Byla e2A-869-943/2015
Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys: V. V., uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų autobusai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ prašymą patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį ir bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui V. V. priteisimo klausimą civilinėje byloje Nr. e2A-869-943/2015 pagal ieškovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-85-232/2015 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys: V. V., uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų autobusai“,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti negaliojančia 2008 m. liepos 25 d. laidavimo sutartį Nr. LT077211-2/L; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. 2015 m. gegužės 22 d. papildomu sprendimu išsprendė šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą ir iš ieškovo trečiojo asmens V. V. naudai priteisė jo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 1 600 Eur.

5Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“, nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė nurodytą Vilniaus apygardos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinio reikalavimai būtų tenkinami.

6Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas šalių prašymas patvirtinti tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą taikos sutartį. Teisme 2015 m. liepos 3 d. taip pat buvo gautas trečiojo asmens V. V. pareiškimas dėl ieškovo ir atsakovo prašomos patvirtinti taikos sutarties sąlygų, kuriuo jis iš esmės išreiškė nesutikimą su taikos sutarties sąlyga, kuria ieškovas įsipareigoja per 7 dienas nuo taikos sutarties įsiteisėjimo dienos atlyginti trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidas, patirtas atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimui. Taip pat prašo netvirtinti taikos sutarties dalyje dėl trečiojo asmens apeliacinėje instancijoje patirtų bylinėjimosi išlaidų ir priimti atskirą procesinį sprendimą dėl šių bylinėjimosi išlaidų priteisimo jo sutuoktinės motinai Č. V. L.

7Prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkintinas iš dalies.

8Taikos sutarties dalis tvirtintina.

9Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

10Pagal pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė byloje kilusį ginčą užbaigti bendru taikiu sutarimu, abipusių nuolaidų būdu. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktos taikos sutarties sąlygas, nustatė, jog taikos sutartis apima tik šioje byloje nagrinėtų reikalavimų taikų išsprendimą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.), todėl daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį, išskyrus taikos sutarties sąlygą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo trečiajam asmeniui. Į bylą įtraukus trečiuosius asmenis pripažįstama, jog jie turi tam tikrą materialinį ir teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Atsižvelgiant į tai, jiems turi būti užtikrintos vienodos teisės dalyvauti bylos nagrinėjimo procese kaip ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, kartu ir teisė gauti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Trečiajam asmeniui nesutinkant su taikos sutartyje aptarta jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tvarka, teismas šios taikos sutarties sąlygos netvirtina. Tačiau kartu sprendžiama, jog tai nedaro įtakos kitų taikos sutarties sąlygų galiojimui, kadangi bylinėjimosi išlaidų paskirstymas yra procesinio pobūdžio klausimas, kuris gali būti išspręstas CPK 94 straipsnio nustatyta tvarka.

11Pareiškimu dėl taikos sutarties patvirtinimo šalys patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės – kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina, o pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

12Šalys taikos sutarties 2 punktu taip pat išsprendė patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą: šalys susitarė, jog jos pačios padengia bylos nagrinėjimo teisme metu patirtas išlaidas (taikos sutarties 2 punktas). Ieškovas taip pat įsipareigojo atlyginti valstybės patirtas šios bylos nagrinėjimo teisme išlaidas (taikos sutarties 2 punktas), tačiau kadangi šiuo atveju byla yra elektroninė ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimo nėra patirtos, todėl iš ieškovo valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteisiamos atlyginti.

13Ieškovas nurodė, kad yra sumokėjęs trečiajam asmeniui V. V. 2015 m. gegužės 22 d. papildomu sprendimu priteistas bylinėjimosi išlaidas, teismui pateiktas tai patvirtinantis trečiojo asmens pareiškimas ir 2015 m. birželio 17 d. mokėjimo nurodymas Nr. 552. Ieškovas taikos sutartimi taip pat įsipareigojo per septynias dienas nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos atlyginti trečiajam asmeniui V. V. 876,10 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimui ir nurodytas 2015 m. birželio 18 d. prašyme teismui, tačiau iki nutarties dėl taikos sutarties patirtinimo priėmimo trečiasis asmuo pateikė prieštaravimus dėl tokios taikos sutarties sąlygos patvirtinimo. Kaip minėta, teismas, atsižvelgdamas į tokį trečiojo asmens nesutikimą dėl taikos sutarties sąlygos, šios sąlygos netvirtina ir bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui priteisimo klausimą sprendžia CPK nustatyta tvarka. CPK 94 straipsnyje įtvirtintos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nuostatos, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Pagal šio straipsnio 1 dalį kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Analogiškos nuostatos taikytinos ir trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui. Trečiasis asmuo nurodė, kad patyrė 876,10 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimui (2015 m. birželio 18 d. prašymas), kurias prašo priteisti iš ieškovės. Nustatant iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistinų atlyginti atstovavimo išlaidų dydį, remiamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 išdėstytų nauja redakcija) Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, nuostatomis (toliau - Rekomendacijos), nustatančiomis maksimalius advokatams ir jų padėjėjams už suteiktą teisinę pagalbą priteistinus dydžius. Įvertinus tai, kad trečiasis asmuo bylą nagrinėjant teisme pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą bei atsižvelgdama į Rekomendacijų 8.11 punkte įtvirtintą maksimalų koeficientą, teisėjų kolegija, iš ieškovės priteisia atlyginti trečiajam asmeniui pagrįstas ir realiai jo patirtas atstovavimo teisme išlaidas, kurios sudaro - 876,10 Eur (CPK 98 str.). Kartu teisėjų kolegija pažymi, jog šios išlaidos priteisiamos trečiajam asmeniui, o ne jo nurodytam byloje nedalyvaujančiam asmeniui, kadangi tokiu būdu siekiama iš esmės neteisėtų trečiojo asmens įvardytų tikslų (siekio nevykdyti teismo nutarčių dėl jo atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių), kas vertinama kaip prieštaravimas galiojančioms teisės normoms. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisinėje valstybėje pripažįstama, jog veiksmingas privalomų teismų sprendimų vykdymas yra esminis teisės elementas. Būtina užtikrinti visuomenės pasitikėjimą teisminės valdžios autoritetu. Teisminis nepriklausomumas ir teisė į teisingą teismą (EŽTK 6 straipsnis) būtų beverčiai, jei priimtas teismo sprendimas nebūtų vykdomas.

14Ieškovui atsisakius nuo apeliacinio skundo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, jam grąžinama 100 proc. jo už apeliacinio skundo padavimą sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 94 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimą ir 2015 m. gegužės 22 d. papildomą sprendimą, priimtus civilinėje byloje Nr. 2-85-232/2015.

17Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“, įmonės kodas 152035473, ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“, įmonės kodas 111568069, sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

18„1. Ieškovas atsisako savo reikalavimų pareikštų ieškinyje ir apeliaciniame skunde.

192. Šalys pareiškia, kad pačios padengia iki šios Taikos sutarties sudarymo savo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir jokių reikalavimų dėl šių išlaidų atlyginimo nereikš. Ieškovas patvirtina, kad yra sumokėjęs trečiajam asmeniui V. V. 2015 m. gegužės 22 d. papildomu sprendimu priteistas bylinėjimosi išlaidas. Valstybei teismo patirtas išlaidas atlygina ieškovas.

203. Šalims yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 140 str., 293 - 294 str., Šalys jas supranta ir remdamosi LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., prašo teismo rašytinio proceso tvarka priimti nutartį, kuria ši Taikos sutartis būtų patvirtinta.

214. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:

224.1. Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis;

234.2. Šalys geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva valia sudarė šią Taikos sutartį ir tarp Šalių nėra nelygybės;

244.3. Taikos sutartis atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus ir nepažeidžia jokių trečiųjų Šalių interesų ginamų įstatymo. Taikos sutartis neatima ir nepanaikina Atsakovo teisių reikalauti žalos atlyginimo iš Atsakovo buvusių valdymo organų, kurių sprendimai galėjo lemti žalos Atsakovui atsiradimą;

254.4. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šalims pasirašius Taikos sutartį, ji šalims turės įstatymo galią (LR CK 6.189 str. 1 d.) ir Šalims bus privaloma, o Taikos sutartį patvirtinus teismui ji turės teismo sprendimo (res judicata) galią;

264.5. Šalys susitaria, kad bet kuri šalis turi teisę reikalauti kitą Šalį vykdyti Taikos sutartyje numatytus atitinkamos Šalies įsipareigojimus, o Šaliai nevykdant savo įsipareigojimų - taikyti visus šioje Taikos sutartyje ir/ar teisės aktuose numatytus savo teisių gynimo būdus, net Taikos sutarties nepatvirtinus teisme.“

27Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nutraukti.

28Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų autobusų parkas“, įmonės kodas 152035473, 2015 m. balandžio 15 d. mokėjimo nurodymu Nr. 2672, sumokėtą žyminį mokestį – 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus ir 81 euro centą) už apeliacinio skundo padavimą.

29Priteisti trečiajam asmeniui V. V., asmens kodas ( - ) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“, įmonės kodas 152035473, 876,10 Eur (aštuonis šimtus septyniasdešimt šešis eurus dešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreipėsi į teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. 2015... 5. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“, nesutikdamas su Vilniaus... 6. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas šalių prašymas patvirtinti tarp... 7. Prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkintinas iš dalies.... 8. Taikos sutarties dalis tvirtintina.... 9. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali... 10. Pagal pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė byloje kilusį ginčą... 11. Pareiškimu dėl taikos sutarties patvirtinimo šalys patvirtino, kad joms yra... 12. Šalys taikos sutarties 2 punktu taip pat išsprendė patirtų bylinėjimosi... 13. Ieškovas nurodė, kad yra sumokėjęs trečiajam asmeniui 14. Ieškovui atsisakius nuo apeliacinio skundo iki bylos nagrinėjimo iš esmės... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 16. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimą ir 2015 m.... 17. Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų... 18. „1. Ieškovas atsisako savo reikalavimų pareikštų ieškinyje ir... 19. 2. Šalys pareiškia, kad pačios padengia iki šios Taikos sutarties sudarymo... 20. 3. Šalims yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo... 21. 4. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:... 22. 4.1. Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis... 23. 4.2. Šalys geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo... 24. 4.3. Taikos sutartis atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus ir... 25. 4.4. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šalims pasirašius Taikos sutartį,... 26. 4.5. Šalys susitaria, kad bet kuri šalis turi teisę reikalauti kitą Šalį... 27. Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų... 28. Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų autobusų... 29. Priteisti trečiajam asmeniui V. V., asmens kodas