Byla eA-164-968/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LT Advert“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LT Advert“ skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Pramuštgalvis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių reklama“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „LT Advert padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos (toliau – ir Komisija) sprendimą (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29), kuriuo nutarta UAB „Pramuštgalvis“ konkursui dėl teisės įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį (toliau – ir Konkursas) pateiktą voką su pasiūlymu priimti ir jį nagrinėti; 2) panaikinti Komisijos sprendimą (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-30), kuriuo Konkurso laimėtoju dėl teisės įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti Šiaulių miesto reklamos specialiajame plane pažymėtoje reklamos vietoje Nr. 15 (toliau – ir reklamos vieta Nr. 15) nustatytas UAB „Pramuštgalvis“; 3) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) administracijos (toliau – ir Administracija) direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. A-1201 „Dėl teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso rezultatų“ (toliau – ir Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymas); 4) įpareigoti Komisiją ir Administracijos direktorių pakartotinai vertinti Konkurso dalyvių (UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“) iki 2016 m. rugsėjo 8 d. pateiktus pasiūlymus ir priimti teisės aktuose numatytus sprendimus dėl UAB „LT Advert“ pripažinimo Konkurso laimėtoju; 5) panaikinus ginčijamus aktus, bet dėl kokių nors priežasčių netenkinus reikalavimo įpareigoti pakartotinai vertinti Konkurso dalyvių pateiktus pasiūlymus bei priimti sprendimus dėl UAB „LT Advert” pripažinimo laimėtoju (ketvirtasis skundo reikalavimas), įpareigoti Administracijos direktorių skelbti naują Konkursą; 6) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas skunde nurodė, kad:

92.1.

10Buvo organizuojamas Konkursas dėl teisės įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti. Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 978 „Dėl prašymų suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietose“ buvo nustatyta, kad prašymų suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietose (pagal pridedamą sąrašą) pateikimo terminas yra nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. Siekdamas dalyvauti Konkurse, pareiškėjas pateikė prašymą dėl teisės įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietoje Nr. 15. Prašymas Administracijos užregistruotas 2016 m. rugpjūčio 25 d. Prašymą dėl tos pačios vietos pateikė ir UAB „Šiaulių reklama“ (prašymas registruotas 2016 m. rugpjūčio 23 d.). Savivaldybės tinklapyje www.siauliai.lt 2016 m. rugpjūčio 31 d. buvo įkeltas pranešimas apie sudarytą Komisiją, kuri organizuoja Konkursą. Tame pačiame pranešime nurodyta, kad Konkurse dalyvauja UAB „Šiaulių reklama“ ir UAB „LT Advert“. Taip pat nurodyta, kad pasiūlymai Konkursui teikiami nuo 2016 m. rugsėjo 6 d., 8 val., iki 2016 m. rugsėjo 8 d., 17 val., pasiūlymų vokai atplėšiami 2016 m. rugsėjo 12 d. 10 val. UAB „LT Advert“ nustatytais terminais pateikė savo pasiūlymą, t. y. įvykdė visas sąlygas, reikalingas dalyvauti Konkurse. Vokų atplėšimo procedūroje UAB „LT Advert“ atstovas nedalyvavo, tačiau po jos sužinojo, kad Komisija Konkurso laimėtoju siūlo pripažinti UAB „Pramuštgalvis“. Kadangi pagal visus oficialius ir viešus duomenis šis subjektas nebuvo pateikęs prašymo ir nedalyvavo Konkurse, pradėta domėtis, kokiais pagrindais jis skelbiamas Konkurso laimėtoju. Iš Savivaldybės gauti du 2016 m. rugsėjo 13 d. protokolai. 2016 m. rugsėjo 13 d. protokolo Nr. VM-29 pagrindu (posėdis vyko 2016 m. rugsėjo 12 d., 9:15 val., t. y. likus mažiau kaip valandai iki vokų plėšimo) Komisija nusprendė UAB „Pramuštgalvis“ Konkursui pateiktą voką su pasiūlymu priimti ir jį nagrinėti, nepaisant to, kad nustatytu terminu (iki 2016 m. rugpjūčio 25 d.) UAB „Pramuštgalvis“ nepateikė Administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1696 patvirtintos Prašymo suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti prašomoje reklamos vietoje formos (toliau – ir Prašymo forma), o iškart pateikė paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, nors tai daroma tik po to, kai subjektas paskelbiamas laimėjusiu konkursą dėl konkrečios reklamos vietos. Atplėšus vokus paaiškėjo, kad UAB „Šiaulių reklama“ pasiūlė 5 Eur vienkartinę paramą, UAB „LT Advert“ – 11 Eur paramą, o UAB „Pramuštgalvis“ – 317 Eur paramą. Komisijos posėdyje priimtą ir 2016 m. rugsėjo 13 d. protokole Nr. VM-30 užfiksuotą sprendimą dėl UAB „Pramuštgalvis“ paskelbimo Konkurso laimėtoju, kuris patvirtintas Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu.

112.2.

12Bylai aktualios Administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-54 patvirtintos Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso organizavimo sąlygos (toliau – ir Konkurso sąlygos) ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 patvirtinta Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – ir Programa). Nagrinėjamu atveju prašymus suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietoje Nr. 15 pateikė du subjektai – UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“, kurie ir buvo pripažinti Konkurso dalyviais. UAB „Pramuštgalvis“ tokio prašymo nepateikė, dėl to iki pat 2016 m. rugsėjo 12 d. nebuvo laikomas Konkurso dalyviu. Tai, kad UAB „Pramuštgalvis“ nebuvo laikomas Konkurso dalyviu, patvirtina minėtuose teisės aktuose nustatytas reglamentavimas, nes Konkurse gali dalyvauti (pasiūlymus dėl paramos teikti) tik atitinkamos formos prašymą pateikę subjektai, o jei reikiamos formos prašymas nepateikiamas laiku (nagrinėjamu atveju – iki 2016 m. rugpjūčio 25 d.), asmens prašymas nenagrinėjamas. Komisija iš esmės savo nuožiūra, savavališkai pakeitė teisės aktuose nustatytas imperatyvias taisykles – tiesiog netaikė jų UAB „Pramuštgalvis“. Svarbu ir tai, kad pasiūlymus Konkursui galėjo teikti tik tie asmenys, kurie buvo pripažinti Konkurso dalyviais, t. y. laiku pateikę nustatytos formos prašymą. Jie buvo konkrečiai įvardinti ir Savivaldybės tinklapyje (UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“). Tik asmenų, kurie pripažinti Konkurso dalyviais, pasiūlymai ir galėjo būti vertinami. UAB „Pramuštgalvis“ nebuvo paskelbtas ir pripažintas Konkurso dalyviu, bet vis tiek spręsta, kad jo vokas su pasiūlymu priimtinas ir nagrinėtinas kartu su kitų subjektų, tinkamai ir laiku atlikusių visas teisės aktuose numatytas procedūras.

132.3.

14Pasiūlymas Konkursui (konkreti paramos suma) teiktas atsižvelgiant į tai, kad Konkurso dalyviais buvo paskelbti tik UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“. Dėl to buvo nutarta siūlyti gana nedidelę paramos sumą, tikintis, jog ji bus pakankama Konkursui laimėti. Tuo atveju, jei pareiškėjas būtų žinojęs, kad Konkurse dalyvaus ir pasiūlymą teiks ir UAB „Pramuštgalvis“, t. y., kad konkurencija bus didesnė, neabejotinai būtų buvusi pasiūlyta didesnė paramos suma, kuri galbūt būtų buvusi pakankama Konkursui laimėti net ir dalyvaujant UAB „Pramuštgalvis“. Komisijai, pažeidžiant teisinį reglamentavimą, nusprendus vertinti UAB „Pramuštgalvis“ pasiūlymą, net šiai bendrovei nesant Konkurso dalyve, buvo pažeisti pareiškėjo teisėti lūkesčiai laimėti Konkursą, atimta galimybė įvertinti savo konkurentus, pasirinkti konkurencingą siūlytiną paramos dydį ir pan. UAB „Pramuštgalvis“ iš esmės buvo suteiktas prioritetas prieš Konkurso dalyviais paskelbtus subjektus – šiai bendrovei buvo žinoma, kas dalyvauja Konkurse, UAB „Pramuštgalvis“ galėjo įvertinti, kokio dydžio siūlymai bus teikiami, ir, remdamasi turima informacija, priimti sprendimą dėl siūlytinos paramos dydžio.

152.4.

16Komisijos sprendimas (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29) priimti ir vertinti UAB „Pramuštgalvis“ voką su pasiūlymu buvo priimtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, teismų praktiką bei teisės principus (įstatymų viršenybės, teisėtų lūkesčių ir kt.). Šie pažeidimai yra esminiai, turėję įtakos galutiniams Konkurso rezultatams, todėl priimtas sprendimas pripažintinas neteisėtu. Šį sprendimą pripažinus neteisėtu, objektyviai negali likti galioti kiti jo pagrindu priimti sprendimai, todėl kaip neteisėti vertintini ir Komisijos 2016 m. rugsėjo 13 d. protokole Nr. VM-30 nurodytas sprendimas siūlyti Konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Pramuštgalvis“ ir jį patvirtinęs Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymas. Juos panaikinus, Konkurso procedūra vis tiek turėtų būti baigta, t. y. išnagrinėti UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“ prašymai bei pasiūlymai. Kadangi didesnę paramą Konkurse pasiūlė UAB „LT Advert“, ši bendrovė pripažintina Konkurso laimėtoju dėl reklamos vietos Nr. 15.

173.

18Atsakovai Administracija ir Komisija atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad:

193.1.

20Komisijai Konkurso dieną susipažinus su UAB „Pramuštgalvis“ pateiktais dokumentais, buvo matyti, kad UAB „Pramuštgalvis“ prašymo pirmasis lapas neatitiko Prašymo formos, tačiau pridėti priedai aiškiai išreiškė reklaminės veiklos subjekto tikruosius ketinimus prašyti ne išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, bet reklaminės veiklos subjekto ketinimą prašyti teisės įrengti ir eksploatuoti reklamos inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo. Pareiškėjas, skųsdamas Komisijos veiksmus ir teigdamas, kad UAB „Pramuštgalvis“ negalėjo būti laikomas Konkurso dalyviu, nevertino turinio viršenybės prieš formą principo esmės, sureikšmino formalius pažeidimus. UAB „Pramuštgalvis“ eliminavimas iš Konkurso vien tuo pagrindu, kad ši bendrovė užpildė dokumentą pavadinimu „paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą“, o ne pavadinimu „prašymas suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį“, būtų nepagrįstas, nes minėta bendrovė laiku pateikė visus kitus reikalingus dokumentus, kurių pagrindu galima teigti, kad UAB „Pramuštgalvis“ prašė suteikti teisę įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį. Todėl priimti kitokį sprendimą, kaip tik priimti UAB „Pramuštgalvis“ pateiktą voką su pasiūlymu ir jį nagrinėti, Komisija neturėjo pagrindo.

213.2.

22UAB „LT Advert“ jau yra dalyvavusi konkursuose dėl kitų reklamos vietų Šiaulių mieste, todėl turėjo galimybę pamatyti ir įvertinti, kokio dydžio pasiūlymus įprastai teikia vienas ar kitas subjektas. Konkurso esmė yra jo dalyvių varžymasis dėl konkurse paskelbto tikslo pasiekimo, konkurso dalyvių siekis, sąžiningai tarpusavyje konkuruojant, pagal nustatytą konkurso atrankos kriterijų būti pripažintam laimėtoju. Todėl pareiškėjo motyvas, kad sprendžiant dėl siūlomo paramos sumos dydžio jis vertino, kad jo paramos užteks laimėti, yra niekuo nepagrįstas, nes nėra jokių garantijų, kad kitas dalyvis, lygiai taip pat įvertinęs pareiškėjo ankstesniuose konkursuose siūlytos paramos dydžius, neteiks didesnio dydžio už pareiškėjo siūlytą paramos dydį. Todėl argumentas, kad pareiškėjui buvo apribota konkurencinė laisvė, yra tik prielaida.

234.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Pramuštgalvis“ atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad dalyvavo Konkurse, nenusižengdamas Konkurso sąlygoms. Siekdamas dalyvauti Konkurse UAB „Pramuštgalvis“ pateikė prašymą dėl teisės įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietoje Nr. 15. Prašymas Administracijoje užregistruotas 2016 m. rugsėjo 24 d., t. y. nepasibaigus dokumentų teikimo terminui. UAB „Pramuštgalvis“ atstovai po kelių dienų pamatė, kad registruotas prašymas nepaviešintas Savivaldybės tinklapyje, todėl kreipėsi į Administraciją, kad klaida būtų kuo skubiau ištaisyta. Tai buvo padaryta ir UAB „Pramuštgalvis“ toliau dalyvavo Konkurse bei laiku pateikė savo voką su siūloma vienkartine parama. UAB „Pramuštgalvis“, siūlydama paramą, rėmėsi ekonomiškai pagrįstais skaičiavimais, nevertindama ir nereitinguodama Konkurso dalyvių, gerbdama viešąjį interesą. Atplėšus Konkurso dalyvių vokus 2016 m. rugsėjo 12 d. ir paaiškėjus, kad nugalėtoju pripažinta UAB „Pramuštgalvis“, per nustatytą terminą, t. y. 5 darbo dienas, buvo sumokėta vienkartinė parama Savivaldybei. Buvo pasirašyta 2016 m. rugsėjo 23 d. teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo sutartis Nr. SŽ-1139 ir 2016 m. rugsėjo 13 d. pateiktas reklaminio inžinerinio įrenginio projektas ir prašymas jį įrengti. Projektas suderintas, leidimas įrengti reklamą išduotas, reklaminis inžinerinis įrenginys sumontuotas.

255.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių reklama“ atsiliepimu prašė: 1) panaikinti Komisijos sprendimą (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29), kuriuo nutarta UAB „Pramuštgalvis“ Konkursui pateiktą voką su pasiūlymu priimti ir jį nagrinėti; 2) panaikinti Komisijos sprendimą (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-30), kuriuo Konkurso laimėtoju nustatyta UAB „Pramuštgalvis“; 3) panaikinti Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymą; 4) panaikinus skundžiamus aktus, įpareigoti Administracijos direktorių skelbti naują Konkursą.

276.

28UAB „Šiaulių reklama“ nurodė, kad palaiko pareiškėjo poziciją. Konkursas vyko ne pagal nustatytas taisykles, apie trečiąjį dalyvį UAB „Pramuštgalvis“ buvo sužinota tik paskelbus Konkurso rezultatus. UAB „Pramuštgalvis“ pateikė siūlymą, tačiau siūlymas pateiktas juridinio asmens, kuris nebuvo pripažintas Konkurso dalyviu. Komisija neturėjo teisės nagrinėti klausimo dėl UAB „Pramuštgalvis“ dalyvavimo Konkurse ir neturėjo teisės plėšti šios bendrovės pateiktą voką, kadangi kitiems asmenims, dalyvavusiems Konkurse, nebuvo žinoma apie tokio asmens dalyvavimą. Sprendimas nagrinėti UAB „Pramuštgalvis“ pasiūlymą (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29) nėra pagrįstas jokiomis teisės normomis, t. y. nenurodoma nuostata, numatanti galimybę daryti tokias išimtis ir suteikianti teisę Komisijai priimti ir vertinti subjekto, laiku nepateikusio reikiamos formos prašymo, pasiūlymą. Komisijos sprendimas (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29) priimti ir vertinti UAB „Pramuštgalvis“ voką su pasiūlymu buvo priimtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, teismų praktiką bei teisės principus, įskaitant įstatymų viršenybės, teisėtų lūkesčių principus. Šie pažeidimai yra esminiai, turėję įtakos galutiniams Konkurso rezultatams.

29II.

307.

31Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

328.

33Teismas nustatė, kad Komisijos sprendimu (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29) nuspręsta UAB „Pramuštgalvis“ pateiktą voką su pasiūlymu priimti ir jį nagrinėti. Komisijos sprendimu (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-30) nuspręsta UAB „Pramuštgalvis“ nustatyti Konkurso laimėtoju. Teismo vertinimu, Komisija neturėjo teisinio pagrindo priimti minėtų sprendimų UAB „Pramuštgalvis“ atžvilgiu, kadangi UAB „Pramuštgalvis“ nebuvo pateikusi prašymo pagal nustatytą Prašymo formą. Komisija nepriėmė administracinio akto dėl UAB „Pramuštgalvis“ nustatymo Konkurso dalyviu ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbto skelbimo apie Konkursą tekste nebuvo nurodyta, jog UAB „Pramuštgalvis“ yra Konkurso dalyvis. Be to, Komisijos sprendime (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29) nenurodyta, kokia teisės norma vadovaujantis Komisija priėmė šį sprendimą.

349.

35Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad Komisijos sprendimas (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29), kuriuo nuspręsta UAB „Pramuštgalvis“ Konkursui pateiktą voką su pasiūlymu priimti ir jį nagrinėti, ir Komisijos sprendimas (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-30), kuriuo nuspręsta nustatyti Konkurso laimėtoju UAB „Pramuštgalvis“, yra neteisėti ir nepagrįsi, todėl naikintini. Atsižvelgęs į tai, kad Komisija nustato Konkurso rezultatus ir juos teikia tvirtinti Administracijos direktoriui (Administracijos 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-25 patvirtintų Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos veiklos nuostatų 6.1.3 punktas), bei į tai, jog minėti Komisijos sprendimai naikintini, teismas pripažino, kad teisėtu ir pagrįstu negali būti pripažintas ir Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymas.

3610.

37Tačiau teismas vertino kaip nepagrįstą pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Komisiją ir Administracijos direktorių pakartotinai vertinti Konkurso dalyvių (UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“) iki 2016 m. rugsėjo 8 d. pateiktus pasiūlymus ir priimti teisės aktuose numatytus sprendimus dėl UAB „LT Advert“ pripažinimo Konkurso laimėtoju. UAB „Pramuštgalvis“ nors ir pateikė paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, o ne nustatytos formos prašymą suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti prašomoje reklamos vietoje, tačiau nustatytu laiku buvo išreiškęs valią dalyvauti Konkurse, o Savivaldybės buvo suklaidintas dėl to, kokia forma reikia išreikšti valią dalyvauti minėtame Konkurse. Tai patvirtino liudytojas D. B., kuris yra UAB „Pramuštgalvis“ direktorius. UAB „Pramuštgalvis“ voką su pasiūlymu taip pat pateikė nustatytu terminu. Teismas atmetė pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Komisiją ir Administracijos direktorių pakartotinai vertinti Konkurso dalyvių (UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“) iki 2016 m. rugsėjo 8 d. pateiktus pasiūlymus ir priimti teisės aktuose numatytus sprendimus dėl UAB „LT Advert“ pripažinimo Konkurso laimėtoju ir dėl to, jog teismas negali už viešojo administravimo instituciją nuspręsti, kaip atlikti konkrečius viešojo administravimo veiksmus (šiuo atveju – kaip vykdyti ir organizuoti Konkursą, kokius Konkurso laimėtojus nustatyti ir tvirtinti).

3811.

39Vis dėlto teismas tenkino alternatyvų pareiškėjo reikalavimą ir įpareigojo Administraciją (kadangi byloje atsakovu būtent yra ji, o ne Administracijos direktorius) skelbti naują Konkursą. Teismo nuomone, esant situacijai, kai UAB „Pramuštgalvis“ yra pateikusi paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, o ne nustatytos formos prašymą suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti prašomoje reklamos vietoje, Administracijos direktoriaus įsakymu turėtų būti nustatytas naujas terminas reklaminės veiklos subjektams pateikti prašymus suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti prašomoje reklamos vietoje Nr. 15, Komisija turėtų apie organizuojamą Konkursą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, nustatyti Konkurso dalyvius, Konkurso pasiūlymų pateikimo terminą bei atlikti kitas Konkurso organizavimo funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.

4012.

41Atsižvelgęs į tai, kad nepateikta rašytinių įrodymų, pavirtinančių visas išlaidas už suteiktą teisinę pagalbą, taip pat į tai, kad UAB „LT Advert“ atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų pateiks per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismas paliko nenegrinėtą.

42III.

4313.

44Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo: 1) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė įpareigoti Administraciją skelbti naują Konkursą ir dėl šios sprendimo dalies priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundą ir įpareigoti Komisiją ir Administracijos direktorių vertinti Konkurso dalyvių (UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“) iki 2016 m. rugsėjo 8 d. pateiktus pasiūlymus ir priimti teisės aktuose numatytus sprendimus dėl UAB „LT Advert“ pripažinimo Konkurso laimėtoju; 2) likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą; 3) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: sustabdyti visų šioje byloje ginčijamų individualių teisės aktų galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo ir visiško jo įvykdymo dienos bei uždrausti UAB „Pramuštgalvis“ eksploatuoti (naudoti, nuomoti) reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje Nr. 15 bei įpareigoti šią bendrovę per 5 darbo dienas pašalinti ant šio reklaminio inžinerinio įrenginio esančią vaizdinę reklamą (reklaminius stendus).

4514.

46Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad:

4714.1.

48Skundžiama teismo sprendimo dalis iš esmės motyvuojama dviem argumentais: 1) UAB „Pramuštgalvis“ nustatytu laiku buvo išreiškusi valią dalyvauti Konkurse, bet Savivaldybės darbuotojo buvo suklaidinta dėl to, kokia forma reikia išreikšti valią dalyvauti Konkurse; 2) teismas negali perimti viešojo administravimo subjekto funkcijų ir nuspręsti, kaip atlikti konkrečius veiksmus. Šie teismo argumentai yra nepagrįsti, prieštaraujantis teisiniam reglamentavimui ir teismų praktikai.

4914.2.

50D. B. negalėjo būti apklausiamas liudytoju byloje. Minėtas asmuo, veikdamas kaip UAB „Pramuštgalvis“ direktorius, yra pasirašęs UAB „Pramuštgalvis“ atsiliepimą į pareiškėjo skundą. Taigi byloje jis veikia kaip minėtos bendrovės vadovas. Kadangi pačios proceso šalies dalyvavimas byloje neatima iš jos teisės turėti šioje byloje atstovą, pavyzdžiui, advokatą, darytina išvada, jog tai, kad posėdžio metu UAB „Pramuštgalvis“ atstovavo ir advokatas, nepaneigia fakto, kad D. B. atstovavo UAB „Pramuštgalvis“ šioje byloje. Nepaisant to, jis teismo posėdyje paaiškinimus davė ne kaip UAB „Pramuštgalvis“ atstovas, o kaip liudytojas, nors aiškino aplinkybes, kurios vyko jam veikiant kaip UAB „Pramuštgalvis“ vadovui, aiškino, kokia buvo juridinio asmens valia ir pan. Todėl D. B. byloje nepagrįstai suteiktas liudytojo statusas, o jo, kaip liudytojo, parodymais priimant sprendimą byloje neturėjo būti vadovaujamasi.

5114.3.

52Išvada, kad UAB „Pramuštgalvis“ (jos darbuotoja) buvo suklaidinta Savivaldybės darbuotojo, todėl negalėjo tinkamai realizuoti savo valios dalyvauti Konkurse, teismo yra daroma remiantis būtent liudytoju apklausto UAB „Pramuštgalvis“ direktoriaus D. B. paaiškinimais, jog nunešus į Savivaldybę prašymą su priedais, Savivaldybės darbuotojas esą suklaidino dokumentus atnešusią UAB „Pramuštgalvis“ darbuotoją B. G., nurodė jai perrašyti prašymą, ką ši neva ir padarė. Taigi teismas, darydamas išvadą, kad Savivaldybė suklaidino UAB „Pramuštgalvis“ atstovę ir taip užkirto kelią tinkamai realizuoti savo valią, rėmėsi paaiškinimais asmens, kuris tiesiogiai nedalyvavo įvykiuose, t. y. nevyko į Savivaldybę pateikti dokumentų, negirdėjo, kaip Savivaldybės darbuotojas neva suklaidino B. G., nedalyvavo jai galbūt perrašant prašymą. Pagal teismų praktiką liudytojų parodymai apie įvykius, kuriuose jie nedalyvavo, nėra tiesioginis įrodymų šaltinis, todėl taip pat kaip ir asmenų, kurie yra suinteresuoti bylos baigtimi, teismų praktikoje laikomi neatitinkančiais patikimumo kriterijaus, t. y. nevertinti kaip pagrįsti. Nepaisant to, teismas rėmėsi liudytojo D. B. parodymais kaip absoliučiai teisingais ir tikrais, nors be D. B. liudijimų apie įvykius, kuriuose jis nedalyvavo, jokiu kitų aplinkybes apie UAB „Pramuštgalvis“ atstovės suklaidinimą patvirtinančių įrodymų byloje nėra. Be to, iš byloje esančio D. B. liudijimo garso įrašo aišku, kad jis nėra tikras dėl to, kaip tiksliai klostėsi įvykiai. D. B. B. G. suklaidinimą pateikė tik kaip galima versiją, o ne tikslią informaciją. Kita vertus, liudytojas nurodė ir tai, kad apie tariamą suklaidinimą B. G. suprato jau tą pačią ar kitą dieną, tačiau per kelias iki termino pabaigos likusias dienas UAB „Pramuštgalvis“ nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų pateikti tinkami dokumentai. Tai vertintina kaip įrodymas, kad UAB „Pramuštgalvis“ netinkamai, nesilaikydama teisinio reglamentavimo, realizavo savo teisę dalyvauti Konkurse, todėl negalėjo dalyvauti Konkurse ir jo laimėti.

5314.4.

54Nors teismas, atmesdamas skundo reikalavimą įpareigoti vertinti prašymus ir pasiūlymus bei pripažinti UAB „LT Advert“ Konkurso laimėtoju, pažymėjo, kad negali perimti viešojo administravimo subjekto kompetencijos ir tuo pagrindu nuspręsti, kaip atlikti konkrečius veiksmus (šiuo atveju – kaip vykdyti ir organizuoti Konkursą, kokius Konkurso laimėtojus nustatyti ir tvirtinti), tačiau toks teismo argumentas yra formalus, nepagrįstas jokiais teisės aktais ar teismų praktika. Nagrinėjamu atveju panaikinus Komisijos sprendimą (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29), sprendimą (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-30) ir Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymą, visi kiti iki tol atlikti veiksmai, priimti sprendimai lieka galioti, t. y. lieka galioti Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 978 „Dėl prašymų suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietose“, pranešimai apie organizuojamą Konkursą, UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“ pripažinimai dalyviais ir kt. Aktualūs lieka ir UAB „LT Advert“ bei UAB „Šiaulių reklama“ pateikti prašymai suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietoje Nr. 15, taip pat jų pasiūlymai dėl skirtinos socialinės paramos Savivaldybei. Todėl susiklosto situacija, kad pradėtos teisės įrengti reklamini inžinerini įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietoje Nr. 15 suteikimo procedūros teismui priėmus skundžiama sprendimą lieka nepabaigtos, UAB „LT Advert“ ir UAB „Šiaulių reklama“ prašymai lieka neišnagrinėti. Teismui nusprendus, kad, panaikinus atitinkamus aktus, turi būti organizuojamas naujas Konkursas, sukuriamas teisinis netikrumas dėl jau pradėto, bet nepabaigto Konkurso, užkertamas kelias Savivaldybei tinkamai įgyvendinti teisės normas, neužtikrinama reikiamos formos prašymus pateikusių, Konkurso dalyviais pagristai pripažintų ir pasiūlymus dėl paramos užpildžiusiu subjektų teisėtu interesų, teisėtų lūkesčių gynyba. Asmenų prašymų išnagrinėjimo svarbą panašiose bylose yra akcentavusi ir pati Savivaldybė, kurios poziciją patvirtino ir teismas (žr., pvz., Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-2317-621/2016). Pagal Programos 15.1 punktą ir Konkurso sąlygų 2 ir 17 punktus Konkurso tikslas yra terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimas Konkurso dalyviui, pasiūliusiam sumokėti vienkartinę didžiausią paramą, skirtą socialinės infrastruktūros plėtrai, euro tikslumu. Todėl yra akivaizdu, kad UAB „LT Advert“, kaip pasiūliusi didžiausią vienkartinę paramą, laikoma laimėjusia Konkursą ir įgijusią teisę įrengti eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje Nr. 15. Alternatyvus laimėtojo nustatymo būdas nėra numatytas, dėl to kitoks sprendimas ir negalėtų būti priimamas.

5514.5.

56Skundžiama teismo sprendimo dalis turi būti panaikinta ir dėl tinkamo jos nemotyvavimo. Teismas, pažymėdamas, kad negali nurodyti viešojo administravimo subjektui kaip atlikti veiksmus, nepateikė visiškai jokio pagrindimo – nenurodė nei teisinio reglamentavimo, nei teismų praktikos, kuriais remiantis daroma tokia išvada.

57Teisėjų kolegija

konstatuoja:

58IV.

5915.

60Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymo, kurio 1 punktu patvirtinti Konkurso rezultatai ir laimėtojas – UAB „Pramuštgalvis“, bei Konkurso metu priimtų Komisijos 2016 m. rugsėjo 13 d. protokolinių sprendimų Nr. VM-29 ir VM-30, kuriais atitinkamai nutarta UAB „Pramuštgalvis“ Konkursui pateiktą voką su pasiūlymu priimti ir nagrinėti bei šią bendrovę nustatyti Konkurso laimėtoju, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas UAB „LT Advert“ su paskelbtais Konkurso rezultatais nesutinka ir prašo Konkurso laimėtoju pripažinti jį.

6116.

62Remiantis rašytiniais įrodymais nustatyta, kad: skundžiamas Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymas (I t., b. l. 113) priimtas, vadovaujantis aktualios redakcijos Konkurso sąlygų 20 punktu (jame nustatyta, kad Konkurso rezultatai (laimėtojai) tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) (I t., b. l. 132–138); su Konkurso laimėtoju Konkurso sąlygų 25–26 punktuose nustatyta tvarka yra pasirašoma Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo sutartis; Konkurse dalyvavo pareiškėjas (UAB „LT Advert“) bei tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Pramuštgalvis“ ir UAB „Šiaulių reklama“ (I t., b. l. 111–112).

6317.

64Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 bei 17 straipsniais, administraciniai teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, t. y. ginčus, kylančius iš viešosios teisės normų reguliuojamų santykių, pagrįstų šių santykių subjektų pavaldumu. Civilinius teisinius ginčus, kylančius iš civilinių teisinių santykių nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalis). Pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (toliau – ir Specialioji teisėjų kolegija) 2007 m. liepos 3 d. nutartį byloje pagal A. M. R. skundą valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, 2007 m. vasario 28 d. nutartį byloje pagal P. N. skundą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir kt.).

6518.

66Įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo keliamas ginčas dėl Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymo, kuriuo Konkurso laimėtoju patvirtinta UAB „Pramuštgalvis“, bei Konkurso metu priimtų Komisijos 2016 m. rugsėjo 13 d. protokolinių sprendimų Nr. VM-29 ir VM-30 teisėtumo ir pagrįstumo (nepaisant to, jog Administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakyme nurodyta, kad jis skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka) yra išimtinai susijęs su Konkursu, kurio tikslas – sudaryti Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo sutartį.

6719.

68Specialioji teisėjų kolegija 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje, priimtoje teismingumo byloje Nr. T-59/2017, kurioje pateikti išaiškinimai mutatis mutandis (liet. su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) taikytini ir nagrinėjamu atveju, yra konstatavusi, kad dalyvavimas tokio pobūdžio konkurse, ir, atitinkamai, konkurso laimėjimas yra sąlyga susiklostyti sutartiniams teisiniams santykiams, o tokiu atveju kilęs ginčas yra susijęs su ikisutartiniais teisiniais santykiais ir nepatenka į administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategorijas, numatytas ABTĮ 17 straipsnyje. Šiuo aspektu taip pat paminėtina, kad savivaldybė, kaip viešasis asmuo, be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, vykdo ir ūkinę – komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektas. Dalyvaudama šiuose santykiuose, savivaldybė atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius (subjektines civilines teises bei pareigas). Savivaldybė tokiu atveju veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas ir jos priimti aktai (atlikti veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia tų santykių pobūdžio. Jei ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, tai nepriklausomai nuo to, jog viena šio ginčo šalis yra savivaldybė (jos institucija), jis laikytinas civiliniu ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 26 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-119/2013 ir joje nurodytą Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką).

6920.

70Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju Savivaldybė (jos institucijos), organizuodama Konkursą ir priimdama skundžiamus sprendimus, veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas, todėl nagrinėjamu atveju yra pagrindas kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti nagrinėjamos bylos rūšinio teismingumo klausimą.

7121.

72Dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyto prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pažymėtina, kad jis buvo pateiktas netrukus po to, kai iš esmės analogišką pareiškėjo prašymą 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi išsprendė pirmosios instancijos teismas (II t., b. l. 73–75). Šioje nutartyje teismas pareiškėjo prašymo netenkino, be kita ko, konstatavęs, kad pareiškėjas nenurodė ir nepagrindė, kad netaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, o tai, kad tęsdamas reklamos inžinerinio įrenginio eksploatavimą UAB „Pramuštgalvis“ gali gauti didelės komercinės naudos, negali būti siejama su didelės žalos atsiradimu pareiškėjui ir nesudaro pagrindo taikyti prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių. Šios pirmosios instancijos teismo nutarties pareiškėjas neskundė, o apeliaciniame skunde prašymą dėl analogiškų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo grindė analogiškais argumentais, kuriuos teismas jau buvo įvertinęs. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyto prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nėra pagrindo.

73Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, 107 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

74Kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti su prašymu išspręsti bylos pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LT Advert“ skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Pramuštgalvis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių reklama“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą.

75Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „LT Advert... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skunde nurodė, kad:... 9. 2.1.... 10. Buvo organizuojamas Konkursas dėl teisės įrengti reklaminį inžinerinį... 11. 2.2.... 12. Bylai aktualios Administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.... 13. 2.3.... 14. Pasiūlymas Konkursui (konkreti paramos suma) teiktas atsižvelgiant į tai,... 15. 2.4.... 16. Komisijos sprendimas (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr. VM-29) priimti ir... 17. 3.... 18. Atsakovai Administracija ir Komisija atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą... 19. 3.1.... 20. Komisijai Konkurso dieną susipažinus su UAB „Pramuštgalvis“ pateiktais... 21. 3.2.... 22. UAB „LT Advert“ jau yra dalyvavusi konkursuose dėl kitų reklamos vietų... 23. 4.... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Pramuštgalvis“ atsiliepimu prašė... 25. 5.... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių reklama“ atsiliepimu... 27. 6.... 28. UAB „Šiaulių reklama“ nurodė, kad palaiko pareiškėjo poziciją.... 29. II.... 30. 7.... 31. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 14 d. sprendimu... 32. 8.... 33. Teismas nustatė, kad Komisijos sprendimu (2016 m. rugsėjo 13 d. protokolas... 34. 9.... 35. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad Komisijos sprendimas... 36. 10.... 37. Tačiau teismas vertino kaip nepagrįstą pareiškėjo reikalavimą įpareigoti... 38. 11.... 39. Vis dėlto teismas tenkino alternatyvų pareiškėjo reikalavimą ir... 40. 12.... 41. Atsižvelgęs į tai, kad nepateikta rašytinių įrodymų, pavirtinančių... 42. III.... 43. 13.... 44. Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo: 1) panaikinti... 45. 14.... 46. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad:... 47. 14.1.... 48. Skundžiama teismo sprendimo dalis iš esmės motyvuojama dviem argumentais: 1)... 49. 14.2.... 50. D. B. negalėjo būti apklausiamas liudytoju byloje. Minėtas asmuo, veikdamas... 51. 14.3.... 52. Išvada, kad UAB „Pramuštgalvis“ (jos darbuotoja) buvo suklaidinta... 53. 14.4.... 54. Nors teismas, atmesdamas skundo reikalavimą įpareigoti vertinti prašymus ir... 55. 14.5.... 56. Skundžiama teismo sprendimo dalis turi būti panaikinta ir dėl tinkamo jos... 57. Teisėjų kolegija... 58. IV.... 59. 15.... 60. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Administracijos direktoriaus 2016 m.... 61. 16.... 62. Remiantis rašytiniais įrodymais nustatyta, kad: skundžiamas Administracijos... 63. 17.... 64. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 65. 18.... 66. Įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 67. 19.... 68. Specialioji teisėjų kolegija 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje, priimtoje... 69. 20.... 70. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju Savivaldybė (jos... 71. 21.... 72. Dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyto prašymo taikyti reikalavimo... 73. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22... 74. Kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp... 75. Nutartis neskundžiama....