Byla I-3301-789/2008
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Aistei Juchnevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Remada“ atstovui advokatui Audriui Kairevičiui, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Ivonai Šuškevič, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Remada“ skundą atsakovei Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

32008-04-14 teisme buvo gautas pareiškėjos UAB „Remada“ (toliau – ir pareiškėja) skundas (b. l. 4–9), kuriame prašoma: 1) įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją (toliau – ir Direkcija) pakoreguoti Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų ir tvarkymo planų (toliau – ir TINP planai) sprendinius taip, kad žemės sklypas, esantis adresu Trakų r. sav. Lentvario k., kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini) Kariotiškių k.v. (toliau – ir žemės sklypas), nebūtų įtrauktas į TINP teritoriją; 2) įpareigoti TINP planų organizatorių pakartoti specialiojo planavimo procedūras, kurias atliko neturinti reikiamų įgalinimų institucija – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 3) įpareigoti TINP planų organizatorių planuoti tik tą teritoriją, kuriai yra išduotos planavimo sąlygos; 4) žemės sklypą įtraukiant į TINP teritoriją, įpareigoti planų organizatorių: a) TINP tvarkymo plane žemės sklypą pažymėti kaip kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos); b) atlikti visas pagal LR saugomų teritorijų įstatymo nuostatas privalomas procedūras (įvertinti visuomenės poreikius, atlikti ekonominį vertinimą, nustatyti reikalingas nutrauktos veiklos kompensavimo, žemės išpirkimo išlaidas).

4Pareiškėja skunde nurodė, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, šiuo metu šis žemės sklypas nepatenka į TINP teritoriją, jokie nuosavybės teisės apribojimai, susiję su galimu patekimu į TINP teritoriją, nėra nurodyti žemės sklypo nuosavybės dokumentuose, nėra nustatyta jokių specialiųjų naudojimo sąlygų. Siūlomi TINP planų sprendiniai prieštarauja LR civilinio kodekso 4.37 str. ir 4.39 str. Žemės sklypo priskyrimas TINP teritorijai reikštų esminius pareiškėjos nuosavybės teisės apribojimus. Parengti TINP tvarkymo plano sprendiniai prieštarauja planuojamoje teritorijoje nustatytiems ir Žemės sklypo dokumentuose įtvirtintiems sprendiniams.

5Pareiškėja paaiškino, kad TINP planų organizatoriumi turėjo būti ne Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, o Kultūros ministerija (jos įgaliota institucija). Kultūros ministerija nėra įgaliojusi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir to negalėjo padaryti pagal teisės aktų reikalavimus. TINP planai yra parengti pagal įstatymus nekompetentingos institucijos, todėl negali būti teikiami tvirtinti. Tai, kad TINP planų organizavimą šiuos planus jau parengus perėmė tinkamas subjektas, t. y. Kultūros ministerija, ir juos toliau perdavė organizuoti Direkcijai, neįteisina anksčiau atliktų planavimo procedūrų. Pareiškėjo manymu, nuo pat pradžių turi būti pakartotos praktiškai visos TINP planų organizavimo procedūros.

6Pareiškėja pažymėjo, kad planavimo sąlygose Nr. 05-057, kurias 2005-06-13 planavimo organizatoriui išdavė Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, nurodyta, kad planuojama teritorija yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorija (8300 ha), prijungiamai teritorijai planavimo sąlygos išduotos nebuvo. Susipažinus su parengtais TINP planų projektais matyti, kad plečiant draustinio teritoriją nebuvo atliktas ekonominis tokios plėtros poveikio įvertinimas, nebuvo įvertinti visuomenės poreikiai, nenumatytos lėšos kompensacijoms žemės savininkams dėl veiklos apribojimo įvedimo, nesvarstomas žemės išpirkimo klausimas.

7Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į skundą (b. l. 39–46) nurodė, kad nesutinka su skundu, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007-11-09 įsakymu Nr. ĮV-662 „Dėl pavedimo vykdyti Trakų istorinio nacionalinio parko specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriaus funkcijas“ TINP direkcijai pavesta vykdyti Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų ir tvarkymo planus. 2007-10-30 pareiškėja pateikė pasiūlymą dėl žemės sklypo, į kurį Direkcija atsakė 2007-12-13 raštu „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko specialiųjų planų“ Nr. S-791. Šis Direkcijos atsakymas buvo apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (toliau – ir Inspekcija). Atsakovės manymu, pareiškėja pateikė skundą netinkamam atsakovui, nes pagal Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2 d., teismui skundžiamas valstybės teritorijų planavimo priežiūrą atliekamos institucijos, išnagrinėjusios asmens skundą, o ne planavimo organizatoriaus motyvuotas atsakymas. Atsakovė paaiškino, kad visų saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriumi gali būti Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros ministerijai nėra tiesiogiai pavesta organizuoti saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo. Pagal Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų 2002-12-21 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr. 656 (2004-07-01 įsakymu Nr. D1-363 pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija), 8 p. tvarkymo planų rengimo (planavimo) organizatorius yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerija pagal Vyriausybės suteiktus įgaliojimus. Dėl 2005-06-13 išduotų planavimo sąlygų Nr. 05-057 atsakovė nurodė, kad šių sąlygų 4 p. nurodyta ne esama, o planuojama TINP teritorija, nenurodant jos ploto, nes jis bus aiškus tik parengus, suderinus ir patvirtinus naują Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų ribų planą.

8Atsakovė nurodė, kad šiuo atveju nėra steigiamas naujas rezervatas, valstybinis parkas, valstybinis draustinis ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorija. Trakų istorinis nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1991-04-23 nutarimu Nr. I-1244, dabar yra rengiamas šio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planai, numatant į TINP integruoti Lentvario dvaro sodybos teritoriją, kuri yra įregistruota Kultūros vertybių registre kaip paminklas. Kompensacijos mokėti dėl to, kad steigiama nauja saugoma teritorija ar keičiamas esamos saugomos teritorijos statutas, nėra teisinio pagrindo. Kompensacines išmokas, kai nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra. Pareiškėjos argumentai dėl nuosavybės teisės ribojimo yra nepagrįsti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė atmesti jį kaip nepagrįstą (b. l. 74–75). Nurodė, kad šiuo atveju nauja saugoma teritorija nėra steigiama, bet yra tikslinami jau įsteigtos saugomos teritorijos – Trakų istorinio nacionalinio parko apsaugos ribos. Direkcijai buvo pavesta vykdyti TINP specialiojo teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas, teisės aktais nėra reglamentuoti planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo atvejai, trečiojo suinteresuoto asmens manymu, planavimo organizatoriaus funkcijų perdavimas Direkcijai neprieštarauja teisės aktams bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atliktoms TINP ir jo apsaugos zonų ribų plano sprendiniams bei rengimo procedūroms. Kultūros ministerija paaiškino, kad pareiškėjai priklausantis Žemės sklypas patenka į Lietuvos Respublikos kultūros paminklo – Lentvario dvaro sodybos (G12K) – apsaugos zoną, kuri yra valstybės saugoma teritorija. Rengiant TINP plano projektą, Lentvario dvaro sodyba į planuojamas TINP ribas buvo įtraukta su visa jai priskirta teritorija ir jos apsaugos zona. Rengiant TINP planą galėjo būti keičiamos jo ribos ir tai neprieštarauja kompetentingų institucijų išduotoms sąlygoms.

10Byla stabdytina.

11Šioje byloje ginčas kilo dėl Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų ir tvarkymo planų sprendinių, dėl specialiojo planavimo procedūrų. Pareiškėjai priklauso žemės sklypas, esantis adresu Trakų r. sav. Lentvario k., kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini) Kariotiškių k.v. (b. l. 10–13).

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 98 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1155-561/2008 dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2005-05-10 planavimo sąlygų detaliojo plano dokumentams rengti Nr. 05-030, 2006-06-11 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-220, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-01 įsakymo Nr. P2-691 ir juo patvirtinto žemės sklypo (kadastrinis numeris (duomenys neskelbtini) ) Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario k., detaliojo plano, Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2006-10-30 projektavimo sąlygų sąvado Nr. AS3-702 ir Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2007-06-12 statybos leidimo Nr. AS1-233 panaikinimo. Administracinėje byloje Nr. I-1155-561/2008 kyla ginčas dėl pareiškėjai UAB „Remada“ priklausančio sklypo statuso. Teismo manymu, tik išsprendus šį ginčą, galima spręsti, ar pareiškėjos skunde išdėstyti reikalavimai administracinėje byloje Nr. I-3301-789/2008 yra pagrįsti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad tikslinga sustabdyti administracinės bylos Nr. I-3301-789/2008 nagrinėjimą, kol bus išspręsta administracinė byla Nr. I-1155-561/2008.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 98 str. 1 d. 3 p., 2 d., 105-107 str., 149 str.,

Nutarė

14sustabdyti administracinę bylą Nr. I-3301-789/2008 pagal pareiškėjos UAB „Remada“ skundą atsakovei Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija) tol, kol bus išspręsta administracinė byla Nr. I-1155-561/2008.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai