Byla 2-1107-713/2014
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Creditum“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui S. U., UAB „Alfa grupė“ dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Creditum“ 2013-11-20 skundu ir 2013-11-25 skundo papildymu skundžia antstolio S. U. veiksmus dėl 2013-11-13 antstolio patvarkymo areštuoti pareiškėjo gautiną 65564,37 Lt sumą iš sandorio, pardavus patalpas, esančias Maironio g. 13-5, Kaune, bei dėl nepagrįstų pareiškėjos teisių suvaržymo ir proporcingumo principo pažeidimų.

3Pareiškėjas teigia, kad antstolis S. U. 2013-11-13 priimtu patvarkymu neturėjo teisės areštuoti lizingo sutarties pagrindu ateityje gautiną turtą. Nurodo, kad CPK tiesiogiai nenurodo, jog antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi teisę areštuoti būsimą skolininko turtą, todėl antstolis gali priverstinai apriboti tik skolininko teises į skolininkui nuosavybės teise priklausantį, o ne galbūt priklausysiantį turtą ar turtines teises. Be to, 2013-05-27 sprendimu Kauno apygardos teismas atmetė UAB „Alfa grupė“ ieškinį, todėl antstolis nepagrįstai suvaržė pareiškėjo teises į šiuo metu negautą sumą (5-7 b. l.). Taip pat pareiškėjas pabrėžia, kad antstolis negali areštuoti daugiau turto, nei jo reikia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimui. Antstolis yra priėmęs keturis patvarkymus pareiškėjo nuosavybės teisei apriboti, kurių bendra suma 682711,67 Lt, o teismo nutartyje nurodyta, kad areštuotinas turtas 467143,30 Lt sumai. Antstolis 2013-11-13 patvarkymu nepagrįstai areštavo tretiesiems asmenis priklausantį turtą, pažeidė proporcingumo principą, todėl antstolio patvarkymas naikintinas (8-9 b.l.).

4Antstolis S. U. 2013-11-27 priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė netenkinti skolininko skundo. Patvarkyme nurodė, kad vykdo 2011-04-26 Kauno apygardos teismo nutartį Nr. L2-2410-324/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių 467143,30 Lt sumai taikymo UAB „Creditum“. Išieškotojas, UAB „Alfa grupė“, pateikdamas nutartį vykdymui, nurodė nukreipti išieškojimą į pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis. Antstolis vykdydamas išieškotojo nurodymą areštavo pinigines lėšas 251578,93 Lt sumai. 2013-10-11 dienraštyje „Kauno diena“ paskelbta, kad šaukiamas neeilinis akcininkų susirinkimas dėl prievolių pagal lizingo sutarties įvykdymo ir turto realizavimo, todėl 2013-11-13 priimtas patvarkymas areštuoti gautinas 65564,37 Lt pinigines lėšas už butą, esantį Maironio g. 13-5, Kaune. Antstolis pažymi, kad UAB „Alfa grupė“ ieškinys yra išnagrinėtas tik pirmos instancijos teismo, ieškovas pateikė apeliacinį skundą, todėl nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra galiojanti, todėl vykdytina. Antstolis nesutinka, kad areštavo daugiau lėšų, nei nurodyta nutartyje, kadangi vykdomojoje byloje esantys įrodymai patvirtina, kad yra areštuota tik 251578,93 Lt. Antstolis kritiškai vertina ir pareiškėjo argumentus dėl atšaukto susirinkimo, kadangi yra galimybė, neturint finansinių galimybių, įsigyti lizingo pagrindu naudojamų patalpų ir jas perleisti, nes visa tai gali apmokėti pirkėjas. Antstolis mano, jog pareiškėjas keisdamas nuomonę, klaidina antstolį, vengdamas įsigyti turtą, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas (3-4 b.l.).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Alfa grupė“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo su skundu nesutinka. Nurodo, kad pareiškėja lizingo būdu naudojasi nekilnojamuoju turtu, o atsižvelgiant į pranešimo akcininkams turinį, akivaizdu, kad pareiškėja siekia sumokėti lizingo davėjui likusią pinigų sumą bei nekilnojamąjį turtą perleisti tretiesiems asmenims, taip apsunkindama kreditoriaus teises. Pareiškėja turi turtinę teisę į nekilnojamąjį turtą, išmokėdama lizingo sutartį arba turtinę teisę į pinigines lėšas, pardavus neišmokėtą turtą, todėl antstolio patvarkymas yra teisėtas (17-18 b. l.).

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 str. 3 d.) (11 b. l.).

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Iš vykdomosios bylos Nr. 0034/11/00638 nustatyta, kad antstolio S. U. kontoroje vykdoma Kauno apygardos teismo 2011-04-26 nutartis Nr. L2-2410-324/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 467143,30 Lt sumai. Išieškotojas pateikė antstoliui prašymą išieškojimą nukreipti į turtą, esantį pas trečiuosius asmenis (1-2 vykd. b.l.). 2011-05-06 patvarkymu antstolis areštavo pinigines lėšas 250000,00 Lt, esančias UAB „ARJ Capital“ (5 vykd. b.l.). Pareiškėjas prašė areštuoti susistemintą juridinių asmenų duomenų rinkmeną, tačiau antstolis atsisakė, kadangi tai nelikvidus kilnojamasis turtas (9, 38 vykd. b.l.). 2013-03-20 patvarkymu antstolis areštavo pareiškėjo sąskaitose esančias pinigines lėšas 217143,30 Lt sumai, tačiau banko rašte nurodyta, kad sąskaitose esanti pinigų suma yra 1578,93 (52, 53 vykd. b.l.). 2013-05-29 nutartimi Kauno apygardos teismas pakeitė Kauno apygardos teismo 2011-04-26 nutartį Nr. L2-2410-324/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir leido pareiškėjui iš areštuotų pinginių lėšų atsiskaityti su lizingo davėjais, paslaugų teikėjais, tiekėjais (62-64 vykd. b.l.). 2013-11-13 patvarkymu antstolis areštavo 65564,37 Lt gautiną sumą iš sandorio pardavus patalpas, esančias Maironio g. 13-5, Kaune, kadangi pareiškėjas planuoja išsipirkti lizingo patalpas ir perleisti tretiesiems asmenims (101 vykd. b.l.). 2013-11-25 antstolio kontoroje gautas skundas dėl 2013-11-13 patvarkymo.

9Civilinis procesas yra skirtas asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesams ginti, tinkamai taikant įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus ir juos vykdant.

10Vykdant teismo sprendimus, būtina griežtai laikytis priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai, t. y. turi būti užtikrintas antstolio veiksmų teisėtumas. Ši tvarka nustatyta Civilinio proceso kodekso VI dalyje „Vykdymo procesas“ ir detalizuota poįstatyminiuose aktuose. Proceso teisės normų pažeidimai gali būti pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais tik tuo atveju, jei būtų iš esmės pažeistos vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai, kadangi proporcingumo principas reikalauja, kad teisinio poveikio priemonės būtų adekvačios teisės pažeidimui.

11Dėl 2013-11-13 patvarkymo areštuoti gautiną sumą

12Pareiškėjas UAB „Creditum“ suinteresuoto asmens antstolio S. U. veiksmų neteisėtumą grindžia lizingo sutartimi, pagal kurią pareiškėjas nuosavybės teise nevaldo lizingo davėjo perduoto turto, todėl antstolis neturi teisėto pagrindo areštuoti būsimo skolininko turto ar turtinių teisių.

13Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 4 p.), kurioje teismo nustatyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 str. 5 d. 8 p.).

142013-11-13 patvarkymu antstolis areštavo 65564,37 Lt gautiną sumą iš sandorio, pardavus patalpas, esančias Maironio g. 13-5, Kaune, kadangi pareiškėjas planavo išsipirkti minėtas lizingo patalpas ir perleisti tretiesiems asmenims (101 vykd. b.l.).

15Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad patalpas Maironio g. 13-5, Kaune, pareiškėjas valdo lizingo sutarties pagrindu. Šio nekilnojamojo turto nuosavybės teisė priklauso UAB „Swedbanko lizingas“. Išperkamosios nuomos sutartis sudaryta iki 2017-03-30.

16CK 6.567 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Taigi, sudarius lizingo sutartį, lizingo gavėjas įgyja kilnojamo ar nekilnojamo turto nuomos teisę fiksuotam laikotarpiui. Nuosavybės teisė lieka lizingo teikėjui iki to momento, kol lizingo gavėjas neišpildys visų lizingo apmokėjimo įsipareigojimų.

17Kaip minėta patalpas Maironio g. 13-5, Kaune, pareiškėjas valdo pagal lizingo sutartį. Duomenų, jog pareiškėjas įvykdė lizingo sutartį anksčiau nustatyto laiko ir realiai jį ketina realizuoti, byloje nepateikta. Priešingai, 2013-10-29 UAB „Creditum“ direktorius priėmė sprendimą atšaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, todėl klausimas dėl prievolių pagal lizingo sutartį liko neišspręstas.

18CPK 688 ir 689 straipsniai numato galimybę antstoliui nukreipti išieškojimą į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis ar priklausantį skolininkui iš kitų asmenų. Nustatęs, kad pas kitus asmenis yra skolininko turto, antstolis jį aprašo ar surašo turto arešto aktą (CPK 688 str. 3 d.). Taip pat antstoliui suteikta teisė areštuoti skolininko prievolines turtines teises (CPK 749 str.). Aptartos teisės normos suponuoja išvadą, kad antstolis turi teisę priverstinai apriboti skolininko teises tik į jam nuosavybės teise priklausantį turtą.

19Kadangi pagal įstatymą gali būti aprašomas ar areštuojamas pas trečiuosius asmenis realiai esantis skolininko turtas ar piniginės lėšos, taip pat pinigų sumos ar kitoks turtas, priklausantis skolininkui, o nagrinėjamu atveju finansinės nuomos sutartis nėra įvykdyta, ginčo turtas nuosavybės teise priklauso UAB „Swedbanko lizingas“, todėl antstolio patvarkymas areštuoti iš UAB „Creditum“ nuosavybės teise nepriklausančio turto gautinas sumas, laikytinas neteisėtu.

20Dėl nepagrįstų pareiškėjo teisių suvaržymo

21CPK 18 str. nustato, kad įsiteisėjusi teismo nutartis yra privaloma ir turi būti vykdoma.

22Kadangi UAB „Alfa grupė“ ieškinys yra išnagrinėtas tik pirmos instancijos teismo, ieškovė pateikė apeliacinį skundą, todėl Kauno apygardos teismo 2011-04-26 nutartis Nr. L2-2410-324/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra galiojanti ir vykdytina, dėl to pareiškėjo argumentas dėl nepagrįsto teisių suvaržymo atmestinas kaip nepagrįstas.

23Dėl proporcingumo principo pažeidimo

24Iš vykdomosios bylos nenustatyta, kad antstolis yra areštavęs daugiau pareiškėjo turto nei nurodyta Kauno apygardos teismo 2011-04-26 nutartyje Nr. L2-2410-324/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl pareiškėjo argumentas dėl pažeisto proporcingumo principo laikytinas nepagrįstu.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų - vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-40/2010). Antstolių įstatymo 3 str. 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

26Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų tenkintinas iš dalies, 2013-11-13 patvarkymas dėl gautinos sumos arešto naikintinas (CPK 513 str.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 - 291 str., 510 - 513 str.,

Nutarė

28Pareiškėjo UAB „Creditum“ skundą tenkinti iš dalies.

29Panaikinti 2013 m. lapkričio 13 d. antstolio S. U. patvarkymą Nr. S-16226 vykdomojoje byloje Nr. 0034/11/00638 dėl 65564,37 Lt gautinos sumos arešto.

30Kitoje dalyje skundo netenkinti.

31Nutarties kopijas siųsti proceso dalyviams.

32Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, teismo posėdyje... 2. Pareiškėjas UAB „Creditum“ 2013-11-20 skundu ir 2013-11-25 skundo... 3. Pareiškėjas teigia, kad antstolis S. U. 2013-11-13 priimtu patvarkymu... 4. Antstolis S. U. 2013-11-27 priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė netenkinti... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Alfa grupė“ pateikė atsiliepimą į skundą,... 6. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Iš vykdomosios bylos Nr. 0034/11/00638 nustatyta, kad antstolio S. U.... 9. Civilinis procesas yra skirtas asmenų, kurių materialinės subjektinės... 10. Vykdant teismo sprendimus, būtina griežtai laikytis priverstinės teismo... 11. Dėl 2013-11-13 patvarkymo areštuoti gautiną sumą... 12. Pareiškėjas UAB „Creditum“ suinteresuoto asmens antstolio S. U. veiksmų... 13. Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui... 14. 2013-11-13 patvarkymu antstolis areštavo 65564,37 Lt gautiną sumą iš... 15. Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad patalpas Maironio g. 13-5, Kaune,... 16. CK 6.567 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal lizingo (finansinės nuomos)... 17. Kaip minėta patalpas Maironio g. 13-5, Kaune, pareiškėjas valdo pagal... 18. CPK 688 ir 689 straipsniai numato galimybę antstoliui nukreipti išieškojimą... 19. Kadangi pagal įstatymą gali būti aprašomas ar areštuojamas pas... 20. Dėl nepagrįstų pareiškėjo teisių suvaržymo ... 21. CPK 18 str. nustato, kad įsiteisėjusi teismo nutartis yra privaloma ir turi... 22. Kadangi UAB „Alfa grupė“ ieškinys yra išnagrinėtas tik pirmos... 23. Dėl proporcingumo principo pažeidimo... 24. Iš vykdomosios bylos nenustatyta, kad antstolis yra areštavęs daugiau... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 26. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, pareiškėjo... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 -... 28. Pareiškėjo UAB „Creditum“ skundą tenkinti iš dalies.... 29. Panaikinti 2013 m. lapkričio 13 d. antstolio S. U. patvarkymą Nr. S-16226... 30. Kitoje dalyje skundo netenkinti.... 31. Nutarties kopijas siųsti proceso dalyviams.... 32. Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju...