Byla eB2-2474-324/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo V. V. firmai „Liovaida“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo V. V. firmai „Liovaida“,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2003 m. II ketvirčio ir 2016 m. rugpjūčio 3 d. skola sudarė 5787,55 Eur. Siekdamas išieškoti skolą, ieškovas atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones – nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas ieškovo įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Kredito įstaiga paskutinį mokėjimo nurodymą iš dalies įvykdė 2003 m. gegužės 19 d., tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas. Atsakovė ir įmonės savininkė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovė yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina iš ieškovo pateiktų ir teismo surinktų įrodymų.

4Pareiškimas patenkintinas.

5VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė ir įmonės savininkė neturi nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovės įmonės ir savininkės vardu nėra registruota transporto priemonių. Valstybės ir savivaldybės biudžetams atsakovės įmonė nėra skolinga. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 5887,49 Eur. Iš to darytina išvada, kad atsakovė nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Šių duomenų pagrindu spręstina, jog atsakovės įmonė šiuo metu neturi realaus turto, o jos skolos kreditoriams sudaro ne mažiau kaip 5887,49 Eur.

6Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas V. V. firmos „Liovaida“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą ir iškelti V. V. firmai „Liovaida bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Bankroto lyderiai“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys). Atsakovei nepateikus Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, teismas neturi galimybės jų išsiųsti administratorei pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

7Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo 2 straipsnis). Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (CK 2.50 straipsnio 4 dalis) bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo kaip fizinio asmens prievoles subjektas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, jog tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas per teismo nustatytus terminus privalo pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Šių normų pagrindu darytina išvada, kad teismas turi imtis priemonių šio turto išsaugojimui iki bylos išnagrinėjimo, kad prireikus būtų galima į jį nukreipti išieškojimą, išskyrus tą jo dalį, į kurią išieškojimas negali būti nukreiptas. Tuo vadovaujantis, atsakovės įmonės savininkė V. V. įtrauktina dalyvauti byloje bendraatsakove, areštuotinas jos turtas. Siekiant nepažeisti žmogaus teisių, piniginių lėšų arešto atveju bendraatsakovei pragyvenimui kas mėnesį leistina naudoti atitinkamą sumą, kurios dydį pavestina nustatyti antstoliui.

8Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

9iškelti bankroto bylą V. V. firmai „Liovaida“, įmonės kodas 256736120, esančiai Žeimių g. 66, Jonavoje.

10Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto lyderiai“, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA098.

11Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

12Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovei, atsakovei, administratorei.

13Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonei, kreditoriams, Lietuvos bankui, jeigu bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, taip pat jeigu bankroto byla iškelta draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

14Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti juridinių asmenų registrui apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirtos administratorės duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą), asmens kodą (juridinio asmens kodą), gyvenamąją vietą (buveinę).

15Įpareigoti administratorę per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos raštu pranešti apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

16Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašo gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punkte nustatyta tvarka.

17Nustatyti, kad įmonės savininkė V. V. privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakove V. V., asmens kodas ( - )

21Areštuoti V. V., asmens kodas ( - ) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises, priklausančias V. V. ir esančias pas ją arba trečiuosius asmenis.

22Nurodyti, kad nutartį vykdysiantis antstolis turi nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri, jei bus areštuotos bendraatsakovės V. V. piniginės lėšos, per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota pragyvenimui.

23Perdavimo antstoliui tikslu nutartį skubiai nusiųsti administratorei.

24Išvardintą turtą surasti ir aprašyti pavesti antstoliui.

25Nutartyje nurodytą turtą palikti saugoti jo savininkui.

26Už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą V. V. atsako nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o šią nutartį priėmus jai nedalyvaujant – nuo jos įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

27Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo priėmimo ir yra skubiai vykdytina.

28Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

29Likusi nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3... 3. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 4. Pareiškimas patenkintinas.... 5. VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė ir įmonės savininkė... 6. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 7. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis... 8. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 9. iškelti bankroto bylą V. V. firmai „Liovaida“, įmonės kodas 256736120,... 10. Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę... 11. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 12. Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovei, atsakovei,... 13. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti... 14. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo... 15. Įpareigoti administratorę per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti... 16. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorė ne vėliau kaip kitą darbo... 17. Nustatyti, kad įmonės savininkė V. V. privalo perduoti administratorei... 18. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 19. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti... 20. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakove V. V., asmens kodas ( - )... 21. Areštuoti V. V., asmens kodas ( - ) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą,... 22. Nurodyti, kad nutartį vykdysiantis antstolis turi nustatyti konkrečią... 23. Perdavimo antstoliui tikslu nutartį skubiai nusiųsti administratorei.... 24. Išvardintą turtą surasti ir aprašyti pavesti antstoliui.... 25. Nutartyje nurodytą turtą palikti saugoti jo savininkui.... 26. Už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą V. V. atsako nuo nutarties... 27. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo... 28. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 7 dienas nuo... 29. Likusi nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei...