Byla AS-858-536-12
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Sulčius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Sulčius“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Sulčius“ (toliau – ir pareiškėjas) 2012 m. birželio 4 d. kreipėsi į teismą skundu (b. l. 1-3), prašydamas:

51) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) 2012 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. (23.17-08)-320-23698;

62) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m gegužės 4 d. sprendimą Nr. (23.17-08)-320-23693;

73) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą Nr. (23.17-08)-320-24407.

8Pareiškėjo paduotas skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) keliamus reikalavimus, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 7 d. nutartimi (b. l. 22) nustatė UAB „Sulčius“ terminą iki 2012 m. birželio 18 d. pašalinti skundo trūkumus – pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjo pateiktas skundas nepriklauso neapmokestinamų skundų kategorijai, nurodytai ABTĮ 40 straipsnyje, todėl pareiškėjas turi sumokėti 100 litų žyminį mokestį. Pabrėžė, jog nors pareiškėjas prašo atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir prašymą grindžia sunkia įmonės padėtimi, tačiau pagal ABTĮ 41 straipsnį įstatymas nustato galimybę atleisti nuo žyminio mokesčio tik fizinį asmenį ar fizinių asmenų grupę, todėl teismas pareiškėjo prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo netenkino.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 25 d. nutartimi (b. l. 25) pareiškėjo UAB „Sulčius“ skundą laikė nepaduotu ir nutarė nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjas 2012 m. birželio 7 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl teismas laikė pareiškėjo skundą nepaduotu.

13III.

14Pareiškėjas UAB „Sulčius“ atskiruoju skundu (b. l. 27-28) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartį ir atnaujinti terminą skundo trūkumams pašalinti, įteikiant nutartį dėl skundo trūkumų pašalinimo.

15Atskirajame skunde nurodoma, jog 2012 m. birželio 28 d. pareiškėjas UAB „Sulčius“ gavo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį, priimtą 2012 m. birželio 25 d. Pareiškėjas pabrėžia, jog jis negavo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutarties dėl skundo trūkumų šalinimo per nustatytą terminą. Kadangi teismo nutartis dėl trūkumų šalinimo pareiškėjui nebuvo įteikta, nurodo, kad UAB „Sulčius” negalėjo tinkamai įgyvendinti savo teisių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Pareiškėjo nuomone, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutarties, kuria teismas nutarė pareiškėjo UAB „Sulčius“ skundą laikyti nepaduotu, jam nepašalinus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų, teisėtumas ir pagrįstumas.

19Teisėjų kolegija nurodo, jog vienas iš svarbiausių proceso principų yra teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris reiškia, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) aiškiai reglamentuoja specialią tvarką, kurios laikydamiesi asmenys gali įgyvendinti procesinę teisę kreiptis į teismą. Tokia įtvirtinta tvarka suponuoja tai, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų. ABTĮ numato, jog teismui pateikiamas skundas turi atitikti ABTĮ 23, 24, 39 straipsniuose numatytus reikalavimus.

20Pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, gavus teisme skundą (prašymą), administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per septynias dienas priimdamas nutartį. Jeigu skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 23, 24, 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Remiantis pateikta įstatymo normos formuluote, darytina išvada, kad teismo nutartyje įvardytų skundo (prašymo) trūkumų nepašalinimas (netinkamas pašalinimas arba ne visų teismo nurodytų trūkumų pašalinimas) per teismo nustatytą terminą yra pagrindas laikyti skundą (prašymą) nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui.

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą 2012 m. birželio 7 d. nutartyje aiškiai įvardijo pareiškėjo skundo trūkumą ir nustatė terminą iki 2012 m. birželio 18 d. nurodytam trūkumui pašalinti (b. l. 22), t. y. pateikti žyminio mokesčio kvito originalą. Teisėjų kolegija, vertindama pirmosios instancijos teismo nustatytą pareiškėjo skundo trūkumą, pabrėžia, jog administracinėse bylose už kiekvieną skundą (prašymą), nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 100 litų žyminis mokestis, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 40 ir 41 straipsniuose (ABTĮ 39 str. 1 d.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog pareiškėjo skundas, kuriame prašoma panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundžiamus sprendimus, nepriklauso neapmokestinamų skundų kategorijai, nurodytai ABTĮ 40 straipsnyje, ir įpareigojo pareiškėją sumokėti 100 litų žyminį mokestį. Taip pat pabrėžtina, kad nors pareiškėjas pateiktame skunde prašė jį atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (b. l. 1-3), tačiau ABTĮ 41 straipsnis numato, jog teismas, atsižvelgdamas į turtinę fizinio asmens ar fizinių asmenų grupės padėtį, gali visiškai ar iš dalies atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kaip matyti iš ABTĮ 41 straipsnio normos konstrukcijos, atleidimo nuo žyminio mokesčio institutas išimtinai siejamas tik su sunkia fizinio asmens finansine padėtimi, ABTĮ nesuteikia pagrindo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo juridinį asmenį (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS3-90/2004), todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas šio pareiškėjo pateikto prašymo netenkino ir nustatė pareiškėjo skundo trūkumą – sumokėti 100 litų žyminį mokestį ir teismui pateikti žyminio mokesčio kvito originalą.

22Pabrėžtina, jog procesiniai veiksmai atliekami per įstatymų nustatytus terminus. Tais atvejais, kai procesinių terminų nėra nustatęs įstatymas, juos skiria teismas. Pagal ABTĮ 65 straipsnio 1 dalį teismo paskirti terminai gali būti teismo pratęsti. Terminą skundo trūkumams pašalinti nustato teismas (ABTĮ 37 str. 1 d.), todėl šis terminas gali būti teismo pratęstas. Pažymėtina, jog šiuo atveju administracinėje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo skundo trūkumas nustatytu laiku nebuvo pašalintas (b. l. 27-28), taip pat bylos medžiagoje nėra pateikto pareiškėjo prašymo pratęsti teismo nustatytą terminą skundo trūkumams pašalinti, tačiau pareiškėjas nurodo, jog teismo įpareigojimo dėl jo pateikto skundo trūkumų šalinimo negalėjo įvykdyti laiku, nes negavo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutarties dėl skundo trūkumų šalinimo ir taip buvo pažeistos jo procesinės teisės (b. l. 1-3, 27-28).

23Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, pareiškėjo argumentą, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis nebuvo jam įteikta, vertina kritiškai. Šiuo atveju bylos medžiaga patvirtina, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis, kuria pareiškėjui buvo nustatytas terminas pašalinti nutartyje aiškiai įvardytą skundo trūkumą, 2012 m. birželio 8 d. buvo išsiųsta pareiškėjui jo nurodytu adresu ( - ), Vilnius (b. l. 23). Pagal pašto siuntos duomenis nustatyta, kad nurodyta nutartis buvo įteikta pareiškėjui 2012 m. birželio 13 d. (b. l. 24), todėl pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad jam Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis nebuvo įteikta ir jis negalėjo laiku įgyvendinti savo procesinių teisių, atmestina kaip nepagrįsta. Šiuo atveju pareiškėjas duomenų, leidžiančių daryti priešingas išvadas, nepateikė.

24Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ABTĮ reikalavimus, nustatydamas pareiškėjo skundo trūkumą (t. y. įpareigodamas pareiškėją sumokėti 100 litų žyminį mokestį ir pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą), sudarė pareiškėjui visas galimybes pasinaudoti ABTĮ nustatyta teise kreiptis su skundu į teismą, pašalinti skundo trūkumus per teismo nustatytą laiką, o pareiškėjas tokia teise tinkamai nepasinaudojo ir neištaisė teismo nutartimi nurodyto skundo trūkumo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė nutartį pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui.

25Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti remiantis pareiškėjo atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo UAB „Sulčius“ atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Sulčius“ (toliau – ir pareiškėjas) 2012 m.... 5. 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 6. 2) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 7. 3) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 8. Pareiškėjo paduotas skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjo pateiktas skundas... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 25 d. nutartimi... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjas 2012 m. birželio 7 d.... 13. III.... 14. Pareiškėjas UAB „Sulčius“ atskiruoju skundu (b. l. 27-28) prašo... 15. Atskirajame skunde nurodoma, jog 2012 m. birželio 28 d. pareiškėjas UAB... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012... 19. Teisėjų kolegija nurodo, jog vienas iš svarbiausių proceso principų yra... 20. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, gavus teisme skundą (prašymą),... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas spręsdamas pareiškėjo... 22. Pabrėžtina, jog procesiniai veiksmai atliekami per 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, pareiškėjo argumentą, kad... 24. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad 25. Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja,... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. pareiškėjo UAB „Sulčius“ atskirąjį skundą atmesti.... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....