Byla Ik-2731-426/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys - Valstybinė metrologijos tarnyba, UAB „Vilniaus energija“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Dirvono ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant pareiškėjams R. K. ir G. K., atsakovės atstovui Igoriui Tkačenko, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės metrologijos tarnybos atstovams Algirdui Jurkevičiui ir Osvaldui Staugaičiui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus energija“ atstovei N. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. K. ir G. K. skundą atsakovei Lietuvos metrologijos inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys - Valstybinė metrologijos tarnyba, UAB „Vilniaus energija“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjai R. K. ir G. K. prašo:

41) panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos 2011 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 13SR-85;

52) įpareigoti Lietuvos metrologijos inspekciją uždrausti naudoti šilumos sąnaudų daliklį SIEMENS WHE26 namo, esančio ( - ), Vilnius, šilumos apskaitos sistemoje iki šio daliklio tipas bus įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą.

63) įpareigoti Lietuvos metrologijos inspekciją taikyti administracinę atsakomybę atsakingiems asmenims už Metrologijos įstatymo pažeidimus vadovaujantis ATPK 189(7) str.

7Skunde (b. l. 1-3) paaiškino, kad gyvena daugiabučiame name, esančiame ( - ), Vilnius. Šis namas priklauso 243-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai (toliau ir DNSB). 2004 m. balandžio mėn. 4 d. DNSB sudarė sutartį Nr. ( - ) su UAB „Vilniaus energija“ dėl šilumos energijos paskirstymo sistemos įdiegimo ir 2004 m. UAB „Vilniaus energija“ ( - ) name sumontavo individualaus reguliavimo šildymo sistemą, panaudodama šilumos sąnaudų daliklius SIEMENS WHE26. UAB „Vilniaus energija“ ir DNSB nariai (( - ) namo butų savininkai) yra tiesioginės sandorio šalys, t. y. už suvartotą šilumos energiją, remiantis šildymo sistemos duomenimis, kiekvienas buto savininkas gauna atitinkamą sąskaitą tiesiogiai iš UAB „Vilniaus energija“.

8Teigia, kad šildymo apskaitos sistemą sudaro dviejų matavimo prietaisų sistema - įvadinis namo apskaitos prietaisas ir dalikliai, esantys namo butuose (įskaitant ir pareiškėjų butą). Įvadinis namo apskaitos prietaisas - šilumos skaitiklis yra įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tačiau aukščiau minėtas daliklis iki šiol į šį registrą neįrašytas.

9Metrologijos įstatymas matavimo priemonę apibūdina kaip prietaisą ar sistemą, skirtus matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais. Šio įstatymo 15 str. nurodo, kad teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant energijos kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoryje tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktą energiją, kai nuo jų matavimų priklauso skaičiuojama kaina.

10Anot pareiškėjų, daliklis atitinka Lietuvos standartą LST EN 834:2000, kurio 3p. daliklius identifikuoja kaip matavimo prietaisus temperatūros integralo registravimui laike. Remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintais metodais, temperatūros integralo registravimo laike matavimo prietaisai (dalikliai) yra naudojami nustatant energijos kiekį.

11Abiejų minimų prietaisų sistema sudaro pagrindą apskaičiuoti bute suvartotą šilumos energiją ir nustatyti mokesčio dydį, tačiau tik vienas iš jų prietaisų yra įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (t. y. daliklis iki šiol nėra pripažintas teisinio metrologinio reglamentavimo objektu pagal Metrologijos įstatymo 15 str.), todėl pareiškėjai, kaip vartotojai, nėra užtikrinti daliklio rodmenų ir šilumos energijos apskaičiavimo teisingumu.

122010 m. kovo 26 d. pareiškėjai kreipėsi į UAB „Vilniaus energija“ su reikalavimu nedelsiant įrašyti daliklius į Lietuvos matavimo priemonių registrą. 2010 m. balandžio 29 d. pareiškėjai gavo UAB „Vilniaus energija“ atsakymą, kuriuo iš esmės UAB „Vilniaus energija“ atsisakė daliklius įrašyti į registrą. Pažymi, jog UAB „Vilniaus energija“ ir DNSB pasirašyta šilumos energijos paskirstymo sistemos įdiegimo sutartis Nr. ( - ) nenumato, jog šilumos apskaitos sistemoje bus naudojami teisinės metrologijos reikalavimų neatitinkantys prietaisai.

13ATPK 189(7) str. numato administracinę atsakomybę už matavimo priemonių naudojimą teisinio metrologinio reglamentavimo srityse jų nepriskiriant teisinei metrologijai. Pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatus inspekcijos paskirtis - apsaugoti vartotojus ir valstybę nuo neteisingų matavimų padarinių. Inspekcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, prižiūri, kaip gamintojai, pardavėjai ir naudotojai laikosi Metrologijos įstatymo, kontroliuoja, kad tiekiamos rinkai matavimo priemonės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus, turi teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus dėl Metrologijos įstatymo reikalavimų pažeidimų ir uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, jeigu laiku nepašalinamas pažeidimas.

14Siekdami apginti pažeidžiamas teises, pareiškėjai kreipėsi į Lietuvos metrologijos inspekciją, Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją bei Vilniaus apygardos administracinį teismą. Teismas adm. byloje Nr. I-940-121/2011 2011 m. sausio 20 d. priėmė sprendimą jų skundą atmesti, nes blogai suformuluoti reikalavimai Lietuvos metrologijos inspekcijai. Tačiau Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai gali su patikslintais reikalavimais dar kartą kreiptis į Lietuvos metrologijos inspekciją. Nesutikus su inspekcijos sprendimu, jį ginčyti teisės aktų nustatyta tvarka.

15Pareiškėjai 2011 m. vasario 24 d. dar kartą kreipėsi į Lietuvos metrologijos inspekciją, tačiau atsakovė 2011 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 13SR-85 atsisakė vykdyti jai priskirtas funkcijas: 1) uždrausti naudoti šilumos sąnaudų daliklį SIEMENS WHE26 namo, esančio ( - ), Vilnius, šilumos apskaitos sistemoje iki šio daliklio tipas bus įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą; 2) vadovaujantis ATPK 189(7) str. taikyti administracinę atsakomybę atsakingiems asmenims už Metrologijos įstatymo pažeidimus.

16Pareiškėjai mano, kad minėtas Lietuvos metrologijos sprendimas yra nemotyvuotas, nes:

171) atsakovė nepateikė motyvų, kodėl daliklius, LST EN 834:2000 standarto identifikuojamus kaip matavimo prietaisus temperatūros integralo registravimui laike, leidžiama naudoti teisinio metrologinio reglamentavimo srityje pažeidžiant Metrologijos įstatymą - neįrašius į Lietuvos matavimo priemonių registrą;

182) atsakovė klaidinančiai teigia, kad Lietuvos metrologijos inspekcija atlieka tik teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę bei jų rinkos priežiūrą. Pasak pareiškėjų, Lietuvos metrologijos inspekcija prižiūri, kaip gamintojai, pardavėjai ir naudotojai laikosi Metrologijos įstatymo (Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų p. 8.1.1.). Nuostatų p. 8.3.1. nurodo, jog Lietuvos metrologijos inspekcija kontroliuoja, ar asmenys, kurie patiekia rinkai, nuomoja, įrengia bei naudoja matavimo priemones, nustatyta tvarka pateikia jas teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai patvirtinti.

193) atsakovė be pagrindo teigia, kad dalikliai „neturi gamintojo nustatytų leistinų paklaidų“, tuo tarpu LST EN 834:2000 standartas aiškiai nurodo leistinas skaičiavimo paklaidas, o standarto 10 skyrius aprašo daliklių tikrinimo sąlygas. Pareiškėjai analogišką skundą dėl Valstybinės metrologijos tarnybos neveikimo 2010 m. kovo 2 d. buvo pateikę Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, tačiau nagrinėjant skundą Valstybinės metrologijos tarnybos atstovas paaiškino, kad matavimo priemonių įrašymo į Lietuvos matavimo priemonių registrą procedūras turi inicijuoti suinteresuoti matavimo priemonės naudojimu asmenys, jeigu ta matavimo priemonė naudojama Metrologijos įstatymo 15 str. nustatytose srityse, o matavimo priemonių rinkos priežiūrą privalo vykdyti Lietuvos metrologijos inspekcija. Pareiškėjai neprašo Lietuvos metrologijos inspekcijos ar Valstybinės metrologijos tarnybos įrašyti ginčo daliklius į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tačiau, siekdami apsisaugoti nuo neteisingų matavimų padarinių, reikalauja šias matavimo priemones uždrausti naudoti teisinio metrologinio reglamentavimo srityje jų nepriskiriant teisinei metrologijai.

20Atsakovė Lietuvos metrologijos inspekcija su pareiškėjų skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

21Atsiliepime į skundą (b. l. 22-24) paaiškino, kad vadovaudamasi Metrologijos įstatymo ir nuostatais, patvirtintais ūkio ministro 2011 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-264 (toliau Nuostatai), pagal kompetenciją vykdydama teisinę metrologinę priežiūrą, atlieka tik teisinio metrologinio reglamentavimo objektų, t. y. teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę bei jų rinkos priežiūrą. Teigia, kad šilumos dalikliai pagal jų veikimo principą nėra ir negali būti naudojami teisinio metrologinio reglamentavimo srityje, nes jiems negali būti atliekamos Metrologijos įstatymo 17 str. numatytos matavimo priemonėms teisinio metrologinio patvirtinimo procedūros (tipo patvirtinimas, pirminė bei periodinė patikra ir t. t.). Dėl to jie nepriskiriami matavimo priemonėms, kurios gali būti naudojamos Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. numatytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse (atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina), kuris taikomas Metrologijos įstatymo 16 str. nurodytiems teisinio metrologinio reglamentavimo objektams. Jiems netaikoma ir šio įstatymo 20 str. nurodyta teisinė metrologinė priežiūra (Metrologijos įstatymo 2 str. 30 d.), kuri taikoma matavimo priemonėms, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai.

22Atkreipia dėmesį, kad ir šilumos ūkį reguliuojančiuose teisės aktuose nurodyta, jog minėti šilumos dalikliai nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, todėl jie nepriskiriami matavimo priemonėms, kurioms pagal Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas.

23Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. nurodyta, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams. Kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

24Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 03-86 „Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ patvirtino rekomenduojamą šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6 (toliau ir paskirstymo metodas), kurio 1.3 p. numatyta, kad jis gali būti taikomas, kai įrengti vieno tipo šilumos dalikliai vadovaujantis Europos standartu EN 834 arba kitais teisės aktais. Vadovaujantis energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 47.3 p., šilumai paskirstyti patalpų savininkams - šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Šilumai paskirstyti gali būti naudojami šio punkto 47.3.1 papunktyje nurodyti šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai. Visų išvardintų teisės aktų nuostatos nedraudžia naudoti pareiškėjų skunde nurodytų šilumos daliklių, tačiau aiškiai nurodo, kad jiems netaikomas teisinis metrologinis reglamentavimas, o tuo pačiu – Lietuvos metrologijos inspekcijos vykdoma teisinė metrologinė priežiūra.

25Metrologijos įstatymo 20 str. 1 p. nurodyta, kad teisinė metrologinė priežiūra, reglamentuojama Metrologijos įstatymo 2 str. 30 d., taikoma matavimo priemonėms, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai. Pareiškėjai cituoja teisingumo ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1R-216 „Dėl teisingumo ministro 2001 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 139 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2157; 2009, Nr. 79-3315) 8.3.1. punktą. Jame numatyta, kad Lietuvos metrologijos inspekcija kontroliuoja, ar asmenys, kurie patiekia rinkai, nuomoja, įrengia bei naudoja matavimo priemones, nustatyta tvarka pateikia jas teisinės metrologijos atitikčiai reiškia, kad Lietuvos metrologijos inspekcija kontroliuoja, ar šie asmenys, vadovaudamiesi Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d., pateikia matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, metrologiniam patvirtinimui (teisinės metrologijos atitikčiai) atlikti. Tačiau tai nereiškia, kad Lietuvos metrologijos inspekcija gali reikalauti iš juridinių ir fizinių asmenų metrologinės atitikties įvertinimo šilumos dalikliams, kurie nėra metrologinio reglamentavimo objektai. Be to, toms procedūroms atlikti nėra nei paskirtų įstaigų, nei patvirtintų patikrų metodikų, nei nustatytos leistinos matavimo paklaidos.

26Pareiškėjų teiginys, kad atsakovė be pagrindo teigia, jog šilumos dalikliai neturi gamintojo nustatytų leistinų paklaidų, taip pat neatitinkantis tikrovės. Inspekcija vadovavosi Valstybinės metrologijos tarnybos 2010 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. S-631-(1.11.). Be to, atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis Metrologijos įstatymo 9 str. 3 d. 1 p., būtent minėta tarnyba formuoja metrologinio laidavimo politikos uždavinius ir organizuoja jų įgyvendinimą, o vadovaujantis šio įstatymo 18 str. 3 d., įrašo patvirtintų matavimo priemonių tipus į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Tuo tarpu Lietuvos metrologijos inspekcija atlieka tik teisinę metrologinę priežiūrą ir su tuo susijusią rinkos priežiūrą.

27Atkreipia dėmesį į tai, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendime Nr. 3R-234(2010/01-4R-306) pažymėjo, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos kompetencija siejama ne su matavimo prietaisų į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašymu, o su jau teisinės metrologijos srityje esančių matavimo priemonių kontrole (Metrologijos įstatymo 9 str. 4 d.). Pareiškėjų reikalavimas, kad Lietuvos metrologijos inspekcija uždraustų UAB „Vilniaus energijai“ naudoti šilumos sąnaudų daliklius Siemens WHE26 gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje sunaudotam šilumos kiekiui šildymui paskirstyti ir taikytų administracinę atsakomybę, neturi teisinio pagrindo. Lietuvos metrologijos inspekcija turi tik tuos įgaliojimus, kurie jai yra konkrečiai suteikti įstatymais, o plečiamas kompetencijos ribų aiškinimas negalimas.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė metrologijos inspekcija su pareiškėjų skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

29Atsiliepime į skundą (b. l. 20-21) paaiškino, kad Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. nustato, jog teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina. Teigia, kad Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. šilumos dalikliams negali būti taikoma, kadangi dalikliai šilumos kiekio nematuoja, todėl ir šilumos kaina pagal jų parodymus tiesiogiai negali būti nustatoma.

30Matavimo priemonėms, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas, turi būti gamintojo nustatytos didžiausios leistinos paklaidos, kurios periodiškai turi būti tikrinamos, kad įsitikinti, jog matavimo priemonė atitinka nustatytus reikalavimus ir išlaiko jos metrologines charakteristikas reikalaujamose ribose. Šilumos sąnaudų dalikliai nustatytų paklaidų neturi, todėl jiems teisinis metrologinis reglamentavimas netaikomas, t. y. tipas netvirtinamas ir patikra neatliekama, kaip numatyta Metrologijos įstatymo 17 str.

31Anot trečiojo suinteresuoto asmens, pareiškėjų nurodytas standartas LST EN 834:2000 negali būti taikomas šilumos daliklių metrologiniam reglamentavimui, kadangi standartas kalba tik apie temperatūros paklaidas, tačiau neaptartos vandens srauto paklaidos, kas yra būtina šilumos kiekio nustatymui. Elektroniniai šilumos dalikliai šilumos paskirstyme dalyvauja netiesiogiai. Temperatūros jutikliai fiksuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūras. Daliklis pradeda fiksuoti šilumos vartojimą tik tada, kai susidaro nustatytas temperatūrų skirtumas, o radiatoriaus temperatūra pakyla iki tam tikros reikšmės. Vartotojas turi mokėti už gaunamos šilumos kiekį, o ne už radiatoriaus temperatūrinius svyravimus. Valstybinė kainų ir energetikos komisija rekomenduoja, panaudojant tam tikras formules, šilumą paskirstyti daliklių pagalba, tačiau šie paskirstymo metodai nėra matavimo metodai, t. y. jie nėra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai (Metrologijos įstatymo 16 str. 2 d.) ir todėl jiems Metrologijos įstatymas netaikomas. Visais atvejais šilumos dalikliai šilumos kiekio, kurį būtų galima metrologiškai įvertinti, nematuoja. Tuo tikslu jiems paklaidos nenustatytos ir todėl jie gali būti naudojami tik kaip pagalbiniai neatsiskaitomieji prietaisai patiems namo gyventojams susitarus tiek tarpusavyje, tiek ir su šilumos tiekėjais.

32Metrologijos įstatymo 9 str. 3 d. nustato, jog metrologijos laidavimo politikos uždavinius formuoja, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka teisinį metrologinį reglamentavimą ir už matavimų vienovę Lietuvos Respublikoje atsako Valstybinė metrologijos tarnyba. Lietuvos metrologijos inspekcija yra rinkos priežiūros institucija, ji vadovaujasi galiojančiais teisės aktais ir, kaip nustato Metrologijos įstatymo 9 str. 4 d., atlieka teisinę metrologinę priežiūrą, kurios sąvoka pateikta Metrologijos įstatymo 2 str. 30 d. Inspekcija negali uždrausti juridiniams ir fiziniams asmenims naudoti šilumos sąnaudų daliklius, kadangi jie nepriskiriami teisinei metrologijai ir jiems negali būti taikomos Metrologijos įstatymo nuostatos.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo mano, kad Lietuvos metrologijos inspekcija negali uždrausti naudoti šilumos sąnaudų daliklius, kadangi jie nėra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai ir jiems Metrologijos įstatymas netaikomas. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1897 str. nustato teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus. Kadangi šilumos sąnaudų dalikliai nepriskiriami teisinei metrologijai, tai Lietuvos metrologijos inspekcija dėl jų naudojimo negali taikyti administracinės atsakomybės atsakingiems asmenims pagal šio straipsnio reikalavimus.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ su pareiškėjų skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

35Atsiliepime į skundą (b. l. 15-18) paaiškino, kad individuali reguliavimo (vadinamoji „daliklinė“) šildymo sistema, panaudojant šilumos sąnaudų daliklius SIEMENS WHE26, daugiabučiame gyvenamajame name adresu ( - ), Vilniuje, buvo sumontuota 2004 m. sudarytos tarp UAB „Vilniaus energija“ ir šio namo butų ir kitų patalpų savininkų 2004 m. birželio 18 d. šilumos energijos paskirstymo sistemos įdiegimo sutarties Nr. ( - ) (toliau Įdiegimo sutartis) pagrindu. Įdiegimo sutarties priede Nr. ( - ) paskirstymo sistemos įrenginių komplekto elementų sąraše kaip vienas iš elementų yra nurodytas šilumos daliklis. 2004 m. birželio 18 d. buvo sudaryta šilumos energijos paskirstymo sistemos pasaugos sutartis Nr. ( - ), kurios priede Nr. 2 „Paskirstymo sistemos įrenginių komplekto įdiegimo perdavimo-priėmimo aktas“, pasirašytame 2004 m. lapkričio 17 d. bendrovės ir 243-osios DNSB „Gedvydžiai“, buvo detalizuota namo ( - ), Vilniuje, įdiegtų paskirstymo sistemą sudarančių įrenginių komplektacija, tame tarpe nurodant, kad šiame name buvo įdiegti 268 vienetai elektroninių šilumos daliklių-indikatorių su montažiniu komplektu: WHE26, gamintojas SIEMENS, su nuoroda, kad sąrašas su identifikaciniais numeriais yra techninėje dokumentacijoje. Šios aplinkybės buvo nustatytos Vilniaus apygardos administracinio teismo byloje Nr. I-940-121/2011.

36Pažymi, kad paskirstymo sistemą sudarantys Vokietijos gamintojo SIEMENS pagaminti komponentai - šilumos dalikliai-indikatoriai WHE26 atitinka jiems nustatytus reikalavimus ir standartus ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), atitikimą patvirtina Landis&Staefa electronic GmbH išduota atitikties deklaracija. Šių daliklių naudojimas taip pat atitinka Šilumos ūkio įstatymo, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 03-86 patvirtinto Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6, Įdegimo sutarties reikalavimus.

37Naudojami elektroniniai šilumos dalikliai šilumos paskirstyme dalyvauja netiesiogiai. Visais atvejais šilumos dalikliai šilumos kiekio, kurį būtų galima metrologiškai įvertinti, nematuoja, šiuo tikslu jiems paklaidos nenustatytos ir todėl jie gali būti naudojami tik kaip pagalbiniai neatskaitomieji prietaisai namo gyventojams susitarus tiek tarpusavyje, tiek ir su šilumos tiekėju.

38Tiesiogiai visą daugiabučiui namui šilumos energijos tiekėjo patiektą šilumos kiekį nustato ir išmatuoja šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtas atsiskaitomasis įvadinis šilumos apskaitos prietaisas (Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 1 d.). Šis įvadinis šilumos apskaitos prietaisas turi būti įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą, turi būti patikrintas ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, plombas. Daugiabučiame gyvenamajame name ( - ), Vilniuje, suvartotos šilumos kiekiui apskaičiuoti naudojamas įvadinis šilumos skaitiklis KATRA SKS-3-U2 NR. ( - ). Jo tipas įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą NR. ( - ). Patikra atlikta 2010 m. gegužės 27 d. pagal teisės aktų reikalavimus.

39Dalikliai - indikatoriai nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Tai nustato šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų normos. Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 29 d. numatyta, kad šilumos dalikliai - tai yra netiesioginio matavimo prietaisai, kurių sistema kartu su atsiskaitomuoju prietaisu, kaip papildoma dalimi, naudojama išmatuotam šilumos energijos kiekiui paskirstyti. Nuoroda, kad šildymo prietaisų dalikliai - indikatoriai nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, numatyta ir energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 48.6.1 p.

40Pagal Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 5 d. valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektai yra atsikaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, pristatomo į pastato šilumos punkto šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai. Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. norma šilumos dalikliams negali būti taikoma, nes dalikliai šilumos kiekio nematuoja, todėl ir šilumos kaina pagal jų parodymus tiesiogiai negali būti nustatoma.

41Matavimo priemonėms, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas, turi būti gamintojo nustatytos didžiausios leistinos paklaidos, kurios periodiškai turi būti tikrinamos, kad įsitikinti, jog matavimo priemonė atitinka nustatytus reikalavimus ir išlaiko jos metrologines charakteristikas reikalaujamose ribose. Šilumos dalikliai nustatytų paklaidų neturi, todėl jiems netaikomas Metrologijos įstatymo 17 str. numatytas teisinis metrologinis reglamentavimas. Pareiškėjų nurodytas standartas LST EN 834:2000 taip pat negali būti taikomas šilumos daliklių metrologiniam reglamentavimui. Šiame standarte numatytos tik temperatūros paklaidos, tačiau nėra numatytos vandens srauto paklaidos, kas yra būtina šilumos kiekiui nustatyti, nes vartotojas sumoka už jam priskirtą šilumos kiekį, o ne už radiatoriaus temperatūrinius svyravimus.

42Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, šilumos dalikliams teisinis metrologinis reglamentavimas (Metrologijos įstatymo 17 str.) ir teisinė metrologinė priežiūra (Metrologijos įstatymo 21 str.) negali būti taikomi. Šilumos daliklių tipai negali būti patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 5 d., Lietuvos metrologijos inspekcija turi vykdyti atsiskaitomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų patikros terminų kontrolę.

43Pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos galiojančių nuostatų ir Metrologijos įstatymo reikalavimus ši institucija, pagal kompetenciją vykdydama teisinę metrologinę priežiūrą, atlieka tik teisinio metrologinio reglamentavimo objektų, t. y. teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę bei jų rinkos priežiūrą. Gi šilumos dalikliai nepriskirti teisinei metrologijai.

44Pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų 9.6 p. reikalavimus inspekcija gali uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, jeigu laiku nepašalinamas jos nustatytas Metrologijos įstatymo pažeidimas. Tačiau atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisės aktų nustatytas inspekcijos kompetenciją ir teises, toks pažeidimas inspekcijos nėra ir negali būti nustatytas. Todėl mano, kad nėra pagrindo naikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos 2011 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 13SR-85, kuriuo buvo atsisakyta uždrausti UAB „Vilniaus energija“ naudoti šilumos sąnaudų daliklius Siemens WHE26 gyvenamojo namo adresu ( - ), Vilniuje, sunaudotam šilumos kiekiui šildymui paskirstyti, ir taikyti ATPK 189(7) str. numatytą atsakomybę už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus.

45Teismo posėdyje pareiškėjai skundą palaikė remdamiesi jame nurodytais motyvais.

46Atsakovės atstovas ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjų skundo netenkinti.

47Skundas atmestinas.

48Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilęs dėl atsakovės priimto administracinio akto (sprendimo) teisėtumo ir pagrįstumo. Kiti reikalavimai (dėl įpareigojimo atlikti veiksmus) išvestiniai iš paminėtojo.

49Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad G. K. 2010 m. kovo 26 d. prašymu kreipėsi į UAB „Vilniaus energija“, reikalaudama vykdyti LR įstatymus ir šilumos sąnaudų daliklius SIEMENS WHE26 nedelsiant įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą (b. l. 4).

50UAB „Vilniaus energija“ 2010 m, balandžio 29 d. rašte Nr. 008-04-6128r (b. l. 5) pažymėjo, kad G. K. prašymu 2010 m. balandžio 23 d. buvo patikrintas šilumos paskirstymo daliklio Nr. ( - ) darbas ir nustatyta, kad šilumos paskirstymo sistema funkcionuoja gerai, jokių sutrikimų nenustatyta. Pažymėjo, kad šilumos dalikliai yra naudojami šilumos kaštų paskirstymui. Jie atitinka ( - ) Europos Sąjungos standartą. Į Lietuvos Respublikos apskaitos prietaisų sąrašą, kuriems reikia atlikti metrologinę patikrą, jie neįtraukti.

51R. K. ir G. K. 2011 m. vasario 24 d. pareiškimu (b. l. 6-7) kreipėsi į Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininką, prašydami: 1) uždrausti naudoti šilumos sąnaudų daliklį SIEMENS WHE26 namo, esančio ( - ), Vilnius, šilumos apskaitos sistemoje iki šio daliklio tipas bus įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą; 2) vadovaujantis ATPK 189(7) str. taikyti administracinę atsakomybę atsakingiems asmenims už Metrologijos įstatymo pažeidimus.

52Lietuvos metrologijos inspekcija 2011 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 13SR-85 (b. l. 8-9) pareiškėjų pareiškimo iš esmės netenkino.

53Pareiškėjai teismui paduotame skunde ginčija minėto Lietuvos metrologijos inspekcijos sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

54Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (1 d.). Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (2 d.).

55Metrologijos įstatymas reglamentuoja matavimo vienetus, metrologinį laidavimą ir reguliavimą, matavimo priemonių tiekimą rinkai ir jų naudojimą, teisinę metrologinę priežiūrą, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas su matavimais susijusiose veiklos srityse. Metrologijos įstatymo 2 str. 30 d. apibrėžta, kad teisinė metrologinė priežiūra – tai teisinio metrologinio reglamentavimo objektų, tai yra matavimo priemonių, prekių kiekio, taip pat ir esančio fasuotėse, matavimo indų teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolė, jų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų kontrolė, ar jie laikosi šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, ir su tuo susijusi rinkos priežiūra. Teisinė metrologinė priežiūra apima kiekio, nurodyto ant fasuočių, kontrolę. Pagal šio įstatymo 15 str. 1 d. p d. teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina. Pagal Metrologijos įstatymo 16 str. 1 d. teisinio metrologinio reglamentavimo objektai yra: 1) matavimo priemonės, priskirtos teisinei metrologijai; 2) prekių kiekis, taip pat ir esantis fasuotėse, matavimo indų tūris. Teisinio metrologinio reglamentavimo objektais taip pat gali būti matavimo metodai, jeigu tai nustato techniniai reglamentai ar kiti teisės aktai (Metrologijos įstatymo 16 str. 2 d.). Matavimo priemonių teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro: 1) matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas; 2) matavimo priemonės patikra (pirminė, periodinė, neeilinė, atrankinė); 3) kiti veiksmai, numatyti techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose (Metrologijos įstatymo 17 str. 1 d.). Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas (Metrologijos įstatymo 17 str. 2 d.).Teisinė metrologinė priežiūra taikoma: 1) matavimo priemonėms, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai; 2) fasuotų prekių kiekiui ir matavimo indų tūriui; 3) parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekiui (Metrologijos įstatymo 20 str.).

56Išdėstytas reglamentavimas apsprendžia, kad ne visos matavimo priemonės gali būti teisinio metrologinio reglamentavimo objektu. Tik esant tam tikriems metrologiniams parametrams galimas atitinkamas patikrinimas ir išvados apie matavimo priemonės tinkamumą naudoti teisinėje metrologijoje darymas.

57Kaip matyti iš bylos medžiagos, individuali reguliavimo (vadinamoji „daliklinė“) šildymo sistema, panaudojant šilumos sąnaudų daliklius SIEMENS ( - ), daugiabučiame gyvenamajame name ( - ), Vilniuje (minėtame name yra pareiškėjams priklausantis butas), buvo sumontuota 2004 m. sudarytos tarp UAB „Vilniaus energija“ ir šio namo butų ir kitų patalpų savininkų 2004 m. birželio 18 d. šilumos energijos paskirstymo sistemos įdiegimo sutarties pagrindu.

58Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 29 d. nustatyta, kad šilumos dalikliai – tai netiesioginio matavimo prietaisai, kurių sistema kartu su atsiskaitomuoju prietaisu, kaip papildoma dalimi, naudojama išmatuotam šilumos energijos kiekiui paskirstyti.

59Valstybinė metrologijos tarnyba 2010 m. rugpjūčio 10 d. rašte Nr. S-631-(1.11.) (b. l. 25), adresuotame Lietuvos metrologijos inspekcijai, nurodė, kad „šilumos daliklių veikimo principas, priklausomai nuo jo konstrukcijos, pagrįstas arba specialaus skysčio išgaravimo apimtimi, arba fiksuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumą ir iš to sprendžiama apie šilumos suvartojimą. Taigi, šilumos dalikliai tiesiogiai šilumos kiekio nematuoja, todėl gali būti naudojami tik kaip orientaciniai prietaisai patiems namo gyventojams susitarus“. Tiek Valstybinė metrologijos inspekcija, tiek UAB „Vilniaus energija“ pažymėjo, kad ginčo šilumos dalikliai neturi gamintojo nustatytų leistinų paklaidų, kas reiškia, kad jiems teisinis metrologinis reglamentavimas negali būti taikytinas (matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, pirminė, periodinė, neeilinė, atrankinė patikra (Metrologijos įstatymo 17 str.) ir kiti įstatyme numatyti veiksmai jų atžvilgiu nėra atliekami). Kadangi pareiškėjų skunde minimas standartas iš esmės sietinas tik su leistinomis temperatūros paklaidomis (ką 2010 m. rugpjūčio 10 d. rašte Nr. S-631-(1.11.) akcentavo ir Valstybinė metrologijos tarnyba), nagrinėtinu atveju sprendžiant šilumos daliklių naudojimo teisėtumo klausimą jis netaikytinas.

60Tokiu būdu, atsižvelgdama į faktą, kad nėra metrologinių parametrų, kuriuos patikrinus būtų galima daryti išvadą, kad šilumos dalikliai tinkami naudoti teisinėje metrologijoje, atsakovė visiškai pagrįstai sprendė, kad šilumos dalikliai nepriskiriami atsiskaitomiesiems šilumos apskaitos prietaisams, t. y. teisinei metrologijai, ir pareiškėjų pareiškime nurodytų reikalavimų (dėl šilumos daliklių naudojimo uždraudimo ir atitinkamos administracinės atsakomybės taikymo) netenkino.

61Remiantis Metrologijos įstatymo 18 str. 3 d., Lietuvoje patvirtinti matavimo priemonių tipai įrašomi į Lietuvos matavimo priemonių registrą, įkurtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti Lietuvos matavimo priemonių registro nuostatai reglamentuoja šio registro steigimą, paskirtį, objektus, registro tvarkymo teises ir pareigas, jo reorganizavimą ir likvidavimą. Registrą tvarkanti įstaiga yra Valstybinė metrologijos tarnyba. Kaip numato Metrologijos įstatymo 9 str. 4 d., Lietuvos metrologijos inspekcija atlieka teisinę metrologinę priežiūrą, teisės aktų nustatytais atvejais praneša Europos Komisijai ir kitų valstybių narių įgaliotoms institucijoms apie priemones, taikomas uždraudžiant naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, ir tokių sprendimų priežastis. Kadangi minėti šilumos dalikliai nėra įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, atsakovė neturėjo pagrindo atlikti pareiškėjų prašomų veiksmų, nes kaip pagrįstai nurodyta atsakovės atsiliepime į skundą, jos turima kompetencija sietina jau su teisinės metrologijos srityje esančių matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrole bei jų rinkos priežiūra.

62Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje apskųstą administracinį aktą, byloje nenustatyta. Skundžiamas sprendimas yra motyvuotas, o tai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. įtvirtintus reikalavimus.

63Teisėjų kolegijos nuomone, Lietuvos metrologijos inspekcijos 2011 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 13SR-85 iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas. Nėra juridinio pagrindo jį naikinti pareiškėjų nurodomais argumentais, o taip pat tenkinti išvestinius skundo reikalavimus - įpareigoti Lietuvos metrologijos inspekciją uždrausti naudoti šilumos sąnaudų daliklį SIEMENS WHE26 namo, esančio ( - ), Vilnius, šilumos apskaitos sistemoje iki šio daliklio tipas bus įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir įpareigoti Lietuvos metrologijos inspekciją taikyti administracinę atsakomybę atsakingiems asmenims už Metrologijos įstatymo pažeidimus vadovaujantis ATPK 189(7) str. Pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.).

64Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

65pareiškėjų R. K. ir G. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

66Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjai R. K. ir G. K. prašo:... 4. 1) panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos 2011 m. kovo 29 d. sprendimą... 5. 2) įpareigoti Lietuvos metrologijos inspekciją uždrausti naudoti šilumos... 6. 3) įpareigoti Lietuvos metrologijos inspekciją taikyti administracinę... 7. Skunde (b. l. 1-3) paaiškino, kad gyvena daugiabučiame name, esančiame ( -... 8. Teigia, kad šildymo apskaitos sistemą sudaro dviejų matavimo prietaisų... 9. Metrologijos įstatymas matavimo priemonę apibūdina kaip prietaisą ar... 10. Anot pareiškėjų, daliklis atitinka Lietuvos standartą LST EN 834:2000,... 11. Abiejų minimų prietaisų sistema sudaro pagrindą apskaičiuoti bute... 12. 2010 m. kovo 26 d. pareiškėjai kreipėsi į UAB „Vilniaus energija“ su... 13. ATPK 189(7) str. numato administracinę atsakomybę už matavimo priemonių... 14. Siekdami apginti pažeidžiamas teises, pareiškėjai kreipėsi į Lietuvos... 15. Pareiškėjai 2011 m. vasario 24 d. dar kartą kreipėsi į Lietuvos... 16. Pareiškėjai mano, kad minėtas Lietuvos metrologijos sprendimas yra... 17. 1) atsakovė nepateikė motyvų, kodėl daliklius, LST EN 834:2000 standarto... 18. 2) atsakovė klaidinančiai teigia, kad Lietuvos metrologijos inspekcija... 19. 3) atsakovė be pagrindo teigia, kad dalikliai „neturi gamintojo nustatytų... 20. Atsakovė Lietuvos metrologijos inspekcija su pareiškėjų skundu nesutinka,... 21. Atsiliepime į skundą (b. l. 22-24) paaiškino, kad vadovaudamasi Metrologijos... 22. Atkreipia dėmesį, kad ir šilumos ūkį reguliuojančiuose teisės aktuose... 23. Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. nurodyta, jeigu pastate yra daugiau kaip... 24. Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d., Valstybinė kainų ir... 25. Metrologijos įstatymo 20 str. 1 p. nurodyta, kad teisinė metrologinė... 26. Pareiškėjų teiginys, kad atsakovė be pagrindo teigia, jog šilumos... 27. Atkreipia dėmesį į tai, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė metrologijos inspekcija su... 29. Atsiliepime į skundą (b. l. 20-21) paaiškino, kad Metrologijos įstatymo 15... 30. Matavimo priemonėms, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas,... 31. Anot trečiojo suinteresuoto asmens, pareiškėjų nurodytas standartas LST EN... 32. Metrologijos įstatymo 9 str. 3 d. nustato, jog metrologijos laidavimo... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo mano, kad Lietuvos metrologijos inspekcija... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ su pareiškėjų... 35. Atsiliepime į skundą (b. l. 15-18) paaiškino, kad individuali reguliavimo... 36. Pažymi, kad paskirstymo sistemą sudarantys Vokietijos gamintojo SIEMENS... 37. Naudojami elektroniniai šilumos dalikliai šilumos paskirstyme dalyvauja... 38. Tiesiogiai visą daugiabučiui namui šilumos energijos tiekėjo patiektą... 39. Dalikliai - indikatoriai nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.... 40. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 5 d. valstybinės metrologinės matavimo... 41. Matavimo priemonėms, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas,... 42. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, šilumos dalikliams teisinis... 43. Pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos galiojančių nuostatų ir Metrologijos... 44. Pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų 9.6 p. reikalavimus... 45. Teismo posėdyje pareiškėjai skundą palaikė remdamiesi jame nurodytais... 46. Atsakovės atstovas ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai teisminio... 47. Skundas atmestinas.... 48. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilęs dėl atsakovės priimto... 49. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad G. K. 2010 m. kovo 26 d. prašymu... 50. UAB „Vilniaus energija“ 2010 m, balandžio 29 d. rašte Nr. 008-04-6128r... 51. R. K. ir G. K. 2011 m. vasario 24 d. pareiškimu (b. l. 6-7) kreipėsi į... 52. Lietuvos metrologijos inspekcija 2011 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 13SR-85 (b.... 53. Pareiškėjai teismui paduotame skunde ginčija minėto Lietuvos metrologijos... 54. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. nustatyta, kad administracinis... 55. Metrologijos įstatymas reglamentuoja matavimo vienetus, metrologinį... 56. Išdėstytas reglamentavimas apsprendžia, kad ne visos matavimo priemonės... 57. Kaip matyti iš bylos medžiagos, individuali reguliavimo (vadinamoji... 58. Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 29 d. nustatyta, kad šilumos dalikliai – tai... 59. Valstybinė metrologijos tarnyba 2010 m. rugpjūčio 10 d. rašte Nr.... 60. Tokiu būdu, atsižvelgdama į faktą, kad nėra metrologinių parametrų,... 61. Remiantis Metrologijos įstatymo 18 str. 3 d., Lietuvoje patvirtinti matavimo... 62. Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje... 63. Teisėjų kolegijos nuomone, Lietuvos metrologijos inspekcijos 2011 m. kovo 29... 64. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos... 65. pareiškėjų R. K. ir G. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 66. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...