Byla e2A-53-392/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, Rūtos Petkuvienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Trakų rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. P. individualios įmonės ieškinį atsakovei Trakų rajono savivaldybės tarybai, trečiajam asmeniui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. S-85 „Dėl savivaldybės institucijų sprendimų, išnuomojant savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, panaikinimo, nuomos sutarties nutraukimo“ ir išnuomoto daikto pagerinimo išlaidų priteisimo bei atsakovo Trakų rajono savivaldybės tarybos priešieškinį ieškovei S. P. individualiai įmonei dėl nuomos mokesčio priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė S. P. individuali įmonė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-05 sprendimo Nr. S-85 „Dėl savivaldybės institucijų sprendimų, išnuomojant savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, panaikinimo, nuomos sutarties nutraukimo“ 1.1 – 1.3 ir 2 punktus, kuriais buvo pripažinti negaliojančiais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-07-02 sprendimas Nr. S1-208 „Dėl turto nuomos“, viešosios pirties ( - ) remonto ir rekonstrukcijos darbų priėmimo 2003-03-28 aktas bei, vadovaujantis viešojo tualeto pastato ( - ), 2001-03-16 nuomos sutarties Nr. 9 12.1.3 punktu, CK 6.497 str. 1 d. 3 p., vienašališkai nutraukta sutartis nuo 2015-12-31; 2) išspręsti tarp S. P. IĮ ir Trakų rajono savivaldybės tarybos sudarytos 2001-03-16 nuomos sutarties Nr. 9 galiojimą, teikiant šalims siūlymą sudaryti taikos sutartį dėl šios sutarties nutraukimo abiejų šalių sutarimu; 3) iš atsakovės ieškovei priteisti 21.322,39 Eur atliktų pastato – tualeto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pagerinimo išlaidas. Nurodė, kad: Trakų rajono savivaldybės taryba 2015-11-05 priėmė sprendimą Nr. S1-85 „Dėl savivaldybės institucijų sprendimų, išnuomojant savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, panaikinimo, nuomos sutarties nutraukimo“. Sprendimu Savivaldybės taryba nepagrįstai pripažino negaliojančiu jos pačios 2009-07-02 sprendimą Nr. S1-208 „Dėl turto nuomos“, kuriuo nusprendė ieškovui išnuomoti ne konkurso būdu pastatą 10 metų terminui ir „Įgalioti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių, sekančiam savivaldybės tarybos posėdžiui teikti tvirtinti viešojo tualeto pastato nuomos sutartį“, kuriuo akivaizdžiai patvirtinama, kad nuomos teisiniai santykiai de facto klostėsi toliau ir Savivaldybės taryba priėmė kompetentingą sprendimą tęsti pastato nuomą ieškovei. Taip pat, sprendimu Savivaldybės taryba nepagrįstai pripažino nuomos sutarties vykdymo dokumentus negaliojančiais – 2002-02-25 Trakų rajono savivaldybės administratoriaus įsakymu Nr. 11 sudarytos darbo grupės 2002-02-27 aktą (kuriuo buvo konstatuota, kad visi pastato remonto sąmatoje nurodyti darbai, kurių vertė 65.138 Lt, yra atlikti ir pastatas yra paruoštas eksploatacijai) bei tuo pačiu Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės 2003-03-28 aktą (kuriuo konstatuota, kad ieškovė savo lėšomis atliko objekte statybos darbus, kurių vertė 59.572 Lt ir kad objektas yra paruoštas eksploatacijai). Akivaizdu, kad tokiu būdu Savivaldybės taryba nepagrįstai ir neteisėtai siekia panaikinti nuomos sutarties vykdymo dokumentus – administracinius aktus, kuriais įgyvendinamos savivaldybės institucijų teisės bei pareigos civiliniuose teisiniuose santykiuose, patvirtinančius, kad ieškovė pagerino pastatą 2002 metais jį suremontuodama ir tokiu būdu užtikrindama, kad jis galėtų būti naudojamas pagal nuomos sutartyje nustatytą paskirtį – miesto viešam tualetui ir padidindama šio objekto vertę, bei 2002-2003 metais pertvarkydama šį pastatą ir pritaikydama dalį jo patalpų viešajai pirčiai, taip pat padidindama šio objekto funkcionalumą ir padidindama šio objekto vertę. 2001-03-16 tarp Trakų rajono savivaldybės, atstovaujamos Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos seniūno K. R. (toliau – „Nuomotojas“) ir ieškovės sudaryta nuomos sutartis, kuria nuomotojas įsipareigojo perduoti ieškovei nuomos teise, 8 metų laikotarpiui (iki 2009-03-16), pastatą, naudoti pagal tiesioginę paskirtį, t. y. viešąjį miesto tualetą, o ieškovė įsipareigojo mokėti nuomotojui 287,82 Lt per mėnesį dydžio nuomos mokestį. Nuomos sutartis buvo sudaroma vadovaujantis 2000-11-24 atvirojo konkurso rezultatais. Nuomos sutartimi ieškovė buvo įpareigota pradėti eksploatuoti pastatą (viešąjį tualetą) ne vėliau, kaip nuo 2001-06-01, pritaikyti pastatą žmonėms su negalia. Sutarties 8.3 punktu buvo nustatyta, kad lėšos, investuotos į pastato remontą, įskaitomos į nuomos mokestį, o 8.8 punktas nustatė, kad „Jeigu nuomininkas nuomotojui leidus, išsinuomotą turtą pagerina, tai jis turi teisę į padarytų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą“. Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2002-04-09 rašto Nr. 2-98 „Dėl sutikimo pastatą, esantį ( - ), pritaikyti kitai veiklai“ pagrindu buvo parengtas pastato dalies patalpų perplanavimo į viešąją pirtį projektas, kuris buvo suderintas su suinteresuotomis institucijomis, o būtent Trakų istoriniu nacionaliniu parku, Trakų rajono vyriausiuoju architektu bei Trakų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba / Valstybine priešgaisrinės priežiūros inspekcija. Įgyvendindama projektinius sprendinius, ieškovė 2002-2003 metais atliko viešojo tualeto pertvarkymo darbus, kuriais dalis objekto patalpų buvo pertvarkytos į viešosios pirties patalpas. Trakų rajono administracijos Trakų seniūnijos komisija, sudaryta 2002-02-25 Trakų rajono savivaldybės administratoriaus įsakymu Nr. 11, 2003-03-28 aktu konstatavo, kad nuomininkas savo lėšomis atliko objekte statybos darbus, kurių vertė 59.572 Lt ir kad objektas yra paruoštas eksploatacijai. Taigi, ieškovė pagerino viešąjį tualetą 2002 metais jį suremontuodama ir tokiu būdu užtikrindama, kad jis galėtų būti naudojamas pagal nuomos sutartyje nustatytą paskirtį. Ieškovė 2009-05-20, siekdama įforminti pagal nuomos sutartį besitęsiančius nuomos teisinius santykius, pateikė Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą pratęsti nuomos sutartį iki 2017-03-16. Trakų rajono savivaldybės taryba 2009-07-02 priėmė sprendimą Nr. S1-208, kuriuo nusprendė išnuomoti nuomininkui ne konkurso būdu viešojo tualeto pastatą 10 metų terminui ir „Įgalioti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių, sekančiam savivaldybės tarybos posėdžiui teikti tvirtinti viešojo tualeto pastato nuomos sutartį“. Ieškovei iki šiol nėra pateikta pasirašyti nauja viešojo tualeto nuomos sutartis. Taip pat nėra pasirašyti jokie susitarimai, išskyrus 2003-04-09 susitarimus dėl nuomos sutarties pakeitimo ar nutraukimo. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-23 įsakymu Nr. P2-789 „Dėl komisijos sudarymo“, siekiant nustatyti nuomininko nuomos metu atliktų Viešojo tualeto pagerinimo darbų vertybei išspręsti klausimus, susijusius su šio pastato nuoma, buvo sudaryta komisija, kuriai pavesta šį klausimą išnagrinėti ir pateikti dėl jo savo išvadas. 2013-07-23 įsakymu Nr. P2-789 sudaryta komisija savo darbą baigė 2013-12-31 ir tos pačios dienos protokolu Nr. AP8-547 konstatavo, kad nuomininko 2002-2003 metais atliktų ilgalaikio materialiojo turto – viešojo tualeto pastato, statybos darbų apytikrė suma yra 106.123,00 Lt (be PVM). Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-05 įsakymu Nr. P2-212 „Dėl rekonstrukcijos darbų užskaitymo“ buvo patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. P21-789 „Dėl komisijos sudarymo“, sudarytos komisijos 2013-12-31 išvada Nr. AP8-547 dėl S. P. IĮ 2002-2003 metais atliktų ilgalaikio materialiojo turto – viešojo tualeto pastato, statybos darbų, nustatyta suma 106.123,00 Lt (be PVM) ir nurodyta įskaityti šią sumą į viešojo tualeto pastato vertę. Visus pastato pagerinimo darbus ieškovė vykdė ūkio būdu ir apie pagerinimo darbų užbaigimą bei šiems darbams atlikti turėtas būtinas išlaidas informuodama Trakų rajono savivaldybę bei pateikdama tai patvirtinančius dokumentus, kurių pagrindu ir apžiūrėdama bei įvertindama nuomojamą daiktą savarankiškai, Trakų rajono savivaldybė, 2002-02-25 Trakų rajono savivaldybės administratoriaus įsakymu Nr. 11 sudarytos komisijos 2002-02-28 ir 2003-03-28 aktais pripažino, kad ieškovės atliktų pastato pagerinimo darbų vertė yra 124.710 Lt (65.138 Lt + 59.572 Lt). Ši nuomojamo turto pagerinimo vertė buvo nustatyta pagal ieškovės pateiktus pirminius dokumentus. Dokumentų ieškovei išsaugoti nepavyko dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių – gaisro ieškovės patalpose, kurio metu šie dokumentai (kaip ir kiti ieškovės veiklos dokumentai), buvo sunaikinti. Tačiau ieškovės nuomos metu atliktų pastato pagerinimų vertę Trakų rajono savivaldybė iš esmės patvirtino dar kartą ir 2014-03-05 įsakymu Nr. P2-212 „Dėl rekonstrukcijos darbų užskaitymo“, nustatydama, kad ieškovės atliktų pastato pagerinimo darbų vertė yra 106.123 Lt (be PVM). Todėl nėra jokio pagrindo neigti ieškovės atliktiems nuomojamo turto – pastato pagerinimo darbams padarytų būtinų išlaidų vertės. Ieškovės investuotų į pastato pagerinimą lėšų įskaitymą į nuomos mokestį, kaip šių išlaidų atlyginimo formą, nustatė pati Trakų rajono savivaldybė nuomos sutartimi (nuomos sutarties 8.3 p.). Ši nuomos sutarties sąlyga nėra pakeista ar pripažinta negaliojančia, todėl nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo ja nesivadovauti. Ši sąlyga yra vykdoma – Trakų rajono savivaldybė neteikė ieškovei jokių nuomos mokesčio mokėjimo dokumentų (sąskaitų ir pan.). Ieškovei nėra ir negali būti žinoma, kaip Trakų rajono savivaldybė įskaitymą fiksuoja savo apskaitoje ir ieškovė negali būti atsakinga už šio įskaitymo atitikimą Trakų rajono savivaldybės buhalterinę apskaitą reglamentuojantiems teisės aktams.
 2. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės taryba pateikė priešieškinį, kuriuo prašė iškeldinti ieškovę S. P. IĮ iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), bei priteisti iš ieškovės 5.001,51 Eur nuomos mokestį. Teismo posėdžio metu atsakovė ieškinio reikalavimo dėl ieškovės iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų atsisakė, kadangi ieškovė iš patalpų išsikėlė. Atsakovė palaikė priešieškinyje nurodytas aplinkybes, jog 2001-03-16 Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnija, atstovaujama seniūno K. R., sudarė su ieškove, atstovaujama įmonės savininkės S. P., negyvenamųjų patalpų - Trakų miesto viešojo tualeto nuomos sutartį Nr. 9. Šia sutartimi Trakų seniūnija perdavė ieškovei nuomos teise naudotis pagal tiesioginę paskirtį atsakovei nuosavybės teise priklausantį turtą - 115,13 m2 bendro ploto pastatą, esantį ( - ). Sutartyje šalys nustatė nuomos terminą nuo 2001-03-16 iki 2009-03-16. Sutarties Nr. 9 preambulėje numatyta, kad pastatas išnuomojamas vadovaujantis 2000-11-24 atvirojo konkurso rezultatais. Trakų rajono savivaldybėje nėra išlikę viešojo miesto tualeto nuomos konkurso dokumentai. Taip pat Trakų rajono savivaldybės taryba nėra priėmusi jokių sprendimų ir nėra perdavusi Trakų seniūnijos seniūnui įgaliojimų savarankiškai spręsti kitus klausimus, susijusius su viešojo miesto tualeto valdymu, naudojimu, disponavimu (taip pat ir dėl seniūno savarankiško sprendimo pritarti siūlomiems/prašomiems pastato rekonstrukcijos, pertvarkymo darbams). Trakų seniūnijos seniūnas nėra teisėtas/įgaliotas Trakų rajono savivaldybės atstovas savivaldybės ilgalaikio turto klausimams spręsti. Pasibaigus sutarties Nr. 9 terminui (2009-03-16) ieškovė turto neperdavė atsakovei ir toliau be teisėto pagrindo naudojo viešąjį miesto tualetą, epizodiškai teikiant atitinkamas paslaugas bei nemokant jokio nuomos mokesčio už patalpų naudojimą. Naujam terminui nuomos sutartis nebuvo pasirašyta bei nebuvo patvirtina Trakų rajono savivaldybės tarybos. Sutarties Nr. 9 objektas yra savivaldybei priklausantis turtas, t. y. viešosios nuosavybės objektas, kuris įstatymų leidėjo valia valdomas, naudojamas ir juo disponuojama visų pirma viešosios teisės aktuose nustatyta tvarka. Konkrečiu tokiam turtui skirtu reglamentavimu siekiama, kad savivaldybės turtu būtų disponuojama tik taip kaip nustatyta teisės aktuose, turto valdymo nuostatuose. Remiantis viešosios teisės nuostatomis, reglamentuojančiomis savivaldybės turto ilgalaikę nuomą, viešasis tualetas galėjo būti išnuomotas naujam nuomos terminui tik savivaldybės tarybai priėmus tuo metu galiojusio norminio reglamentavimo dėl turto nuomos nuostatas atitinkantį sprendimą. Minimu laikotarpiu Trakų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarką reglamentavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (toliau tekste - Disponavimo įstatymas), kurio 14 str. 6 d. buvo numatyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, bei Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimu Nr. S1-133 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ patvirtintos savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka ir turto nuomos konkurso organizavimo taisyklės. Atsakovė ne kartą ieškovei buvo išdėsčiusi aiškią poziciją, kad nuomos sutartis yra pasibaigusi (suėjus jos terminui), raginant perduoti turtą savivaldybei, ką patvirtina ir ieškovei Trakų rajono savivaldybės administracijos siųsti 2009-04-14, 2009-05-19, 2009-05-20 raštai. Šiuo atveju 2009-07-02 sprendimu (kuriuo remiasi ieškovė ir kuris buvo panaikintas šioje byloje ginčijamu 2015-11-05 sprendimu) buvo nuspręsta pastatą išnuomoti ne konkurso būdu subjektui, kuris neorganizuoja trumpalaikių renginių išnuomotose patalpose bei pastatą išnuomoti ženkliai ilgesniam nei iki 30 dienų laikotarpiui. 2009-07-02 Sprendimas pažeidžia imperatyvias Turto nuomos tvarkos nuostatas (5 p.) bei Disponavimo įstatymo 14 str. 6 d. nuostatas, kas savaime tokį sprendimą daro niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.80 str.). Tačiau, net ir nesant jokio teisėto pagrindo ieškovei toliau naudoti viešojo tualeto patalpas, čia vykdyti veiklą, ieškovė ir toliau šiomis patalpomis ilgą laiką naudojasi kaip nuomininkė, bet jokio patalpų nuomos mokesčio ilgą laiką nemokėjo. Atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl susidariusio nuomos mokesčio už paskutinius penkerius metus įsiskolinimo (5.001,51 Eur) sumokėjimo, tačiau ieškovė iki šiol vengia šį įsiskolinimą padengti. Nors atsakovė ne kartą informavo ieškovę, kad sutartis Nr. 9 yra pasibaigusi (suėjus terminui), ragino perduoti turtą (tai pakartotinai buvo nurodyta ir 2015-12-17 Trakų rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. AP3-4747), tačiau ieškovė minėtų sutarties ir įstatyminio įpareigojimo neįgyvendino. Ieškovė teigia, kad nuomos sutarties sudarymo metu patalpos buvo prastos būklės ir nebuvo tinkamos nuomos sutartyje numatytai veiklai vykdyti, kad sutarties 8.2 p. ieškovė buvo įpareigota pritaikyti pastatą žmonėms su negalia, kad ieškovė atliko remonto darbus, o, ieškovės atliktiems pastato remonto darbams priimti, 2002-02-25 Trakų rajono savivaldybės administratoriaus įsakymu Nr. 11 buvo sudaryta darbo grupė, kuri 2002-02-27 akte nurodė, kad darbai (sąmatinė vertė 65.138 Lt) atlikti ir objektas paruoštas eksploatacijai. Ieškovės teigimu, tai kartu rodo, kad patalpos buvo pagerintos, tam sutartyje davė leidimą turto savininkas, todėl turėtos remontui išlaidos turi būti kompensuotos CK 6.501 str. numatyta tvarka. Akivaizdu, kad ieškovei, kaip juridiniam asmeniui, dalyvavusiam atvirame konkurse bei pateikusiam pasiūlymą dėl konkrečių patalpų nuomos, buvo žinoma tiek šių patalpų tiesioginė naudojimo bet patalpų nuomos paskirtis, taip pat žinoma ir šių patalpų būklė. Ieškovė, pateikdama savo siūlymą sudaryti nuomos sutartį ir pasirašydama nuomos sutartį, žinojo ir suvokė, kad siekiant pritaikyti patalpas veiklai pagal jų tikslinę paskirtį, reikės atlikti tam tikrus patalpų remonto darbus (taip pat ir sutartyje numatytą įsipareigojimą šias patalpas pritaikyti žmonėms su negalia). Pagal teismų formuojamą praktiką, taikant CK 6.501 str. nuostatas, patalpų pritaikymas nuomininko vykdomai veiklai (šiuo atveju patalpos yra skirtos ir buvo išnuomotos tikslinei veiklai - miesto viešojo tualeto paslaugoms teikti), savaime nereiškia nuomojamo daikto pagerinimo (CK 6.501 str.), nes nuomininkas iš to tikėjosi ir turėjo ekonominės naudos, todėl tokiu atveju CK 6.501 str. nuostatos nėra taikomos. Dėl šių aplinkybių sutartyje Nr. 9 buvo numatyta galimybė ieškovei atlikti patalpų remonto darbus, susijusius su patalpų prilaikymu tiesioginei paskirčiai (taip pat patalpų pritaikymu neįgaliems asmenims), bei galimybė į pastato remontą investuotas lėšas įskaityti į nuomos mokestį (sutarties Nr. 9 8.3. p.). Tačiau sutartyje nebuvo sutarta dėl visiško išlaidų, skirtų turto remontui (pritaikant patalpas tiesioginei paskirčiai), kompensavimo tuo atveju, jeigu šios išlaidos viršytų nuomos mokesčio sumą per visą nuomos laikotarpį. Šioje ieškovės nurodomų išlaidų patalpų remontui dalyje sutarties Nr. 9 8.8. p. nuostata dėl turto pagerinimo išlaidų kompensavimo negali būti taikoma, nes pagal minimą sutarties nuostatą reikalaujama atskiro turto savininko leidimo konkretiems numatomiems turto pagerinimo darbams. Kaip minėta, pirmiausia, remonto darbai buvo atlikti pritaikyti patalpas jos paskirčiai ir joje ieškovės numatytai vykdyti veiklai; antra, remonto darbams/patalpų pagerinimams, nurodomiems Trakų seniūnijos 2002-02-27 darbų priėmimo akte, turto savininkė (atsakovė) nėra davusi jokių atskirų sutikimų/leidimų. 2002-02-27 darbų priėmimo akte komisijos nurodytu laikotarpiu - 2002-02-26 - 2002-03 - jokio turto savininkės leidimo daryti bet kokį remontą apskritai nebuvo. Iš to seka, kad net ir remiantis sutarties Nr. 9 8.3. p. nuostatomis, ieškovės turėtos išlaidos patalpų remonto darbams (pritaikant patalpas tiesioginei paskirčiai ir ieškovės šiose patalpose vykdomai veiklai)) galėjo būti įskaitomos į nuomos mokestį tik tą laikotarpį, kol galiojo nuomos sutartis, be jokių papildomų kompensacijų pasibaigus šiam terminui. Minėta, kad sutarties Nr. 9 galiojimas pasibaigė 2009-03-16, suėjus sutartyje numatytam terminui. Taigi, tik iki šio termino ieškovės galimai patirtos išlaidos (kurios buvo nurodytos 2002-02-27 komisijos akte) galėjo būti įskaitomos į nuomos mokestį (kaip minėta sutartyje nebuvo sutarta dėl visiško išlaidų, skirtų tokiam turto remontui (pritaikant patalpas tiesioginei paskirčiai ir ieškovės šiose patalpose vykdomai veiklai), kompensavimo tuo atveju, jeigu šios išlaidos viršytų nuomos mokesčio sumą per visą nuomos laikotarpį). Tuo metu galiojusio Disponavimo įstatymo 14 str. 5 d. nuostatos imperatyviai numatė, kad nuomininkui, net ir pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama. Be to, nuomininkas gali reikalauti tik realiai turėtų išlaidų daiktui pagerinti. Reikšdamas reikalavimą dėl išlaidų priteisimo, asmuo turi įrodyti ne galimas sąnaudas ar kaštus, o iš tikrųjų sumokėtas lėšas, ir tai įrodyti leistinais įrodymais. Ieškovė savo nurodomoms remonto išlaidoms (65.138 Lt) pagrįsti nepateikia jokių buhalterinės apskaitos dokumentų, rangos darbų perdavimo-priėmimo aktų, sąskaitų-faktūrų už remonto darbus, įgytas medžiagas, statybos rangos sutarčių, statybinių medžiagų specifikacijos ir kitą patikimų ir objektyvių rašytinių įrodymų, o savo išlaidas patalpų remontui grindžia 2002-02-27 komisijos aktu, teigiant, kad šis aktas buvo surašytas kompetentingų specialistų. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad minimą komisiją sudarė Trakų seniūnijos seniūnas K. R., seniūno pavaduotojas K. V., seniūnijos finansininkė T. N. ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Z. M.. Duomenų, kad minimi asmenys tuo metu turėjo atitinkamą išsilavinimą bei atitinkamą kompetenciją statybos srityje, dėl ko galėtų tinkamai įvertinti atliktų statybos ar remonto darbų apimtis, jų būtinumą, reikalingumą, jų realią vertę, byloje nėra. Komisija tik apžiūrėjo patalpas, tačiau neatliko jokių matavimą bei paskaičiavimų, netyrė ir netikrino išlaidas patvirtinančių buhalterinių dokumentų, o tariamas ieškovės remonto išlaidas (65.138 Lt) fiksavo pagal nežinia kieno ir kokiu pagrindu parengta sąmatine vertę. Tai kartu patvirtina, kad 2002-02-27 komisijos aktas nėra patikimas įrodymas dėl realiai ieškovės patirtų remonto išlaidų. Išlaidas ieškovė taip pat grindžia 2013-12-31 Trakų rajono savivaldybės administracijos komisijos protokolu Nr. AP8-547 bei 2014-03-05 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-213 „Dėl rekonstrukcijos darbų užskaitymo“. Pažymėtina, kad nei Disponavimo įstatymas, nei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nereglamentuoja savivaldybės turto vertės nustatymo (didinimo) administracijos direktoriaus įsakymu atvejų. Taigi, minimas 2014-03-05 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo buvo padidinta savivaldybei priklausančio turto vertė bei įskaitytos lėšos į pastato vertę, buvo priimtas administracijos direktoriui viršijant jo kompetenciją bei pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas dėl savivaldybės tarybos išimtinės kompetencijos, kas savaime tokį įsakymą daro negaliojančiu. Be to, minimas administracijos direktoriaus Įsakymas buvo pripažintas negaliojančiu nuo jo priėmimo momento 2014-12-31 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-1626. Iš esmės, tas taps pasakytina ir apie ieškovės reikalavimą priteisti patirtas išlaidas pastato rekonstrukcijos darbams – t. y. viešosios pirties įrengimui. Atsakovė nėra davusi oficialaus sutikimo dėl dalies patalpų pertvarkymo, jas pritaikant viešajai pirčiai, t. y. nėra davusi sutikimo dėl patalpų pagerinimo, kaip tai numato sutarties Nr. 9 8.8 p. ir CK 6.501 str. nuostatos. Patalpų pertvarkymas, pritaikant jas nuomininko veiklai, savaime nereiškia patalpų pagerinimo CK 6.501 str. prasme (nes nuomininkas dėl jo iniciatyva atliktų pagerinimų gauna ekonominės naudos). Be to, patalpų pertvarkymas vyko tik ieškovės iniciatyva. Ieškovė atlikdama pastato rekonstrukcijos darbus neturėdama tam privalomo statybos leidimo, kaip to reikalavimo tuo metu galiojančios Statybos įstatymo 3 str., 15 str., 18 str. redakcijų nuostatos. Be to, kaip ir patalpų pagerinimo atveju Ieškovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė patirtų išlaidų dydžio. Todėl ieškovės atlikti rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai negali būti laikomi nuomojamo daikto pagerinimu, kaip tai numatyta CK 6.501 str., ir nesuteikia ieškovei teisės reikalauti tokiam pertvarkymui turėtų išlaidų atlyginimo ar kapitalinio remonto/rekonstrukcijos išlaidų įskaitymo į nuompinigių kainą. Kadangi ieškovė ilgą laiką patalpomis naudojasi kaip nuomininkė ir nemokėjo jokio nuomos mokesčio, atsakovė prašo iš ieškovės priteisti 5.001,51 Eur nesumokėto nuomos mokesčio už paskutinius penkerius metus.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Teismo nustatytos aplinkybės ir priimtos išvados:
  1. Ieškovė, prašydama iš dalies panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-05 sprendimą Nr. S1-85 „Dėl savivaldybės institucijų sprendimų, išnuomojant savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, panaikinimo, nuomos sutarties nutraukimo“, nurodo, jog skundžiamo sprendimo dalis yra neteisėta iš esmės, nes savo turiniu prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 ir 4 punktuose įtvirtintiems įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams. Įsakyme, jo priėmimo teisiniu pagrindu yra nurodoma Vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., 16 str. 2 d. 26 p. Tačiau šiuo atveju, nurodomos teisės normos nesuteikia Savivaldybės tarybai teisės naikinti jos pačios priimto 2009-07-02 sprendimo Nr. S1-208 „Dėl turto nuomos“ ir 2002-02-27 bei 2003-03-28 viešosios pirties ( - ), remonto ir rekonstrukcijos darbų priėmimo aktų. VSĮ reglamentuoja nuostatas dėl teisės aktų sustabdymo, panaikinimo, apskundimo. VSĮ 18 str. 1 d. nustatyta, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba taip pat ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pagal kompetenciją savivaldybės taryba.
  2. Tarp Trakų rajono savivaldybės, atstovaujamos Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos seniūno K. R. (nuomotojo) ir ieškovės 2001-03-16 sudaryta nuomos sutartis Nr. 9, kuria nuomotojas įsipareigojo perduoti ieškovei nuomos teise, 8 metų laikotarpiui (iki 2009-03-16), pastatą, naudoti pagal tiesioginę paskirtį, t. y. viešąjį miesto tualetą, o ieškovė įsipareigojo mokėti nuomotojui 287,82 Lt per mėnesį dydžio nuomos mokestį. Nuomos sutarties objektas yra savivaldybei priklausantis turtas, t. y. viešosios nuosavybės objektas, kuris įstatymų leidėjo valia valdomas, naudojamas ir juo disponuojama viešosios teisės aktuose nustatyta tvarka. Teismas sutinka su atsakovės išreikšta pozicija, jog konkrečiu turtui skirtu reglamentavimu siekiama, kad savivaldybės turtu būtų disponuojama tik taip, kaip nustatyta teisės aktuose, turto valdymo nuostatuose. Kaip matyti iš byloje esančios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimu Nr. S1-133 patvirtintos Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos, patvirtinta tvarka reglamentavo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas) nuomą. Turto nuomos tvarkos 3 p. nustatyta, jog išnuomojant savivaldybės nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu, reikalingas tarybos sprendimas pritarus ne mažiau 2/3 išrinktų tarybos narių. Turto nuomos tvarkos 5 p. nustatė, jog savivaldybės turtas be konkurso išnuomojamas subjektams organizuojamiems trumpalaikius (iki 30 dienų) renginius.
  3. Teismas nagrinėjamu atveju laikė, jog nuomos sutartis buvo pratęsta. Darydamas tokias išvadas, teismas rėmėsi byloje esančiu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-07-02 sprendimu dėl turto nuomos, iš kurio matyti, jog Trakų rajono taryba nusprendė išnuomoti S. P. IĮ ne konkurso būdu viešojo tualeto pastatą, esantį ( - ), 10 metų terminui bei įgaliojo administracijos direktorių kitam posėdžiui teikti tvirtinti viešojo tualeto pastato nuomos sutartį. Taigi, ieškovė turėjo realų pagrindą manyti, jog sutartis su ja yra tęsiama, juolab, kaip minėta anksčiau, atsakovė informuodama ieškovę apie sutarties pasibaigimą, nurodė, jog sutartis gali būti tęsiama tik Savivaldybės tarybos sprendimu. Nors sprendimas priimtas pažeidžiant Turto nuomos tvarkos 5 p. nuostatas bei tuo metu galiojusios Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 6 d. redakcijos nuostatas, t. y. viešojo tualeto pastatas buvo išnuomotas pažeidžiant savivaldybės tarybos nustatytą tvarką, tačiau, kaip matyti iš Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-05 sprendimo Nr. S1-85 „Dėl savivaldybės institucijų sprendimų, išnuomojant savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, panaikinimo, nuomos sutarties nutraukimo“ 2 p. Trakų rajono savivaldybė taryba nusprendė, vadovaujantis viešojo tualeto pastato ( - ) 2001-03-16 nuomos sutarties 12.1.3 punktu, CK 6.497 str. 1 d. 3 p., vienašališkai nutraukti sutartį nuo 2015-12-31. Iš to sekė išvada, jog ir pati atsakovė laikė, jog nuomos teisiniai santykiai tarp šalių nutrūko 2015-12-31, vienašališku atsakovės sprendimu. Todėl, teismas, įvertinęs susiklosčiusią situaciją, abiejų šalių veiksmus, atsižvelgęs į teisinių santykių pobūdį, laikė, jog terminuota nuomos sutartis transformavimosi į neterminuotą.
  4. Ieškovė, vadovaudamasi CK 6.501 str. 1 d. bei nuomos sutarties 8.8 punktu reikalauja atlyginti pastato pagerinimo išlaidas. Nurodė, jog 21.322,39 Eur dydžio išlaidas patyrė remontuodama ir pritaikydama pastatą viešojo tualeto funkcijoms, pritaikydama pastatą naudotis žmonėms su negalia bei įrengdama viešąją pirtį. Nuomos sutartyje buvo numatyta galimybė ieškovei atlikti patalpų remonto darbus, susijusius su patalpų prilaikymu tiesioginei paskirčiai (taip pat patalpų pritaikymu neįgaliems asmenims), bei galimybė į pastato remontą investuotas lėšas įskaityti į nuomos mokestį (sutarties Nr. 9 8.3. p.). Pažymėjo, jog sutartyje nebuvo sutarta dėl visiško išlaidų, skirtų turto remontui (pritaikant patalpas tiesioginei paskirčiai), kompensavimo tuo atveju, jeigu šios išlaidos viršytų nuomos mokesčio sumą per visą nuomos laikotarpį. Be to, pastato remonto darbų (rekonstrukcijos, pritaikymo kitai veiklai) atlikimo metu vadovaujantis Statybos įstatymo 3 str., 15 str., 18 str. nuostatomis ieškovė turėjo pareigą gauti apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimus pastatui rekonstruoti, remontuoti, paskirčiai pakeisti ar griauti; įstatymas numatė, kad statiniai gali būti statomi (sąvoka apima ir pastato rekonstravimą, remontą) tik tai gavus apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimą statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti. Nors ieškovė parengė atitinkamą projektą, jį derino, tačiau norminių teisės aktų reikalavimus atitinkančio leidimo rekonstruoti patalpas nėra gavusi. Taigi, dalies patalpų pertvarkymo darbai buvo atlikti pažeidžiant statybos procesą reglamentuojančias viešosios teisės normas. Ieškovė taip pat nepateikė jokių buhalterinės apskaitos dokumentų, rangos darbų perdavimo-priėmimo aktų, sąskaitų-faktūrų už remonto darbus, įgytas medžiagas, statybos rangos sutarčių, statybinių medžiagų specifikacijos ir kitų patikimų ir objektyvių rašytinių įrodymų. Pateiktos objektinė ir lokalinės sąmatos turėtų išlaidų nepagrindžia. Taip pat teismas laikė, jog Trakų seniūnijos 2003-03-28 aktas, kuriame nurodyta remonto sąmatinė vertė nėra tinkamas įrodymas ieškovės turėtoms išlaidoms pagrįsti, kadangi byloje nėra duomenų, jog komisijos nariai turėjo kompetencijos įvertinti atliktus remonto, rekonstrukcijos darbus. Be to, kaip matyti iš paties akto, komisija tik apžiūrėjo patalpas, tačiau jokių paskaičiavimų, dokumentų analizės neatliko, netikrino išlaidas patvirtinančių buhalterijos dokumentų. Tokiu pat pagrindu išlaidų nepatvirtina ir 2013-12-31 Trakų rajono savivaldybės administracijos komisijos protokolas Nr. AP8-547 bei 2014-03-05 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. P2-213 „Dėl rekonstrukcijos darbų užskaitymo“, kuriuo buvo padidinta savivaldybei priklausančio turto vertė bei įskaitytos lėšos į pastato vertę. Šis administracijos direktoriaus įsakymas buvo pripažintas negaliojančiu nuo jo priėmimo momento 2014-12-31 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-1626. Sudaryta komisija negalėjo tiksliai nustatyti atliktų darbų realios vertės, pateikė tik preliminarią remonto-rekonstrukcijos darbų vertę. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas sprendė, jog ieškovė nepateikė jokių patikimų ir objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų realiai ieškovės dėl patalpų remonto / pagerinimo patirtas išlaidas, todėl pagrindo tenkinti reikalavimo dėl 21.322,93 Eur pagerinimo išlaidų nebuvo.
  5. Atmesdamas priešieškinį teismas nurodė, kad atsakovė nesuformavo konkretaus priešieškinio reikalavimo už kokį konkrečiai laikotarpį nuomos skola susidarė. Be to, atsakovė, prašydama iš ieškovės priteisti 5.001,51 Eur sumą, teigdama, jog ieškovė ilgą laiką naudodamasi išnuomotomis patalpomis nuomos mokesčio nemokėjo, šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų byloje atsakovė nepateikė.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės taryba apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimo dalį, kuria atmestas atsakovės priešieškinys, ir priimti naują sprendimą – priešieškinį patenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas tik formaliais pagrindais atmetė priešieškinio reikalavimą, kas lėmė nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą.
  2. Atsakovė nesutinka su teismo argumentais, kad atsakovė nesuformulavo konkretaus ieškinio dalyko. Šiuo atveju, teismas turėjo spręsti klausimą dėl trūkumų šalinimo ir neatmesti priešieškinio, o, esant trūkumams, palikti jį nenagrinėtu, tačiau teismas, priešingai, nei priešieškinio priėmimo metu, nei teismo posėdžio metu, nepateikė papildomų klausimų dėl dalyko tikslinimo, kas reiškia, jog, priimdamas ir nagrinėdamas priešieškinį sprendė, kad jis atitinka visus įstatymo numatytus reikalavimus. Be to, atsakovė aiškiai nurodė priešieškinio dalyką, t. y. prašė priteisti iš atsakovės 5.001,51 Eur nuomos mokesčio už 2011 - 2015 metus.
  3. Atsakovė nesutinka su teismo išvadomis, kad pastaroji nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė ilgą laiką naudodamasi išnuomotomis patalpomis, nuomos mokesčio nemokėjo. Byloje yra pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad nuo 2011-03-16 patalpos buvo ieškovės žinioje, tačiau ji nuomos mokesčio nemokėjo. Taip pat byloje buvo pateikti kiti dokumentai, t. y. 2015-12-17 Trakų rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AP3-447 bei šio rašto priedai (2014-12-31, 2015-12-09 sąskaitos-faktūros). Tik susipažinus su bylos medžiaga, paaiškėjo, kad byloje nebuvo pateiktos minėtos sąskaitos-faktūros, todėl šiuos įrodymus prašo priimti katu su apeliaciniu skundu.
 2. Ieškovė S. P. IĮ atsiliepimu prašo teismo atmesti apeliacinį skundą ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovė, reikšdama reikalavimą dėl nuomos mokesčio priteisimo, šio reikalavimo neįrodė, t. y. nesuformulavo ir nepagrindė priešieškinio dalyko.Techniniai nesklandumai įvykę pateikiant rašytinius įrodymus (sąskaitas-faktūras) nėra pagrindas abejoti dėl teismo išvadų.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

9

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 ir 2 d., bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Kadangi skundas paduotas tik dėl priešieškinio atmetimo, apeliacinės instancijos teismas pasisako tik šiuo klausimu. Byloje nustatytos aplinkybės:
  1. Atsakovė, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos seniūno K. R., ir ieškovė 2001-03-16 sudarė nuomos sutartį, pagal kurią ieškovei buvo perduota nuomos teisė iki 2009-03-16 naudoti pastatą (viešąjį miesto tualetą) pagal tiesioginę jo paskirtį, o ieškovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti 287,82 Lt (83,36 Eur) nuomos mokestį.
  2. Nuomos sutarties pagrindu ieškovei perduotas pastatas – viešasis tualetas – dėl savo faktinės būklės nebuvo tinkamas sutartyje nurodytai veiklai vykdyti, todėl tam, kad pastatas galėtų būti naudojamas pagal paskirtį ir tenkinti viešąjį interesą – užtikrinti miesto viešo tualeto funkcionavimą, buvo būtina atlikti remontą. Ieškovė tualetą suremontavo, užtikrindama, kad jis galėtų būti naudojamas pagal nuomos sutartyje nustatytą paskirtį.
  3. Trakų rajono savivaldybės taryba 2015-11-05 priėmė sprendimą Nr. S1-85 „Dėl savivaldybės institucijų sprendimų, išnuomojant savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, panaikinimo, nuomos sutarties nutraukimo“. Sprendimu Savivaldybės taryba pripažino negaliojančiu jos pačios 2009-07-02 sprendimą Nr. S1-208 „Dėl turto nuomos“, kuriuo nusprendė ieškovei išnuomoti ne konkurso būdu įgytą pastatą 10 metų terminui. Taip pat, sprendimu Savivaldybės taryba pripažino nuomos sutarties vykdymo dokumentus negaliojančiais – 2002-02-25 Trakų rajono savivaldybės administratoriaus įsakymu Nr. 11 sudarytos darbo grupės 2002-02-27 aktą bei Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės 2003-03-28 aktą (kuriuo konstatuota, kad ieškovė savo lėšomis atliko objekte statybos darbus, kurių vertė 59.572 Lt ir kad objektas yra paruoštas eksploatacijai).
  4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-05 sprendimo Nr. S-85 „Dėl savivaldybės institucijų sprendimų, išnuomojant savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, panaikinimo, nuomos sutarties nutraukimo“ 1.1 – 1.3 ir 2 punktus, kuriais buvo pripažinti negaliojančiais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-07-02 sprendimas Nr. S1-208 „Dėl turto nuomos“, viešosios pirties ( - ) remonto ir rekonstrukcijos darbų priėmimo 2003-03-28 aktas bei, vadovaujantis viešojo tualeto pastato ( - ), 2001-03-16 nuomos sutarties Nr. 9 12.1.3 punktu, CK 6.497 str. 1 d. 3 p., vienašališkai nutraukta sutartis nuo 2015-12-31. Taip pat prašė išspręsti tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos 2001-03-16 nuomos sutarties Nr. 9 galiojimą, teikiant šalims siūlymą sudaryti taikos sutartį dėl šios sutarties nutraukimo abiejų šalių sutarimu bei priteisti 21.322,39 Eur atliktų pastato – tualeto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pagerinimo išlaidas. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti nesumokėtą nuomos mokestį, kuris sudaro 5.001,51 Eur. Trakų rajono apylinkės teismas 2016-10-25 sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė.
 2. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs priešieškinį, pastarąjį atmetė CPK 135 str. 1 d. 4 p. pagrindu, kadangi atsakovė nesuformavo konkretaus reikalavimo už kokį konkrečiai laikotarpį nuomos skola susidarė bei nepateikė šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų. Atsakovė nesutinka su minėtomis teismo išvadomis, kadangi, pastarosios nuomone, atsakovė aiškiai nurodė priešieškinio dalyką, t. y. prašė priteisti iš atsakovės 5.001,51 Eur nuomos mokestį už 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 metus. Apeliacinės instancijos teismas su atsakovės argumentais nesutinka. Šiuo atveju, atsakovės reikalavimas priteisti 5.001,51 Eur nuomos mokestį yra aiškus ir konkretus, tačiau nebuvo aišku, kokiu pagrindu remiantis ir kokiu laikotarpiu ši skola susidarė. Byloje nebuvo pateikta pakankamai duomenų bei įrodymų, pagrindžiančių 5.001,51 Eur skolos susidarymą. Taigi, dėl minėtų priežasčių nėra pagrindo įpareigoti ieškovę sumokėti atsakovei 5.001,51 Eur sumą. Tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių parodymus, priešieškinį atmetė pagrįstai.
 3. Atsakovė taip pat nesutinka su teismo išvadomis, kad pastaroji nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė ilgą laiką naudodamasi išnuomotomis patalpomis, nuomos mokesčio nemokėjo. Atsakovė tik apeliacinės instancijos teismui pateikė 2014-12-31, 2015-12-09 sąskaitas-faktūras, kurios, kaip teigia atsakovė, teismui nebuvo pateiktos dėl technininių kliučių. Paminėtina, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Nagrinėjamu atveju, atsakovės pateikti dokumentai – 2014-12-31 sąskaita-faktūra Nr. 2882A, 2015-12-09 sąskaita-faktūra Nr. 3503 ir 2015-12-17 AB Lietuvos pašto sąrašų nuorašai egzistavo dar bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, todėl savalikiai galėjo būti pateikti Trakų rajono apylinkės teismui. Tuo tarpu, atsakovės nurodytos techninės priežastys, dėl kurių minėti dokumentai nebuvo pateikti Trakų rajono apylinkės teismui, nesudaro pagrindo priimti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu pateiktus įrodymus.
 4. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 5. Atmetus apeliacinį skundą ieškovui iš apeliantės priteistinos 338,80 eurų bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

11Trakų rajono savivaldybės tarybos skundą atmesti.

12Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Priteisti iš Trakų rajono savivaldybės 150 eurų S. P. IĮ.

Proceso dalyviai
Ryšiai