Byla 2-3144-785/2012
Dėl antstolės E.Miliauskienės veiksmų

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą išieškotojui UAB „ROM“ dėl antstolės E.Miliauskienės veiksmų,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Tritho“ 2012-10-01 kreipėsi į antstolę Eleną Miliauskienę su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydama panaikinti 2012-09-10 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0009/12/01513. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolė nepagrįstai priėmė vykdyti pateiktą vykdomąjį dokumentą; vykdomasis raštas, kurio pagrindu antstolė vykdo išieškojimą buvo išduotas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje sudarytos tarp šalių taikos sutarties pagrindu, tačiau viena iš šalių yra kreipusis į Mažeikių rajono apylinkės teismą dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl teismui sutartį pripažinus negaliojančia, visos išieškotos ir išieškotojui pervestos lėšos bus laikomos neteisėtai gautomis lėšomis; nurodė, jog antstolė kai kurias vykdymo išlaidas paskaičiavo neteisėtai, be pagrindo po kelis kartus, nepagrįstai skiriasi pašto išlaidų dydžiai. Kadangi antstolė neteisėtai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, neteisėti ir jos veiksmai, kuriais nusprendžiama išieškoti vykdymo išlaidas už neteisėtų veiksmų atlikimą.

4E. Miliauskienė 2012-10-05 patvarkymu atsisakė patenkinti pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą, nurodydama, kad jokių kliūčių vykdomojo rašto priėmimo momentu jam priimti nebuvo, taikos sutarties šalis UAB „Rytų ūkis“ kreipėsi dėl taikos sutarties, kurios pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas, pripažinimo negaliojančia jau po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti; visos vykdymo išlaidos yra paskaičiuotos tinkamai, vykdomojoje byloje yra išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

52012-10-09 Mažeikių rajono apylinkės teisme priimti persiųsti pareiškėjos UAB „Tritho“ skundas, antstolės E. Miliauskienės patvarkymas dėl atsisakymo patenkinti skundą bei vykdomoji byla Nr. 0009/12/01513.

6Išieškotoja UAB „ROM“ atsiliepime į skundą nurodė, jog su skundu nesutinka. Nurodė, jog skolininko argumentas dėl to, kad antstolė negalėjo priimti vykdyti tik vieno iš solidarių išieškotojų pateikiamo vykdomojo dokumento visiškai nepagrįstas, nes Šiaulių apygardos teismo išduotus 2012-04-12 vykdomuosius raštus vykdyti pateikė teisėti visų išieškotojų grupės atstovai, o be to betkuris iš solidarių išieškotojų gali kreiptis dėl skolos išieškojimo; neteisingas ir skolininko argumentas, kad Mažeikių rajono apylinkės teisme neva yra ginčijama 2012-01-31 Taikos sutartis, kurios pagrindu išieškotojui buvo išduotas vykdomasis raštas, kadangi Mažeikių rajono apylinkės teismas atsisakė priimti skolininkų pareikštus ieškinius; skunde yra klaidingai nurodomos ir iškraipomos šalims reikšmingos faktinės aplinkybės. Prieš skolininką UAB „Tritho“ yra vykdomas ne 8.500.000 Lt, bet 850.000 Lt dydžio išieškojimas. Be to, šis išieškojimas yra vykdomas ne Šiaulių apygardos teismo sprendimo už akių, bet 2012-03-13 preliminaraus sprendimo pagrindu. Šiuo sprendimu teismas iš atsakovų solidariai priteisė ne 90.000 Lt, bet tuos pačius 850.000 Lt; pareiškėjas UAB „Tritho“ ir kiti skolininkai UAB „Dalum“ bei UAB „Rytų ūkis“, imdamiesi visų įmanomų procesinių priemonių (reikšdami visiškai nepagrįstus reikalavimus ir iškraipydami bylos aplinkybes) siekia nesąžiningų tikslų – užvilkinti ir sustabdyti prieš skolininkus vykdomus išieškojimo veiksmus.

7Skundas atmestinas.

8Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros; būtinumas atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko teises ir teisėtus interesus yra paaiškinamas tuo, kad Civilinio proceso kodekso normos, reglamentuojančios priverstinį teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymą, skirtos ne tik išieškotojo, bet ir skolininko teisėms ir teisėtiems interesams apginti, nes būtent šie asmenys minėtoje proceso stadijoje realiai patiria teisinius ir turtinius teismo ar kitos institucijos vykdytino sprendimo padarinius.

9Nagrinėjamu atveju UAB „Tritho“ prašo panaikinti 2012-09-10 antstolės patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0009/12-01513 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo.

10Lietuvos Respublikos CK 651 str. numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, patikrina ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Pagal Lietuvos Respublikos CK 651 str. 2 d. 1 p. antstolis pirmiausia patikrina ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (LR CK 650 str.).

11Nagrinėjamu atveju vykdomąjį dokumentą antstolei pateikė vykdyti vienas iš solidarių išieškotojų UAB „ROM“. Nors kitas solidarus išieškotojas P. V. L. dėl skolos išieškojimo iš UAB „Tritho“ į antstolę nesikreipė, tai nereiškia, kad vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti netinkamas asmuo. Sistemiškai aiškinant Lietuvos Respublikos CK 6.18 str. ir LR CPK 650 str. nuostatas, betkuris iš solidarių kreditorių turi teisę pareikšti skolininkui reikalavimą tiek dėl visos skolos, tiek dėl jos dalies, o gavęs iš skolininko įvykdymą, privalo kitiems kreditoriams atlyginti jiems priklausančias dalis, todėl betkuris iš solidarių kreditorių yra tinkamas išieškotojas Lietuvos Respublikos CPK 650 str. prasme. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos argumentas, kad UAB „ROM“ galėjo pateikti vykdyti vykdomąjį dokumentą tik kartu su išieškotoju P. V. L., laikytinas nepagrįstu.

12Nepagrįstu laikytinas ir pareiškėjos argumentas, kad antstolė neteisėtai vykdo vykdomąjį dokumentą, nes viena iš sutarties šalių yra kreipusis į teismą dėl sutarties, kurios pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas, pripažinimo negaliojančia. Iš Teismų informacinės sistemos Liteko duomenų bazės matyti, kad tiek skolininko minimos UAB „Rytų ūkis“, tiek kitų skolininkų pareikštus ieškinius dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu buvo atsisakyta priimta, todėl šiuo metu nėra jokio teisminio proceso, tai yra nėra nagrinėjama jokia byla iš esmės, dėl sutarties, kurios pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas, pripažinimo negaliojančiu. Vadinasi tiek teismo sprendimas, tiek jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra galiojantys ir vykdytini.

13Antstolių įstatymo 21 str. 4 d. numatytos vykdymo išlaidos antstoliui už jo funkcijų atlikimą, kurias sudaro: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos ir papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; 2) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Lietuvos Respublikos CPK 611 str. nustato vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarką, o Sprendimų vykdymo instrukcija nustato Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo tvarką, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį ir jų apmokėjimo tvarką.

14Nors pareiškėja nurodė, kad antstolė kai kurias išlaidas paskaičiavo neteisėtai, nepagrįstai skiriasi pašto išlaidų dydžiai, iš vykdomosios bylos Nr. 0009/12/01513 duomenų nustatyta, kad visi antstolės veiksmai yra pagrįsti, atlikti įgyvendinant Lietuvos Respublikos CPK numatytus reikalavimus, byloje yra išlaidas pagrindžiantys dokumentai, t.y.: antstolė 2012-07-24 patalpino skelbimą vietos laikraštyje „Būdas žemaičių“ apie parduodamą turtą, vykdydama Lietuvos Respublikos CPK 706 str. 1 d, 707 str. reikalavimus, vykdomojoje byloje yra tiek minėto laikraščio kopija, tiek skelbimo apmokėjimą patvirtinantis dokumentai (121, 127 vykd. b.l.); kadangi iš varžytynių buvo pardavinėjami trys objektai, varžytynės vyko skirtingu laiku, specialiame interneto tinklalapyje apie jų vietą ir laiką buvo patalpinti trys skelbimai, 3 kartus buvo paskelbta ir apie neįvykusias varžytynes, (118-120, b. 1. 133, 137, 143 vykd. b. l.); 2012-07-24 antstolė siuntė pranešimus apie varžytines skolininkui ir išieškotojams vykdydama Lietuvos Respublikos CPK 706 str. 3 d. reikalavimus, vykdomojoje byloje yra dokumentai, patvirtinantys registruotos korespondencijos siuntimą (122-126 vykd. b.l.); antstolė surašė varžytinių protokolus vykdydama Lietuvos Respublikos CPK 714 str. reikalavimus, varžytinių protokolai yra vykdomojoje byloje (128-129, 134-135, 140-141 vykd. b. l.); antstolė priėmė patvarkymus dėl neįvykusių varžytinių vykdydama Lietuvos Respublikos CPK 717 str. reikalavimus, patvarkymai yra vykdomojoje byloje (130, 136,142 vykd. b. l.).

15Sprendimų vykdymo instrukcijos 65 punkte numatyta, kad kitos vykdymo išlaidos (pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, vežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitos išlaidos, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas) atlyginamos atsižvelgiant į antstolio faktines išlaidas, susijusias su šių veiksmų atlikimu.

16Antstolės siunčiant vykdymo procese priimtus procesinius dokumentus patirtos pašto išlaidos apskaičiuojamos pagal antstolės su trečiaisiais asmenimis sudarytas pašto siuntų paslaugų teikimo sutartis. Kaip nurodo antstolė E.Miliauskienė, ji yra sudariusi pašto siuntų paslaugų teikimo sutartis su dviem paslaugų teikėjais: AB „Lietuvos paštas“ ir su pasiuntinių paslaugų tarnyba - UAB ,Jūros paštas“, sudarytose sutartyse yra numatyti įkainiai už paslaugų teikimą, pagal kuriuos ir apskaičiuojamos pašto išlaidos. Nėra duomenų, kad antstolė pašto išlaidas būtų apskaičiavusi pagal kitokius įkainius, nei numatyta sutartyse su paslaugų teikėjais ar, kad apskaičiuotos pašto išlaidos būtų didesnės, nei faktiškai antstolės patirtos išlaidos, vykdomojoje byloje yra dokumentai, patvirtinantys pašto korespondencijos siuntimą, todėl laikytina, kad antstolės prašomos pašto išlaidos yra teisingos ir pagrįstos.

17Nustačius, jog antstolė priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti teisėtai, vykdymo procesas yra teisėtas, antstolės patirtos vykdymo išlaidos yra pagrįstos, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad antstolės 2012-09-10 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo yra neteisėtas, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 510 - 513 straipsniais, teismas

Nutarė

19Pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų atmesti.

20Teismo nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Tritho“... 3. pareiškėja UAB „Tritho“ 2012-10-01 kreipėsi į antstolę Eleną... 4. E. Miliauskienė 2012-10-05 patvarkymu atsisakė patenkinti pareiškėjos UAB... 5. 2012-10-09 Mažeikių rajono apylinkės teisme priimti persiųsti pareiškėjos... 6. Išieškotoja UAB „ROM“ atsiliepime į skundą nurodė, jog su skundu... 7. Skundas atmestinas.... 8. Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento... 9. Nagrinėjamu atveju UAB „Tritho“ prašo panaikinti 2012-09-10 antstolės... 10. Lietuvos Respublikos CK 651 str. numato, jog antstolis, gavęs vykdyti... 11. Nagrinėjamu atveju vykdomąjį dokumentą antstolei pateikė vykdyti vienas... 12. Nepagrįstu laikytinas ir pareiškėjos argumentas, kad antstolė neteisėtai... 13. Antstolių įstatymo 21 str. 4 d. numatytos vykdymo išlaidos antstoliui už jo... 14. Nors pareiškėja nurodė, kad antstolė kai kurias išlaidas paskaičiavo... 15. Sprendimų vykdymo instrukcijos 65 punkte numatyta, kad kitos vykdymo išlaidos... 16. Antstolės siunčiant vykdymo procese priimtus procesinius dokumentus patirtos... 17. Nustačius, jog antstolė priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti teisėtai,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 510 - 513... 19. Pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės... 20. Teismo nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos...