Byla Iv-2524-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su D. S. ir R. S. skundu,

Nustatė

2D. S. ir R. S. 2011-03-28 išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2011-02-17 sprendimą Nr. 56-22 ir įpareigoti atsakovą D. ir R. S. 2010-11-12 pareiškimą dėl žalos, atsiradusios dėl nekokybiškai teiktų sveikatos priežiūros paslaugų, atlyginimo, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėti iš naujo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsniu, administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (ABTĮ 16 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios kompetencijos teismas priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

5Susipažinus su skundo ir kartu su juo pateiktų dokumentų turiniu, matyti, kad pareiškėjai, ginčydami Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2011-02-17 sprendimą, iš esmės siekia žalos, atsiradusios dėl nekokybiškai teiktų sveikatos priežiūros paslaugų, atlyginimo. Žalos, atsiradusios dėl nekokybiškai teiktų sveikatos priežiūros paslaugų, atlyginimo santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai. Ta aplinkybė, kad ginčas dėl žalos, padarytos paciento sveikatai, išnagrinėtas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, paties ginčo pobūdžio nekeičia (žr. LVAT nutartį adm. byloje Nr. AS20-36/2008). Privalomą išankstinę tokio pobūdžio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsnio 3 dalis (redakcija, galiojusi iki 2011-02-28). Šia tvarka pareiškėjai ir pasinaudojo. Be to pažymėtina, kad pagal Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsnio 6 dalį (redakcija, galiojusi iki 2011-02-28) pacientas (jo atstovas), kitas suinteresuotas asmuo ar sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis su ieškiniu į teismą ginčydami šios komisijos sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis).

6Dėl nurodytų priežasčių D. S. ir R. S. skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

7Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu pareiškėjai D. S. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

8Išaiškintina, kad pareiškėjai ieškinį gali paduoti bendrosios kompetencijos teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

10atsisakyti priimti D. S. ir R. S. skundą, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

11Išaiškinti, kad pareiškėjai turi teisę kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2011-03-28 sumokėtą žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai D. S..

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai