Byla I-2384-484/2013
Dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su D. S. skundu,

Nustatė

2D. S. 2013-02-07 išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, pakeisti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-11-13 sprendimą Nr. ( - ) ir patenkinti D. S. prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo.

3Paduotas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2013-02-14 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2013-02-28 pašalinti skundo trūkumus: pateikti teismui tris egzempliorius skundo su ABTĮ 88 straipsnio nuostatas atitinkančiu skundo reikalavimu ir ginčijamo akto gavimo datą patvirtinančius įrodymus. Toje pačioje nutartyje teismas išaiškino pareiškėjai teisę prašyti teismo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-11-13 sprendimą Nr. ( - ), įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo ir priimti sprendimą.

4Šalindama skundo trūkumus, pareiškėja 2013-02-28 išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-11-13 sprendimą Nr. ( - ) bei įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo.

5Pareiškėja taip pat prašo teismo atnaujinti skundo padavimo terminą. Prašymą motyvuoja tuo, kad 2012-11-19 gavusi ginčijamą centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą, nepraleisdama įstatyme nustatyto termino kreipėsi su skundu į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK). MGK 2013-01-08 posėdyje priėmė sprendimą jos skundą palikti nenagrinėtą, kadangi jis nepriklauso MGK kompetencijai. Mano, kad nurodytos aplinkybės pripažintinos svarbiomis priežastimis, dėl kurių skundo padavimo teismui terminas buvo praleistas.

6Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą atmestinas. Skundą atsisakytina priimti.

7Bylos dokumentais nustatyta, kad pareiškėja kelia ginčą dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti mokesčio mokėtojo prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos keliamas ginčas nėra mokestinis ginčas Mokesčių administravimo įstatymo (2004-04-13 Nr. IX-2112) 2 straipsnio 20 dalies prasme, todėl tokiam ginčui taikytina MAĮ 146 straipsnyje nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka. MAĮ 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundai dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) sprendimų, nenurodytų šio įstatymo 145 straipsnyje, jų nepriėmimo, kuriais mokestiniai ginčai nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami ABTĮ nustatyta tvarka.

8ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

9Pareiškėja nurodė ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus, kad skundžiamą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-11-13 sprendimą Nr. ( - ) gavo paštu 2012-11-19. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą ir nustatytas faktines aplinkybes, pareiškėja skundą dėl nurodyto centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo teismui turėjo teisę paduoti iki 2012-12-19 imtinai. Pareiškėja skundą teismui išsiuntė 2013-02-07, t. y. praleidusi skundo padavimo teismui terminą.

10ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, nes ji yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylas Nr. AS525-575/2010, Nr. AS556-341/2009, Nr. AS63-404/2009 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad praleistas skundo padavimo teismui terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys yra objektyvios, nepriklausiusios nuo pareiškėjo valios.

11Kaip matyti iš skundo turinio, skundo padavimo teismui termino praleidimo priežastimi pareiškėja nurodo tai, kad ginčą dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo ji sprendė kreipdamasi į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituciją - MGK. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodytos priežastys yra subjektyvaus pobūdžio ir negali pateisinti skundo padavimo termino praleidimo.

12Pažymėtina, kad asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomi rūpestingumo, sąžiningumo, atidumo ir operatyvumo standartai. Operatyvumo imperatyvas reikalauja įvertinti, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo.

13Iš skundžiamo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-11-13 sprendimo Nr. ( - ) turinio matyti, kad jame nurodytas tik teisės šaltinis, reglamentuojantis tokio sprendimo apskundimo tvarką. Teismo vertinimu, ši aplinkybė galėjo suklaidinti pareiškėją dėl skundo padavimo tvarkos, tačiau ji negali būti besąlyginis pagrindas atnaujinti skundo padavimo teismui terminą. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, MGK 2013-01-08 protokolinį sprendimą Nr. PP-5(7-8/2013) pareiškėja gavo 2013-01-10. Šiame sprendime MGK aiškiai išdėstė savo kompetencijos ribas ir nurodė skundo dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo atidėti/išdėstyti nepriemokos išieškojimą padavimo teismui tvarką. Pareiškėja šio MGK sprendimo neskundžia. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėja, gavusi MGK sprendimą, turėjo galimybę nedelsiant kreiptis į teismą. Pareiškėja skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė (išsiuntė paštu) tik 2013-02-07. Objektyvios priežastys, kurios pareiškėjai sutrukdė paduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą per maksimaliai protingą laiką prašyme nenurodytos. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad pareiškėjai atnaujinti skundo padavimo teismui terminą nėra teisinio pagrindo, todėl jos prašymas atmestinas.

14Teismui atmetus prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, D. S. skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-11-13 sprendimą Nr. ( - ) atsisakytina priimti.

15Pareiškėjos skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą ir negali būti nagrinėjamas atskirai nuo jo. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjos skundo dalį dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo atsisakytina priimti, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

16Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu pareiškėjai grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

17Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsniu, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

18atmesti D. S. prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

19Atsisakyti priimti D. S. skundą.

20Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir sumokėtą žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

21Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai paduoti skundą, kartu teismui pateikiant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

22Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 2. D. S. 2013-02-07 išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo... 3. Paduotas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo... 4. Šalindama skundo trūkumus, pareiškėja 2013-02-28 išsiuntė teismui... 5. Pareiškėja taip pat prašo teismo atnaujinti skundo padavimo terminą.... 6. Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą atmestinas. Skundą atsisakytina... 7. Bylos dokumentais nustatyta, kad pareiškėja kelia ginčą dėl centrinio... 8. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato... 9. Pareiškėja nurodė ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus, kad... 10. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis... 11. Kaip matyti iš skundo turinio, skundo padavimo teismui termino praleidimo... 12. Pažymėtina, kad asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą... 13. Iš skundžiamo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos... 14. Teismui atmetus prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą, vadovaujantis... 15. Pareiškėjos skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti jo... 16. Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu pareiškėjai grąžintinas... 17. Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34... 18. atmesti D. S. prašymą atnaujinti skundo padavimo... 19. Atsisakyti priimti D. S. skundą.... 20. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir sumokėtą žyminį mokestį... 21. Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai... 22. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas...