rengiamo detaliojo plano prieštaravimo Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemai, tačiau nekonstatuojama, kokiam konkrečiam minėtos schemos punktui ar punktams pasireiškia prieštaravimas bei kokiu būdu tai pasireiškia. Toks atsisakymas pripažintinas nemotyvuotu, prieštaraujančiu Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 31 punktui, gero viešo administravimui principui, įstatymo viršenybės principui (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.), užkertančiu teismui kelią paneigti ar patvirtinti Trakų istorinio nacionalinio parko poziciją, todėl naikintinas ir sąlygų išdavimo ar atsisakymo išduoti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo tai pačiai institucijai – Trakų istoriniam nacionaliniam parkui.

45Reikalavimas įpareigoti Direkciją parengti sąlygas žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), detaliojo plano, reg. ( - ), paliktinas nenagrinėtu, kadangi galėtų būti sprendžiamas tik tuomet, jei būtų atsisakyta išduoti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti ir būtų žinomos tokio atsisakymo priežastys.

46Dėl išdėstytų aplinkybių teigtina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teisės normas reguliuojančias ginčo santykius, dėl ko priimtas sprendimas turi būti panaikintas ir priimtas naujas sprendimas.

47Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48Uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

49Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

50Panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2009 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. S-(10.6)-71 „Dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“ ir įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją iš naujo išnagrinėti paraišką dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti.

51Reikalavimą dėl įpareigojimo Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją parengti sąlygas žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), detaliojo plano, reg. Nr. ( - ), pakeitimui palikti nenagrinėtą.

52Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Palink“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad ginčija sprendimą Nr. S-(10.6)-71 (t. y.... 6. 2008 m. lapkričio 11 d. su Trakų rajono savivaldybe sudarytos Detaliojo... 7. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į skundą... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 20 d. sprendimu (b. l.... 11. Teismas konstatavo, kad ginčas kilo dėl to, jog pareiškėjas UAB... 12. 2006 m. gruodžio 22 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ( - )... 13. (2007 m. sausio 3 d. notaro liudijimas Nr. ( - )) pagrindu... 14. III.... 15. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 177-184) prašo panaikinti Vilniaus... 16. 1. Teismo sprendimas yra priimtas paviršutiniškai įsigilinus į bylos esmę,... 17. 2. Teismas nepagrįstai neįžvelgė sprendimu Nr. S-(10.6)-71) pareiškėjui... 18. 3. Detaliojo teritorijų planavimo procesą pagrinde reglamentuoja Teritorijų... 19. 4. Skundžiamas sprendimas, be kita ko, nėra pakankamai motyvuotas ir tinkamai... 20. (2007 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr.... 21. 5. Sprendime Nr. S-(10.6)-71 nenurodyta, kokiems konkretiems Trakų istorinio... 22. 6. Teismas visiškai nepagrįstai pažymėjo, kad pagal Schemą bei ją... 23. 7. Schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ IV skirsnio... 24. 8. Schemoje įtvirtinta ne imperatyvi teisės norma, o tariamąja nuosaka... 25. 9. Nagrinėjamoje situacijoje prejudiciniais faktais laikytinos šios Trakų... 26. 10. Schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ IV... 27. 11. Nagrinėjamu atveju faktinė ir teisinė situacija, į kurią patenka... 28. 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu nusprendė, jog pastatas-parduotuvė yra... 29. Atsakovas Direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 190-194) prašo... 30. Atsakovas nurodo, kad detalusis planavimas yra teritorijų planavimo, o ne... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 34. Ginčo esmė – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsisakymas... 35. Disputo santykius reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas bei su juo... 36. 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262, taip pat kiti teisės aktai... 37. Detaliųjų planų rengimo taisyklių 28 punkte nurodyta, kad prieš... 38. 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028),... 39. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir... 40. 2009 m. vasario 10 d. dokumentu Nr. S-(10.6)-71 „Dėl sąlygų detaliojo... 41. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl ginčų, kylančių... 42. Tuo tarpu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, atsisakydama išduoti... 43. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir... 44. Tikrinamoje administracinėje byloje skundžiamas atsisakymas išduoti... 45. Reikalavimas įpareigoti Direkciją parengti sąlygas žemės sklypo,... 46. Dėl išdėstytų aplinkybių teigtina, kad pirmosios instancijos teismas... 47. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 48. Uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ apeliacinį skundą patenkinti iš... 49. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 20 d. sprendimą... 50. Panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2009 m. vasario 10 d.... 51. Reikalavimą dėl įpareigojimo Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją... 52. Nutartis neskundžiama....