Byla I-1223-414/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su pareiškėjos T. L., atstovaujamos atstovo pagal įstatymą (globėjo) T. L., skundu,

Nustatė

22009 m. gruodžio 23 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas T. L., atstovaujamos atstovo pagal įstatymą (globėjo) T. L. skundas atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai, kuriame prašoma panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 02-06-10280 ir įpareigoti atsakovą pasirašyti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį 0,11 ha dydžio žemės sklypui, esančiam ( duomenys neskelbtini ).

3Skundą atsisakytina priimti.

4Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., 15 str. ir 16 str. 1 d. administraciniai teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, t. y. ginčus, kylančius iš viešosios teisės normų reguliuojamų santykių ir nesprendžia bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos teismams.

5Skundžiamu įsakymu Kauno apskrities viršininkas, vadovaudamasis LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ ir šiuo nutarimu patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 7 p., nustatė 0,1320 ha žemės sklypo, esančio ( duomenys neskelbtini ) dalis bendraturčiams K. G., R. G., T. L. ir N. Z.. Ginčas kyla dėl minėtu įsakymu bendraturčiams nustatytų žemės sklypo dalių. Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti nutartyse ne kartą buvo nurodyta, jog ABTĮ prasme, administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne vien tik vieno iš ginčijamo teisinio santykio subjekto ypatumai (pvz., tai yra viešojo administravimo subjektas), bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Ginčai, susiję su naudojamų valstybinės žemės sklypo dalių nustatymu Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (toliau – Taisyklės), pagrindu, yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1, 22 ir 25 str., ABTĮ 3, 15 ir 16 str., 2009 m. sausio 29 d. Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis, priimta byloje D. Č. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija; 2008 m. spalio 9 d. Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis, priimta byloje A. A. J. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir J. V.; 2006 m. kovo 6 d. Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis, priimta byloje G. P. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt.; 2005 m. gruodžio 5 d. Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis, priimta byloje J. Ž. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija).

6Nagrinėjamu pareiškėja ne tik ginčija apskrities viršininko įsakymą dėl sklypo dalių nustatymo bendraturčiams, bet ir siekia sudaryti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Taigi, ginčas dėl apskrities viršininko įsakymo nagrinėtinas ne tik šio įsakymo atitikimo Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 7 punkte nustatytam sklypo dalių dydžių nustatymo kriterijui aspektu, bet ir įvertinant santykius tarp bendraturčių susiklosčiusius sandorių pagrindu (atsisakymo pirkti žemę kito bendraturčio naudai), pirkimo - pardavimo sutarties dalyko apibrėžimu bei galimais trečiųjų asmenų turtiniais interesais, t. y. civilinius teisinius santykius. Todėl laikytina, kad šis ginčas, kaip kylantis iš civilinių teisinių santykių ir įtakojantis asmenų civilinių teisinių santykių apimtį, nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.

7Kadangi ginčas nepriskirtinas Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti ( ABTĮ 37 str., 2 str. 2 p.).

8Pareiškėjas turi teisę pareikšti ieškinį bendros kompetencijos teisme pagal žemės buvimo vietą, t. y. Kėdainių rajono apylinkės teismui LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9Atsisakius skundą priimti pareiškėjos atstovui grąžintinas jo sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjas

Nutarė

11Atsisakyti priimti T. L., atstovaujamos atstovo pagal įstatymą (globėjo) T. L., skundą.

12Grąžinti 100 Lt (vienas šimtas litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2009 m. gruodžio 17 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (gavėjo sąskaitos

13Nr. ( - ), AB Swedbank).

14Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai