Byla B2-179-459/2019
Dėl baudos panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka, nagrinėdama bankrutuojančios L. G. individualios įmonės (toliau – IĮ) bankroto administratoriaus L. T. prašymą dėl bankrutuojančios L. G. IĮ kreditorių, L. G. įmonės savininkės ir bankroto administratoriaus 2019 m. balandžio 18 d. pasirašytos taikos sutarties patvirtinimo bei bankrutuojančios L. G. individualios įmonės savininkės L. G. bei įmonės kreditorių ir administratoriaus prašymą dėl baudos panaikinimo,

Nustatė

21.

3Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama bankrutuojančios L. G. IĮ bankroto civilinė byla. Teismo posėdis byloje yra paskirtas 2019 m. gegužės 6 d. 13 val. Teisme 2019-04-30 gautas įmonės bankroto administratoriaus L. T. prašymas patvirtinti bankrutuojančios L. G. IĮ kreditorių, L. G. įmonės savininkės ir bankroto administratoriaus 2019 m. balandžio 18 d. pasirašytą taikos sutartį.

42.

5Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. gegužės 6 d. gauti bankrutuojančios L. G. individualios įmonės savininkės L. G. rašytiniai paaiškinimai dėl baudos. Nurodoma, jog kreipiasi į teismą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018-01-12 nutartimi paskirtos 1 000 Eur baudos panaikinimo. Nurodo, kad bauda jau turėjo būti sumokėta, tačiau savo asmeninėmis pajamomis laiduodama už L. G. įmonės tinkamą 2019 m. balandžio 18 d. pasirašytos taikos sutarties vykdymą, dėl šių naujų aplinkybių ir vardan tikslo atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais bei turėdama kreditorių palaikymą, teikiamu prašymu siekia skolų naštos sumažinimo.

6Prašymai tenkintini.

73.

8Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartimi L. G. įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas L. T., nutartis įsiteisėjo 2017‑11‑30.

94.

10Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. balandžio 30 d. gautas bankrutuojančios L. G. individualios įmonės bankroto administratoriaus L. T. prašymas patvirtinti bankrutuojančios L. G. IĮ kreditorių, L. G. įmonės savininkės L. G. ir bankroto administratoriaus 2019 m. balandžio 18 d. pasirašytą taikos sutartį.

115.

12Remiantis LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 2 str. 11 d. taikos sutartis sudaroma tarp įmonės ir kreditorių bei savininko tuo atveju, jeigu įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Įmonių bankroto įstatymo 28 str. 3 d. numato, kad taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą. Kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas, administratorius ir įmonės savininkas (savininkai). Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (LR ĮBĮ 28 str. 4 d.).

136.

14Iš teismui pateiktos taikos sutarties, kurią šalys pasirašė 2019-04-18, akivaizdu, jog šalys nurodė, kad po ilgai trukusių derybų, gera valia ir remdamosi LR ĮBĮ 28 - 29 str., o taip pat CK 6.983 - 6.986 str., CPK 87 str. 2 d., 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (LR CK 1.5 str.), taip pat siekdamos išvengti tolesnio bankroto bylos nagrinėjimo ir taip sudarydamos galimybę nemokiai įmonei skolininkei toliau vykdyti ūkinę - komercinę veiklą ir atkurti bankrutuojančios įmonės mokumą, susitarė dėl taikos sutarties sudarymo. Nurodė, kad mokėjimų grafikuose vartojama sąvoką „1 mėnuo“, atitinka vieno mėnesio terminą nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos. Atitinkamai 2, 3, 4 ir kt. mėnesiai atitinka nurodytų skaičiumi mėnesių terminą nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

157.

16Šalys taip pat nurodė, kad siekiant kuo geriau atkurti L. G. įmonės ir L. G. mokumą, įmonės savininkė L. G. kreipiasi į teismą su prašymu panaikinti 2018-01-12 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi paskirtą 1 000,00 (vieno tūkstančio eurų) baudą L. G.. Bankroto administratorius L. T. ir kreditoriai patvirtino, kad šį prašymą palaiko, kadangi L. G. savo pajamomis laiduoja šios sutarties vykdymą, todėl yra labai svarbu palengvinti jos įsipareigojimų naštą.

178.

18Turint omenyje Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, akcentuotina, kad taikos sutarties sudarymo galimybė bankroto procese atsiranda tada, kai bankrutuojanti įmonė ir jos kreditoriai susitaria, kad naudingiau tęsti bendradarbiavimą ne bankroto procedūromis, o sudarant galimybę nemokiai įmonei toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir sukurti naujas materialines vertybes, kurių dėka būtų atkurtas mokumas bei grąžintas pajėgumas vykdyti finansinius įsipareigojimus įmonės kreditoriams.

199.

20Įstatyme numatyta, kad pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti kreditoriai, administratorius ar įmonės savininkas (savininkai). Taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą. Bankroto byla taikos sutartimi gali būti užbaigta bet kurioje bankroto bylos stadijoje iki teismo nutarties likviduoti įmonę. Tuo tarpu teismas priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Šis terminas kreditorių susirinkimo prašymu gali būti pratęstas. Pagal įstatymą pačioje taikos sutartyje turi būti numatyta: 1) įmonei daromos nuolaidos ir kreditorių reikalavimai; 2) įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) įsipareigojimai patenkinti kreditorių reikalavimus iš su darbo santykiais susijusių ar kitaip teisėtai gaunamų pajamų; 3) kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai ir terminai; 4) įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą.

2110.

22Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto teisinis reguliavimas bei jį aiškinanti teismų praktika yra labai aiškiai orientuota į kuo intensyvesnę kreditorių apsaugą. Teismas, spręsdamas dėl pateiktos tvirtinti taikos sutarties teisėtumo, privalo patikrinti, ar taikos sutartį pasirašė įstatymo reikalaujama kreditorių dauguma. Turint omenyje, kad bankroto įstatymas numato šalims galimybę ir teisę sudaryti taikos sutartį, įvertintina aplinkybė, jog iš sutarties turinio matyti, kad taikos sutarčiai neprieštaravo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 67,06 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Be to, tvirtinant taikos sutartį, svarbu išsiaiškinti, ar taikos sutarties sąlygos nepažeidžia jos nepasirašiusių kreditorių teisėtų interesų. Turint omenyje aptartus kriterijus spręstina, kad taikos sutarties sąlygos išdėstytos pagal išreikštą ir suderintą šalių tarpusavio valią, kadangi tiek 67,06 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių, tiek įmonės savininkė L. G. solidariai atsakinga už L. G. įmonės skolas, tiek bankroto administratorius nurodyto turinio taikos sutarčiai pritarė ją pasirašydami. Darytina išvada, kad taikos sutartis nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų bei atitinka jų laisvąją valią. Įvertintina aplinkybė, kad šalys taikos sutarties 6 p. nurodė žinančios taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmes ir patvirtino, kad šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės, numatytos CK 6.983 - 6.985 straipsniuose. Turėtina omenyje, kad prie taikos sutarties pateiktas atsiskaitymo su kreditoriais grafikas, kuris patvirtina, jog su visais kreditoriais numatyta atsiskaityti per 24 mėnesius.

2311.

24Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau aptarta, turint omenyje, jog šalių sudaryta taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų, tame tarpe ir jos nepasirašiusių kreditorių teisėtų interesų, kadangi juos atstovauja sutartį pasirašęs bankroto administratorius, todėl šalių ir jų atstovų 2019-04-18 sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis patvirtintina (LR ĮBĮ 28 - 29 str.).

25Dėl baudos panaikinimo

2612.

27Šalys, pasirašydamos 2019-04-18 taikos sutartį teismą taip pat prašo panaikinti 2018-01-12 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi L. G. paskirtą baudą.

2813.

29CPK 78 str. 1 d. numato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Bylos aplinkybės patvirtina, kad įmonės savininkė L. G. yra solidariai atsakinga kreditoriams už L. G. įmonės skolas. Iš į bylą pateiktų prašymų ir dokumentų bei 2019-04-18 sudarytos taikos sutarties turinio akivaizdu, jog aplinkybės po to, kuomet Klaipėdos apygardos teismo 2018-01-12 nutartimi L. G. buvo paskirta 1 000 Eur bauda, iš esmės pasikeitė. Akivaizdu, jog įmonės savininkė L. G. pradėjo atsakingai bendradarbiauti su bankroto administratoriumi ir ėmėsi aktyvių veiksmų siekdama atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Tai patvirtina jos valia, išreikšta pasirašant taikos sutartį su kreditoriais. Kadangi įmonės savininkė L. G. solidariai atsakinga už L. G. įmonės mokėjimų savalaikį atlikimą savo asmeninėmis su darbo santykiais susijusiomis ir kitaip teisėtai per nurodytą laikotarpį gaunamomis pajamomis, todėl darytina išvada, kad anksčiau aptartos iš esmės pasikeitusios aplinkybės leidžia spręsti, jog vardan tikslo sudaryti kuo palankesnes galimybes įmonės savininkei atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais, yra pagrindas atnaujinti terminą prašymui dėl baudos panaikinimo paduoti. Atsižvelgiant į tai kas aptarta anksčiau prašymas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2018-01-12 nutartimi L. G. paskirta 1 000 Eur bauda panaikintina ir atšauktinas 2018-02-06 išduotas vykdomasis raštas (CPK 78 str. 1d.).

3014.

31Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės bankroto byla nutraukiama (Įmonių bankroto įstatymo 29 straipsnio 5 d.).

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78, 290-291, 293 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 28-29 straipsniais teismas,

Nutarė

33patvirtinti šalių, bankrutuojančios L. G. individualios įmonės, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atstovaujamos bankroto administratoriaus L. T. ir įmonės kreditorių K. K., asmens kodas ( - ) S. Š., asmens kodas ( - ) uždarosios akcinės bendrovės „Balas“ (įtrauktos į kreditorių sąrašą vietoje Valstybinės ligonių kasos), juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atstovaujamo direktorės L. G., G. J., asmens kodas ( - ) uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos skuba“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atstovaujamos direktoriaus V. B., Kauno technologijos universiteto, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atstovaujamo įgalioto asmens K. P. ir S. G., asmens kodas ( - ) bei L. G. įmonės savininkės L. G., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), 2019 m. balandžio 18 d. pasirašytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis: 1.1

34Pasirašius ir Teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, pirmos eilės kreditoriams bus atsiskaityta per 2 (du) mėnesius, antros eilės kreditoriams bus atsiskaityta per 6 (šešis) mėnesius, trečios eilės kreditoriams bus atsiskaityta per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius (lentelė pridedama) nuo Teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos iš L. G. įmonės pardavimo pajamų. 1.2

35UAB „Balas“ 8 149,83 Eur dalis pagal mokėjimų grafiką proporcingai paskirstoma visiems kreditoriams, tokiu būdu sutrumpinant atsiskaitymo laikotarpį. UAB „Balas“ 8 149,83 Eur dalis atsiskaitoma paskiausiai, atsiskaičius su visais kreditoriais. 2.1.

36Įmonės savininkė L. G. solidariai atsakinga už L. G. įmonės šia sutartimi tvirtinamų mokėjimų savalaikį atlikimą savo asmeninėmis su darbo santykiais susijusiomis ir kitaip teisėtai per nurodytą laikotarpį gaunamomis pajamomis. 2.2.

37L. G. įmonės turimas atsargas realizuoti per 3-6 mėnesius ir gautas lėšas skirti kreditorinių reikalavimų apmokėjimui pagal patvirtintą grafiką. Inventorizacijos apyrašas pridedamas. 2.3.

38L. G. įmonei nevykdant Taikos sutarties ir įmonės savininkei L. G. nesugebant užtikrinti šios sutarties vykdymo daugiau nei 30 kalendorinių dienų, kiekviena iš Šalių turi teisę kreiptis į Teismą dėl bankroto bylos atnaujinimo.

393.

40L. G. įmonės bankroto administratoriui L. T. administravimo išlaidas 2 526,03 Eur (tame sk. PVM) ir administratoriaus atlyginimą 2 700,00 Eur (tame sk. PVM) įsipareigoja išmokėti per 10 dienų nuo Teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

414.

42Šalys pareiškia, kad jos turi LR CK 2.2 str., 2.74 str. numatytą teisnumą ir veiksnumą pilna apimtimi. Taip pat pareiškia, kad jų teisnumas ar veiksnumas nėra jokiu būdu apribotas, taip pat pareiškia, kad nenuslėpė jokių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą abejoti kitos Šalies veiksnumu ar teisnumu. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis LR CK 3.92 str. nuostatomis jų sutuoktiniams yra žinoma apie Taikos sutarties sudarymą ir jie dėl šios sutarties sudarymo neprieštarauja.

435.

44Šalys įsipareigoja ateityje nereikšti pretenzijų ar ieškinių dėl to paties dalyko ir pagrindo. Sutartis yra taikus ir galutinis šio ginčo sprendimo rezultatas. Be šio įsipareigojimo Sutartis prarastų sprendimo (res judicata) galią. Šalims yra žinoma, kad teismui šią sutartį patvirtinus, ji taps priverstinai vykdytinu vykdomuoju dokumentu (LR CPK 6.985 str.).

45Atnaujinti L. G. terminą prašymui dėl 1 000 Eur baudos panaikinimo paduoti.

46P. L. G. K. apygardos teismo 2018-01-12 nutartimi paskirtą 1 000 Eur baudą ir atšaukti vykdomąjį raštą, išduotą Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-06.

47Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės bankroto bylą nutraukti.

48Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti taikos sutartį, administratorių įpareigoti vykdyti ĮBĮ 29 str. 8 d. numatytas pareigas.

49Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, administratoriui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

50Administratorių įpareigoti nutarties kopijas įteikti visiems įmonės kreditoriams.

51Dėl šios nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama bankrutuojančios L. G. IĮ bankroto... 4. 2.... 5. Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. gegužės 6 d. gauti bankrutuojančios L.... 6. Prašymai tenkintini.... 7. 3.... 8. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartimi L. G. įmonei... 9. 4.... 10. Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. balandžio 30 d. gautas bankrutuojančios... 11. 5.... 12. Remiantis LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 2 str. 11 d. taikos... 13. 6.... 14. Iš teismui pateiktos taikos sutarties, kurią šalys pasirašė 2019-04-18,... 15. 7.... 16. Šalys taip pat nurodė, kad siekiant kuo geriau atkurti L. G. įmonės ir L.... 17. 8.... 18. Turint omenyje Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, akcentuotina, kad... 19. 9.... 20. Įstatyme numatyta, kad pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti... 21. 10.... 22. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto teisinis reguliavimas bei jį... 23. 11.... 24. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau aptarta, turint omenyje, jog šalių... 25. Dėl baudos panaikinimo... 26. 12.... 27. Šalys, pasirašydamos 2019-04-18 taikos sutartį teismą taip pat prašo... 28. 13.... 29. CPK 78 str. 1 d. numato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar... 30. 14.... 31. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78, 290-291, 293... 33. patvirtinti šalių, bankrutuojančios L. G. individualios įmonės, įmonės... 34. Pasirašius ir Teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, pirmos eilės... 35. UAB „Balas“ 8 149,83 Eur dalis pagal mokėjimų grafiką proporcingai... 36. Įmonės savininkė L. G. solidariai atsakinga už L. G. įmonės šia... 37. L. G. įmonės turimas atsargas realizuoti per 3-6 mėnesius ir gautas lėšas... 38. L. G. įmonei nevykdant Taikos sutarties ir įmonės savininkei L. G.... 39. 3.... 40. L. G. įmonės bankroto administratoriui L. T. administravimo išlaidas 2... 41. 4.... 42. Šalys pareiškia, kad jos turi LR CK 2.2 str., 2.74 str. numatytą teisnumą... 43. 5.... 44. Šalys įsipareigoja ateityje nereikšti pretenzijų ar ieškinių dėl to... 45. Atnaujinti L. G. terminą prašymui dėl 1 000 Eur baudos panaikinimo paduoti.... 46. P. L. G. K. apygardos teismo 2018-01-12 nutartimi paskirtą 1 000 Eur baudą ir... 47. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės... 48. Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti taikos sutartį, administratorių... 49. Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, administratoriui,... 50. Administratorių įpareigoti nutarties kopijas įteikti visiems įmonės... 51. Dėl šios nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas...