Byla I-2111-189/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Blinstrubio, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Irenos Paulauskienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. C. C. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos ambasadai ( - ) Respublikoje dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–5), prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) Respublikoje (toliau – ir Ambasada) 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. NEV87-14 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“ (toliau - Sprendimas).

5Pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu Sprendimu, nurodo, kad Sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes Ambasadai buvo pateikti visi reikalingi dokumentai vizai gauti, paaiškintos kelionės priežastys ir tikslai. Pareiškėjo tėvas sumokėjo už jo paraišką, mokesčius už mokslą bei teisme pateikė priesaiką dėl paramos. Pareiškėjo teigimu, jis turi galiojantį kelionės sveikatos draudimą, kurį pateikė Ambasados pareigūnui. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teigimu, jam nepagrįstai buvo atsisakyta išduoti nacionalinę vizą, todėl prašo skundą tenkinti (b. l. 1–5).

6Atsakovė atsiliepime su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 47–53).

7Nurodo, kad konsulas iš pareiškėjo pateiktų dokumentų analizės bei 2018 m. vasario 8 d. pokalbio - interviu su pareiškėju metu gautos informacijos padarė išvadą, jog pareiškėjas negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo ir sąlygų, nes informacija, kuri pareiškėjo buvo pateikta siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas ir išvykimą iš Šengeno narių teritorijos iki vizos termino pabaigos, yra prieštaringa ir nepatikima, o visos aplinkybės, susijusios su prašymu gauti vizą pateikimu, leidžia manyti, kad pareiškėjo tikslas yra ne mokymasis Lietuvoje, o nelegali migracija, nes: 1) pareiškėjas nepateikė jokių leistinų ir patikimų duomenų apie savo ilgalaikius ryšius su buvimo valstybe Nigerija (apie šeimą - pareiškėjas yra nevedęs, turimą nekilnojamąjį ir kitokį turtą, apie darbovietę); 2) nepateikė reikalaujamo sveikatos draudimo dokumento; pateiktoje InsurVisa sveikatos draudimo kopijoje nurodoma, kad asmuo apdraustas su 50 eurų išskaita, kas negarantuoja būtinosios medicinos pagalbos ir kitų išlaidų visiško apmokėjimo; apie tokio draudimo netinkamumą informuojama Ambasados tinklalapyje http://za.mfa.lt/za/en/national-visa; 3) pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis (interviu metu patikrinus pateiktą Turkish Airlines vasario 25 d. skrydžio rezervaciją, nustatyta, kad ji atšaukta); 4) pateikė tėvo banko sąskaitos išrašą, kuriame yra klastojimo požymių - gruodžio 1 dienos transakcijos įrašytos prieš lapkričio 30 dieną; 5) nepaaiškino, kodėl vizos prašo iki 2019 m. vasario 25 d., nors Turizmo ir viešbučių verslo nuolatinių studijų programos pirmo kurso pavasario semestras baigiasi 2018 m. birželio 30 d., o studentas yra sumokėjęs tik metinę studijų kainą už pirmą kursą; 6) 2018 m. sausio 29 d. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla tarpininkavimo rašte nurodžiusi, kad studentas turi pakankamai lėšų studijų kainai padengti ir kelionės išvykti iš Lietuvos Respublikos išlaidoms padengti, tačiau mokykla jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Todėl konsulas 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.NEV87-14 atsisakė išduoti pareiškėjui nacionalinę vizą, sprendimą grindžiant priežastimis, kad (i) užsienietis negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų, (ii) norėdamas gauti vizą, užsienietis nepateikė būtinos informacijos apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, (iii) nepateikė sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento.

8Atsakovės teigimu, konsulinis pareigūnas teisingai įvertino surinktus duomenis bei susiklosčiusią teisinę situaciją, nes pareigūnui svarstant pareiškėjo prašymą dėl nacionalinės vizos išdavimo kilo pagrįstos abejonės dėl pareiškėjo vykimo į Lietuvą tikslo ir buvimo sąlygų bei dėl prašymą išduoti vizą pateikusio asmens ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos, todėl konsulinis pareigūnas turėjo teisę atsisakyti pareiškėjui išduoti vizą. Atsakovės teigimu, pareiškėjas nepaisė teisės normų reikalavimo, kad pats prašantis vizą išduoti asmuo privalo pateikti reikiamus, patikimus ir objektyvius įrodymus apie buvimo Lietuvoje, kaip ES šalyje, tikslą, pagrindžiančius buvimo Lietuvoje, kaip ES šalyje, sąlygas, dėl ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

9Nurodo, kad pareiškėjas, prašydamas teismą įpareigoti Lietuvos Respublikos ambasadą ( - ) Respublikoje išduoti pareiškėjui vizą, nepaiso Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) normų, konsulo kompetenciją reglamentuojančių teisės aktų, jo diskrecijos teisės, nes administracinį sprendimą priima viešojo administravimo institucija, o ne teismas (b. l. 47–53).

10Teismas

konstatuoja:

11Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) Respublikoje 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. NEV87-14 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“ teisėtumo ir pagrįstumo.

12Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas 2018 m. vasario 8 d. prašymu kreipėsi į Ambasadą dėl nacionalinės vizos, galiojančios nuo 2018 m. vasario 26 d. iki 2019 m. vasario 25 d. (29 punktas) vykti į Lietuvą gavimo (b. l. 54–57). Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė pasą, banko pažymą (b. l. 148–152), Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos 2018 m. sausio 29 d. tarpininkavimo raštą dėl vizos išdavimo (b. l. 60), Studijų kokybės vertinimo centro 2018 m. sausio 3 d. pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo (b. l. 61–62), kelionės draudimo dokumentus (b. l. 128–131, 136–137), Nacionalinės gyventojų komisijos 2018 m. vasario 5 d. gimimo liudijimas (b. l. 132–133), diplomo kopiją (b. l. 134–135), bilietų rezervacijos išrašą (b. l. 138–139), 2018 m. vasario 5 d. pasižadėjimas dėl finansavimo (b. l. 142–147).

13Lietuvos Respublikos ambasada ( - ) Respublikoje 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. NEV87-14 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“ atsisakė išduoti nacionalinę vizą pareiškėjui. Sprendimą grindė Įstatymo 19 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis: 1) užsienietis negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų; 2) norėdamas gauti vizą, užsienietis nepateikė būtinos informacijos apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis; 3) užsienietis nepateikia sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, kai būtina jį turėti kelionės metu (b. l. 6–7, 58–59).

14Įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui jos teritorijoje užsienietis privalo turėti galiojantį kelionės dokumentą, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenustato kitaip. Įstatymo 19 straipsnyje nustatyta, kad nacionalinę vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti, o išduota nacionalinė viza panaikinama, jeigu: norėdamas gauti vizą, jis nepateikė būtinos informacijos apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis (Įstatymo 19 straipsnio 2 punktas) ir jis nepateikia sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, kai būtina jį turėti kelionės metu (Įstatymo 19 straipsnio 9 punktas).

15Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad konsulinis pareigūnas priima ir svarsto prašymus išduoti vizas ar joms prilyginamus dokumentus ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka priima sprendimus dėl vizos ar joms prilyginamo dokumento išdavimo ar atsisakymo išduoti ir dėl vizos ar jai prilyginamo dokumento panaikinimo. Pagal Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 23 straipsnio 2 dalį konsulinis pareigūnas yra atsakingas už vizų ar joms prilyginamų dokumentų išdavimo teisėtumą, o jo sprendimas atsisakyti išduoti vizą ar jai prilyginamą dokumentą negali būti skundžiamas administracine tvarka.

16Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330, 5 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose (toliau – Lietuvos vizų tarnybos užsienyje) sprendimus dėl vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos panaikinimo, Šengeno vizos atšaukimo priima konsuliniai pareigūnai. Sprendimą dėl Šengeno vizos išdavimo gali priimti ir Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas, veikiantis kaip konsulinis pareigūnas (toliau – Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas). Duomenis apie išduotą vizą įrašo tiek pats Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas, tiek ir kitas konsulinis pareigūnas.

17Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentu (EB) Nr. 810/2009 nustatyto Bendrijos vizų kodekso (toliau – ir Vizų kodeksas) 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sprendimas dėl atsisakymo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.

18Skundžiamas Sprendimas grindžiamas Įstatymo 19 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis: 1) užsienietis negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų; 2) norėdamas gauti vizą, užsienietis nepateikė būtinos informacijos apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis; 3) užsienietis nepateikia sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, kai būtina jį turėti kelionės metu (b. l. 6–7, 58–59).

19Pareiškėjas teismui pateikė Kelionės draudimo dokumentus (b. l. 128–131, 136–137), iš kurių nustatyta, kad asmuo apdraustas su 50 eurų išskaita, o tai negarantuoja būtinosios medicinos pagalbos ir kitų išlaidų visiško apmokėjimo. Nors pareiškėjas formaliai ir turi sveikatos draudimo dokumentą, tačiau toks draudimas nėra tinkamas, be to apie tokio draudimo netinkamumą informuojama ir Ambasados tinklalapyje http://za.mfa.lt/za/en/national-visa.

20Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, nes pareiškėjas prie prašymo išduoti nacionalinę vizą pridėjo dokumentą apie Turkish Airlines 2018 m. vasario 25 d. skrydžio rezervaciją, tačiau atsakovas pateikė įrodymus, kad ši rezervacija 2018 m. vasario 8 d. duomenimis buvo atšaukta, nes iš oro linijų informacijos matyti, kad nurodytas tik keleivio vardas ir pavardė, tačiau jokios kitos informacijos apie rezervuotą skrydį nėra (b. l. 138–141).

21Pareiškėjas pateikė tėvo banko sąskaitos išrašą, tačiau nepateikė įrodymų apie savo asmenines turimas lėšas, turimą nekilnojamąjį turtą ir kitų įrodymų, pagrindžiančių, kad pareiškėjas, kaip suaugęs savarankiškas žmogus, nėra vien išlaikomas tėvo.

22Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos tarpininkavimo 2018 m. sausio 29 d. rašte nurodyta, kad pareiškėjas priimtas į Turizmo ir viešbučių verslo nuolatinių studijų programos pirmą kursą, pavasario semestras prasideda 2018 m. vasario 12 d., baigiasi 2018 m. birželio 30 d., kad studentas yra sumokėjęs metinę studijų kainą už pirmą kursą, o studento gyvenamoji vieta INECO svečių namai, kad studentas turi pakankamai lėšų studijų kainai padengti ir kelionės išvykti iš Lietuvos Respublikos išlaidoms padengti (b. l. 60). Tačiau pareiškėjas nei teismui, nei Ambasados darbuotojui papildomai nepaaiškino, kodėl vizos prašo iki 2019 m. vasario 25 d., nors Turizmo ir viešbučių verslo nuolatinių studijų programos pirmo kurso pavasario semestras baigiasi 2018 m. birželio 30 d., o studentas yra sumokėjęs tik metinę studijų kainą už pirmą kursą. Be to, nėra aišku, kodėl studentas studijas siekia pradėti nuo pavasario, o ne nuo rudens semestro, t. y. nepagrindžia, kodėl asmuo siekia studijuoti ne nuo mokslo metų pradžios, bet nuo mokslo metų vidurio. Be to, pareiškėjas į Tarptautinę teisės ir verslo aukštąją mokyklą įstojo 2018 m. sausio 29 d. (b. l. 60), į Ambasadą kreipėsi 2018 m. vasario 8 d. (b. l. 54–57) likus 4 dienoms iki studijų pradžios ir ketino atvykti į Lietuvą 2018 m. vasario 26 d., t. y. dviem savaitėms po studijų pradžios, kas kelia pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo siekio studijuoti.

23Pažymėtina ir tai, kad Nigerijos išduotame aukštosios mokyklos baigimo diplome pareiškėjo pavardė įrašyta su klaida, kas kelia pagrįstų abejonių, ar tai pareiškėjui, ar kitam asmeniui išduotas diplomas, ar įvykusi techninė klaida (b. l. 134–135).

24Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. kovo 15 d. reglamento (EB) Nr.562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijų kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 5 straipsnio 1 dalies c papunktis nustato, kad trečiųjų šalių piliečiams nustatomos tokios atvykimo sąlygos - jie turi pagrįsti numatomo buvimo tikslą bei sąlygas ir turi pakankamai pragyvenimo lėšų numatomo buvimo laikotarpiui ir grįžimui į kilmės šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jie tikrai būtų įleisti, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų.

25Įvertinus pareiškėjo prašyme nurodytą informaciją, darytina išvada, kad pareiškėjas nepateikė patikimų ir abejones nekeliančių duomenų apie savo ilgalaikius ryšius su kilmės valstybe (( - ) Respublika), nes pareiškėjas yra nevedęs (Prašymo 9 klausimas), nepateikė nei Ambasadai, nei teismui duomenų apie kilmės šalyje turimą nekilnojamąjį ir kitokį turtą, apie buvusią darbovietę ir savo turimas asmenines lėšas (b. l. 54–57), todėl Ambasada pagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjas negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo ir sąlygų, nes informacija, kuri pareiškėjo buvo pateikta siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas kelia abejonių, o visos aplinkybės, susijusios su prašymu gauti vizą pateikimu, leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo tikslas yra ne mokymasis Lietuvoje, o nelegali migracija.

26Įvertinus byloje esančią medžiagą teisinio reglamentavimo kontekste darytina išvada, kad pareiškėjo nurodytas vizos gavimo tikslas buvo formalus, nors ir pateikė dokumentus formaliai atitinkančius reikalavimus, tačiau pateikti dokumentai pagrįstai kelia abejonių dėl pareiškėjo numatomo kelionės tikslo bei sąlygų, todėl Ambasada 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.NEV87-14 pagrįstai atsisakė išduoti pareiškėjui nacionalinę vizą, nes užsienietis negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų, norėdamas gauti vizą, užsienietis nepateikė būtinos informacijos apie vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, nepateikė pilnai kompensuojamo sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento.

27Pažymėtina, kad pareiškėjas teismui pateikė Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos 2018 m. birželio 5 d. pažymą apie studijas, 2018 m. birželio 5 d. raštą Nr. S-319, kuriame prašoma išduoti nacionalinę vizą, bei 2018 m. birželio 12 d. rezervuotus lėktuvo bilietus 2018 m. rugpjūčio 23 d. skrydžiui, tačiau teismas šių dokumentų nevertins kaip reikšmingų, nes šios bylos nagrinėjamo ginčo dalykas yra Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) Respublikoje 2018 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. NEV87-14, todėl analizuojamos ir vertinamos būtent skundžiamo sprendimo priėmimo metu nustatytos faktinės aplinkybės teisės aktų kontekste.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) Respublikoje 2018 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. NEV87-14 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“ atitinka tokio pobūdžio administraciniams aktams keliamus reikalavimus, todėl nėra pagrindo jo naikinti skunde išdėstytais argumentais (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalis).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Pareiškėjo E. C. C. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–5), prašydamas... 5. Pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu Sprendimu, nurodo, kad Sprendimas... 6. Atsakovė atsiliepime su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip... 7. Nurodo, kad konsulas iš pareiškėjo pateiktų dokumentų analizės bei 2018... 8. Atsakovės teigimu, konsulinis pareigūnas teisingai įvertino surinktus... 9. Nurodo, kad pareiškėjas, prašydamas teismą įpareigoti Lietuvos Respublikos... 10. Teismas... 11. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ambasados ( -... 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas 2018 m. vasario 8 d. prašymu... 13. Lietuvos Respublikos ambasada ( - ) Respublikoje 2018 m.... 14. Įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad atvykimui į Lietuvos Respubliką ir... 15. Lietuvos Respublikos... 16. Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus... 17. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentu (EB) Nr. 18. Skundžiamas Sprendimas grindžiamas Įstatymo 19 straipsnyje nurodytomis... 19. Pareiškėjas teismui pateikė Kelionės draudimo dokumentus (b. l. 128–131,... 20. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas pateikė tikrovės... 21. Pareiškėjas pateikė tėvo banko sąskaitos išrašą, tačiau nepateikė... 22. Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos tarpininkavimo 2018 m.... 23. Pažymėtina ir tai, kad Nigerijos išduotame aukštosios mokyklos baigimo... 24. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. kovo 15 d. reglamento (EB) Nr.562/2006,... 25. Įvertinus pareiškėjo prašyme nurodytą informaciją, darytina išvada, kad... 26. Įvertinus byloje esančią medžiagą teisinio reglamentavimo kontekste... 27. Pažymėtina, kad pareiškėjas teismui pateikė Tarptautinės teisės ir... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Lietuvos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 30. Pareiškėjo E. C. C. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka...