Byla Ik-3434-171/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Dzedulionio ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjui K. J. J., atsakovės atstovėms Ritai Kuštan ir Kristinai Grigaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. J. J. skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas K. J. J. kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–5) ir patikslintu skundu (II t., b. l. 110–113), kuriuose prašo:

51) panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2011-07-11 sprendimą Nr. 4-5767, kiek jis susijęs su nuomos sutarties nesąžiningų sąlygų vartotojams vertinimu ir įrodymų pateikimu;

62) panaikinti 2011-07-11 sprendimą Nr. 4-5768 ir priimti naują sprendimą: įpareigoti Tarnybą iš naujo išnagrinėti abu prašymus bei papildymus ir atlikti išsamų tyrimą dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų už šilumą ir karštą vandenį ( - ) esančiam 42 butui, kartu įvertinti Metrologijos inspekcijos 2011-05-06 akto Nr. PA-1310(VII) nurodymus, duotus UAB „Vilniaus energija“;

73) panaikinti Tarnybos 2011-08-12 sprendimą Nr. 4-6799 ir įpareigoti ją atlikti veiksmus pagal jo 2011-04-25 prašymą (reg. Nr. 7-560/1) dėl 2002-02-01 nuomos sutarties tarp SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir „Dalkia“ nesąžiningų sąlygų įvertinimo Vilniaus miesto šilumos ir karšto vandens buitinių vartotojų atžvilgiu;

84) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Pareiškėjas paaiškino, kad 2011-07-11 raštuose Nr. 4-5767 ir Nr. 4-5768 Tarnyba, išnagrinėjusi jo prašymus (reg. Nr. 7-418; Nr. 7-418/2), nutylėjo apie pateiktą 2011-03-04 prašymą (reg. Nr. 7-560) bei 2011-04-25 papildomą prašymą (reg. Nr. 7-560/1) dėl nuomos sutarties tarp SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir „Dalkia“ nesąžiningų sąlygų vertinimo, kiek ji susijusi su vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kriterijais su buitiniais šilumos ir karšto vandens vartotojais.

10Pareiškėjas nurodo, kad 2011-05-05 raštu (reg. Nr. 7-418/2) kreipėsi dėl UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo, kuriomis pažeidžiamos vartotojų teisės ir teisėti interesai. Priėmimo Tarnyboje metu jam buvo pažadėta persiųsti šį prašymą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai po to, kai Tarnybos specialistai susipažins su 2011-05-05 prašymu. 2011-07-14, gavęs Tarnybos 2011-07-11 laišką Nr. 4-5767, suprato, kad ji 2011-05-05 prašymo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nepersiuntė, o 2011-07-11 sprendimu Nr. 4-5767 pasiūlė pareiškėjui kreiptis į administracinį teismą. Pareiškėjas mano, kad Tarnyba, nepersiųsdama prašymo, pažeidė Tarnybos nuostatus (taisykles).

11Teigia, kad jo 2011-02-22 skundas, kiek jame nurodomi argumentai dėl mokėjimo ir išrašomų sąskaitų vartotojui už bendrai naudojamų patalpų šilumą, karštą vandenį bei šildymą, sprendime visiškai neišanalizuoti, t. y. neaptartas klausimas dėl dvigubo buto patalpų ploto (vonios ir tualeto bei prieškambario) apmokestinimo (eilutėje „šiluma k. v. temperatūrai palaikyti“ neturi būti skaičiuojama atskirai, neatėmus vonios, tualeto bei prieškambario plotų iš bendro buto ploto).

12Pareiškėjas mano, kad UAB „Vilniaus energija“ neturi reikalauti jai nepriklausančio apmokėjimo už karštą vandenį iki 2010 m. gegužės 1 dienos, nes ne ji buvo šios produkcijos tiekėja, tačiau ji išsisukinėja ir nori turėti motyvaciją neįrengti šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų vartotojų butuose. Tarnyba ginčijamajame sprendime neteisingai apeliuoja tik į paskirstymo metodą Nr. 4, neminėdama būtinos pasirašyti sutarties tarp UAB „Vilniaus energija“ ir vartotojo „Dėl UAB „Vilniaus energija“ šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju“, nors šilumos paskirstymo metodo Nr. 4 pasirinkimas yra neįmanomas be tokio sutarties pasirašymo.

13Paaiškino, kad Tarnyba 2010-10-26 nutarimu Nr. 10-654 ir 2011-05-04 nutarimu Nr. 10-242 pripažino vartojimo sutarties Nr. ( - ) ir modifikuotos sutarties nuostatas atitinkančiomis CK 6.188 str. 2 d. 2 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus ir įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ per 14 dienų nuo jų gavimo dienos pakeisti, panaikinti ar netaikyti šių sutarčių sąlygų vartotojams. Tarnyba taip pat įsipareigojo per 14 dienų, neįvykdžius jos reikalavimų, kreiptis į teismą su ieškiniu dėl tokių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo pagal Vartotojų teisių gynimo įstatymo 32 str. 2 dalį, tačiau konkrečių veiksmų nesiima iki šiol.

14Teigia, kad Tarnyba, patikrinusi sąskaitose ir lentelėse „Informacija klientui“ nurodytus duomenis, neteisingai rėmėsi paskirstymo metodu Nr. 4, neteisingai įvertino duomenų apskaičiavimą pagal pateiktus 2011 m. sausio mėnesio duomenis, kadangi nebuvo galima sumuoti šilumos kiekių pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, susumuoti juos sąskaitose nurodytose butuose, kitose patalpose pagal juose įrengtus karšto vandens ar šilumos apskaitos prietaisus, kurie metrologiškai nepatikrinti.

15Nurodo, kad nors Metrologijos inspekcijos 2011-05-06 akte Nr. PA-1310(VII) nustatyta, kad ( - ), Vilniuje, gyvenamojo namo butuose įrengti karšto vandens skaitikliai neturi galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančių patikrą patvirtinančių dokumentų, tačiau UAB „Vilniaus energija“ nevykdo Metrologijos inspekcijos nurodymų sąmoningai, kad turėtų motyvaciją neteisėtai pasipelnyti vartotojų sąskaita. ( - ) name yra 100 butų, kuriuose gyvena nemažai nuomininkų, didžioji dalis butų (turto) savininkų nurodo kitas deklaruotas gyvenamas vietas, taigi už komunalines paslaugas mokėjimai neatitinka faktinės padėties. Tai turi įtakos butuose įrengti metrologiškai nepatikrintus šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus arba jų neįrengti apskritai, tuomet atsiranda UAB „Vilniaus energija“ terpė sukčiauti paskirstant šilumą, karštą vandenį, šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti ir kt., pagal savo nuožiūra surašytus parodymus, kuriems gauti ji panaudoja ( - ) namo rūsyje šilumos punkte sumontuotą patobulintą modifikuotą šiluminės įrangos reguliavimo ir su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu automatinę sistemą „Rubisafe-III“, kuri metrologiškai taip pat nėra įteisinta ir naudojama neteisėtai.

16Pareiškėjas mano, kad Tarnyba įpareigotina iš naujo atlikti nuodugnų patikrinimą pagal jo prašymus dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų už šilumą ir karštą vandenį, vadovaudamasi Vartotojų teisių gynimo įstatymo 12 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-09 nutarimu Nr. 182.

17Pareiškėjas paaiškino, kad Tarnybos 2011-08-12 rašte Nr. 4-6799 neteisingai aiškinami ir taikomi galiojantys įstatymai, teismų praktika. Papildomi rašytiniai įrodymai akivaizdžiai parodo 2002-02-01 pasirašytos nuomos sutarties tarp SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir „Dalkia“ ydingumą Vilniaus miesto šilumos ir karšto vandens vartotojų atžvilgiu ir tai, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovė, nagrinėdama prašymus, nevisiškai atkreipė dėmesį į tai, kad ginčas su šilumos ir karšto vandens tiekėju (prekės pardavėju) kilęs iš vartojimo pirkimo–pardavimo sutartinių teisinių santykių.

18Pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, dalyvaudama išnuomojant šilumos ūkį privačiai bendrovei „Dalkia“ ir kartu išleisdama potvarkius ir sprendimus, reglamentuojančius šilumos ūkio eksploatavimą be vartotojų valios ir sutikimo (1998-07-30 valdybos sprendimas Nr. 1581 V ir valdybos 2001-03-29 sprendimas Nr. 535 V), iš esmės pažeidė valdžių padalijimo ir nešališkumo principą, nes vertimasis komerciniais reikalais ir teisės aktų leidyba yra iš esmės nesuderinami tarpusavyje, prieštarauja teisinės valstybės principams ir žmogaus teisėms. Visa tai sudaro teisinį pagrindą atsakovei, kartu ir teismams, nesivadovauti poįstatyminiais teisės aktais, kurie prieštarauja konstitucinėms normoms, ir ginti vartotojo teises, o ne priešingai.

19Nurodo, kad atsakovė nekreipė dėmesio į aplinkybę, jog prekių ar paslaugų pardavėju gali būti pripažintas ir viešasis juridinis asmuo, ir nors Vilniaus miesto savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo, tačiau, komerciniais tikslais sudarydama nuomos sutartį su SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“ ir „Dalkia“, ji veikė kaip verslininkė.

20Pareiškėjas mano, kad atsakovės skundžiamame rašte išdėstytas argumentas, kad tarp nuomos sutarties šalių susiklostę santykiai negali būti kvalifikuojami kaip vartojimo santykiai pagal vartotojų teisių apsaugos teisės aktus, o nuomos sutartis nėra laikytina vartojimo sutartimi, yra nepagrįstas ir atmestinas, o atsakovė įpareigotina ją įvertinti nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, taip pat su tuo susijusią trumpalaikio turto perleidimo sutartį ir pripažinti jų sąlygas nesąžiningomis vartotojų požiūriu ir jas panaikinti nuo jų pasirašymo dienos arba nesąžiningas sąlygas modifikuoti ir pripažinti šiose sutartyse minimas sutarties šalis (verslininkus) vartojimo sutarties šalimis.

21Pareiškėjas mano, kad šildymo ir karšto vandens kiekiai turėjo būti skaičiuojami pagal jo bute įrengtus šilumos ir karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, kuriuos privalėjo įrengti šilumos ir karšto vandens tiekėjas savo lėšomis (Vyriausybės 1997-12-31 nutarimas Nr. 1507).

22Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra konstatavęs, jog sutarties sąlygos, pagal kurias UAB „Vilniaus energija“ (energijos pardavėjas) tiekia energiją tik iki energijos įvado, žyminčio pardavėjo ir pirkėjo tinklų nuosavybės atribojimą, pažeidžia vartotojų teises ir yra nesąžiningos, tačiau atsakovė iki šiol nesiėmė pakankamų priemonių, kad sutartys būtų modifikuotos ir pateiktos vartotojui pasirašyti. Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 535V patvirtinta šilumos kiekio patalpoms šildyti ir karštam vandeniui paskirstymo tvarka yra panaikinta ir pripažinta negaliojančia, todėl Tarnyba privalėjo, gindama vartotojų viešąjį interesą, kreiptis į teismą su prašymu ištirti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimo Nr. 1-1207 „Dėl Valdybos 2001-03-29 sprendimo Nr. 535V „Dėl šilumos kiekio patalpoms šildyti ir karštam vandeniui paskirstymo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punkto teisėtumą ir nustatyti, kad jis negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos, nes ginčijamas aktas prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. (2003-07-01 straipsnio redakcija), arba šioje byloje prašyti Vilniaus apygardos administracinio teismo kreiptis į administracinį teismą ištirti nebegaliojančio paminėto norminio administracinio akto teisėtumą ar jo atitiktį nebegaliojantiems aukštesnės teisinės galios aktams. Tarnybai būtina priimti sprendimą pagal jo pateiktus prašymus dėl šilumos tiekėjo pateiktų sąskaitų už sunaudotą šilumos energiją atliekamo vertinimo ginčijamu laikotarpiu nuo 2000-02-01.

23Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė jį tenkinti (II t., b. l. 171–174, III t., b. l. 1–6).

24Atsakovė Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimuose į skundą (I t., b. l. 73–82, II t., b. l. 127–133) paaiškino, kad pareiškėjo 2011-05-05 prašyme Tarnybai iš ėmės skundžiami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiksmai ir sprendimai. Tarnybos funkcijos vartotojų teisių apsaugos srityje yra įtvirtintos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnyje, o Tarnybos kompetenciją šilumos srityje nustato Energetikos įstatymas, iš kurio nuostatų matyti, kad Tarnyba teisės aktų nėra įgaliota vertinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalį, draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami, taigi Tarnyba pareiškėjo 2011-05-05 prašymo pagrįstai neperdavė Valstybinei kainų ir energetikos komisijai nagrinėti, o 2011-07-11 raštu Nr. 4-5767 paaiškino jam Tarnybos funkcijas bei informavo apie teises kreiptis į teimą.

25Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo K. J. J. 2011-05-05 prašyme nėra išdėstytas reikalavimas vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų požiūriu įvertinti SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Dalkia Lietuva“ sutartį, todėl Tarnybos 2011-07-11 rašte Nr. 4-5767 nėra išdėstyta pozicija dėl minėtos sutarties vertinimo.

26Atsakovė pažymėjo, kad jos funkcijos vertinant šilumos tiekėjų sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) įtvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-09 nutarime Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“. Pažymėjo, kad Tarnyba, nagrinėdama K. J. J. prašymą dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų už šilumą ir karštą vandenį, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-09 nutarimo Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumos pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ 1.1 punktu, paprašė UAB „Vilniaus energija“ pateikti reikiamą informaciją. UAB „Vilniaus energija“ į Tarnybos raštą atsakė 2011-03-17 raštu Nr. 008-04-4953 r/1933. Lietuvos metrologijos inspekcija 2011-05-11 raštu Nr. 13SR-132 informavo Tarnybą, kad 2011-04-18 patikrinimo metu Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius nustatė, kad ( - ) namo šilumos punkte įrengtas įvadinis šilumos skaitiklis „Rubikon Z2 Totai“, kuris matuoja bendrą sunaudotą šilumos kiekį, turi galiojančią metrologinę patikrą patvirtinančius žymenis ir plombas. K. J. J. bute (Nr. 42) karšto vandens skaitiklis nesumontuotas.

27Nurodo, kad gavusi informaciją iš UAB „Vilniaus energija“ bei atlikusi patikrinimą ( - ) namo šilumos punkte, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. 1-24 patvirtintomis Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklėmis, įvertino Žirmūnų g, 30A namo vartotojams ir K. J. J. už 2011 m. sausio mėnesį pateiktas sąskaitas. Tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Vilniaus energija“ ( - ) namo vartotojų sąskaitose ir bendrovės internetiniame puslapyje www.vilnius-energija.lt vartotojams skirtose lentelėse „Informacija klientui“ pateikiamą informaciją, nustatė jos atitiktį Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 priede nurodytiems reikalavimams. UAB „Vilniaus energija“ sąskaitose nenurodo mokėtojo vardo ir pavardės, pašto indekso, o nurodydama ataskaitinį laikotarpį, pateikia tik metus ir mėnesį. Be to, butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis ir butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus sunaudoto karšto vandens kiekis lentelėse „Informacija klientui“ nurodomas ne atskiromis, o bendra suma.

28Paaiškino, kad patikrino sąskaitose ir lentelėse „Informacija klientui“ nurodytus duomenis bei, remdamasi paskirstymo metodu Nr. 4, įvertino duomenų apskaičiavimą ir neatitikimų nenustatė, o 2011-07-11 rašte Nr. 4-5768 išdėstė tyrimo pagal K. J. J. 2011-02-22 prašymą rezultatus. Teigia, kad pareiškėjo 2011-02-22 prašymą dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų už šilumą išnagrinėjo išsamiai, įvertino visas su skundu susijusias aplinkybes ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir mano, kad pareiškėjo prašymas panaikinti Tarnybos 2011-07-11 sprendimą Nr. 4-5768 yra nepagrįstas.

29Tarnyba dėl pareiškėjo argumento, kad ji nesilaikė vartotojo skundo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, kadangi nesudarė komisijos, nesurengė K. J. J. skundų žodinio nagrinėjimo, pažymėjo, kad, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-169 patvirtinto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento (toliau – Darbo reglamentas) 130 punktu, Tarnybos komisija vartojimo sutartis nagrinėja rašytinio proceso tvarka, todėl darbotvarkė nesudaroma, posėdžiai nerengiami ir protokolas nerašomas. Be to, pagal Darbo reglamento 94 punktą, Tarnyba, pasirengusi nagrinėti ginčą, jį paprastai nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus. Nagrinėjant ginčą rašytinio proceso tvarka, darbotvarkė nesudaroma ir protokolas nerašomas.

30Atkreipė dėmesį, kad dėl K. J. J. prašymų ji priėmė 2011-05-04 nutarimą Nr. 10-242 „Dėl UAB „Vilniaus energija“ atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutarties Nr. ( - )“, kuriame pripažino, kad tam tikros šios sutarties nuostatos atitiko vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

31Atsakovė nurodo, kad K. J. J. skunde nurodyta nuomos sutartis, kurią jis prašymuose (reg. Nr. 560/1 ir 560/2) prašė įvertinti nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, sudaryta tarp SPAB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir „Dalkia“, t. y. tarp juridinių asmenų, nė viena iš sutarties šalių nėra fizinis asmuo – vartotojas, taigi, atsakovės manymu, tarp nuomos sutarties šalių susiklostę santykiai negali būti kvalifikuojami kaip vartojimo santykiai pagal vartotojų teisių apsaugos teisės aktus, o nuomos sutartis nėra laikytina vartojimo sutartimi, taigi jai netaikytinos CK 6.188 str. nuostatos. Taip pat vartotojo sutartimi nėra laikoma ir 2002-03-26 trumpalaikio turto perdavimo sutartis, kurią pareiškėjas prašyme (reg. Nr. 560/1) taip pat prašė įvertinti nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu.

32Tarnyba vadovaujasi Energetikos įstatymo ir Šilumos ūkio įstatymo nuostatomis ir nurodo, kad K. J. J. prašymuose keliami klausimai dėl UAB „Vilniaus energija“ planuojamų ir atliktų investicijų, šilumos ir karšto vandens kainų, dėl licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąlygų laikymosi ir šilumos paskirstymo metodų taikymo kontrolės pagal kompetenciją yra priskirti nagrinėti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, taigi ji perdavė K. J. J. 2011-04-25 prašyme (reg. Nr. 7-560/1) ir 2011-05-12 prašyme (reg. Nr. 7-560/2) keliamus klausimus pagal kompetenciją nagrinėti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

33Nurodo, kad UAB „Vilniaus energija“ 2011-08-19 raštu Nr. 008-04-14583r/6870 informavo Tarnybą, kad sąskaitos butui, esančiam ( - ), Vilniuje, už bendrovės teikiamas paslaugas siunčiamos kiekvieną mėnesį ir grąžinamos nebuvo.

34Atsakovė dėl K. J. J. prašyme (reg. Nr. 7-560/2) išdėstyto reikalavimo įpareigoti tiekėją įrengti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus jo bute, priešingu atveju taikyti poveikio priemones šilumos ir karšto vandens tiekėjui už įstatymų nevykdymą bei piktnaudžiavimą teisėmis sąmoningai ir tyčia, nurodė, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktą ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų ar priežiūros paslaugų teikėjų, dėl energijos apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos apskaitos ir apmokėjimo už sunaudotą energiją pažeidimų, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo ginčo sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, todėl minėtą prašyme iškeltą klausimą ir perdavė pagal kompetenciją išnagrinėti šiai institucijai.

35Dėl pareiškėjo 2011-10-05 patikslintame skunde nurodyto teiginio, kad Tarnyba turėjo pareigą kreiptis į administracinį teismą dėl nebegaliojančio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimo Nr. 1-1207 „Dėl Valdybos 2011-03-29 sprendimo Nr. 535V „Dėl šilumos kiekio patalpoms šildyti ir karštam vandeniui paskirstymo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punkto teisėtumo, pažymėjo, kad ji nėra tinkamas subjektas, galintis kreiptis į teismą dėl akto ištyrimo. Tarnyba, nagrinėdama K. J. J. prašymą dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų už šilumą ir karštą vandenį (reg. Nr. 7-418) ir vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-09 nutarimo Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ 1.1 punktu, tyrimą pradėjo 2011-03-04. Vertinant 2011 m. sausio mėnesio šilumos tiekėjo sąskaitą, negaliojantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimas Nr. 1-1207 „Dėl Valdybos 2001-03-29 sprendimo Nr. 535V „Dėl šilumos kiekio patalpoms šildyti ir karštam vandeniui paskirstymo tvarkos tvirtinimo“ nebuvo taikomas.

36Atsakovės atstovės teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus (III t., b. l. 1–6).

37Skundas atmestinas.

38Dėl Tarnybos 2011-07-11 sprendimo Nr. 4-5767

39Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad 2011-05-06 pareiškėjas kreipėsi į Tarnybą su prašymu Nr. 7-418/2 (I t., b. l. 28–30), kuriame išdėstė argumentus dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vienašališko šilumos kainos dedamųjų nustatymo UAB „Vilniaus energija“, nes taip buvo pažeistos vartotojų teisės ir teisėti interesai.

40Tarnyba 2011-07-11 rašte Nr. 4-5767 (I t., b. l. 7) atsakė, kad jos funkcijos ir įgaliojimai įtvirtinti teisės aktuose ir pagal juos ji nėra įgaliota vertinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo teisėtumo, todėl jei pareiškėjas nesutinka su šios komisijos sprendimu, gali kreiptis į administracinį teismą.

41Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog jis nesutinka su šiuo Tarnybos sprendimu dėl to, kad ji nepersiuntė jo 2011-05-05 prašymo (Tarnyboje gauto 2011-05-06) Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir neatliko nuomos sutarties tarp SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir „Dalkia“ nesąžiningų sąlygų įvertinimo.

42Pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 4 dalį šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės institucijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pastabas, parengia ir teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Komisijai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Komisija, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato bazinę šilumos kainą. To paties straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įgaliota nustatyti karšto vandens kainos dedamąsias.

43Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnyje nustatytos Tarnybos funkcijos vartotojų teisių apsaugos srityje. Minėto straipsnio 1 d. nustatyta, kad Tarnyba nagrinėja vartotojų skundus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gina vartotojų viešąjį interesą ir kt.

44Pagal Energetikos įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, Tarnyba išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja fizinių asmenų skundus dėl energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

45Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 4 dalis nustato, kad šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija ir paskelbia „Valstybės žiniose“. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, suderinusi su Tarnyba, ir paskelbia „Valstybės žiniose“. Pagal to paties įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktą Tarnyba nagrinėja ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, priežiūros paslaugų teikėjų, ginčo sprendimo ne teisme tvarka dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse.

46Teismas, apibendrinęs aptartų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad Tarnyba nėra įgaliota vertinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtų nutarimų dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo teisėtumo bei pagrįstumo.

47Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui (23 straipsnio 4 dalis). Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami (23 straipsnio 5 dalis).

48Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

49Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Tarnyba pagrįstai neperdavė pareiškėjo 2011-05-05 prašymo nagrinėti Valstybinei kainų ir energetikos komisijai ir paaiškino, kad pareiškėjas, nesutikdamas su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtų nutarimų teisėtumu bei pagrįstumu, gali kreiptis į administracinį teismą, nes, kaip matyti iš teisės aktų nuostatų, ji negalėjo pareiškėjo skundo persiųsti Komisijai, nes buvo skundžiamas jos pačios priimtas sprendimas.

50Teismas, įvertinęs pareiškėjo 2011-05-05 prašymo Tarnybai turinį, daro išvadą, kad jame nebuvo keliami reikalavimai vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų požiūriu įvertinti SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Dalkia Lietuva“ sutartį, taigi Tarnyba, išnagrinėjusi minėtą pareiškėjo prašymą, 2011-07-11 rašte Nr. 4-5767 pagrįstai to nedarė.

51Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (8 straipsnio 2 dalis). Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (8 straipsnio 3 dalis).

52Teismas, įvertinęs skundžiamo 2011-07-11 rašto Nr. 4-5767 (I t., b. l. 7) turinį, daro išvadą, kad jis atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, t. y. atsakovė atsisakymą vertinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo pagrindė teisės aktų nuostatomis, pareiškėjui paaiškino, kad dėl Valstybinės kainų ir energetikos komisijos sprendimų jis gali kreiptis į teimą, sprendime nurodyta jo apskundimo tvarka. Taigi pareiškėjo reikalavimas panaikinti Tarnybos 2011-07-11 raštą Nr. 4-5767 atmestinas kaip nepagrįstas.

53Dėl Tarnybos 2011-07-11 sprendimo Nr. 4-5768 ir įpareigojimo atlikti išsamų tyrimą dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų

54Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pareiškėjas 2011-02-22 pateikė skundą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkui, taip pat jo kopiją pateikė Tarnybai (reg. Nr. 7-4118) (I t., b. l. 83–86) ir prašė panaikinti Energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjo 2011-01-25 sprendimą Nr. 12-48, nurodė motyvus. Pareiškėjas skunde išdėstė abejones dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų už šilumą ir karštą vandenį ( - ) esančiam 42-ajam butui, nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ dvigubai apmokestina buto patalpų plotą (vonios, tualeto bei prieškambario plotą), nes suma eilutėje „šiluma k. v. temperatūrai palaikyti“ neturi būti skaičiuojama atskirai, neatėmus vonios, tualeto bei prieškambario plotų iš bendro buto ploto.

55Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2011-07-11 sprendime Nr. 4-5768 (I t., b. l. 8–11) nurodė, kad įvertinusi UAB „Vilniaus energija“ ( - ) namo vartotojų sąskaitose ir bendrovės internetiniame puslapyje www.vilnius-energija.lt vartotojams skirtose lentelėse „Informacija klientui“ pateikiamą informaciją, nustatė, kad UAB „Vilniaus energija“ sąskaitose nenurodo mokėtojo vardo ir pavardės, pašto indekso, o nurodydama ataskaitinį laikotarpį, pateikia tik metus ir mėnesį, be dienos. Be to, butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis ir butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus sunaudoto karšto vandens kiekis lentelėse „Informacija klientui“ nurodomas tik bendra suma. Pažymėtina, kad dėl šios sprendimo dalies pareiškėjas ginčo nekelia.

56Minėtame sprendime atsakovė taip pat pateikė patikrinimo sąskaitose ir lentelėse „Informacija klientui“ nurodytų duomenų (remdamasi paskirstymo metodu Nr. 4) įvertinimo apskaičiavimą (vertino 2011 m. sausio mėnesio duomenis). Iš pareiškėjo skundo turinio nustatyta, kad būtent su šia tarnybos sprendimo dalimi jis nesutinka.

57Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-09 nutarimo Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ 1.1 punktas nustato, kad Tarnyba, vadovaudamasi Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklėmis, privalo rinkti iš šilumos tiekėjų informaciją apie buitiniams šilumos vartotojams šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už sunaudotą šilumos energiją ir jas vertinti, taip pat vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už sunaudotą šilumos energiją. Pagal minėto nutarimo 1.2 punktą, tuo atveju, jeigu yra pagrindo manyti, kad šilumos tiekėjų pateiktos sąskaitos (mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų teises, Tarnyba imasi visų leistinų teisės aktuose nustatytų priemonių pažeidimams pašalinti ir prireikus pateikia informaciją pagal kompetenciją Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai arba Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. Apie nustatytus vartotojų teisių pažeidimus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalo informuoti vartotojus, kurių teisės ar teisėti interesai pažeisti.

58Tarnybos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. 1-24 patvirtintų Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių (toliau – Vertinimo taisyklės) 4 punktas, be kita ko, nustato, kad Tarnyba šilumos tiekėjų vartotojams teikiamoms sąskaitoms (pranešimams) vertinti iš šilumos tiekėjo renka duomenis apie šilumos apskaitos prietaisus, karšto vandens, geriamojo vandens prieš karšto vandens ruošimo įrenginius ir kitus apskaitos prietaisus, kurių rodmenys naudojami sąskaitoms (pranešimams) parengti; už Tarnybos rašte nurodytą laikotarpį šilumos tiekėjo išrašytas sąskaitas (pranešimus); apie mokėtinas sumas už karštą vandenį ar šilumą karštam vandeniui ruošti, šilumą patalpoms šildyti, karšto vandens temperatūrai palaikyti, jų apskaičiavimą, nurodant visus mokėjimams apskaičiuoti naudojamus išeities duomenis; kitą reikšmingą informaciją, susijusią su vartotojams šilumos tiekėjo teikiamų sąskaitų (pranešimų) parengimu.

59Pagal Vertinimo taisyklių 6 punktą, Tarnyba informaciją, reikalingą šilumos tiekėjų vartotojams teikiamoms sąskaitoms (pranešimams) vertinti, renka ir sąskaitas (pranešimus) vertina, atsižvelgdama į vartotojų prašymus, informaciją, gautą iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ir (ar) Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, apie ginčo sprendimo ne teisme tvarka priimtus sprendimus, taip pat informaciją, gautą iš kitų valstybės ar savivaldybės institucijų, ir viešai skelbiamą informaciją, susijusią su šilumos teikėjo vartotojams teikiamomis sąskaitomis (pranešimais).

60Tarnyba, vertindama sąskaitas (pranešimus) ir iš vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (pranešimus), nagrinėja, ar sąskaitos (pranešimai) parengtos pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus; analizuoja gautus duomenis, pagal kuriuos parengiamos vartotojams sąskaitos (pranešimai), ir vertina sąskaitas (pranešimus) (Vertinimo taisyklių 7 punktas).

61Pagal Vertinimo taisyklių 9 punktą, Tarnyba, vertindama sąskaitas (pranešimus) ir gautą informaciją, esant būtinybei, kreipiasi į šilumos tiekėją, valstybės ar savivaldybės institucijas ir kitus asmenis dėl papildomos informacijos, reikalingos sąskaitose (pranešimuose) pateiktiems duomenims įvertinti. Tokiu atveju Tarnyba galutinį sprendimą priima per 20 darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo.

62Tarnyba, atsižvelgdama į šilumos tiekėjo sąskaitų (pranešimų) ir gautos informacijos vertinimo metu nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus, priima sprendimą, kuriame nurodomas sprendimo priėmimo laikas ir vieta, sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas, iš šilumos tiekėjo gautos informacijos analizė pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, sprendimo esmė (Vertinimo taisyklių 10 punktas).

63Teismas, atsižvelgdamas į teisinį reguliavimą, daro išvadą, kad nors pareiškėjo 2011-02-22 prašymas adresuotas Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos ir jame keliami reikalavimai šiai institucijai, tačiau nuo 2011-02-23 įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-09 nutarimui Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“, Tarnybai atsirado pareiga vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už sunaudotą šilumos energiją, todėl ji atliko tyrimą pagal pareiškėjo 2011-02-22 pareiškėjo skunde (4 skundo reikalavimas) nurodytus duomenis dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų ( - ) esančiam 42-ajam butui.

64Iš bylos medžiagos matyti, kad Tarnyba, nagrinėdama pareiškėjo K. J. J. prašymą dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų, 2011-03-04 raštu Nr. 4-1738 (I t., b. l. 115–116) kreipėsi į UAB „Vilniaus energija“ ir paprašė pateikti informaciją, kokį viso pastate sunaudoto šilumos kiekio paskirstymo metodą taiko gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, šilumos vartotojams, nurodyti vartotojų pasirinktą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir karšto vandens tiekėją, pateikti duomenis apie šilumos apskaitos prietaisus ir už 2011 m. sausio mėnesį šilumos tiekėjo išrašytas sąskaitas, pateikti informaciją apie mokėtinų sumų apskaičiavimą už karštą vandenį (ar šilumą karštam vandeniui ruošti), šilumą patalpoms šildyti, karšto vandens temperatūrai palaikyti, nurodyti visus mokėjimams apskaičiuoti naudojamus išeities duomenis ir kt.

65Atsakydama į minėtą raštą, UAB „Vilniaus energija“ 2011-03-17 rašte Nr. 008-04-4953r/1935 (I t., b. l. 180–182) paaiškino, kad mokesčiai už šilumos energiją vartotojams yra skaičiuojami pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas, nurodė, kad ( - ) namo vartotojams viso pastato sunaudotas šilumos kiekis paskirstomas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. O3-19 patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 4, atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą ir įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus, kai šilumos punkte įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą sunaudotą šilumos kiekį. Mokėjimo sumos už karštą vandenį yra apskaičiuojamos pagal vartotojų deklaruotus jiems priklausančių apskaitos prietaisų parodymus arba jų nesant – pagal vandens sunaudojimo normatyvus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 patvirtintoje LR statybos normoje „Vandens naudojimo normos RSN 26-90“, taikant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas karšto vandens kainas (patvirtintas UAB „Vilniaus energija“ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-12-22 nutarimu Nr. 03-244 ir 2010-12-15 nutarimu Nr. O3-317). UAB „Vilniaus energija“ taip pat paaiškino, kad nuo 2010-05-01 tapo karšto vandens tiekėja ( - ) namo butų (patalpų) savininkams (pradėtas taikyti 1-asis iš nurodytųjų Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 2 dalyje apsirūpinimo karštu vandeniu būdas). Teismas taip pat nustatė, kad Lietuvos metrologijos inspekcija 2011-05-11 raštu Nr. 13SR-132 (I t., b. l. 178–179) informavo Tarnybą, kad 2011-04-18 patikrinimo metu nustatė, jog ( - ) namo šilumos punkte įrengtas įvadinis šilumos skaitiklis „Rubikon Z2 Totai“, kurio tikslumas atitinka 2 klasę pagal LST EN 1434-1.

66Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, jis nesutinka su Tarnybos 2011-07-11 sprendimu Nr. 4-5768, mano, kad jo 2011-02-22 prašymo dalis išnagrinėta neišsamiai, t. y. neatsakyta į klausimą dėl dvigubo vonios, tualeto ir prieškambario ploto apmokestinimo.

67Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. nustato, kad tuo atveju, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate sunaudotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai sunaudoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

68Kaip jau minėta, UAB „Vilniaus energija“ 2011-03-17 rašte Nr. 008-04-4953r/1935 Tarnybai paaiškino, kad ( - ) namo vartotojams viso pastato sunaudotas šilumos kiekis paskirstomas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. O3-19 patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 4.

69Pažymėtina, kad tai, ar pagrįstai UAB „Vilniaus energija“ ( - ) namo vartotojams viso pastato sunaudotą šilumos kiekį paskirsto pagal šilumos paskirstymo metodą Nr. 4, nėra šio ginčo dalykas, taigi teismas plačiau šios aplinkybės nenagrinėja.

70Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimo Nr. O3-19 7 punkte nustatyta, kad šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis šildymui (QBŠ) apskaičiuojamas šilumos kiekį pastato šildymui (QPŠ), nustatytą pagal šio metodo 3.3 p., dauginant iš priskyrimo koeficiento (KBŠ) (QBŠ = QPŠ x KBŠ kWh), kur KBŠ – šilumos vartotojui tenkančios šilumos šildymui per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠ), kai jų aukštis vienodas: KBŠ = ABŠ / SUMA ABŠ, kur ABŠ yra vartotojo buto ar patalpos naudingasis plotas, o SUMA ABŠ – visų pastato vartotojų naudingųjų plotų suma.

71Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ 5.3 punktą, būsto naudingasis plotas – gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, lodžijų ir kitų šildomų patalpų) bendrasis grindų plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįeina balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų grindų plotas.

72Teismas, įvertinęs teisės aktų nuostatas bei bylos medžiagą, daro išvadą, kad pareiškėjo argumentas, jog UAB „Vilniaus energija“ dvigubai apmokestina buto patalpų plotą (vonios, tualeto bei prieškambario plotą), atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi būsto naudingasis plotas yra gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, lodžijų ir kitų šildomų patalpų) bendrasis grindų plotas, o šilumos vartotojui tenkančios šilumos šildymui per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas nustatomas pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą, į kurį įsiskaičiuoja vonia, tualetas ir prieškambaris.

73Teismas atmeta pareiškėjo argumentą, kad atsakovė turėjo tikrinti sąskaitas nuo 2000-02-01, kadangi nei Vyriausybės 2011-02-09 nutarime Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“, nei kituose susijusiuose teisės aktuose laikotarpis, kurio sąskaitos turi būti tikrinamos, nenustatytas, o pats pareiškėjas 2011-02-22 skunde taip pat jo nenurodė.

74Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo argumentas, jog vonios, tualeto ir prieškambario plotai nepagrįstai įtraukti į bendrąjį plotą, nuo kurio skaičiuojama šilumos kaina, nepagrįsti, o Tarnyba, tirdama pareiškėjo skundą, pagrįstai skaičiavimus atliko remdamasi šilumos paskirstymo metodu Nr. 4 ir, vertindama jai pateiktus duomenis, jokių neatitikimų nenustatė.

75Atsakovės priimtas sprendimas atitinka tiek Vertinimo taisyklių 10 punkto reikalavimus, tiek Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, t. y. jis pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, teisės aktų nuostatomis, jame nurodyta apskundimo tvarka ir kt.

76Teismas, apibendrinęs tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pareiškėjo reikalavimas panaikinti Tarnybos 2011-07-11 raštą Nr. 4-5768 ir įpareigoti atlikti išsamų tyrimą dėl UAB „Vilniaus energija“ teikiamų sąskaitų atmestinas kaip nepagrįstas.

77Dėl reikalavimo panaikinti Tarnybos 2011-08-12 sprendimą Nr. 4-6799 ir įpareigoti Tarnybą atlikti veiksmus pagal pareiškėjo 2011-04-25 prašymą (reg. Nr. 7-560/1)

78Nustatyta, kad 2011-03-04 pareiškėjas pateikė Tarnybai prašymą (I t., b. l. 19–23), kurį papildė 2011-04-25 (I t., b. l. 24–27) bei 2011-05-12 (I t., b. l. 31–33).

792011-03-04 prašyme pareiškėjas prašė Tarnybos įvertinti atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp pareiškėjo ir „Vilniaus šilumos tinklų“, nuostatų atitiktį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijams, prašė pripažinti, kad sutartis Nr. ( - ) turi nenumatytų sąlygų ir atitinka CK 6.188 str. 2 d. 10 ir 12 p. bei Vartotojų teisių įstatymo 11 str. 1 d. 10 ir 12 p. nurodytus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kriterijus, ir sutartį nutraukti nuo jos priėmimo dienos.

80Pareiškėjas minėtą prašymą papildė 2011-04-25, prašydamas Tarnybos įvertinti 2002-02-01 nuomos sutartį, sudarytą tarp SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir „Dalkia“ (I t., b. l. 130–132), ir pripažinti ją nesąžininga vartotojų atžvilgiu. Taip pat pareiškėjas prašė įvertinti 2003-03-26 trumpalaikio turto perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Vilniaus energija“ ir SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

812011-05-12 pareiškėjo prašyme (I t., b. l. 31–33), kuriame papildomi jo 2011-03-04 ir 2011-04-25 prašymai, papildomai nurodyta, kad jis prašo pareikalauti iš UAB „Vilniaus energija“ tiksliai iššifruotas visas sąskaitas, išrašytas už jo buto šilumą ir karštą vandenį, bei įpareigoti tiekėją įrengti šilumos ir karšto vandens prietaisus jo bute.

82Teismas iš byloje esančių dokumentų nustatė, kad Tarnyba, gavusi pareiškėjo 2011-03-04 prašymą įvertinti atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp pareiškėjo ir „Vilniaus šilumos tinklų“, 2011-05-04 priėmė nutarimą Nr. 10-242 (I t., b. l. 45–48), kad sutarties 3 punkto nuostatos atitinka Civilinio kodekso 6.188 str. 2 d. 2 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, o sutarties 2, 5, 6, 7 p. nuostatos atitinka Civilinio kodekso 6.188 str. 2 d. bendrąjį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.

83Teismas nustatė, kad į pareiškėjo 2011-04-25 bei 2011-05-12 prašymus Tarnyba atsakė 2011-08-12 raštu Nr. 4-6799 (II t., b. l. 63–56), kuriame nurodė, kad tiek nuomos sutartis, tiek trumpalaikio turto perleidimo sutartis, kurių nuostatas prašė įvertinti pareiškėjas, nelaikytinos vartojimo sutartimis, taigi Tarnyba nėra įgaliota jų vertinti nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. Taip pat Tarnyba nurodė, kad paprašė UAB „Vilniaus energija“ pateikti tiksliai iššifruotas sąskaitas už šilumą ir karštą vandenį. Sprendime taip pat nurodoma, kad 2011-05-12 keliamus klausimus dėl UAB „Vilniaus energija“ planuojamų ir atliktų investicijų, šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir taikymo, dėl licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąlygų laikymosi ir šilumos paskirstymo metodų taikymo pagal kompetenciją persiuntė nagrinėti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Reikalavimą įpareigoti šilumos tiekėją įrengti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus, o, jų neįrengus, taikyti teisės aktuose nustatytas poveikio priemones, Tarnyba pagal kompetenciją perdavė nagrinėti Valstybinei energetikos inspekcijai.

84Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo bei patikslinto skundo turinį, daro išvadą, kad jis neginčija 2011-05-04 Tarnybos nutarimo Nr. 10-242, priimto remiantis pareiškėjo 2011-03-04 prašymu, tačiau nesutinka su atsakovės 2011-08-12 sprendime Nr. 4-6799 padarytomis išvadomis dėl nuomos sutarties bei trumpalaikio turto perdavimo sutarties nuostatų, dėl prašymo dalies perdavimo pagal kompetenciją Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei dėl sąskaitų už šilumą ir karštą vandenį išreikalavimo iš UAB „Vilniaus energija“.

85Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 1 d. 14 p. nustato, kad vartojimo sutartis – prekių ar paslaugų įsigijimo sutartis, su pardavėju ar paslaugų teikėju sudaroma su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Civilinio kodekso 1.39 str. 1 d. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 1 d. 15 p. vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Vartotojų teisių apsaugos sritys yra prekių pirkimas–pardavimas ir su jomis susijusios paslaugos, visos atlygintinos paslaugos, kai prekės įsigyjamos ar paslaugos teikiamos vartotojams (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 8 straipsnis). Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, Tarnyba yra valstybės įstaiga prie Teisingumo ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir užtikrinanti vartotojų teisių apsaugą.

86Kaip jau minėta, Tarnybos funkcijos vartotojų teisių apsaugos srityje įtvirtintos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 str., kurio 1 d. 6 p. nustato, kad Tarnyba įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas.

87Teismas, apibendrinęs išdėstytų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad Tarnyba teisės aktuose yra įgaliota veikti vartotojų teisių apsaugos srityje (pirkimas–pardavimas ir su jomis susijusios paslaugos, visos atlygintinos paslaugos, kai prekės įsigyjamos ar paslaugos teikiamos vartotojams), o sutartys, kurių sąlygas tiria Tarnyba, turi būti vartojimo.

88Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. kovo mėn. 24 d. teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. 30 „Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose“ („Teismų praktika“ Nr. 30) išaiškino, kad vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų normomis, sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka šiuos esminius požymius: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais).

89Toks teisinis reguliavimas suponuoja bylą nagrinėjančio teismo pareigą teisiškai kvalifikuojant sutartį nustatyti, koks asmuo, t. y. fizinis ar juridinis asmuo, yra prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat prekių ir paslaugų įsigijimo tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Kvalifikuojant vartojimo sutartį svarbios yra abi šalys, todėl visais atvejais greta vartotojo būtina identifikuoti ir kitą sutarties šalį – verslininką. Sutartys, sudarytos tarp dviejų vartotojų (fizinių asmenų), vartojimo sutartimis nelaikomos. Jei sutarties šalys yra du verslo subjektai, jų sudaryta sutartis taip pat nepatenka į vartojimo sutarties sampratą ir atitinkamam ginčo santykiui teisės aktai, reglamentuojantys vartotojų teisių apsaugą, netaikytini (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2004). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad vartojimo sutartį kvalifikuojantis požymis yra ne sutarties tikslas, o vienos iš sutarties šalių – prekių pirkėjo ar paslaugų įgijėjo – tikslas.

90Nuomos sutartis, kurią pareiškėjas K. J. J. prašymuose (reg. Nr. 560/1 ir 560/2) prašė įvertinti nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, sudaryta tarp SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir „Dalkia“, t. y. ji sudaryta tarp juridinių asmenų ir nė viena iš nuomos sutarties šalių nėra fizinis asmuo – vartotojas, įsigyjantis prekes ir paslaugas ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesine veikla. Trumpalaikio turto perleidimo sutartis, kurią pareiškėjas Tarnybos prašė įvertinti prašyme Nr. 560/1, 2002-03-26 sudaryta tarp UAB „Vilniaus energija“ ir SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, taigi taip pat tarp juridinių asmenų ir nė viena iš sutarties šalių nėra vartotojas.

91Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą praktiką, įvertinęs byloje esančias sutartis (I t., b. l. 130–132, 133–134), daro išvadą, kad jos neatitinka nurodytų požymių, taigi nelaikytinos vartojimo sutartimis. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Tarnyba 2011-08-12 sprendime Nr. 4-6799 pagrįstai atsisakė vertinti minėtų sutarčių nuostatas vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kriterijų atžvilgiu, kadangi teisės aktuose ji įgaliota vertinti tik vartojimo sutartis. Dėl nurodytos priežasties nėra pagrindo naikinti Tarnybos 2011-08-12 sprendimo Nr. 4-6799 ir įpareigoti Tarnybą atlikti veiksmus pagal jo 2011-04-25 prašymą (reg. Nr. 7-560/1).

92Pagal Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalis, šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją, kurią šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija.

93Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalis nustato Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos funkcijas, kuriose įtvirtinta pareiga išduoti, pakeisti, sustabdyti, panaikinti energijos perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo licencijas, kontroliuoti energetikos įmonių licencijuojamą veiklą; derinti energetikos įmonių, besiverčiančių veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, šioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normas. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, įvertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą (Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 6 punktas). Pagal Energetikos įstatymo 26 straipsnio 3 dalį, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

94Teismas, įvertinęs nurodytų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad pareiškėjo prašymuose keliami klausimai dėl UAB „Vilniaus energija“ planuojamų ir atliktų investicijų, šilumos ir karšto vandens kainų, dėl licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąlygų laikymosi ir šilumos paskirstymo metodų taikymo kontrolės pagal kompetenciją yra priskirti nagrinėti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, taigi Tarnyba pagrįstai perdavė pareiškėjo 2011-04-25 prašyme (reg. Nr. 7-560/1) ir 2011-05-12 prašyme (reg. Nr. 7-560/2) keliamus klausimus dėl UAB „Vilniaus energija“ planuojamų ir atliktų investicijų, šilumos ir karšto vandens kainų (įskaitant šilumos punkte sunaudotos elektros energijos apmokėjimą) nustatymo ir taikymo, dėl licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąlygų laikymosi ir šilumos paskirstymo metodų taikymo pagal kompetenciją nagrinėti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

95Teismas nustatė, kad Tarnyba, vykdydama pareiškėjo prašyme (reg. Nr. 7-560/2) išdėstytą reikalavimą išreikalauti iš UAB „Vilniaus energija“ visas sąskaitas, išrašytas už jo buto šilumą ir karštą vandenį, bei pareikalauti šių sąskaitų tikslaus iššifravimo – išskirti šilumos kiekius ir kainų sumas šildyti naudingąjį patalpų plotą ir bendrojo naudojimo patalpas, 2011-08-12 raštu Nr. 4-6801 (II t., b. l. 49) kreipėsi į UAB „Vilniaus energija“ ir paprašė pateikti K. J. J. prašomas sąskaitas. UAB „Vilniaus energija“ 2011-08-19 raštu Nr. 008-04-14583r/6870 informavo Tarnybą (II t., b. l. 135), kad sąskaitos butui, esančiam ( - ), Vilniuje, už bendrovės teikiamas paslaugas siunčiamos kiekvieną mėnesį ir grąžintos nebuvo.

96Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Tarnyba pareiškėjo reikalavimą įvykdė.

97K. J. J. prašyme (reg. Nr. 7-560/2) taip pat prašoma įpareigoti tiekėją įrengti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus jo bute, priešingu atveju prašoma taikyti poveikio priemones šilumos ir karšto vandens tiekėjui už įstatymų nevykdymą bei piktnaudžiavimą teisėmis sąmoningai ir tyčia.

98Pagal Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ginčo sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų ar priežiūros paslaugų teikėjų, dėl energijos apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos apskaitos ir apmokėjimo už sunaudotą energiją pažeidimų, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo.

99Taigi teismas daro išvadą, kad Tarnyba, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 1 punktu, pareiškėjo prašyme (reg. Nr. 7-560/2) išdėstytą reikalavimą įpareigoti tiekėją įrengti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus K. J. J. bute, priešingu atvejus taikyti teisės aktuose numatytas poveikio priemones, taip pat prašyme iškeltą klausimą dėl galimai savavališkai perdarytos namo šildymo sistemos, pagrįstai perdavė pagal kompetenciją išnagrinėti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (II t., b. l. 47–48). Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2011-09-23 raštu Nr. (12)2R-989 (II t., b. l. 134) informavo Tarnybą, jog K. J. J. išdėstyti reikalavimai dėl apskaitos prietaisų įrengimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos buvo išnagrinėti anksčiau, t. y. 2011-05-06 raštu Nr. 12-305.

100Iš pareiškėjo patikslinto skundo turinio matyti, kad jis mano, jog Tarnyba nesilaikė vartotojo skundo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, kadangi nesudarė komisijos, nesurengė skundų žodinio nagrinėjimo posėdyje.

101Tarnybos Darbo reglamento 130 punktas nustato, kad Tarnybos sudaryta komisija vartojimo sutartis nagrinėja rašytinio proceso tvarka, todėl darbotvarkė nesudaroma ir protokolas nerašomas.

102Kaip jau buvo minėta, Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą dėl UAB „Vilniaus energija“ atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutarties Nr. ( - ) nuostatų, 2011-05-04 priėmė nutarimą Nr. 10-242, kuriame pripažino, kad tam tikros šios sutarties nuostatos atitiko vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus. Teismas daro išvadą, kad nurodytas nutarimas pagrįstai priimtas rašytinio proceso tvarka, kadangi taip nustato Darbo reglamento 130 punktas.

103Pagal Darbo reglamento 83 punktą, Tarnybai gavus vartotojo prašymą, Tarnybos direktorius savo viza paveda atitinkamam Tarnybos struktūrinio padalinio vadovui ištirti vartotojo prašymą ir surinkti prašymo nagrinėjimui reikalingą medžiagą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pasirengusi nagrinėti ginčą, jį paprastai nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus, tokiu atveju darbotvarkė nesudaroma ir protokolas nerašomas (Darbo reglamento 94 punktas).

104Tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1-141 patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Tarnyboje taisyklės taip pat nenustato reikalavimo vartotojų prašymus nagrinėti žodinio proceso tvarka.

105Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog Tarnyba nesilaikė vartotojo skundo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, yra nepagrįsti, kadangi pagal Tarnybos darbo reglamentą rengti prašymų nagrinėjimą žodinio proceso tvarka nėra privaloma.

106Pažymėtina, kad pagal Tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1-141 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Tarnyboje taisykles, asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Tarnyboje (30 punktas). Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis (31 punktas).

107Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad Tarnyba nesilaikė minėtose taisyklėse nustatyto prašymų išnagrinėjimo termino ir į pareiškėjo 2011-04-25 bei 2011-05-12 prašymus atsakė tik 2011-08-12, tačiau šis procedūrinis pažeidimas, teismo vertinimu, nelaikytinas esminiu. Į pareiškėjo prašymus buvo atsakyta išsamiai, prašymų dalys pagal kompetenciją persiųstos atitinkamoms institucijoms, taigi prašymų išnagrinėjimo termino pažeidimas nesudaro pakankamo pagrindo panaikinti Tarnybos 2011-08-12 sprendimą Nr. 4-6799.

108Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo skundas yra atmestinas.

109Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

110Pareiškėjo K. J. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

111Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjas K. J. J. kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–5) ir... 5. 1) panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau –... 6. 2) panaikinti 2011-07-11 sprendimą Nr. 4-5768 ir priimti naują sprendimą:... 7. 3) panaikinti Tarnybos 2011-08-12 sprendimą Nr. 4-6799 ir įpareigoti ją... 8. 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 9. Pareiškėjas paaiškino, kad 2011-07-11 raštuose Nr. 4-5767 ir Nr. 4-5768... 10. Pareiškėjas nurodo, kad 2011-05-05 raštu (reg. Nr. 7-418/2) kreipėsi dėl... 11. Teigia, kad jo 2011-02-22 skundas, kiek jame nurodomi argumentai dėl mokėjimo... 12. Pareiškėjas mano, kad UAB „Vilniaus energija“ neturi reikalauti jai... 13. Paaiškino, kad Tarnyba 2010-10-26 nutarimu Nr. 10-654 ir 2011-05-04 nutarimu... 14. Teigia, kad Tarnyba, patikrinusi sąskaitose ir lentelėse „Informacija... 15. Nurodo, kad nors Metrologijos inspekcijos 2011-05-06 akte Nr. PA-1310(VII)... 16. Pareiškėjas mano, kad Tarnyba įpareigotina iš naujo atlikti nuodugnų... 17. Pareiškėjas paaiškino, kad Tarnybos 2011-08-12 rašte Nr. 4-6799 neteisingai... 18. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, dalyvaudama išnuomojant šilumos... 19. Nurodo, kad atsakovė nekreipė dėmesio į aplinkybę, jog prekių ar... 20. Pareiškėjas mano, kad atsakovės skundžiamame rašte išdėstytas... 21. Pareiškėjas mano, kad šildymo ir karšto vandens kiekiai turėjo būti... 22. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra konstatavęs, jog... 23. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė... 24. Atsakovė Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 25. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo K. J. J. 2011-05-05 prašyme nėra... 26. Atsakovė pažymėjo, kad jos funkcijos vertinant šilumos tiekėjų sąskaitas... 27. Nurodo, kad gavusi informaciją iš UAB „Vilniaus energija“ bei atlikusi... 28. Paaiškino, kad patikrino sąskaitose ir lentelėse „Informacija klientui“... 29. Tarnyba dėl pareiškėjo argumento, kad ji nesilaikė vartotojo skundo... 30. Atkreipė dėmesį, kad dėl K. J. J. prašymų ji priėmė 2011-05-04... 31. Atsakovė nurodo, kad K. J. J. skunde nurodyta nuomos sutartis, kurią jis... 32. Tarnyba vadovaujasi Energetikos įstatymo ir Šilumos ūkio įstatymo... 33. Nurodo, kad UAB „Vilniaus energija“ 2011-08-19 raštu Nr.... 34. Atsakovė dėl K. J. J. prašyme (reg. Nr. 7-560/2) išdėstyto reikalavimo... 35. Dėl pareiškėjo 2011-10-05 patikslintame skunde nurodyto teiginio, kad... 36. Atsakovės atstovės teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 37. Skundas atmestinas.... 38. Dėl Tarnybos 2011-07-11 sprendimo Nr. 4-5767... 39. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad 2011-05-06 pareiškėjas... 40. Tarnyba 2011-07-11 rašte Nr. 4-5767 (I t., b. l. 7) atsakė, kad jos funkcijos... 41. Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog jis nesutinka su šiuo Tarnybos... 42. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 4 dalį šilumos tiekėjas, kuris... 43. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnyje nustatytos Tarnybos... 44. Pagal Energetikos įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, Tarnyba išankstine skundų... 45. Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 4 dalis nustato, kad šilumos... 46. Teismas, apibendrinęs aptartų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad... 47. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas... 48. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1... 49. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Tarnyba pagrįstai... 50. Teismas, įvertinęs pareiškėjo 2011-05-05 prašymo Tarnybai turinį, daro... 51. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 52. Teismas, įvertinęs skundžiamo 2011-07-11 rašto Nr. 4-5767 (I t., b. l. 7)... 53. Dėl Tarnybos 2011-07-11 sprendimo Nr. 4-5768 ir įpareigojimo atlikti išsamų... 54. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pareiškėjas 2011-02-22... 55. Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2011-07-11 sprendime Nr. 4-5768... 56. Minėtame sprendime atsakovė taip pat pateikė patikrinimo sąskaitose ir... 57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-09 nutarimo Nr. 182 „Dėl šilumos... 58. Tarnybos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. 1-24 patvirtintų Šilumos... 59. Pagal Vertinimo taisyklių 6 punktą, Tarnyba informaciją, reikalingą... 60. Tarnyba, vertindama sąskaitas (pranešimus) ir iš vartotojų gautą... 61. Pagal Vertinimo taisyklių 9 punktą, Tarnyba, vertindama sąskaitas... 62. Tarnyba, atsižvelgdama į šilumos tiekėjo sąskaitų (pranešimų) ir gautos... 63. Teismas, atsižvelgdamas į teisinį reguliavimą, daro išvadą, kad nors... 64. Iš bylos medžiagos matyti, kad Tarnyba, nagrinėdama pareiškėjo K. J. J.... 65. Atsakydama į minėtą raštą, UAB „Vilniaus energija“ 2011-03-17 rašte... 66. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, jis nesutinka su Tarnybos... 67. Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. nustato, kad tuo atveju, jeigu pastate... 68. Kaip jau minėta, UAB „Vilniaus energija“ 2011-03-17 rašte Nr.... 69. Pažymėtina, kad tai, ar pagrįstai UAB „Vilniaus energija“ ( - ) namo... 70. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimo Nr.... 71. Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m.... 72. Teismas, įvertinęs teisės aktų nuostatas bei bylos medžiagą, daro... 73. Teismas atmeta pareiškėjo argumentą, kad atsakovė turėjo tikrinti... 74. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo... 75. Atsakovės priimtas sprendimas atitinka tiek Vertinimo taisyklių 10 punkto... 76. Teismas, apibendrinęs tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pareiškėjo... 77. Dėl reikalavimo panaikinti Tarnybos 2011-08-12 sprendimą Nr. 4-6799 ir... 78. Nustatyta, kad 2011-03-04 pareiškėjas pateikė Tarnybai prašymą (I t., b.... 79. 2011-03-04 prašyme pareiškėjas prašė Tarnybos įvertinti atsiskaitymo už... 80. Pareiškėjas minėtą prašymą papildė 2011-04-25, prašydamas Tarnybos... 81. 2011-05-12 pareiškėjo prašyme (I t., b. l. 31–33), kuriame papildomi jo... 82. Teismas iš byloje esančių dokumentų nustatė, kad Tarnyba, gavusi... 83. Teismas nustatė, kad į pareiškėjo 2011-04-25 bei 2011-05-12 prašymus... 84. Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo bei patikslinto skundo turinį, daro... 85. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 1 d. 14 p. nustato, kad vartojimo... 86. Kaip jau minėta, Tarnybos funkcijos vartotojų teisių apsaugos srityje... 87. Teismas, apibendrinęs išdėstytų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad... 88. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. kovo mėn. 24 d. teisinio reguliavimo... 89. Toks teisinis reguliavimas suponuoja bylą nagrinėjančio teismo pareigą... 90. Nuomos sutartis, kurią pareiškėjas K. J. J. prašymuose (reg. Nr. 560/1 ir... 91. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą praktiką, įvertinęs byloje... 92. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalis, šilumos tiekėjas... 93. Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalis nustato Valstybinės kainų ir... 94. Teismas, įvertinęs nurodytų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad... 95. Teismas nustatė, kad Tarnyba, vykdydama pareiškėjo prašyme (reg. Nr.... 96. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Tarnyba... 97. K. J. J. prašyme (reg. Nr. 7-560/2) taip pat prašoma įpareigoti tiekėją... 98. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Valstybinė... 99. Taigi teismas daro išvadą, kad Tarnyba, vadovaudamasi Šilumos ūkio... 100. Iš pareiškėjo patikslinto skundo turinio matyti, kad jis mano, jog Tarnyba... 101. Tarnybos Darbo reglamento 130 punktas nustato, kad Tarnybos sudaryta komisija... 102. Kaip jau buvo minėta, Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą dėl UAB... 103. Pagal Darbo reglamento 83 punktą, Tarnybai gavus vartotojo prašymą, Tarnybos... 104. Tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1-141 patvirtintos... 105. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad... 106. Pažymėtina, kad pagal Tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr.... 107. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad Tarnyba... 108. Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo... 109. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 110. Pareiškėjo K. J. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 111. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...